Részletek Csomor Lajos: Ne féljetek, Én, Jézus Krisztus Uratok veletek vagyok a világ végezetéig c. könyvéből

 

Tanítások a Magyar Szent Korona jelentőségéről

1993―2000

(…)

Sükösdön Marika kiválasztott szolgaságának már az első esztendejében, tehát még 1993-ban elkezdte Jézus Urunk a magyarsággal, így a Magyar Szent Koronával kapcsolatos tanításait is. Ezek egy része nyilvános és nyomtatásban is megjelent, más részük nyilvános ugyan, de nem került, vagy éppen ― Marika hibáján kívül!― helytelenül került nyomtatásba, harmadik részük még ma is titkos. Ezen tanítások egy része megerősíti azt, amit a Magyar Szent Koronáról eddig is tudni véltünk vagy tudtunk, más részük kiegészíti, cáfolja, vagy éppen módosítja eddigi tudásunkat, véleményeinket. Az eddig nyilvánosságra került tanítások a Magyar Szent Korona eredeti felépítésére, keletkezésére, működésére, műelemzésére, kutatására, leszerelt alkatrészeinek hollétére, valamint a Magyar Szent Korona jogállására és jövőjére, jövőbeni szerepére vonatkoznak.

Az Úr Jézus Sükösdön, 1993. augusztus 19-én a következőket mondta:

Dicsőség veletek! Üdvözöllek benneteket a szeretetközösségben. Elmondom nektek, Én, Jézus Krisztus Uratok: ma csodálatos a napotok. Ne várjátok a múltkori tanítás folytatását, mert ma másról kell nektek beszélnem. Arról lesz szó, hogy holnap lesz a védőszentetek ünnepe, mert, bizony mondom néktek, ő, István király az egész ország védőszentje. A Koronának köze van Énhozzám, Jézus Krisztus Uratokhoz. Ti nem tudjátok még, hogy milyen közel álltok Énhozzám. Mária, Nagyasszonyotok, Mennyei Királynőtök, az Én Édesanyám elindult felétek.

(…)

Most azért nem küldök tanítást a szeretetről és a békéről, amit már annyira vártok, mert fontosabbnak tartottam, hogy inkább erről beszéljek nektek, mert még nagyon sokan nem tudják, hogy milyen nagy kincsei vannak ennek az országnak. Főleg, hogy ez a Szent Korona működőképes. Igazából akkor fog működni, ha az Én Édesanyám eljön hozzátok Magyarországra. Ezért hát mondom néktek, holnap mindenki szívből, tisztelettel ünnepelje ezt a napot, nem csak azért, mert ez az új kenyér ünnepe, ahogy mondjátok, igen, az is fontos, de nektek fontosabb a ti szent királyotok ünnepét megtartani. Ez Nekem legalább olyan nagy ünnep, mint amikor Engem, Jézus Krisztus Uratokat ünnepelitek, mert első szent királyotok megünneplése az Én Édesanyám ünnepe is, akinek felajánlotta Koronáját.”1

Ebből az idézetből kitűnik, hogy a Magyar Szent Korona működőképes, ami azt jelenti, hogy természetfeletti erővel rendelkezik. Egy más alkalommal így tanított az Úr Jézus Sükösdön:

A Szent Korona nemzeti kincsetek, mely közel van Hozzám, miután királyotok felajánlotta Édesanyámnak az árva magyar népet.

(…)

A Királynő jelenléte nem jelkép, hanem valóság. Ezer esztendőtökben Ő az állandóság.

(…)

Amikor augusztus huszadikát ünneplitek, úgy tegyétek, ahogy Mennyei Atyám írta elő néktek: »A hetedik napot megszenteljétek.«

Ez a nap a világon egyedül a ti hálás ünnepetek. Legyetek egyek! Ebben az egységben ne legyen törés.

