FELTÁMADÁS 2016. március 27.

Mária — kiválasztotti kegyelmi állapotban:

Felriadtak, valami mozog. És a fény megjelent, a kő csak úgy elgördült. Félelmükben nem is mernek ide nézni.

Megnyílott a rideg Sír ajtaja, hisz a követ elgördítették. Akik jelen vannak, megijedtek, megrémültek, kezeiket félelmükben felcsapják, és szólni nem tudnak. A vakító fény, amely megjelent, szétárad. És a fényben jelen van.

Jézus Krisztus Urunk:

Kilépek e rideg Sírból, amelyben eddig a Test pihent. De az élettelen test már nincs jelen, mert íme, az Élet erőre szállt.

A fény világossága, amely most átölel.

Ó, dicsőséges, szép hajnal, ki megérkeztél e illattal! Az illat, amely a hajnal fényének sugarát árasztja, amellyel betöltekezünk, ami által érezzük, hogy az Élet ismét jelen van – az Élet, amely e Testet eltöltötte, és már nincs jelen az élettelen test, hanem az élő, az Ember. Az Ember, amely vállalta mindezt, hogy megdicsőülhessen, és most dicsőségével ismét itt lehessen.

A Sír ridegsége, amely eddig e Testnek pihenője volt, most már a fény veszi át, a fény, amely megjelent, a fény, amely szétárad, ami által a jelenlévők megijedtek, megrémültek, hanyatt estek, hisz nem tudták, valójában most mi történik, minek tanúi, és hogyan fogadják el az Embert, ki eddig itt pihent, aki most megdicsőült, és a dicsőség fényével, íme, kijött e Sír ridegségéből.

Üres már a Sír, a leplek elhelyezve, és már csak a két angyal van jelen, kik örülnek e dicső hajnalnak. E dicső hajnal, amely ismét megjelent. A dicső hajnal, amelyet sokan nem vártak, mert azt hitték, e élettelen testtel befejeződött e Mester, e Názáreti, e Próféta küldetése, holott felkészítette tanítványait, a főpapokat és elöljárókat. De a felkészítés nem érintette meg a szív nyitottságának szeretetét és kegyelmét.

Íme, megjelent a dicsőséges, szép hajnal fényének illata, amely most itt van jelen előttetek. A nyitott szív felismeri és befogadja.

Íme, e hely, amely eddig mindig számotokra a megemlékezésben e elmúlt hetek révén a fájdalmat tükrözte. De a fájdalomban jelen volt a szeretet, az öröm és a béke, amely most megelevenedik előttetek e hajnal fényének ragyogásával.

Íme, a hajnal fényének, új életének mai tanítása:

Mária:

A hét első napja, mikor a tanítványok közül ketten elindultak egy Emmausz nevű faluba, amely Jeruzsálemtől olyan 60 stádiumra van, két-három óra járásnyira. És ahogy elindultak, lassan haladva, egymás között beszélgetnek a mostani dolgok történéséről. És ahogy beszélgetnek, néha mintha kissé vitatkoztak volna. És ahogy így haladnak, Jézus jön velük szembe, melléjük szegődik, de nem ismerték fel, hisz látásukban akadályozva lettek.

Hallgatja őket, majd megszólítja:

– Miről beszélgettetek most útközben?

Ők szomorúan megállnak, majdan Reá néznek, az egyik, kit Kleofásnak hívtak, így szólt Feléje:

– Te vagy talán az egyedüli idegen itt a városban, aki nem hallottál ezekről a dolgokról, amelyek most történtek?

Jézus így szól feléjük:

– Miért? Mi történt? – kérdezi.

Még szomorúbbak lettek:

– Hát a Názáreti Jézus esete, aki szóban, tettben nagyhatalmú Próféta volt Isten és a nép szeretetében. De a főpapjaink és az elöljáróink kiszolgáltatták Őt, elítélték, és keresztre feszítették. Azóta eltelt három nap. Pedig mi azt hittük a reményünkben, hogy Ő váltja meg Izraelt. De ez mind nem elég, hozzánk tartozó asszonyok kimentek kora reggel a Sírhoz, és mikor visszatértek, ezt mondták: „A Sír üres. Eltűnt a holttest, már csak két angyal jelent meg, akik azt mondták nekünk, hogy él.” Ekkor a tanítványok közül páran elmentek, hogy megnézzék, és mikor visszaérkeztek, mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok mondották.

Ekkor Jézus reájuk nézett, és így szól:

– Ó, ti, oktalanok, késedelmes szívűek! Még mindig nem tudtok hinni abban, amit a Próféták mondtak el és írtak le, hogy nem ezt kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bejuthasson, és megdicsőülhessen?

Ekkor Mózestől és más prófétától is elkezdte nekik elmondani, ami a Názáreti Jézusról, vagyis a Mesterről írva vagyon. És ahogy így beszélgettek, és haladtak, oda értek a faluhoz, ahova tartottak. A Mester, Jézus úgy tesz, mint aki tovább akar menni. Ők ekkor kérlelik, marasztalják:

– Ne menj. Estére jár az idő, a Nap lemenőben van már.

És ahogy így kérlelték és marasztalták, ott maradt. Így bement velük a házba, majdan asztalhoz ültek. Ekkor Ő az asztalról Kezébe vette a kenyeret, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor ismerték fel Mesterüket, hisz megnyíltak szemeik! De ahogy ezt látták, Ő eltűnt előlük.

Ekkor egymáshoz fordulva így szóltak:

– Úgy-e, lángolt a szívünk, mikor szólt hozzánk, és mikor a próféták írásait magyarázta?

Azonnal útra keltek, hogy visszatérhessenek ismét a városba. És mikor oda értek, egybegyűlve találták a tizenegyet, társait, azok így fogadták őket:

– Valóban feltámadt az Úr! Megjelent Simonnak!

Ekkor ők is e lángoló szívükkel így szóltak, hogy:

– Mi is láttuk! – és elmesélték pontosan számukra, hogy mi történt velük az útban, és mikor haza érkeztek, és most ezért jöttek vissza, hogy elmeséljék, hogyan ismerték fel a Mestert a kenyértörésben.1

Köszönöm e tanítást, amely az élet erejét árasztotta felénk!

Örvendetes napunk támadt…2

Jézus Krisztus Urunk:

A hajnal öröme most így jött el hozzátok, hisz jelen lett a tanítás számotokra, és a tanítás után pedig az ének mondanivalója, ami – a kettő egymásra épülve – megadta e kegyelem fényének tündöklő ragyogását, mert, úgy-e, az Élet erősebb lett a halálnál, és a Test már ismét él a fényével, és kegyelmet áraszt mindazoknak, akik megnyissák Feléje szívüket, hogy befogadhassák, hogy megerősödve a mindennapi élet ajándékával így tudjunk élni, így tudjunk haladni, így váljunk testvérekké e szeretet-hajnal üzenetével.

És most összefogjuk kezünket a láncba, megtartjuk imánkat. Az ima, amely elmondása alatt a szív nyitottságát kérem, és a szív nyitottságával, a felkészülésével fogadjátok be, testvéreim, fénylő hajnal ragyogását, amely most felétek árad, amely átölel, amely felmelegít, s már ti is boldogan mondhassátok egymásnak: „Úgy-e, lángol a szívünk e öröm-hajnalban?”

Mi Atyánk…

Jelen lévő testvérek:

…aki a Mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te Neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne engedj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.

Jézus Krisztus Urunk:

Köszöntve Édesanyát.

Jézus Krisztus Urunk és a jelen lévő testvérek:

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te Méhednek Gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Jézus Krisztus Urunk:

Áradjon e hajnal fényének ragyogása minden nyitott szívű testvérem szívébe. Ölelje át, melegítse fel, hogy szinte érezze e tanítás jelmondatát, hogy: „Lángoljon szívünk örömünkben!” És ez a lángoló szív kísérjen el a mindennapokban, hogy: „Jézus testvérei lehetünk!”, és a mindennapokban, hogy: „Kövessük Őt, Hozzája tartozunk!”

E remény, e szeretet, e kegyelem e élettel ma így jött el felétek, hozzátok, szívetekhez.

És érezzük, hogy az Ember, akit csak így mondottak, elhelyeztek e Sziklasírba, hogy ott pihenjék a Teste, hisz nem hitték el, hogy Ő az, aki azért jött, valóban, hogy a Megváltást elhozza mindazon testvérei felé, akik felismerik Őt, akik követik Őt, és akik hallgatnak tanítására, mert a tanítás az Életet nyújtja – hisz hogyan is szólt felétek e tanítás szava?

Aki hallgat tanításomra, nem hal meg örökre, hanem örök életet nyerhet.3

És ez az örök élet adja meg minden ember, testvér felé a meghívást az elinduláshoz, a küldetéshez és a követéshez.

És ennek reményében most, hogy eljött ez a dicső hajnal fényének ragyogása e Élettel, hálát adunk, hogy itt vagyunk, hogy részeseivé válhattunk e hajnalban.

Énekeljük az énekünket, 276-os:

Jelen lévő testvérek:

Téged, Isten, dicsérünk…4

Jézus Krisztus Urunk:

Íme, e dicsőséges Kereszt, amely azért van mindig jelen, és ha reá tekintesz, mindig arra figyelj szíved szeretetének nyitottságával, hogy: „Uram, nem hiába haltál meg értem, egyszerű kicsinyért, mert mikor Reád tekintek, ha Feléd fordulok szívem nyitottságának felajánlásával, kérésével, fohászával vagy mérhetetlen nagy hálájával, tudom, hogy meghallgatsz, tudom, hogy segítséget nyújtasz, mert ezen a Kereszten már csak azért vagy így jelen számunkra,hogy emlékezzünk szívünk szeretetével, hogy Te lejöttél a Földre, testet öltöttél, nevelkedtél, majd elhagytad a nevelő házat, kiválasztottad tanítványaid, és elkezdted tanítani, és általa mindazokat, akik hisznek és bíznak Benned. És most mi a jelenben hiszünk és bízunk Benned, figyelünk tanításodra, hogy érintse meg szívünket, és ez a tanítás nyújtson segítséget, különösképpen akkor, amikor egy kicsit bánatosak, szomorúak vagyunk, megalázottak, kitaszítottak.”

Érezni kell e Kereszt szeretetét, amely felétek árad, ha szíved nyitottságával jössz e Kereszthez, mert a Kereszt jelenléte a szeretetet tükrözi számotokra, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok ezt mind szeretetből fogadtam el, és szeretetből vállaltam el, hogy ez által megválthassam mindazokat, akik ismernek, akik követnek, s akik hisznek Bennem.

És ez a Kereszt mindig reményt tud adni számotokra. Nincs olyan probléma, nincs olyan fájdalom, amire ne érezd a Kereszt szeretetét, ami feléd árad. Hisz már a Keresztről levéve elhelyezték a Sziklasírba, a ridegségbe, e hajnal emlékében – az Élet erősebb lett a halálnál, és már így van jelen köztetek a tanítás jelenetében.

És így a Kereszt mindig a szeretetet tükrözze felétek, és mindig érezzétek azt a békés szeretetet, ami sugárzik felétek.

Mária – éber állapotban:

Hallom, hogy itt vagytok, s nem bírom kinyitni a szememet. Olyan erős a fény, vakító…

Akkor jó reggelt mindenkinek!

 

JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2015. április 5.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A feltámadott Jézus ezüst ikonja a Szent Sírban.

A Feltámadott, Jeruzsálem, Szent Sír, 2005.

Mária:1

 Megjelent e dicső hajnalban. A katonák, kinek őrködni kellene, elaludtak. De (…), hisz valaki a követ elmozdítja. Kezeiket felemelve riadtan néznek, hogy mi történt, és szemük – hirtelen a fény erejétől nem látnak, hisz vakságot éreznek a jelen fényétől, és a Sír nyitottsága, fénye, sugara szinte már megjelenik e sötét, kora hajnalban.