(…)

Nem csak sírni és panaszkodni kell. Közmondásotok kifejezi az igazságot: aki sír és panaszkodik, attól el kell venni még azt is, amije van, aki pedig dicsekszik, annak viszont adni kell, mert az szégyelli megmondani, hogy neki semmije sincs. Figyeljetek fel kincsetekre! Tiszteljétek, ünnepeljétek a Szent Koronát, mert összeköt benneteket az Égiekkel.

Szép és okos gondolat, hogy Szent István ünnepe évtizedek óta az új kenyér napja ― de nem csak az! Az új kenyér ünnepén túl: a királynak tett hűségeskütök, az alattvalók, az egész magyar nép ünnepe.

A király felajánlásában tiszteletet kell adni földi és égi Édesanyámnak, aki országos engesztelésteket vezeti, erősít, és veletek együtt imádkozik. Palástja védi a magyar népet.”2

Ebből a tanításból megtudjuk, hogy a Magyar Szent Korona közel áll Jézus Urunkhoz, hogy a Magyar Szent Korona valóban szent, és hogy Magyar Szent Koronánkat ünnepelnünk kell, éppen úgy, mint Szent István királyunkat.

(…)

Jézus Urunk ugyanis a Magyar Szent Korona által kapcsolja össze Szűz Máriát Szent Istvánnal, vagyis valóban a Magyar Szent Korona a közvetítő Ég és Föld között. Rendkívül fontos tudnunk, amire Jézus Urunk figyelmeztetett, hogy Szent István végakarata szerint Magyarország és a Magyar Szent Korona felajánlásakor, örökbeadásakor a jelenlévők utódaik nevében is hűségesküt tettek, amely a magyar nemzetet a mai napig, de még a jövőben is, tehát örök érvényűen kötelezi. Ezt a hűségesküt Isten bármikor számon kérheti a magyarságon, és ebből az is következik, hogy ebben az esetben nekünk, magyaroknak, nem áll módunkban szabadon megválasztani, hogy mit teszünk, hanem a Szent István általi országberendezkedést haladéktalanul helyre kell állítanunk. Természetesen a szabad akaratot Isten most is meghagyja nekünk, de (…) az ellenszegülés, az esküszegés bűnének következményeit vonja maga után. A magyarság számára tehát Szűz Mária uralmának nyilvános és földi jogi elismerése, a keresztény királyság és a vallási viszonyok helyreállítása, valamint a Magyar Szent Korona jogállásának helyreállítása alapvető nemzeti érdek.

1996. április 25-ei összefoglalójában Jézus Urunk a Sükösdön lévő fatimai Szűz Mária-szoborral kapcsolatban elmondta, hogy:

A Koronájára pedig úgy tekintsetek, mintha az a ti Szent Koronátok lenne, hisz tudjátok, Édesanyám ennek az országnak a Királynője, ugyanis Szent István királyotok ― erről már tanítottalak benneteket ― felajánlotta örökségül az egész országot, az egész népet és a Szent Koronát Édesanyámnak. Adjátok meg Számára a Királynőhöz illő tiszteletet imában, énekben, engesztelésben, mert nem minden ország mondhatja el magáról, hogy a Boldogságos Szent Szűz az Uralkodója. Sajnos sokan ezt nem ismerik el. Pásztoraim között is volt olyan, aki ezt mondta Máriának: »Mi ez a nagy parádé a Szűzanya körül?«”3

Ebből az idézetből megtudjuk, hogy a Szűzanya Mennyei Koronája ― a fatimai szobor koronája ugyanis azt ábrázolja ― azonos a Magyar Szent Koronával. Ez is új ismeret, tudás az eddigiekhez képest. Endrei Antal arra hívja fel a figyelmet, hogy a Vatikán nem engedélyezi a Szent Szűznek a népek, nemzetek meglévő, valós koronájával történő ábrázolását ― egyedül a Magyar Szent Korona kivétel ez alól, csak mi, magyarok ábrázolhatjuk Szűz Máriát Magyar Szent Koronánkkal! A két dolog nem csak azt jelenti, hogy a Magyar Szent Korona a Szent Szűz tulajdona, de azt is, hogy a Magyar Szent Korona annak az Égi Koronának a földi megjelenési formája, amellyel Szűz Máriát Mennybevétele után a Mennyben megkoronázták. Ez a megállapítás első pillantásra furcsának tűnhet, de maga a Szentírás jogosít fel erre, amikor a Jelenések könyvében ezt olvassuk:

„Ekkor megnyílt Isten temploma az égben, és láthatóvá lett a szövetség szekrénye a templomában…”4

Ebből az idézetből kitűnik, hogy nem csak Jeruzsálemnek van égi megfelelője, hanem a templomnak is, és benne a Frigyládának is. A dolog fordítva is igaz: bizonyos földi dolgok égi minta szerint készültek el. Ezek közé tartozik a frigyláda, a frigysátor és a Mózesnek sugallt összes tartozék. A Magyar Szent Korona is egy olyan földi ereklye, amelynek van égi megfelelője is. A Magyar Szent Korona azért válhatott szentté és lehet Szűz Mária örökös tulajdona, csak azért nyerhetett személyiségi tulajdonságokat és jogokat, mert annak az Égi Koronának a földi megjelenési formája, amellyel a Szentháromság akaratából Jézus Urunk Égbe emelt Édesanyját megkoronázta. Ezért a Magyar Szent Korona eleve természetfeletti jelenség is egyben. A Magyar Szent Korona ― mint a Szentlélek természetfeletti erejével működtetett égi lény földi megjelenési formája ― alkalmas lehet arra, hogy valóságos jogforrásként és valóságos hatalom-gyakorlóként működhessen. Ilyen tekintetben tehát a Magyar Szent Korona akkor is mennyei eredetű, ha földi kezek alkották meg.

Ez utóbbi megállapítás megfelel annak a középkori magyar hagyománynak is, amely szerint a Magyar Szent Koronát angyal hozta. Gróf Révai Péter Koronaőr 1613-ban úgy is nevezi, hogy „angyali korona szent csillag”. Tehát Jézus Urunk sükösdi tanításai nem teljesen új keletűek, ezekről a dolgokról Szent István és utódai is tudtak, csak időközben feledésbe merültek. Jézus Urunk emlékezetünkbe idézi mindezt ― ami valaha természetes volt a magyar nemzet számára ―, hogy segítse megmaradásunkat. Fenti tanítását az Úr Jézus 1995-ben adta, amikor a Sükösdi Közösségtől azt kérte, hogy hozzanak Sükösdre egy Szűz Mária-szobrot Fatimából.

A fentebb már idézett 1999. augusztusi üzenetében az Úr Jézus tanítása a Magyar Szent Koronáról így folytatódik:

A Koronát nem úgy kellene ennek az országnak tisztelnie, becsülnie, mint egy műkincset, egy műalkotást, amit kiállítanak, hogy nézzenek. Ennek a Koronának feladata és működése van a központban!

A központ az, amely az országot irányítja és vezeti. Máriát sokan és sokan felkeresik a magyarság tiszteletével kapcsolatban és szeretnék tőle ― ismét a ti szavaitokat használva — megkaparintani a tudást, hisz az őt, a falusi tudatlan asszonyt, nem illeti. Én, Jézus Krisztus Uratok, Atyámmal őt választottam. Emlékezzetek! A tudomány távol volt tőle, a mostani tudományát, ami van, ami által szól hozzátok, azt Én, Jézus Krisztus Uratok, a Tanító, a Mester adtam számára. Ezáltal szól, cselekszik, engedelmeskedik.”5

(…)