A Fény megvilágosítja e jelen helyet, és már boldogan mondják:

– Ó, te, dicső, szép hajnal!

És az Élet erősebb lett e haláltól, mert az Élet, íme, így van jelen, mert e dicső hajnalban, e Fényben, e Emberfia, kit a sírboltba pihenni vittek, hogy itt nyugodjék e Test – ez a Test e Fényben megjelenve fényességet áraszt e hajnal dicsőségébe.

És ez a dicső hajnal! Fényes ruhájában megjelenik – nem más, mint az a Názáreti az Emberfiában, kit e Sírba pihenni vittek, hogy békeálmát aludja.

A katonák e láttán szinte nem tudnak magukhoz térni, mert nem tudják, mire vélni e félelmükben, e Fényben, hogy szellem vagy mi ez, ami megjelent előttük.

Köszöntelek, ó, dicsőséges, szép hajnal e fénysugárban, ki életet árasztottál e Fény által!

Köszöntelek, ó, fénylő Emberfia, ki most megjelentél e nyitott Sírból!

Köszöntöm angyalaidat, kik szintén (…), kik eddig őrizték békeálmodat!

De ez a békeálom már eltávozott, mert a Fény ereje az Életet adta – az Élet, ami most megjelent, és aki kijött e nyitott Sírból.2

 Jézus Krisztus Urunk:

 Íme, e hely, ahol elvittek a Sírba, a Sír ridegségébe, hogy az emberi Test ott pihenjék.

De íme, most eljött a hajnal fénye, ragyogása, és ami elhozta az Élet erejét, mert az Élet letörte a halált, mert erősebb lett.3

 Íme, e jelképes sírbolt, ami azt tükrözte számotokra, hogy meghalt – meghalt az Isten Báránya, kit Keresztre feszítettek, majdan az üres Sírboltba helyezték, amelyben még ember nem feküdt. De ez a Sírbolt e hajnal fényével megnyílott, a katonák megijedtek, megrémültek, félelmükben, kik elaludtak az őrködésükben, csak akkor ébredeztek, mikor zörgést hallottak, mozgást, és mikor szemeiket kinyitották, a kő mozgása, ami elgurult, és a Sír nyitottá vált, és a vakító Fény, mi megjelent, amitől még nagyobb lett a félelem, és szinte a Fény erejétől a szemük olyanná vált, mintha vakok lettek volna, mert nem láttak.

És az Élet, ami letörte a halált, kijön e Sírból, és Fénye, tündöklése ragyog e sötét hajnalban. És ez a sötét hajnal illata szinte, mint ami megváltozik egy pillanat alatt.

Íme, e jelképes sírbolt ezt tükrözte számotokra a felajánló imával, énekkel a tiszteletadásban, hogy Jézus Krisztus, kinek testvérei lehettünk, meghalt értünk a Kereszten, majd a Keresztről levéve, e Sírba helyezve.

De már ez a hajnal az örömet hozza, hisz már nincs benne, mert az Élet megmutatta, hogy a Sír üres, és a Megdicsőült Fény erejével elhagyta e nyitott Sírt.4

 A dicsőséges, szép hajnal fényének ragyogása elhozta az illatot, az illat, amely érintést ad minden jelen lévő, megnyitott testvérhez.

Íme, visszatérve e helyre, ahol még a fájdalom, a bánat, a szomorúság és a sírás emléke van jelen a jelenlévőkben.5 De most már az öröm, a szeretet, a béke kegyelme, a fény ragyogása, érintése és melegsége öleli át mindazokat, akik érzik e dicső hajnal meleg fényének sugarát. A sugár, mi átölel, a sugár, mi felmelegít, a sugár, mi megerősít, és megmutatja szívünkben, lelkünkben, hogy a halált is le lehetett győzni, mert az Élet erősebb lett – az Élet, amiért jöttem a küldetésben, hisz az Atya elküldött a Földre, hogy ismerjem meg Enyéimet, és hívjam meg őket e küldetés követéséhez.

És vannak, kik nem ismerték fel e küldetés-követést, és akik nem fogadtak el, mint azok, akik ezt az Életet letörték egész a halálig. A halál pillanatától e rideg, sötét Sírban pihent a Test, békeálmát aludta, de a hajnal fényének sugara, melegsége most ezt a halált letörte, és az Élet erősebb lett.

 Az asszonyok kora reggel megjelentek a Sírnál.6 De mikor oda értek, azt látták, hogy a Sír üres. Először félelem szálla meg őket, hogy mi történt, de amikor megértették, akkor sietve elmentek a Sírtól, remegve, de nagy örömmel, hogy megvihessék a jó hírt a tanítványoknak. És ahogy megfordultak, íme, Jézus jött velük szembe, majd köszöntötte őket:

– Üdv nektek!

És az asszonyok ekkor oda siettek, leborultak Előtte, átkarolták, ölelték Lábát. Ekkor Jézus így szól nekik:

– Ne féljetek, siessetek, és menjetek, vigyétek a jó hírt testvéreimnek, hogy jöjjenek Galileába, és ott újra viszontláthatnak.

Ők ekkor felálltak, és sietve elindultak, futottak. Még útban voltak a városba, amikor néhány katona is már a városba ért7, és elmentek a főpapokhoz, és hírül adták a történetet. Ekkor a főpapok a vénekkel tanácsot tartottak, majdan így határoztak:

– Adjunk nekik sok pénzt, és mondjuk nekik, hogy mondják azt kint, az embereknek, hogy amíg mi aludtunk, addig jöttek – éjnek idején – tanítványai, és ellopták a Holttestet.

Mikor a tanácsban meghozták e döntésüket, kijöttek, és így szóltak a katonáknak, hogy mitévők legyenek, és mit mondjanak, és ha majd a hír eljut egészen a helytartóig:

– Ne féljetek, mi megnyugtatjuk őt, és kimentünk benneteket.

A katonák elfogadták a főtanács és a vének döntését, így elfogadták a sok pénzt, majdan kimentek a városba, és elkezdték terjeszteni, hogy a Názáreti Testét a Sírból tanítványai ellopták.

És ez a hír még ma is jelen van a zsidók között.

Hisz nem fogadták el a főtanács tagjai, a vénekkel együtt, hogy egy halott, ki azt a nagy követ elmozdította, majdan legurította, és erős fényével kijött e Sírból.

Pedig csak egy kicsit kellett volna gondolkodniuk, mikor azt mondottam nekik:

– Bontsátok le e templomot, és Én harmadnapra felépítem.

Ők e kőtemplomra tekintettek, és nem az ember testének templomára. Hisz a jövendölés is az Írásban így jelent meg.8

Ennek hajnal-örömében, fényének sugarában örömteli szívvel megélve e Feltámadás hajnal-örömét, örömmel énekelünk: „Örvendjetek, emberek…”9

E ének az örömet, a fényt, a tündöklést, a vakítást, a szeretetet, a jó hírt és a jó illatot hozta el számotokra a megerősítő kegyelem által, hogy valóban, a vakító fényruhában Jézus a Feltámadás hajnalában ismét jelen van, ismét megmutatta Önmagát, hogy a szeretet mindent legyőz, bármilyen fájdalom, bármilyen bánat, bármilyen szomorúság, bármilyen nehézség, bármilyen betegség gyötri az ember testét, de ha a szeretet fényének ragyogása jelen van a szívben és e testben, mindent le tud győzni, és mindent el tud fogadni, és mindennel érezni a kegyelem ajándékának működését. S akkor a szeretet vezethet a mindennapi életben.

Ennek reményében összefogjuk kezeinket.

Nyisd meg szívedet, majd a nyitottsággal, örömmel és szeretettel e hajnal fényének ragyogása köszöntésében az ének után imával is köszöntjük e dicső ünnepet, mert ünnep jött el most hozzátok. Az ünnep öröme erőt ad, és e dicső hajnal ének- majd ima-köszöntése megerősíti mindazokat, akik most nyitottságukkal vannak jelen, és ti is, Velem együtt most úgy imádkoztok, mint ahogy tanítványaim és testvéreim imádkoztak:

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne engedj minket a kísértésbe10, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.11

E dicső hajnalban.

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te Méhednek Gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.12

Most e rideg hajnalban, ahol virrasztva vártátok e ünnep eljövetelét e Feltámadás fényével, most ennek a Feltámadásának a fénye áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket és egész testeteket, hogy érezzétek e hajnal ridegségét, mint a Sír ridegsége, ami már megtöltődött Fénnyel és melegséggel. Most ez a Fény melegsége simogasson és öleljen át benneteket. És ahogy most így, kéz a kézben egyek vagytok, így váljatok eggyé a testvéri, felebaráti szeretetben minden nap, amelyet megélhettek, amely megjelenik számotokra, mert a hajnal fényének ragyogása, a hajnal fényének sugara, simogatása megerősít és felmelegít, és megadja mindazt, amire a testvérnek, a felebarátnak szüksége van, hogy tovább tudjon élni, haladni a küldetés felismerése révén a követésben, e élet útpályáján.

„Krisztus feltámadott…”13

Ti is most megvártátok a hajnal fényét a Feltámadásban, ami örömet és boldogságot a szeretetében hozta el számotokra.

E öröm szeretetében üljétek meg e dicső ünnepet, amely e hajnal fényének ragyogásával, íme, eljött és elkezdődött.14

 Íme, e Kereszt, amely az Élet kimúlását tükrözte számotokra, ami miatt sokszor és sokszor szomorúvá váltok, és a szomorúságban nem ismeritek fel néha az Élet erejét és az Élet ragyogását a Fény-sugár kegyelmével.

Íme, e Kereszt, amely a Szeretet Keresztje legyen számotokra, és a Szeretet Keresztjében, mikor reá tekintetek, és látjátok a Kereszt jelképét és a jelképben a jelen lévő Jézust, az Embert és ezt a Testet, ami meghalt a bűnökért, hogy feltámadhasson az Új Életért. Mert ha nem hal meg a bűnökért, nem tud eljönni az Új Életért, azért az Életért, ami ma is jelen van, és amivel hozzátok szólhat, amivel szeretetet áraszt, és amivel átölelhet.

Íme, a Kereszt, a Szeretet Keresztje legyen rajtatok, bennetek, és ha reá tekintetek. És ilyenkor lehet akkor hálát mondani, szívből és szeretettel, hogy: „Köszönjük, Jézus Krisztus Urunk, hogy valóban meghaltál a bűnökért és értünk, és valóban feltámadtál érettünk, hogy megmutasd és megadd számunkra a kegyelem szeretetét, e hajnal Fényét és ragyogását, hogy az Élet e halált is meg tudta törni, és az Élet fel tudott emelkedni és megadni azt a kegyelmet, azt a szeretetet, azt a békét, azt az örömet, amely megerősít, és ami által élhetek és haladhatok e meghívott úton a küldetés és a követés részében.”

És mivel az Élet megtörte e halált, ez az Élet most elhozta számotokra a hajnal fényét, illatát, sugarát, ez megerősítve, átölelve azt tanítja felétek, hogy nincs kétely, nincs félelem, nincs aggodalom, hisz ha visszatérünk a bűnbánat kezdetére, a tanítás első szavaiban ezeket adtam nektek, ezekkel erősítettelek meg benneteket. És most ez a hajnal fénye, tündöklése, ragyogása és csodálatos illata mutassa meg számotokra, hogy: „Az Élet valóban jelen van, és az Élet megadja számunkra, amire szükségünk van, és a kegyelem befogadásával pedig működhet rajtunk és bennünk.”

Majdan betértek a Szeretet házába, és míg ismét várakoztok, szívetek örömével énekelhetitek, boldogan, most a hálaadó éneket, mert ma megkezdődött az öröm, és az ünnep fénye. És úgy érzem, van miért hálát adni, hogy eljött számotokra ez a boldog pillanat.15

 Mária16

 Olyan jó érzés. Jót pihentem.

Akkor mindenkinek jó reggelt!

Nagyon vakít a fény, nem látok.

Na, akkor mindenkinek dicsőséges hajnalt!

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőséges Feltámadást!

 Mária:

 Eljött ez az ünnep, ugye?

Atya?

 Antal atya:

 Igen, mert itt vagyunk. Azért jöttünk. Kívül még fekete van17, de belülről fény van.

 Mária:

 Akkor jó. Igen. Mindenki? Mindenki már fényben van?

 Antal atya:

 Igen.

 Mária:

 Akkor jó. Akkor örülök neki.

 Antal atya:

 A Keresztből Szeretet-kereszt lett. Igen. Úgy tanította az Úr máma.

 Mária:

 A Kereszt?

 Lovák Istvánné Éva:

 Szeretet-kereszt.

 Antal atya:

 Szeretet-kereszt.

 Mária:

 De akkor nem voltunk bent máshol?

 Csomor Lajos:

 Dehogy nem! Mindenütt voltunk.

 Mária:

 De hol?

 Lovák Istvánné Éva:

 Elindultál, és az oldalajtóig mentél a Kereszthez.

 Mária:

Most már én is biztos feltámadok a fájdalomból meg a szenvedésből, mert…

 

JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2014. április 20.

Mária:

A feltámadott Jézus jelképszobra

A feltámadott Jézus jelképszobra

A nyitott sír ridegsége, amely átölelt.1 De elég már e hely pihenése, elég már a sötétségből!

A ridegség eltávozik, és Szeretet éledezik. A szeretet feleleveníti és megerősíti a Fényt, és a ridegség sötétsége fénnyé változik.

Íme, e Fény erőssége megnyitja e Sírt, amely a bezártságot, a hidegséget és a sötétséget uralta. Most a Fény, amely a szeretettel éledezett, erősödött, tág teret adott, és már a Fényben megjelenik a hajnal illata, a hajnal szüremköző fénye.

Íme, a Szeretet Fénye, mely életet jelenthet, az élet, amely most itt megjelenve, hisz az Élettelen Test e Fényben, e hajnal illatában megerősödve leveszi a leplet.

Elhelyezve e kendőt. És itt vannak, kik őrizték e sötét ridegség, élettelen Test, a Fényben (…) az angyalok, kik hódolnak és üdvözölnek.

E hely, mely a pihenést adta e sötét ridegségében, most már Fény öleli át a megerősítő szeretettel, mert a Szeretet megmutatta, hogy a Fénnyel Élet ébredezett, és az Élet erősebb lett már e Élettelen Testnél, és a Test is már erőre kapott.

A hajnal illata, szürkülő fénye, a fény élettel találkozik, és eggyé vált. Ekkor elindul, és a Sír kő-ridegsége üresen tátong.2

IMG_6446

Az üres szentsír Sükösdön, 2014. Feltámadás hajnalán.

Íme, a megemlékezés sírhelye, amelyet elkészítünk emlékezésünk tiszteletében. Most itt is hódolunk, és fejet hajtunk, hisz itt pihen az Élettelen Test, de az Élet már erősebb lett e Fény szeretetével a haláltól.

A Test felül, levette a lepleket, és ott hagyja, kiket az Atya küldött, hogy őrizzék mély pihenését. E Fényben jelen vannak, és itt maradnak, hisz a Test, aki megerősödött az Élet fényének szeretetével, elindul, hogy köszönthesse mindazokat, akik egybe gyűltek, és várják e megemlékezésben e dicső, fényes hajnalt az Élet fényének szeretetével.3

(…) fénylő hajnal egybe gyűlt, jelen e köszöntésben.

E Kősír ürességében van jelen. A hét első napján kora reggel még sötét van. Mária Magdolna elindul, hogy a Sírhoz menjen. És mielőtt oda ér, már messziről látja, hogy valaki a követ elmozdította. Mikor oda ér, és valóban szembesül a Sír nyitottságával, ekkor elindul siettében, és szalad Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, így szól nekik:

— A Sír üres, a követ elmozdították. És nem találtam az Urat — sírva, zokogva. — Valaki elvitte, és nem tudom, hogy hova.

Ekkor Simon Péter és a másik tanítvány, akit a Mester szeretett, elindultak a Sír felé, és siettek, futottak. A másik tanítvány gyorsabban futott, és előbb ért a Sírhoz, s azt látja, hogy valóban, a követ elmozdították, a Sír üressége ott tátong, és látja az ott hagyott gyolcslepleket. De nem megy be.

Ekkor oda ér Simon Péter, ki belép a nyitott Sírba, és látja a lepleket, majd látja a kendőt, amely Jézus Arcát, vagyis a Mester Arcát takarta. Ez nem volt együtt a többi leplekkel, ez ott feküdt szépen összehajtva, külön egy helyen.

Ekkor belépett a másik tanítvány is, és ő is mindezt látta.

És hisznek e megtapasztalás után, hisz addig nem értették meg, hogy a Mesternek valóban fel kellett támadni e halálból.

Majdan elindulnak, hogy visszatérhessenek a többi egybegyűlthöz, és megvihessék a hírt. De félelem szálla meg őket, és ekkor bezárkóznak, és tanakodnak egymás között, hogy hova ment az ő Mesterük, hisz többször és többször a tanúságtételében, a tanításban elmondotta tanítványainak:

— Az Emberfia meghal, és majd harmadnapra feltámad.

Most értették meg azok tanítását, amelyeket többféle formában elevenített fel számukra.4

És ahogy így vannak félelmükben bezárva, összebújva, ketten kopognak az ajtón, és betérnek, és örömmel mondják:

— Feltámadt a Mester! Hisz lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk! Öröm járta át egész testünket! És mikor oda értünk, hogy betérjünk otthonunkba, ahol laktunk, behívtuk magunkkal, hisz már esteledik. És mikor együtt ülünk az asztalnál, és beszélgetünk, szemünk el volt zárva a látástól, fülünk a hallástól, de megnyílt szemünk és fülünk, mikor megtapasztaltuk, hogyan törte meg a kenyeret előttünk. És mire szinte magunkhoz tértünk, addigra már nem volt jelen közöttünk. De eljöttünk, hogy elmondjuk nektek is, hogy mi láttuk a Mestert, és felismertük Őt a kenyértörésben.

Ekkor Simon Péter is elmesélte, hogy:

— Az asszony, amit elmondott, ami megzavart szinte minket, elmentünk, hogy megnézzük, és szembesültünk mi is az üres Sírral és az ott hagyott leplekkel. És megértettük, amit a Mester mondott, hogy fel fog támadni a halálból. És most beteljesedett.5

Jézus Krisztus Urunk:

E dicső hajnal köszöntése az egybegyűlteknek, kik részesülnek e kegyelem jelenében. Hisz a dicső Fény a szeretet erejével megjelent e rideg Sír kövei között, és a Fény ereje megnyitotta e Sírt.

E dicső hajnal illata, fénye, szeretete, jelenléte öleljen át, erősítsen meg, és világosítsa meg az egybegyűltek életútját a felismeréshez, az elfogadáshoz és majdan az elinduláshoz. E dicső hajnal fényének szeretete, amely megadja a meghívást a küldetés követéséhez.

És így most e örömmel, ujjongó szívvel, Szeretet Fényének erejével öröm boldogságát érezzük és adjuk ki, és énekeljük: „Dicsőség, szent áldás, tisztesség…”6

Most az egybegyűltek összefogják kezeiket.

És e hajnal fényének, szeretetének élete e remény megerősítésével, íme, most megjelent köztetek, és a szívből jövő, őszinte szeretet-ima, amely által ti is tanítva lettetek, mint annak idején tanítványaim, szívből imádkozunk, és közben megnyissuk szívünket, egész lényünket, és felkészülünk e hajnal fényének élő szeretetére, hogy átöleljen, hogy felmelegítsen, s ez által megerősödjél, és ez által felismerd e meghívást a küldetés és a követés részében e Élet fényének elfogadó erejével.

Amire tanítványaimat tanítottam és titeket az egybegyűltekben, most szívből hangozzon fel őszinte imádságotok:

Mi Atyánk7, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne engedj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Áradjon reátok e hajnal fényének szeretete, amely megerősített most benneteket, és meghívott az útra, hogy ismételten felismerjétek e Fényt a Világosságban az élethez, felismerjétek a Fényt az úthoz, felismerjétek szívetekben az érintést, és felismerjétek szívetekkel az elindulást. És akkor e szeretet, hajnal fénye, ölelése, megerősítése vezet e meghívásban, e küldetésben, e elindulásban, e meghívott úton, ami előtted van, ami nyitott, de ti, az egybegyűltek, a szabad akarat-, cselekvésetek részében önmagatoknak kell felismerni, értékelni, érezni, megerősödni, érezni a Fény melegségét a szeretetében, hogy biztos lépésekkel elindulhass. E hajnal fényének szeretete és kegyelme, amely ma a köszöntés az egybegyűlteknek, így jött el felétek e dicső hajnalban, és e dicső hajnallal elkezdődik ez az Új Élet, amely most megmutatta a megtapasztalásában, hogy erősebb lett e Élettelen Testnél, mert a Szeretet Fényének ereje életet adott, és ez az Élet erős lett, és felállhatott, és elindulhatott, hogy köszönthesse mindazokat, akik várták e dicső hajnal fényének, szeretetének köszöntését.

Szent Magdolna elmene ama reggel sírva…8

E Fény ragyogása az ünnep ajándéka.

Örüljetek e Fénynek a szeretetében, ami e hajnal köszöntésében eljött hozzátok.

Megtapasztaltátok a hajnal illatát. Íme, érezzétek most fényének szeretetét.9

Íme, a hajnal fényének szeretetével köszöntjük az Édesanyát, azt az Édesanyát, aki kiválasztott lett az egyszerűségével, és a kiválasztásával elfogadta mindazt, amire Őt az Atya meghívta. Elfogadta az életútját, mindazt, ami elkísérte: örömet, szeretetet, boldogságot, ami megerősítette Szívét, de tudjuk, itt jelen van a nélkülözés, a kitaszítottság, a bánat, a fájdalom. De az Édesanya ezt is szeretettel fogadta, és hűen viselte, óvta Gyermekét a kiválasztottságával, és védte, mindenkor Mellette és Vele. És a dicső hajnal fényének köszöntése e szavakkal, e jelenléttel Őt köszönti.

És így Édesanya lett Ő minden nyitott szívű gyermeknek, akik elfogadják Őt Édesanyának, hisz Ő jelen van Anyai Szívével, szeretetével, ölelésre tárt Karjaival várja mindazokat a gyermekeiben, akik hittel, bizalommal, szeretettel Hozzá mennek, mert ez az Édesanya, ez mindenkor jelen van az Ő gyermekei számára. Ez az Édesanya mindenkor segít az Ő gyermekei számára.

De hogy ezt megtapasztalhassuk, megélhessük, részeseivé válhassunk, ehhez nekünk, gyermekeknek tenni és cselekedni kell. Mert ha így jövünk és jövök az Édesanya nyitott Szívéhez, mindenkor meghallgatja gyermekeit, és mindenkor kieszközli számára, számukra azt a kegyet, amire szükség van.

Most e Fény szeretetének hajnala erősített meg benneteket, és ennek örömével köszöntöttük Édesanyát.10

Íme, Dicső Hajnal Keresztje!

IMG_ 5280 Sükösd 2013. Feltámadás 2. R1

A sükösdi kálvária keresztje 2013. feltámadás hajnalán.