A mai nap a magyarság napja a kérésemben. Ne csak az ezredfordulóra készüljetek, hanem gondoljatok szívetek szeretetével és nyitottságával a magyarra, akit szentté avattak, a magyarra, aki benneteket, mint utódokat Édesanyámra bízott, örökségül Neki ajándékozott benneteket. Van még idő, hogy felkészüljetek, tudjátok, hogy ezt a napot is meg kell szentelni az Úr Napjaként, a szentmise áldozatában, és igen, becsülni és tisztelni kell a magyarság eszméjét, és nem kiállítani, mint egy műkincset, egy műtárgyat, hanem megadni neki a megillető helyet, hogy akik az országot irányítják, azok mindig a vita helyett rátekintenének, megértenék, mi a mondanivalója, így tudnák, hogyan kell tovább haladni.”6

(…)

Alább Jézus Urunk így folytatja a Magyar Szent Koronáról szóló tanítást:

Az ezredforduló küszöbén állva a kérésem ismét a magyar testvéreim felé szól: Cselekedjetek, és a cselekvésben adjátok meg a méltó helyet és tiszteletet annak a felajánlott Koronának, amelyet Édesanyám elfogadott örökségül, és ami által a ti Királynőtök, Pátrónátok lett, amelyet a világban egy ország sem mondhatott el a múltban magáról. Most már vannak országok, amelyek követték e példát.”7

Ezt a szakaszt úgy kell értelmeznünk, hogy a Magyar Szent Korona méltó helyét csak akkor kaphatja meg, ha visszahelyezik abba a jogállásába, amelyben 1945 előtt volt, és amelybe még Szent István helyezte. A Magyar Szent Koronának a Parlamentben való elhelyezése valóban uralkodónak kijáró tisztelettel történt, tehát a Jézus Urunk által kért cselekvés elkezdődött. Magyar Szent Koronánknak a Parlamentben való elhelyezése után a képviselőknek ki kell nyilvánítaniuk, hogy Magyarország királyság, és hogy a főhatalom Szűz Máriáé, s ezt a főhatalmat a Magyar Szent Korona gyakorolja. Részben ez is elkezdődött Szűz Mária megkoronázásával.

Jézus Urunk így folytatta a magyarságról és a Magyar Szent Koronáról szóló 1999. augusztusi tanítását:

„Ahogy a kezdetekben, emlékezzetek, azt kértem tőletek, imádkozzatok, engeszteljetek, mert tőletek várom, hogy engesztelő testvéreimmé váljatok a magyarságban. Ma ez a kérésem ismét él, ismét felétek szól.

Testvéreim!

Ha szívetek nyitott, ha megértettétek a kérésemet, tudjátok elfogadni, és a szerint élni és segíteni.”8

A magyarság és a Magyar Szent Korona fentebb felvázolt küldetése és feladata akkor válhat valósággá, ha a magyarság imával és engeszteléssel segíti elő a fenti célok megvalósítását, vagyis Szűz Mária és a Magyar Szent Korona Országának, a Regnum Marianumnak a helyreállítását.

(…)

Tanítások és közlések a Magyar Szent Korona szerkezetéről, eredetéről és készítéséről

1993―2000

1997. augusztus 5-én feleségemmel magánbeszélgetésen voltunk Marikánál, (…).

Itt most csak azokat a kérdéseket teszem közzé, amelyekre választ is kaptunk. A kérdéseket normál, Marika válaszait vastag betűvel írom. A válaszokhoz fűzött értékelő magyarázatomat szintén normál betűvel írom.

― Hány csüngője volt eredetileg a Magyar Szent Koronának?

― Nem biztos, hogy négy újabb csüngő van. Nem árulhatom el, hogy az eredeti Koronán hány csüngő volt, csak azt mondhatom, hogy a 72, az 56 és a 8 fontos számok. Az biztos, hogy nem öt csüngő volt eredetileg és nem is kilenc.