A Kereszt, amely már e jelenben jelkép nektek. De a jelképben örömmel és szeretettel tekints Rá, mert Én, Jézus Krisztus Uratok is szeretettel vagyok jelen e Kereszten, szeretettel vállaltam értetek a megaláztatást, a kicsúfolást, a kereszthordozást, és végül a kereszthalált. Mert ha ez a Kereszt halála nem lehetett volna meg, hogyan lehetett volna benneteket megváltani? Hogyan lehetett volna nektek megmutatni a megtapasztalásban, hogy milyen az Élet ereje a szeretetében, milyen a hajnal illata, és milyen a fénysugár melegsége, amely átölel, felmelegít és megerősít?

Ezért e Keresztre, ahogy már régebbi tanításomban mondottam számotokra, nem csak így jövünk, szinte összeroskadva és sírva, és szinte fel se merek nézni, hanem bátran, nyitottan, őszintén, hogy „jelen legyen szívemben az a szeretet, amit e Kereszt által megkaphattam”, mert tudjátok, Én, Jézus Krisztus Uratok szeretettel vállaltam a megváltásért. És ez a Kereszt a Szeretet Keresztje legyen számotokra, hogy ez által van élet az Új Élet erejével. Azóta tudjátok, amióta a Kereszt létezik, hogy az Isteni Második Személy, aki Betlehemnek pusztájában Földre szállva a szeretetében, elhozta a fényt, a békét és az örömet a kegyelemben, egy darabig jelen is volt, de utána ez kissé eltávozott, ahogy most a jelenben is lehet mondani, hogy ismételten szükség van e Szeretet-kereszt fényére, örömére, békéjére, kegyelmére, hogy megerősödhessünk szívünkkel, lelkünkkel, s ezzel felismerjük, hogy valóban mondhatjuk: „Igen, Uram, értem is meghaltál, hogy engem is megválthassál, hogy én is részesülhessek e dicső hajnal fényének szeretetében, amely erőt adott, amely átölelt, amely megerősített, és ami által tudom, hogyan kell cselekednem a szabad akarat révén, amit a Földre érkezésemmel Atya gyermekeként megkaphattam.”11


JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2013. március 31.

Mária 1 :

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A feltámadott Jézus ezüst ikonja a Szent Sírban.

A feltámadott Jézus ikonja a Szent Sírban. Jeruzsálem, Szent Sír-templom.

Hallom az éneket. Örömmel, szeretettel énekelnek.2

Hajnalodik. A fény megjelenik. A fényből ének szózatként szól felém.

Dicsőséges, szép hajnal, kit így köszönt ma e hang.

Illatos olajjal elindulnak. És ahogy mennek, a hajnal illata öleli át őket. Hogy oda érhessenek a kertben (…) a Sírjához.

De hogy ott megjelennek, félelem öleli át őket, mert a követ valaki elvette. Nincs a helyén.

Krisztus feltámadt!

Örüljünk és vigadjunk e dicsőséges, szép napon!

Mert az Élet halni szállt e Sír rideg mélységébe, megpihenve, életre kelve, mert az Élet erősebb lett a halálnál e dicső, fénylő, ünneplő hajnalon.

Köszönöm e fényt, köszönöm az éneket, s köszönöm az Életet!3

Elindulunk az úton (…)

„Dicsőséges szép hajnal, kit így köszöntött az angyal…”4

Hol az ének?

Hol az öröm?

„Dicsőséges…”5

Íme, a Sír, amely már üres, hisz a kő már nincs jelen.6 A követ valaki elmozdította. Ezért, kik illatos olajjal érkezve, megijedve, és csak messziről figyelik, valójában most mi történt. Egymás között tanakodnak:

— Oda kellene menni, és megtekinteni a Sírt.

IMG_0111

Az üres Szent Sírban, Jeruzsálemben, 2005 szeptemberében.

De a Sír üres.

A Test nincs itt. A Test eltűnt.

Remegve, sírva elmennek.

Ó, Sírnak nyitott mélye, ki e ridegséget árasztottad, de a ridegséget átvette a fény és a melegség. A fény melegségében az üresség, ahol:

— Már nincs jelen a mi Urunk! Valaki ellopta, valaki elvitte.

Félelmükben elindulnak.

„Krisztus feltámadott…”7

Félelem és remegés jelenlétével, elindulva. Szól az ének ajkakon. Elhalkulnak. [Mt 28,1—8]

Dicsőséges, szép hajnal köszönt ma itt benneteket. E fénysugár szeretete, melegsége ölelje át mindazokat, kik megnyissák szívüket e öröm szeretetének kegyelméhez.

És eljött Magdolna. Ott álldogál e hajnal fényében a Sír mellett. Sírdogál a kőszikla-sírnál. Betekint a Sírba, és azt látja, hogy ahol az ő Jézusának Holtteste lett volna, nincs már ott más, mint két fehér ruhába öltözött angyal. Az egyik a fejénél, a másik a lábánál foglalt helyet. Szent Magdolna szomorúan, sírdogálva, illetődve áll a Sírnál. Ekkor az angyalok megkérdezik tőle:

— Asszony, miért sírsz?

Mária Magdolna így válaszol:

— Miért ne sírnék, mikor nincs itt az én Uram! És nem tudom, hol van, hol keressem.

Megfordul az üres Sírtól, és Jézus áll vele szemben. De ő csak nézi, nézi, és nem ismeri fel. Ekkor Jézus megszólítja:

— Asszony! Miért sírsz? Kit keresel?

— Uramat keresem, akit nem találok.

Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész áll vele szemben, így folytatja:

— Ha Te vitted el, mutasd meg, hova vitted, hadd lássam, hogy magammal vihessem.

Ekkor Jézus megszólítja őt:

— Mária!

Mária felkiált, hisz felismerte Őt:

— Rabboni! — amit Mesternek is szólítunk.

Ekkor Jézus így szól feléje:

— Ne tartóztassál. Még nem mentem fel. De te most menj, vidd a hírt testvéreidnek, hogy elmegyek az Én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az Én Istenemhez, a ti Istenetekhez. De még nem jött el e pillanat.

Mária Magdolna ekkor sietve elindult, elment a tanítványokhoz. Örömmel és mosollyal:

— Láttam az Urat! Ő küldött hozzátok, hogy hozzam el az Ő üzenetét nektek. [Jn 20,11—18]

Ekkor többen és többen nem értették e asszony szavait:

— E csendben megzavar bennünket?

Ketten — az egyik, akit Jézus szeretett — felálltak, elindultak, később már szaladtak, hogy oda érjenek a Sírhoz. Akit Jézus szeretett, előbb ért oda, de nem ment be. Megvárta, míg a másik tanítvány is oda ér, aki ekkor belép, és látja, hogy üres a Sír, és nincs már ott senki, csak azok a leplek, amelyek Jézust fedték. Amely pedig Arcát takarta, külön össze volt hajtva.

Megijedtek, hogy hova lett az ő Uruk.

Ekkor egymásra tekintenek:

— Az asszony, aki hírül adta nekünk, hogy látta az Urat, valóban az Úrral találkozhatott?!

És visszatérnek a többiekhez. [Jn 20,1—10]

Jézus Krisztus Urunk:

Pedig e dicsőséges hajnalon örülni kell, érezni szívünkben e hajnal fényének illat-erejét, örömét, amely felénk árad a szeretettel — a szeretet, amely összeköt e kegyelemmel. Örülni és vigadni kell e hajnalnak, e fénynek, e csodálatos illatnak, ami most megérinti egész lényünket. E hajnal illata, a fény melege, hogy átölelje mindazokat, akik felkészülve várták e dicső hajnal örömét, fényét, kegyelmét és szeretetét, hogy átöleljen, felmelegítsen, erőt adva. Érezni a csodálatos illatot, amely most áradhat felénk. Mert az öröm így jött el most hozzánk e köszöntéssel. E köszöntés fénye, ragyogása, öröme, békéje, szeretete emeljen fel.

Ennek örömében és fényében a szeretet lakozik már bennetek, és a félelem eltávozott, a remegés elhagyta ajkatokat, örömmel és szívvel énekeljetek, nem úgy, mint eddig:

„Szent Magdolna elmene…”8

Így örültök?9

Így várjátok a Feltámadás örömillatát?!

„…Erre-arra sírva jár, nincsen nyugodása…”10

„…Merre menjek, én, szegény, keserűségemben?”

Ez már nem keserűség! Öröm!11

Most már ez örömmel szólt, de a kezdetekben, mikor elkezdtem az éneket: egyiket sem ismertétek? Nem tudtátok, hogyan kell énekelni?

Hol van bennetek akkor a felkészülés virrasztó éjszakája, ha nem készültetek fel fogadásra?

Érezni kellett volna már szívetekben a melegség fényének kegyelmét, hogy melengeti szíveteket, simogatja: „Már nincs sok! Már csak egy pillanat, és újra itt lesz közöttünk. 11a Mert eljön a fénylő hajnal, és elhozza nekünk e dicső Feltámadást e Öröm Ünnepére. E Öröm Ünnepében érezzük, hogy nem volt hiábavaló mindaz, amire felkészítettél, mindaz, amin átmentünk, és mindaz, amit elfogadtunk, és megértettünk. Megpróbálunk a szerint élni és cselekedni, és érezni, Uram, a Te melegségedet, a Te szeretetedet, a Te kegyelmedet, ahogy átölelsz, ahogy felmelegítsz, ahogy erőt adsz, ami által mi is újraéledtünk, mint e dicső hajnalban a Feltámadás-élet. És akkor érezzük, hogy igen, Hozzád tartozunk, Uram, a Te testvéreid lehetünk, hisz felismertél, megkerestél, elfogadtál, meghívtál, és most így eggyé válva haladunk e dicső hajnal ünnepén együtt a fény szeretetének varázsában, kegyelmében és ajándékával.”

És ez az ajándék, hogy valóban teljes legyen számotokra, az Élő Szentlélek kegyelmének jelenlétével így most összefogjuk kezeinket.12

E dicsőséges, szép hajnal köszöntő ünnepében és jelenlétének szeretetében, amely most megérinti testvéreim szívét, hogy felmelegítse, és erőt adjon, érezzék az Élő Szentléleknek ajándékát, fényét, kegyelmét, melegségét, ahogy most végigmegy rajtatok és bennetek, ahogy átölel ez az Élő Szentlélek fényének melegsége a kegyelemben és a kegyelemhez. Mert ez által érzed azt, hogy: „Igen, Uram, most a Feltámadás fényének ajándéka valóban itt van, valóban szívemet simogatja, melegíti, erősíti. És akkor érzem a kegyelemnek a szeretetét, ajándékát, örömét, békéjét és varázsát, amely összeköt most bennünket, mint ahogy most ez a lánc kialakult együtt az eggyé válásban, a kegyelemben.”

Mária:

Ennek reményében most közösen együtt elmondjuk a köszönő, hála, szívből, szeretettel jövő imánkat, ami vezet bennünket a mindennapi élet-útpályánkon. Ezzel köszöntjük, nem csak Jézus Krisztus Urunkat szívünk szeretetének jelenlétével, hanem köszöntjük az Atyát, kinek gyermekei vagyunk. Majdan köszöntjük az Édesanyát, ki szintén elfogadott bennünket, hogy gyermekeivé lehettünk:

„Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne engedj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.”

„Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.”

Jézus Krisztus Urunk:

E Feltámadási Fény tündöklő ragyogásának illata, békéje, szeretete, öröme áradjon az Élő Szentlélekkel most reátok. Érezzétek a Fény melegségét, a Feltámadás Fényének örömét, amely most átjárja szíveteket, átjárja egész lényeteket, s ami által érzed, hogy valóban a felmelegedés jelen van, átölelve, érezve, hogy: „Igen, ez a Feltámadás a Fényben ismételten megadta számunkra az Új Életet a kegyelemhez, mert az Élet megtörte a halált, mert az Élet erősebb lett ettől a haláltól.”

És ebből a halálból, e üres Sziklasír mélyéből, ahol csak a ridegség, a hidegség és a sötétség volt jelen, és ez most mind megszűnt, mert a Sír megnyílott, és megjelent benne a Fény melegsége, szeretete, öröme, békéje, és ez árad most mindahhoz és mindazokhoz, akik nyitott szívvel, lélekkel, felkészülve elfogadták.

Ennek reményében érezzétek e Feltámadás ajándékát a kegyelemben, amellyel most teljes lett számotokra a felkészülés a bűnbánat várakozásában a kegyelem ajándékához, amelynek most részesei lehettek e dicső, fénylő hajnal örömünnepében.

Mária:

E öröm ünnepében boldogan és örömmel köszöntünk Téged, ó, Uram, Jézusom, ki már jelen vagy ismét közöttünk, hisz felkészítettél itt bennünket is, ahogy tanítványaidnak mondottad:

— Egy rövid idő, amit még veletek töltök, és egy rövid idő, amikor nem leszek veletek, és nem láttok Engem.

De érezni a szívben a melegség jelenlétét.

Jézus Krisztus Urunk:

És most ez az Élet ismét a Fényben, e dicső hajnalban eljött, hogy megerősítsen, hogy egy rövid idő után újra örömmel és szeretettel itt vagyok köztetek, veletek, és ha lehet, bennetek. Mert ezt tudjátok, rajtatok múlik. Én, Jézus Krisztus Uratok szárnyalok mindazokhoz, akik megnyissák szívüket, lelküket a befogadáshoz. Én most, úgy-e, hogy mondhatom, most itt, előtted állva, testvér: Ha te képes vagy e kegyelem, ajándék befogadására, akkor megnyitod a szíved, s akkor eggyé válhatunk e kegyelem ajándéka által a mindennapjainkban. És akkor könnyebb az élet útján együtt haladni. Akkor már nem csak a szomorúság, és nem csak a bánat ül az arcotokra, hanem ez a dicsőséges hajnal örömünnep mosolya! Ez világítson benneteket a mindennapokban. És akkor tudtok örülni minden új napnak, ahogy ennek a hajnalnak is örültetek, erre a hajnalra vártatok, készültetek, és most érzitek kegyelmének ajándékát a szeretetben.

Ennek reményében köszöntve Jó Jézus Krisztus Urunkat, ahogy mondani szoktátok, és az ének most ismételten szívből, örömmel és szeretettel szóljon, hogy: „Krisztus, virágunk…”13

Vigadjatok!

IMG_ 5280 Sükösd 2013. Feltámadás 2. R1

Jézus Krisztus Urunk szeretetének sükösdi Keresztje 2013 Húsvét hajnalán.

Ó, Kereszt a Szeretet Keresztjében!14

Mert ezen a Kereszten távozott el az Élet a Testből. De erre a Keresztre, ha feltekintünk, szeretet és öröm övezzen át bennünket. Mert ez a Kereszt lett a mi megváltásunk a mindennapi élet kegyelméhez. Mert ezzel a Kereszttel kaphattuk meg mindazt, hogy ha rátekintesz, ne a fájdalom, ne a bánat, ne a szomorúság, és ne csak a könnyek jussanak eszetekbe és jöjjenek elétek, mert ez a Kereszt a Megváltás szeretete, öröme és békéje. Mert ezzel a Kereszttel valósult be mindaz, amit az Írás megjövendölt, hogy az Emberfia szeretetből Önmagát adja mindazokért, akik hittek Benne, és mindazokért, akik felismerték és követik Őt. És ez a Kereszt adta meg számotokra az Új Élet ajándékát a kegyelemhez. Mert ha ez a Kereszt nem lenne, az Új Élet sem jöhetett volna el felétek és hozzátok. Ezért ez a Kereszt a Szeretet Keresztje, a tündöklésében elevenedjen meg rajtatok és bennetek.

És érezzétek azt, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok erre a Keresztre, mikor már ott voltam, szeretetből mentem, szeretettel adtam oda Önmagam, mert a szeretet így tud megvalósulni rajtatok és bennetek. Mert a szeretetet sem megvenni, sem erőszakolni nem lehet. A szeretet a szívben és a lélekben van jelen, ami által él a tested. És ez a test szeretet nélkül üressé, rideggé és keménnyé válhat, mint a Sírnak üressége, mélysége, félelme, amikor e Keresztről a Testet elhelyezték. De ez a Test ebből a ridegségből, ebből a sötét félelemből feléledt, Új Életet adott, és Új Életet áraszt mindazoknak, akik a jelenben tudnak hinni, bízni, elfogadni tanítását, elfogadni szeretetének kegyelmét, ajándékát, áldását, megérinti a szíveket, és akkor lehetsz teljes, érezheted, hogy: Testvérem, Hozzám tartozol. Én meghívtalak. De a meghíváshoz ajándékot, kegyelmet, Új Életet, szeretetet árasztottam. És akkor tökéletes és teljes lehet az életed, ha ezeket mind elfogadod, és a te életed pedig ehhez a Kereszthez és ehhez a szeretethez szívből átadod. Nem csak mondani — átadni. Eggyé válni. És akkor lehet e szeretetben, e Fény hajnalában is teljes, tökéletes a szeretetében. S akkor ezzel a szeretettel nem csak magadat, hanem mindazokat tudod szeretni, átölelni, akik hozzád tartoznak a szeretteidben, hozzád tartoznak a felebarátban, a testvérben, s akkor ismered már az irgalmasság szeretetének kegyelmét, ajándékát, működését, s akkor lehetsz teljesen boldog, s akkor tudod örömmel élvezni, szeretettel a mindennapi életet, amely mint e dicső hajnallal most eljött számotokra, hogy ez az öröm vezessen benneteket a mindennapokban, mikor egy új nap virrad fel számotokra, amelyet meg lehet köszönni, hogy: „Boldog vagyok, hogy ismét egy új nap, amely megadatott nekem, amelyben élhetek, amelynek örülhetek, és amellyel teljes lehetek.”

Szeretettel és örömmel köszöntünk a Keresztnek.15

Mária 16 :

Most már kezdek látni, de még olyan erős a fény.

Azért mondom, hogy: Jézus feltámadt a dicső hajnalon, a Fény szeretetében!

Akkor köszöntök mindenkit!


JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2012. április 1.

A feltámadott Jézus jelképszobra

A feltámadott Jézus jelképszobra

Mária1:

Megjelent a Fény. A Fény, mely felém árad, és simogat. Tükröződik, és a Fény, mely megsimogatott.

Íme, felkel, és feltámadt, mert az Élet erősebb a halálnál.

Megnyílik a Sír, és a Fénnyel jelen van a kora reggel a (…)

Az őrök megijednek2, lehajtják fejüket, hisz számukra erős és ismeretlen a Fény.

Érzik a hajnal illata e Fényben.

Egy asszony oda ér, remeg, és megáll a nyitott Sírnál. Remegésében sírdogál, majdan betekint a nyitott Sírba, és megijed, hisz nincs bent a Holttest. És ekkor megjelenik a Fénysugárban két angyal, ki helyet foglal. Az egyik a fejénél, a másik a lábánál. Az asszonyra tekintenek, és megkérdezik:

— Miért sírsz?

— Hogyne sírnék, mikor nem látom a Holttestet, s vele Uramat.

Visszafordul, tovább lép3:

Jézus Krisztus Urunk:

Íme, Én vagyok jelen, de az asszony sírásában, remegésében nem ismer fel. Reám tekint:

— Nem tudom, ki vagy. Talán a kertész? Kérdezem Tőled: nem tudod, hová vitték innét ezt a Testet, amely itt pihent, aki az én Uram?

Sír, és zokog.

Ekkor megszólítom:

— Mária Magdolna!4

Mária Magdolna:

És felismerve e megszólításból, felkiáltok:

— Rabbone! Te vagy, az én Uram, Mesterem!5

Jézus Krisztus Urunk:

— Ne sírj, még nem mentem el Atyámhoz. Ne félj, még itt vagyok. De majd hamarosan elmegyek az Én Atyámhoz, aki a ti Atyátok, az Én Istenemhez, aki a ti Istenetek. Ezért menj, és mondd meg társaidnak, hogy majd Galileában találkozni fogunk.

Az asszony most már mosollyal és örömmel indul el a Sírtól, hogy hírt vigyen. Hírt az ő Mesteréről, ki azért nem volt bent már a Sírban, mert feltámadt. Feltámadt, hogy meglátogassa Övéit, kik félelmükben a városban vannak bezárt ajtóknál.6

Mária:

És most lehet köszönteni a Feltámadt Krisztust az asszony köszöntésével, ahogy mi is köszöntjük e sírt.7 Énekeljük szívből és szeretettel e dicső hajnal ébredésében és köszöntésében: „Szent Magdolna elmene ama reggel sírva…”8

Hol az ének?! Hol az öröm? Hol a boldogság?9

„Erdőkön és mezőkön…”

Hol az ének?!

Ó, dicsőséges hajnal10, jelen vagyok a sírnál. A sír ridegségéből a Fény melegséget áraszt. A melegség, amely az életet mutatja számunkra. Azt az Életet, amely erősebb lett a halálnál. Az Élet, amelyet kora reggel, hajnalban egy asszony, ki eljött a Sírhoz, meglátta a nyitott Sírt, és félelmében, remegésében tekintett be. Most már boldogan mondhassuk:

Nincs itt, mert feltámadt, mert az Élet erősebb lett a halálnál!

Jézus Krisztus Urunk:

Az Élet, amely megmutatja, hogy igen, itt vagyok, ismételten erőt adok e Fénnyel, mert ez a Fény a szeretetet árasztja, azt a szeretetet, amely megdicsőült, a dicsőség a dicsőítésében.

Mária:

Egészen el kellett szenvednie, hogy most a dicsőségből a Megdicsőülés Fényével, az Élettel ismét feltámadt, és kijött a Sírból, hogy megmutassa Önmagát mindazoknak, akik szomorúak, akik sírnak, akik félnek, akik bezárkóznak, hogy valójában most hogyan és miképpen tovább. És ennek örömében és szeretetében most már közösen vigadozunk és örülünk, és szívünk szeretetének örömét kifejezve, hogy: „Krisztus, virágunk, szép termő águnk…”11

Köszönöm e hajnal simogatását, amely megjelent a Feltámadás örömében.

Ti is sírtok?

Vagy örültök?

Hisz feltámadt Krisztus!

Az asszony felkelt, hogy elvigye a hírt övéinek, akik hozzá tartoznak. Az öröm hajnala ma megérkezett, mert az Élet erősebb lett a halálnál.

Dicsőséges, fénylő hajnal, ki megjelentél, hogy átöleljél!

Jézus Krisztus Urunk12:

E hajnal simogatása, mely megerősítette az Élet kegyelmét, mert az Élet most ismét megjelent ezen a helyen, hogy áradjon fényével, sugarával mindazok felé, kik már vágyakoztatok e örömre, e szeretetre, e békére, hogy a Fény átjárja szíveteket. Ennek reményében fogjuk össze kezünket.13

E dicső hajnalban köszöntelek benneteket, kik a szomorúságot, a várakozást most elfogadva, és felváltottátok e szeretet örömére, erre az örömre, amely most megelevenedett előttetek e Élet jelenlétének feltámadásában. És ez az Élet, amely e dicső hajnal fényével érkezett, így árad most minden nyitott szívű testvéremhez, aki megértette, hogy valóban, a szomorúság, a bánat, a félelem, az aggodalom, amely néha jelen van rajtuk és bennetek, fel tudja váltani a mérhetetlen nagy öröm szeretetének, feltámadásának fénye, ragyogása és tündöklése, hogy ez által érezd e fénynek simogatását, melegét, átölelését, és szinte érezd, ahogy e Feltámadt Krisztus megjelent a síró, remegő, tele félelemmel lévő asszonynak. De az asszony is a sírásából feltekintett:

— Nem tudom, ki vagy, de kérdezem: talán a kertész vagy másvalaki? Te vitted el innen e Holttestet, és a Holttesttel az én Uramat?