A 72 a keresztpánt gyöngyeinek a száma, tehát a csüngők elemzésénél kiesik. Ha az 56-ot elosztom 8-cal, hetet kapok, ebből az következik, hogy eredetileg 7 csüngő lehetett. (…) Miután Sükösdről hazaértünk, ellenőriztem a Marika által mondottak alapján felállítható lehetséges következtetéseket a Magyar Szent Koronáról készült fényképeken. Az egyik fényképen a két csüngő-tartó karika között szerszámnyomok láthatók. Ezek a szerszámnyomok egyértelműen reszelőnyomok, melyek azt bizonyítják, hogy a Magyar Szent Korona abroncsának aljáról ― mindkét oldalról ― le-szereltek egy-egy csüngőt és azoknak a tartó karikáit! (…) A Magyar Szent Korona tehát eredetileg 7 csüngővel készült! Ez olyan szakmai kérdés, amelyről Takács Zoltánné Rogács Marikának embertől származó ismerete nem lehetett. Mivel embertől nem, kizárólag Istentől tudhatta. (…) Ez a technikailag ellenőrizhető ― és sokunk által azóta valóban ellenőrzött ― közlés egymagában hitelesíti Takács Zoltánné Rogács Máriának — az alábbiakban felsorolásra kerülő, és a Magyar Szent Koronára vonatkozó — az összes többi közlését is.

Megtudtuk azt is, hogy a Magyar Szent Korona eredeti csüngőiről leszerelt 56 db gyöngy a Szűz Mária-képpel együtt van elrejtve Sopron mellett.

― Elmondhatsz-e mindent a Magyar Szent Koronával kapcsolatban arról, amit Jézus Urunktól tanultál?

Nem.

― Videóra rögzítettétek-e mindazt, amit Jézus Urunk a Magyar Szent Koronáról tanított?

Nem. Olyant is láttam, amit nem lehetett felvenni.

― 378 gyöngy volt-e eredetileg a Magyar Szent Koronán?

― Az Úr Jézus három számot említett a gyöngyökkel kapcsolatban: 72, 56 és a 8.

Elmondta még9, hogy vannak leszerelt gyöngyök és olyanok is, amelyek utólag kerültek fel.

― Hány gyöngyöt cseréltek le és honnan?

Az abroncson nem minden mai gyöngy eredeti. A csüngőkön is gyöngyök voltak, nem láncok. A Mária-kép visszaszerelése mellett a csüngők gyöngyeinek pótlása a legfontosabb.

Ebből az következik, hogy a régebbi láncok sem eredetiek, mint ahogyan azt az aranyműves elemzés alapján korábban gondoltam.

― Milyen Szűz Mária-kép van Sopron mellett?

Sopron mellett az eredeti Mária-kép van. A kép víz mellett van egy pincében, egy kis faluban, és az angyalok vigyázzák sértetlenségét.

― A Sopron melletti Szűz Mária-kép egyforma-e a Tbilisziben lévő képpel?

― Azt nem tudom. De azt tudom, hogy a Sopron melletti Mária-kép egész-alakos és trónnal ábrázolja Szűz Máriát.

― Áldott állapotban látható Szűz Mária a képen?

Erre nem emlékszem, de azt tudom, hogy a kép a Szentlélek általi fogantatást ábrázolja. Arra most nem emlékszem pontosan, hogy az eredeti képen is rajta volt-e a két fa, de arra igen, hogy álló alakos Szűz Máriát láttam, de most csak arra emlékszem vissza, amit Szűz Mária derekától felfelé láttam. (Ez utóbbit 2000. január 26-án Marika újból megerősítette.)

Tehát a Tbilisziben lévő kép másolata az eredeti Szűz Mária-képnek. Elmondta még Marika, hogy a kép csak akkor kerülhet elő, ha Jézus Urunk alkalmasnak látja erre az időt, akkor viszont segíteni fog a megtalálásában.