— Mária!

— Óh!

Megnyílik szeme fénye, megjön fülében a hallás, és felismeri az ő Urát! Átöleli, és köszönti:

— Rabbone!

És ez a köszöntés áradjon most reátok is, és ez a köszöntés érintse meg szíveteket, ahogy e remegő asszony felujjongott szívével e öröm hajnalában. Már eltávozott a sírása, félelme, zokogása, már csak az öröm kegyelmének boldogsága van jelen. És ez az öröm kegyelmének boldogsága e Fénnyel áradjon most reátok.14

A hét első napján két tanítvány elindul az Emmanuesz15 faluba, ahova tartoznak, Jeruzsálemből, amely két-három óra járásnyira van a városhoz. És ahogy útközben haladnak, időnként megállva, és egymásra tekintenek, és így beszélgetnek, és így vitatkoznak. És egyszer Én, Jézus jövök hozzájuk. Melléjük szegődök, és követem őket, és hallgatom. De ők nem ismernek fel, hisz akadályozva vannak a szemük látásában. S ahogy így haladnak, beszélgetnek, vitatkoznak, megkérdezem tőlük:

— Ti miről beszélgettek most e útközben?

Ők szomorúan megállnak, Reá tekintenek, és az egyik, kit Kleofásnak hívtak, így szól Feléje:

— Talán Te vagy az egyedüli idegen a városban, aki nem tudod, hogy mi történt ott ezekben a napokban?

— Miért? Mi történt? — kérdezem.

Ők ismételten Reám tekintenek, és folytatják:

— Hát a Názáreti Jézus esete, ki szóban, tettben nagyhatalmú Próféta volt az Isten és a nép előtt is. De főpapjaink és elöljáróink halálra ítélték, és keresztre feszítették. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy Ő fogja megváltani Izraelt. És ez már három napja történt. De ez még mind nem elég. Ma kora hajnalban hozzánk tartozó asszonyok elmentek a Sírhoz, és mikor visszaértek, ezt mondták: „A Sír nyitott volt, és üres. De két angyalt láttunk fehér ruhába öltözve, akik azt mondták, hogy Ő él!” És mikor ezt mind elmondották, néhányan közülünk is sietve elmentek, és mikor visszaértek, mindent úgy mondtak, ahogy az asszonyok hírül hozták számunkra. De a Holttestet nem látták.

Ó, ti, oktalanok! Ti, kevély szívűek! Még mindig kételkedtek, és nem mertek hinni abban, amiről a próféták jövendöltek nektek? Hát nem ezt kellett elszenvednie, hogy így bemenjen Dicsőségébe, és megdicsőüljön?

Majdan így szól feléjük:

— Van Illés próféta és más próféták, akik az Írásokban nem erről írtak Róla? — és magyarázok számukra.

És ahogy így haladtunk, már oda értünk abba a faluba, amelybe tartoztak. Én úgy teszek, mint aki tovább szeretnék menni. Erre ők megszólítanak:

— Ne menj tovább. Maradj velünk, hisz esteledik, lemenőben már a Nap.

Elfogadtam hívásukat, és bementünk együtt. És mikor beléptünk, majd asztalhoz ültünk. Jelen van a kenyér, amelyet elveszek, áldást mondok reája, megtörve átnyújtom számukra. S ekkor felismertek! Megnyílt a szemük! És örülnek. De mire magukhoz tértek, Én már nem vagyok jelen. Ahogy ti mondani szoktátok, s ahogy ők is érezték: eltűntem.

Egymásra tekintve így beszélnek:

— Úgy-e, lángolt a te szíved is, mikor útközben beszélt hozzánk? És milyen szépen fejtette ki számunkra magyarázattal az Írást! Most már biztos, hogy Ő az, és feltámadt!

Még abban az órában felkeltek, és útra keltek, hogy visszatérhessenek a városba. És mikor a városba érnek, oda mennek társaikhoz, akik egybegyűlve tizenegyen, és a többiek vannak jelen. Ők, mikor belépnek, így szólnak feléjük:

— Valóban feltámadt az Úr, hisz megjelent Simonnak!

Erre ők is örömmel így szólnak:

— Mi is megtapasztaltuk! — és elmesélik, hogyan volt jelen velük az útközben, hogyan beszélt nekik, és hogyan ismerték fel az ő Mesterüket a kenyértörésben, amelyet átnyújtott számukra.16

Öröm és boldogság járja át e szíveket, mert ez az öröm e Élettel felváltotta azt a félelmet, amely bennük ragadt. És most már megértették mindazt, amiről beszéltem számukra, hogy:

— Elmegyek, egy rövid idő, és nem láttok Engem. És majd ismét visszajövök, és egy rövid idő, amikor láttok Engem.17

S ezt tudom számotokra is mondani:

Jelen vagyok, hozzátok szólok az Élő Evangélium tanításával. A Fényem sugarával megérintettelek, megsimogattalak. De hogy mely testvérem hogyan és miképpen ismer fel és fogad el, és érzi szívében az örömöt e Feltámadás kegyelmének ajándékában, az rajtatok múlik, mert Atyám, akihez még nem mentem el, minden gyermekének megadta a szabad akarat cselekvésének ajándékát, hogy hogyan és miképpen működjünk és éljünk a mindennap szeretetében és kegyelmében. Mert ha ezeket mind-mind megértitek, akkor érzitek igazán boldognak, örömtelinek e dicsőséges, fénylő hajnal jelenét, simogatását, felemelkedését, amely átjárhatta egész szíveteket és lelketeket.

Ennek reményében örömmel és szeretettel mondjunk áldást és hálát mindazért, hogy ma is együtt vagyunk a szív nyitottságának, felismerésének, meghívásának szeretetével e dicső, fénylő hajnalon.

„Dicsőség…”18

Valóban az Úr adta számotokra e dicsőséges, fénylő hajnalt e napban, amely átölelt, amely felmelegített, amely felemelt, ami által érzed szívedben és lelkedben e örömet, e szeretetet, ami által érzed, hogy: „Igen, Uram, boldog vagyok, hogy Hozzád tartozhatom, és Veled járhatom életem minden napját e fénylő hajnalban, e fénylő nap sugarában, amely megmutatja minden fájdalomban, bánatban és szomorúságban, nehézségben, hogy ha Reád tekintek e Feltámadás hajnalán, e dicső napra, akkor érzem, és boldog vagyok, hogy átélhettem én is e Feltámadt hajnal életét, ami által öröm, boldogság és szeretet élni, haladni, néha küzdeni, mert eljön számunkra a kegyelem, ahogy ma hajnalban is e dicső feltámadásában.”

És a szeretet, amely fényének sugarával simogatott, és erőt adott, hogy felkészülve továbbra e dicső mindennapra, amely épp így, mint e hajnalban, felragyoghat számotokra.

„Téged, Isten, dicsérünk!…”19

Köszöntelek e Fényben, Te, Kereszt, ami megtörte az Életet, de ma hajnalban az Élet erősebb lett e teher súlyának Keresztjétől. És ezért, ha e Keresztre tekintetek, és ott látjátok a Megfeszített Krisztust, és Reá tekintetek, mindig az éljen bennetek, hogy ez a Krisztus szeretettel ment e Keresztfára, és szeretettel adta át Önmagát ezért az örömhajnalért a Feltámadásában, a megdicsőülésért. És mindig az éljen bennetek, hogy „lehet nehéz az életem, a napom, a hetem vagy a hónapom”. Érezheted azt, hogy talán te is lerogysz az út porának kövébe.

De ahogy Én, Jézus Krisztustok felálltam, és szeretettel átadtam Önmagam — és ez a jelkép így marad meg számotokra mindenkor. De ez a jelkép a szeretet fényét is sugározza, hogy ez a hajnal a fény tündöklő ragyogásában elhozta számotokra az Életet, amely erősebb lett a haláltól. Mert ennek a halálnak be kellett teljesedni, hogy így jöhessen el hozzátok e szeretet fénye e tündöklő ragyogásában.20

JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2011. április 24.

IMG. 2921. jav_1

Mária:

(…) A fény jelen van a tündöklő ragyogásában.

Köszöntelek, ó, szép, fényes hajnal, ki üde illatával átjártad e helyet, amely a sziklasír ridegsége, megjelent. De a fény, a ragyogás, az illat mindent felülmúl.

Eljött e dicsőséges hajnal ünnepe. Az ünnep elhozza a fényt az ébredésben.

Elindult a kertben a fák között. Nem messze…1

A hajnal illata a fényben (…)2

Köszöntelek téged, e sziklasírt, e hajnal üde illatában. Hisz a fény elhozta az ébredést, mert az Élet erősebb lett e sziklasír ridegségének halálában.

Jézus Krisztus Urunk:

Mert meg volt írva, hogy a Messiásnak az Emberfiában szenvednie kell, meg kell halnia, de az is meg van írva, hogy az Emberfiának a Messiásban harmadnapra e halálból fel kell támadnia. Így kijövök e sziklasír ridegségéből, és itt marad a lepel és a kendő.3

Eljött a dicsőséges, szép hajnal az ünnepben, hogy elhozza számotokra mindazt a kegyelem ajándékában, hogy beteljesedék az Írás a jövendölésében, hogy a Messiás meghal, de a Messiás harmadnapra feltámad a sír ridegségéből.4

IMG_5287 jav Sükösd 2013 Feltámadás

Mária:

A hét első napján kora reggel Mária Magdolna ott álldogál a sír tövénél, könnyek között. S ahogy ott álldogál, egyszer csak erőt vesz magán, és betekint a sírba. És amint benéz, ahol Jézus Teste feküdt, már nincs jelen, csak fehérbe öltözött angyalok, kik reá néznek, és így szólnak:

— Asszony, miért sírsz?

— Hogyne sírnék, mikor elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova.

Ekkor, hogy megfordulva, elinduljon, épp maga Jézus áll előtte! De ő nem ismerte fel. Ekkor Ő is megszólítja:

— Asszony, miért sírsz? Kit keresel?

Ő azt hitte, hogy a kertész az. Eléje lépett, és könyörögve szólt Hozzá:

— Uram, ha Te vitted el az én Uramat e sírból, mondd meg, hova vitted, hogy oda menjek, és magammal vihessem.

Ekkor Jézus így szól feléje:

— Mária!

Felismeri, és Mária így szól:

— Rabboni! Te vagy?!

Jézus így mondja tovább számára:

— Ne tartóztassál, hisz még nem mentem el az Én Atyámhoz. De te menj, vidd hírül testvéreimnek, hogy még nem mentem el az Én Atyámhoz, a ti Atyátokhoz, az Én Istenemhez, a ti Istenetekhez.

E szavak után Mária Magdolna öröm-töltött könnyeivel elindult, hogy elvigye a hírt tanítványai számára. S mikor oda ér, így szól:

— Láttam az Urat!

És elmondotta számukra, hogy mi volt a mondanivalója e üzenet részében.

S ekkor ők ott maradva, félelemmel.5

És az Emmausz felé haladó úton ketten elindultak. És mikor haza értek, csoda történik velük.

— Vissza kell indulnunk, el kell mondanunk a többieknek!

És Emmauszból visszaindulnak Jeruzsálembe. És mikor oda érnek, elmondják, örömmel, lángoló szívvel:

— Hogy’ ismertük fel Jézust a kenyértörésben.6

És ahogy ezt mesélik a többieknek, maga Jézus jelent meg közöttük!

Így köszöntötte őket:

— Üdv nektek! Békesség!

Ők nagyon megijedtek, elcsodálkoztak. Szinte azt nézték, hogy szellem, akit látnak. De erre Jézus így szól:

— Békesség nektek! Én vagyok. Miért féltek, és miért támadt kétely szívetekben? Íme, nézzétek Kezeimet, Lábaimat!

De e szavak után is még féltek, de már az öröm megjelent szívükben.

Ekkor így szól hozzájuk Jézus:

— Íme, nézzétek, húsom és csontom van. Mely szellemnek láttok húst és csontot? Tapintsátok meg Kezeimet, Lábaimat.

De még mindig látja a félelmet és a kételyt. Ekkor megkérdezi tőlük:

— Nincs valami ennivalótok?

Ők adnak Számára egy darab sült halat.

Szemük láttára eszik belőle.

Majdan reájuk néz, és így szól:

— Nem ezt mondottam el nektek, mikor még veletek voltam? Hogy az Emberfiának szenvednie kell, meg kell halnia, de harmadnap feltámad a halálból. Mert így teljesedik be az Írás a Mózes törvényében, a prófétáknak és a zsinagóga iratainak írása.

E szavak után felismerték, és már megértették mindazt, amiről tanította őket és felkészítette.

S ekkor így szól:

— Az Emberfia feltámadt e halálból, hogy ti hírül vigyétek Jeruzsálemtől egész Föld részére. És ti tanúi lettetek e Írás beteljesedésének.7

Mária:

Köszönöm e csodálatos hajnal ébredését, illatát, simogatását, amellyel elhozta számomra és számunkra a kegyelmet az ajándékában.

Jézus Krisztus Urunk:

A Feltámadás szeretete, kegyelme, öröme, békéje áradjon most minden nyitott szívű testvéremnek szívéhez, lelkéhez, a felemelkedéshez.

És most összefogva kezeiteket, hogy érezd, hogy érezd e hajnal illat-simogatását szívedben és egész testedben. És a hajnalban örömmel énekelve: „Szent Magdolna elmene…”8

Ez a szeretet e hajnal ünnepében árad szívetekbe, lelketekbe és egész testetekbe, hogy érezzétek e hajnalnak fénylő ragyogását, érezzétek e hajnalnak simogatását, amely megmutatja számotokra, hogy valóban, az Írás beteljesedett. Hisz a Messiás az Írás szerint elszenvedte kereszthordozását a kereszthalálában. De harmadnapra feltámadott e sziklasír ridegségéből, mert az Élet erősebb e halálnál.

És a hit, a szeretet a kegyelmében így van jelen minden meghívott testvéremben, aki felismert, aki elfogadott, és aki elindult a meghívott úton. Az út a tanításában, már tudjátok, keskeny kapu, keskeny út. De biztos Élet, amelyen haladsz. Ez a biztos Élet most mutatta meg számotokra a kegyelmi dicsőséget a szeretetben.

Fontos, hogy átértékeld önmagadat, hogy valójában hogyan fogadtad el a meghívást, hogyan ismerted fel a meghívást, és hogyan indultál el a meghívásban.

Így áradt reátok e hajnalnak fénye, kegyelme, öröme, békéje és szeretete a szívetekbe.

Mária:

Köszöntöm ezt a helyet, amelyen oly sokszor itt lehettem.

Köszönöm a fényt, a szeretetet, amely felém áradt, felemelt, átölelt, felmelegített, és megadta a csodálatos kegyelmet. Így a meghívásban végig tudtam menni az úton e öröm, béke szeretetéhez. Mert így áradhat hozzám, felénk ez a csodálatos kegyelem e hajnal üde frissességében, szívünkhöz, lelkünkhöz, ami felmelegített, ami átölelt, ami megerősített, és ami által ismét önmagunk lettünk, és önmagam, hogy újra és újra a szerint éljek, cselekedjek, haladjak, amelyet e helyen megkaptam a hívásban. Szívem szeretetével elfogadtam, és e sok kegyelmi ajándék-áradás örömével végigjárhassam az élet minden napját. Mert minden nap szeretet, öröm és kegyelem, amely megadatik számunkra ezzel a fénnyel, tündöklő ragyogással, hajnal-fény illatának simogatásával a kegyelemben.

És így valóban azt mondhatom, azt mondhatjuk: Testvéred szeretnénk lenni. Felismertünk a meghívásban. A küldetésben tudjuk, mi az életcélunk, és szeretnénk tovább haladni e meghívott, fényes, biztos életúton az élet minden szeretet-, örömteli napjában.

Köszönöm.

Jézus Krisztus Urunk:

A zászló meglengett a nyitott sírnál, és benne az Élet jele, amely mindig előttünk van a felismerésben és az elfogadásban.

Hogy ez az Élet, amely ma feltámadt, erőt kapva, eljött, hogy kegyelmet, szeretetet, örömet és békét árasszon reátok áldásban a szív érintésével, hogy felemelkedj, és érezd mindazt, ami ma megelevenedett számotokra is, és ti is tanúi lehettek, mint annak idején tanítványaim és az asszonyok, akik hajnalban elmentek a sziklasírhoz, sírva, könnyek között, mert látták, hogy a sírt megbontották. A követ elmozdították. És:

— Nincs ott a mi Urunk, akit pedig eltemettünk, hogy ott pihenjék.

De a sírás, a könnyek és a szomorúság nem sokáig maradt a testben és a szívben, mert megszólította őket az ő Jézusuk, Mesterük, vagy, ahogy ők szólították, Rabboni. Megnyitotta szemüket a látáshoz, fülüket a halláshoz, szívüket, lelküket az élet szeretetéhez és kegyelméhez. És már öröm ujjongott szívükben, lelkükben. És ez az öröm ujjongjon bennetek is e hajnal illat-fényének ragyogásában!

Jelen lévő testvérek:

„Téged, Isten, dicsérünk…”9

Jézus Krisztus Urunk:

Köszöntöm ezt a helyet, amely a pihenésem nyugvásában így jelent meg előttetek. Itt pihent a Test az élettelenségében. Mert az Írás a beteljesedésében így lett tökéletes. De a sír már csak egy emlék, hogy valóban itt pihentem. De az Élet e szikla rideg keménységében erősebb lett, és kitávozott Testével e sírból. És így már ott maradtak a Test borításának leplei, és az Arc elfedésének kendője. Itt vannak az angyalok, kik őrizték a pihent Testet. De itt vannak az angyalok, kik hírül adták, hogy:

— Már nincs itt. És ne keressétek már az Élőt e sír ridegségének belsejében.

Feltámadt e sírból. Örüljetek és vigadjatok.10

Jézus Krisztus Urunk:

Íme, a kereszt, amely a szeretet jelét sugározza számotokra. Hisz ez a kereszt azt adja néktek, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, a Mester, akit most már e hajnal köszöntésében Messiásnak is szólítják, valóban elszenvedtem e kereszthalált, szeretetből mindazokért, akik hisznek és bíznak Bennem, felismertek, elfogadtak és követnek.

De ez a kereszt ne azt adja számotokra, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, a Mester, a Messiás csak a kereszthalál szenvedésében vagyok jelen e kereszten. Hanem ezt a keresztet úgy nézzétek, hogy ott a Szeretet van jelen, mert a Szeretet megváltotta a kereszthalált. Ez a Szeretet feltámasztott a halálból, és így már csak a megemlékezés számotokra, hogy az Emberfia felebarátaiért és testvéreiért vállalta a kereszthalált, a megmentésért és a megdicsőítésért. Mert a megdicsőítés által, hogy ma e hajnal ünnepén ismét feltámadva, és köztük vagyok, és most köztetek, azt bizonyítja számotokra, hogy a Szeretet, amely mindennél erősebb, és ez a Szeretet tud így összekötni benneteket a mindennapjaitokban, az élet kegyelmének részében.11

Mária12:

Köszönöm e csodálatos kegyelmi ajándékot.

JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2008. március 23. Húsvét vasárnap

A Feltámadott  jelképszobraMária kiválasztotti kegyelmi állapotban:

 Ó, mily szép (…), mely jelen vagy!

Felém jön, mert átölel.

A zászló meglebeg.

Ébred, ébred, mert eljött már a dicsőséges, szép hajnal.

Ó, dicsőséges, szép hajnal, köszöntelek! Te, Fénysugár, mely jelen vagy. Átöleltél, felmelegítve, megerősítve, (…).

Íme, a sír, megnyílt, a kő már nincs rajta.1

Íme, a sír, amely Fénnyel ragyog.

Elindulva.2

Dicsőséges, szép hajnal! Mert eljött már számunkra a Fény, mely megjelent. A Fény, amely azt hívja szívemben, hogy induljak, mert köszönteni kell, hisz a sír már üres. A követ elmozdították. Kik aludtak, megijedtek, és e Fényben nem látnak.3

Köszöntöm e sírhelyet, amelyből a Test kijő, mert az Élet erősebb a halálnál.

IMG_5287 jav Sükösd 2013 Feltámadás

A jelképes üres sír Sükösdön a kápolnában

Mert a Test felébredt, a gyolcsleplek jelen vannak. A kendőt összehajtva, itt hagyva.4

Mert az Írás a jövendölésében beteljesedék. Hisz harmadnapra feltámadva halottaiból.5

Amelyet nem értenek, hogy valóban megtörténhet?

Ezért hát e sírból e Test kijön.

Kijön, hogy majdan bizonyosságot szerezzenek mindazok, kik tanúi e kegyelemnek.6 Hisz már csak a Fény, amely azt mutatja számomra, hogy ez volt a hely, amelyben pihentem.7

Eljött és (…) e szép hajnal, amire várva, hogy a sírhely üresen maradjon, mert a sírhelyből a Test kiszállt.

Köszöntöm e helyet, ahova mindig visszatérek. Visszatérek, hogy soha el ne feledjem e helyet. E hely, amely az Írás jövendölését teljesítette. De e helyből egy kicsit tovább lépve ott a sírhely, amelyben a Test pihent. A Test, amelyet, nem csak Önmagát, hanem felebarátait és testvéreit is elfogadva, mert az Emberfia nem csak Önmagáért indult el ezen az úton, és nem csak Önmagát vitte e fájdalmon, e szenvedésen. Elfogadta Övéit, és azokat mind a kegyelemhez és a megdicsőüléshez vezetve.

A hét első napján Mária Magdolna kimegy a sírhoz. Mikor oda ér, íme, azt látja, hogy a kő már nincs a helyén, elmozdították. Megremeg a teste, és betekint.

A sír üres.

E remegéssel elindul. Sietve fut. Elmegy Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, kit az ő Mesterük nagyon szeretett. Így szól feléjük:

— A követ elmozdították! A sír üres! Elvitték az Urat! És nem tudom, hova!

Remeg a hang, a könny megjelenik. De ők nem akarták elsőként elhinni.

— Ó, te, asszony, milyen beszéddel jössz most hozzánk?! Ne zavarjál meg minket.

— Mondom nektek, a sír üres! Az Urat elvitték! És én nem tudom, hova.

Ekkor Simon Péter és a másik elkezdenek szaladni, sietve, hogy mielőbb oda érhessenek a sírhoz.

Akit Jézus, a Mester szeretett, előbb ért a sírhoz. Betekint, látja a gyolcslepleket. De nem megy be.

Ide ér Simon Péter. Ő betér.

— A leplek itt vannak. És íme, a kendő, amely Arcát takarta. Ez külön, szépen összehajtva.