Ide kapcsolódik egy 2000. november 1-jei telefonbeszélgetésünk. Ekkor Marika elmondta, hogy annak idején, 1993 novemberében az Úr Jézus azt is elmondta neki, hogy a Szűz Mária-kép keresésére elindulhatunk Sopron városától északra is, délre is, keletre is és nyugatra is, s minden irányban fogunk találni egy olyan házat, amely-re elmondhatjuk, hogy ez az igazi, de ezek „ugyanolyanok” lesznek. Vagyis amíg az Úr Jézus nem akarja, semmiképpen sem találhatjuk meg a képet.

― Igaz az, amit a sajtóban Rád hivatkozva közöltek, nevezetesen, hogy a két másik hiányzó kép katonaszenteket ábrázol?

Nem. A két hiányzó kép angyalokat ábrázol!10 A két kép New Yorkban van egy magángyűjteményben. A tulajdonos nem tudja, hogy mit őriz. A Korona eredeti ereje úgy is helyreállítható, ha csak a Mária-képet szerelik vissza a csüngők gyöngyeivel, a két angyal-kép visszaszerzése nem annyira fontos.

― Dr. Molnár Gyula miért nem annak megfelelően írta meg a könyvében a képekről szóló közléseidet, ahogyan azt Te Jézus Urunktól hallottad és továbbítottad Molnár Gyulának?

Helytelen adatot közölt, pedig figyelmeztettem őt.

― Mi köze volt ehhez Dümmerth Dezső tanár úrnak?

Ő ismerte a helyes választ.

Ez a kérdés számomra azért volt indokolt, mert egy évvel korábban Dümmerth Dezső tanár úr hívta fel a figyelmemet arra, hogy Sükösdön Jézus-jelenések keretében tanítások hangzanak el a Magyar Szent Koronáról, és arra is, hogy Molnár Gyula diakónus a könyvében helytelen adatot szándékozott közölni, de ő (Dümmerth Dezső) óvóan intette őt ettől. Dümmerth Dezső 1996 nyarán még nem tudta, hogy a Molnár Gyula könyve megjelent-e már, vagy sem. Ezt én is csak 1996 novemberében tudtam meg, de a sükösdi jelenséget még akkor sem vettem igazán komolyan.

― Hoztak-e nyilvánosságra Rád hivatkozva olyan adatokat, amelyeket Jézus Urunk nem mondott, vagy nem úgy mondott a Magyar Szent Koronával kapcsolatban?

Igen.

― Melyek a valótlanul nyilvánosságra hozott adatok?

Molnár Gyula helytelenül írta, hogy magyar király-képek voltak, Dr. Endrey Antal helytelenül írta, hogy katonaszentek képei voltak a Koronán. A helyes az, hogy arkangyalok képei voltak a Koronán.11

Tehát a Magyar Szent Korona valóban négy arkangyal-képpel készült.

― Pontosan hol volt a Szentháromság-jelkép a Magyar Szent Koronán?

Az Atya köldökéből nőtt ki, a mai kereszt helyén volt.

Ez teljesen hihető. A ma ott lévő kereszt talpának kialakított hely ugyanis más hasonló talpú alkatrész felszerelésére éppúgy alkalmas. Ezzel kapcsolatban számomra az volt furcsa, hogy az 1031-ben készített koronázási paláston Szent Bertalan apostol fején a Magyar Szent Koronát már kereszttel ábrázolták. Ezért később, 1999. augusztus 3-án megkérdeztük Marikát, hogy mikor cserélték le a Magyar Szent Korona Szentháromság-jelképét a mai keresztre. A válasza az volt, hogy „sokkal Szent István előtt”. Ez viszont erősíti azt a korábbi véleményemet, mely szerint a Magyar Szent Korona századokkal Szent István előtt készült.

― Milyen volt a Szentháromság-jelkép? Rajzold le, kérlek.

Nem rajzolhatom le, mert többen félremagyarázták azokat az adatokat, amelyeket közreadtam, ezért azóta mindig Jézus Urunk dönti el, hogy kinek mit és mennyit mond.

Marika később elmondta, hogy Antalóczy Lajos atyának korábban lerajzolta már a Szentháromság-jelképet. Levélben megkerestem Antalóczy atyát, aki úgy emlékezett, hogy egy csúcsával lefelé álló háromszög volt az, amit Marika évekkel azelőtt lerajzolt neki.

Tehát megállapíthatjuk Marika közlései alapján (is), hogy a Magyar Szent Korona századokkal Szent István előtt, Szűz Mária-képpel, valamint összesen négy arkangyal-képpel, hét csüngővel készült, a csüngőkön nem láncok tartották a fehér ékköveket, hanem gyöngysorok. A Magyar Szent Korona tetején ― a mai kereszt előtt ― egy Szentháromság-jelkép volt.

― Milyen tévedések vannak az „Őfelsége, a Magyar Szent Korona” című könyvemben?

― Mielőtt megérkeztetek, rátettem a kezem a könyvre és csak röviden azt a választ kaptam az Úr Jézustól, hogy van benne tévedés is.

A későbbiekben Marika magyarázatképpen hozzáfűzte, hogy a rajzok között van olyan, amelyik valamilyen csillagászati, asztrológiai jelentéssel is bír, de ha az elemzést ebben az irányban (asztrológia) folytatom, rossz útra vihet, erre ne menjek tovább. Amikor azt mondtuk neki, hogy ebben a könyvben nincs ilyesmi, mert szándékosan nem foglalkozom asztrológiával, akkor azt mondta Marika, hogy nyugodtan mutassuk meg a könyvet egy csillagásznak, mert van benne ilyen értelmű rajz. Nem tudja, melyik az, de van. Azt mondta, hogy még nem múlt el a Golgota utáni fáradtsága, és valószínűleg azért kapott ilyen rövid választ, mert még nem tud annyira összpontosítani, amennyire kellene. Majd ha pihentebb lesz, esetleg újra megkérdezi.

Csak 2000. január 25-én tudtam meg, hogy a válasz azért volt olyan rövid, hogy csak segítség legyen, ne kapjam készen a tudást, ha-nem dolgozzak meg érte. Belátom, hogy ez a helyes eljárás.

Ez után a beszélgetés után12 kb. egy évvel jöttem rá, hogy a kérdéses zománckép éppen az Atya képe, amelyen a Nap és a Hold látható. Ezek keresztény jelentése Jézus és Szűz Mária. Én azonban a könyvemben a babilóniai hagyomány szerint Jupiter-jelentést akartam belemagyarázni ― Teres Ágostonra, a Vatikán fő csillagászára hivatkozva. Tehát Marikának ebben is igaza volt.

Kis idővel később Marika a következő üzenetet közvetítette, amelyet Jézus Urunk Maga mondott Marika hangján: Jó úton jártok. Folytassátok tovább az összehasonlításokat. Még nagyon sokat kell dolgozzatok, és sok munkával újabb feltárások és felfedezések jönnek. Még abban az évben bebizonyosodott, hogy ez így is lett. Ehhez azonban szintén égi segítségre, irányításra, útbaigazításra volt szükségem, amit még aznap megkaptam. A kb. hét órásra nyúlt beszélgetés vége felé Marika a következő segítséget adta Jézus Urunk fentebbi üzenetéhez:

― A Magyar Szent Korona kutatásában előbbre lehet jutni a Rózsafüzér imádkozása révén is, mert a Rózsafüzér titkainak megértése közelebb visz a Korona titkainak megértéséhez. Össze-függés van a Szent Korona színei és a Sükösdi Rózsafüzér színei között. A Magyar Szent Korona fő színei a sárga, kék, fehér, piros, zöld, bordó és lila. Az Úr Jézus által rendelt Szentolvasó színei a sárga, kék, fehér, piros és zöld. A Rózsafüzér-imádsághoz azonban szintén ugyanaz a hét szín tartozik, mint a Szent Koronához. A Rózsafüzérnek 15 titka van, ami 2×7+1. Tehát hat színhez két-két titok kapcsolódik és a hetedikhez három. A Rózsafüzér titkainak száma: 2×7+1, vagyis 14+1. A Korona kutatásában nagyon előre lehet jutni János apostol írásainak elemzése révén is.

2000. május 19-én Tölgyesi Ágnes filmrendezővel kerestük meg Marikát. Tölgyesi Ágnes készülő Magyar Szent Korona-filmjéhez kérte Marika segítségét. Marika nem vállalta, hogy saját maga beszéljen a filmben arról, hogy mit tud Jézus Krisztus Urunktól a Magyar Szent Koronáról, mivel az Úr Jézus azt mondta neki, hogy erre még türelemmel kell várnia. Ettől függetlenül minden más segítséget megad a film elkészítéséhez. Ezután rövid beszélgetés következett:

― Ha a film elkészülte közben feloldódna a Jézus Urunk által kiszabott türelmi idő, beszélnél a filmben?

Ez a türelmi idő nem néhány hónapig fog tartani.

― Mégis meddig? Lehet tudni erről valamit?

Úgy sejtem, hogy a türelmi idő addig fog tartani, amíg sor nem kerül a Mária-kép és a csüngők gyöngyeinek a megtalálására. Előbb le kell játszódnia a nagy figyelmeztetésnek, a megtérésnek, a megtisztulásnak, és csak azután. Ez akár több év is lehet.

(…)

Tölgyesi Ágnes azt mondta, hogy a film témája annyira szerte-ágazó, a szereplőknek a Magyar Szent Koronáról alkotott véleménye annyira különböző, hogy szüksége lenne néhány támpontra, amely segítene.

― Lehet-e biztosan tudni, hogy ez a Korona valóban Szent Istváné volt?

Igen. Nekem az Úr Jézus a Magyar Szent Koronát Szent Istvánig vezette vissza. Hogy azelőtt mi volt vele, azzal kapcsolatban nem mondhatok semmit. Hogy mikor ki készíttette és kinek, arról nem mondhatok semmit, és arról sem, hogy hogyan, milyen ajándékozással került hozzánk, magyarokhoz, csak azt mondhatom, hogy akármelyik más nép is megkaphatta volna.

Később, 2000. július 3-án, útban Róma felé az autóban elmondta Marika, hogy a Magyar Szent Koronát a pápa küldte Szent Istvánnak, de a pápához is úgy került, máshonnan. 2000. július 7-én pedig a Golgota előtti beszédében elmondta, hogy a Magyar Szent Korona várományosai voltak ― a magyarokon kívül ― a lengyelek, de a németek is.

― Azt lehet-e tudni, hogy egységes volt-e, vagy külön készültek a Magyar Szent Korona részei?

Egy volt, de ma nem egy. A két rész, a keresztpánt és az abroncs közötti összeépítéssel valami gond van, most. Eredetileg egy volt. Amikor a működését néztem, akkor láttam, hogy az eredeti alkotórészek erősen fénylenek. A nem eredeti alkotórészek és a sérült helyek nem fénylenek. Nem fénylik három hátsó zománc-kép, fölül kő, elöl egy kő, vannak olyan gyöngyök is, amelyek nem fénylenek, és láttam, hogy nem fénylik a pántok és az abroncs összeillesztése sem.

Tudjuk, hogy elöl a szív alakú kő alja letört, fent a keresztpánton van cserélt kő és gyöngy is, az abroncson is van cserélt kő, és erősen feltételezhető, hogy az abroncs alsó gyöngysorában most több gyöngy van, mint ahány eredetileg volt. Azt is tudjuk, hogy a keresztpánt több helyen eltört, de azt is, hogy a Bertalan-kép is csonka. A keresztpántot pedig leszerelték és 90 fokkal elfordítva szerelték vissza.

― Nem lehet, hogy ezt láttad hibának?

Ezt nem tudom, de lehetséges.