Erre belép a másik tanítvány is, kit szeretett az ő Mestere. Ezt mind-mind meglátja, és hinni kezdenek. Most már megértették azt, hogy:

— Valóban, Jézusnak, a Mesternek fel kellett támadni! Visszatérve, hogy elmondjuk a többieknek is.8

— Most valósult meg mindaz, amiről a Mester tanított és felkészített, amit nem értettünk, hogy Ő hova megy, ahova mi nem mehetünk.9 A félelem vett erőt rajtunk, és már csak kissé messziről követtük. De íme, most bizonyosságot szereztünk, hogy valóban meghalt szemünk láttára, és most e sírból feltámadt. Hisz üres e sír.

Az asszonyok is jönnek a sírhoz. Megpillantják, hogy a kő nincs a helyén. Megremegnek.

— Elmegyünk, hogy mi is tudatjuk tanítványaival, mi történt.

Ahogy elindulnak, azt veszik észre, Jézus Maga jön szembe velük! Ki így szól:

— Üdv nektek!

Arccal leborulva, átölelve a Lábait, már a remegés eltávozik:

— Ne féljetek! Siessetek, vigyétek meg a hírt tanítványaimnak: jöjjenek Galileába, mert ott találkozhatunk.10

Az asszonyok boldogan köszöntötték Jézust. El is indultak a városba. De mikor oda érnek, már azt hallják, hogy némely őr megelőzte őket, és hírül adta a főpapoknak a történteket. Azok a vénekkel összeülve, és tanácskoznak. Meghozzák döntésüket, így szólnak az őröknek:

— Sok pénzt adunk nektek, ha azt teszik, amit most kérünk. Mondjátok azt kint a népnek, hogy míg ti elaludtatok, az éj leple alatt eljöttek tanítványai, és ellopták a Holttestet.

Ők elfogadva e sok pénzt, és ki is mentek a városba az emberek közé, és azt tették, amit rájuk parancsoltak.

Ez sokáig megmaradt a szóbeszédben, hogy nem is támadt fel, hanem tanítványai ellopták a Holttestet. És a zsidók hittek benne.11

Jézus Krisztus Urunk:

E Feltámadás köszöntése e dicsőséges, szép hajnalban!

Ez a Fény, amely jelen van!

Ez a Fény, amely átölel!

Ez a Fény, amely felemel, erőt ad, s ez a Fény, amely köszönetet ad mindannak és mindazoknak, akik jelen vagytok, és akik jelen voltatok. Hisz szíveteket megnyitottátok a hívásra, és a hívásnak engedelmeskedve eggyé váltatok kiválasztott Mária szolgámmal a testvérben, és nem csak a fájdalom, szenvedés átélésében kísértétek, erősítettétek, most is, ím, hogy e hajnal fényének ragyogása az örömben egy legyen veletek!

Így most köszöntve e szép hajnalt: „Örvendetes napunk támadt…”

Jézus Krisztus feltámadt!12

Most kérlek ismét benneteket, hisz ilyenkor mindig ajándékul megerősítelek Fényem sugarával, e dicsőséges hajnal ajándékával. Ismét összefogva a kéz, hogy érezd a kisugárzást e hajnal Öröm-Feltámadásának, a Fényének kegyelmét, amely most átöleljen benneteket, amely most felemeljen benneteket, megerősítsen. És így most közösen köszöntve imával, hogy Egyek lehettünk most e örömben, ahogy Atyám tanított Bennünket. Mi Atyánk…13

Most köszöntve azt az Édesanyát, aki mindenkor az Ő Fiával együtt van, aki elfogadta akkor, amikor felkérte Őt az angyal. Kiválasztotta egyszerűségében, Ő igen-t tudott mondani. De ebben az igen-ben nagyon sok minden, amely jelen lett, jelen volt, és jelen lesz. Ez az igen, amely megváltoztatta e Egyszerű Leánynak életét. De ebben az igen-ben nem csak az az örömteli pillanat jelent meg, ebben az igen-ben jelen van az a fájdalom és az a szenvedés, amelyet Ő is elfogadott az Ő Fiával együtt. Ezért köszöntjük ezt az Édesanyát, aki elfogadott kérésemre mindent testvért gyermekének, hogy az Ő gyermekeit segítse, vezesse, Anyai Szívét megnyissa feléjük, hogy érezzék Anyai Szívének, kegyelmének örömét, szeretetét.

Üdvöz légy, Mária…14

Mivel egyre többen és többen megnyitottátok szíveteket a meghívásban, most így áradhatott felétek e dicsőséges hajnal örömének Feltámadása. E Feltámadás, amely megmutatja számotokra is, hogy a halál a földi életben csak egy átmenet, mert ebből a halálból fel lehet támadni a dicsőségben és a kegyelemben. Hisz a halál, amely megjelenik, amitől oly sokan féltek, szomorkodtok, sírtok, mert nem értitek a kegyelmet. Nem értitek, ha egész életedben így készülsz, hogy: „Igen, Uram, én bízom Benned. Igen, Uram, én hiszek Benned. Igen, Uram, én Hozzád tartozom. Igen, Uram, én követlek Téged a mindennapjaimban.”

Ezt nem csak elmondani kell, ezt a szívben élni kell, a lélekkel együtt. S akkor nincs félelem e haláltól, amelynek jelen tanúi lettetek ti is. De jelen tanúi vagytok a dicsőséges Feltámadásnak, hogy az Élet erősebb a halálnál. Halál, amely egy pillanatra megelevenedik előttetek, de a Test az élettelenségében valóban jelen van.15 De ha arra gondolsz, és azt érted meg szívednek lelkének, kegyelmének örömével: „Ó, lélek, te most elindultál az Örömbe, a Fénybe, a Dicsőségbe!” És már nincs fájdalom, nincs bánat, nincs szomorúság, csak a kegyelem, az öröm, a béke, amelyet, mindent összeköt a Fénylő Szeretet.

Ez a Fénylő Szeretet most kösse össze a ti szíveiteket is. Emeljen fel, erősítsen, óvjon és védjen, és ne csüggedj, hanem ha valóban hiszel, akkor az Élő Szentlélek, Élő Evangélium megmutatja számotokra a mindennapokban az utat.16 De az útban talán nem mindig veszed észre e csodálatos örömet a Fényben. Pedig ebből kellene erőt merítve magad elé vetíteni, hogy minden nap lehet ilyen csodálatos, szép hajnal az örömben és a boldogságban. És másképp indítod el napodat, nem azt mondod: „Már reggel van!”

Mert ma nem azt mondtátok! Ma vártátok ezt a csodálatos reggelt a hajnalban! Mert megértettétek: „Ma öröm költözhet szívünkbe, lelkünkbe.”

Így áradt most felétek csodálatos áldásom e hajnal fényének tündöklő ragyogásával, egyenként megérintve a szívben és a lélekben, hogy megerősödve, örömmel indulva a hátralevő napokban, hetekben, hónapokban, években. Hisz előre senki sem tudja, hogy mennyi vár még reá. De ez az élet ne legyen a szürke szokványában, ne legyen a kényszerben, és ne legyen a muszájban. Hanem éljen bennetek ez a szeretet, ez a kegyelem, ez az öröm, a Szeretet Fényének ragyogása, amely most átölelve, megerősítve a kegyelemben, hogy: „Igen, én is testvér vagyok Melletted, Uram, Jézusom, a nyájadban.”

Mária:

Most én szólok Hozzád, Drága, Jó Jézusom, ki e hosszú időben is velem voltál. Ha Hozzád fordultam, meghallgattál. Ha megnyitottam szívemet, hogy szükségem van a szeretetednek kegyelmére, a megvilágosító kegyelem jelenlétére, Te nem fordítottál hátat, Te eljöttél, megerősítettél, felemeltél. És így a Lélek, amely bennem van, vezetett az úton. És az öröm, amely most átjárja szívemet, lelkemet, egész testemet. Már nincs jelen a fájdalom, nincs jelen a félelem, nincs jelen az út17, amelyre én is igen-t mondtam.

Most jelen van a Fény, az öröm, a boldogság, a szeretet a kegyelmében, amely megerősített, amely átölelt, és ami által ismét megjelenhettem ezen a helyen18, amelyre meghívtál.

A meghívásban nem csak nekem adtál kegyelmet az öröm szeretetében, hanem minden nyitott szívű testvéremnek, ki felkészülve szíve nyitottságával, hogy elfogadhassa ezt a kegyelmet e örömben, amely megjelent.

Így boldogan készülünk az előttünk álló napokra, hetekre, hónapokra, évekre, mert Veled, Uram, könnyű az élet, Veled, Uram, a kereszt is édes, Veled, Uram, boldogan haladva az úton.19

Jézus Krisztus Urunk:

Most szóljon a hála-himnusz annak a jelében, hogy ismét együtt lehettetek kiválasztott Mária szolgám-testvéremmel e csodálatos hajnal köszöntésében.20

Köszöntve e helyet, hisz Édesanyám foglalta el itt trónusát. A trónusban várja az Ő gyermekeit imával, énekkel, kegyelem-szeretetéhez, hogy meghallgatásra találjon a fohász, amelyet szívünkből, lelkünkből átnyújtunk e Anyai Szív oltalmába.21

Köszöntelek Téged, ó, Csodálatos, Szép Kereszt!

Amelyre némelyek fájóan és bánatosan tekintenek. Holott ez a Kereszt nem a fájdalom, és nem a bánat jelenlétében van jelen számunkra. Ez a kereszt a mérhetetlen, nagy szeretetet próbálja felétek, testvéreim, megmutatni, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, tudtam, hogy mi vár Reám. Én a szeretetemben indultam el az úton. Szeretetemben adtam Életemet mindazokért, akik Tőlem várják az üdvösséget. Ez a Kereszt ezért van itt számotokra, amelyhez, ha eljössz, elhelyezed fájdalmadat, bánatodat, felajánlásodat, örömödet, kérésedet?

Igen, ezt teszitek.

De a hálát és az örömet is ki lehet fejezni, mert ez a Kereszt szintén Édes Kereszt a terhében, amely számotokra így van jelen.22

Én, Jézus Krisztus Uratok, a Mester, a Názáreti, ahogy szólítottak, szeretetem örömével vállaltam a fájdalmat, szeretetem örömével vállaltam a kereszthalált, és szeretetem örömével köszöntöttem e csodálatos, dicsőséges, szép hajnalt a Feltámadásban.

De e Keresztről Én lejöttem. De nem csak a sírba, ahova elhelyeztek. A sírból is elhoztam nektek az Élet Erejét, Élet Kegyelmét, Élet Szeretetét, amely összeköthet benneteket e Kereszttel, amelyre szeretettel kell feltekinteni, mert: „Uram, így váltottál meg engem. Uram, így adod majd nekem is az üdvösséget, amelyre készülünk mind-mind itt a Földön.”23

Mária:

Ó, Édes Jézusom, összejöttünk nyitott szívvel. Nyitott a szív, mert megértettük, hogy a tanítások mit nyújtottak számunkra e Feltámadás Ünnepén. Megvilágosító kegyelmed a megvilágosító szeretetben erőt ad a Fényhez, az örömhöz, a békéhez és a kegyelemhez.

Feltámadás Ünnepére köszöntünk, ó, Téged!

Köszöntünk szívünk szeretetének melegével, hogy megélhettük, jelen lehettünk, megtapasztalhattuk e csodálatos kegyelmet e Feltámadás Ünnepében.24

Mária, éber állapotban:

Dicsőséges hajnal, örvendetes napban!

Jelen lévő testvérek:

Dicsőséges hajnal, örvendetes napban!

A Feltámadott  jelképszobra

JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2007. április 8.

A Feltámadott  jelképszobra

A Feltámadott jelképszobra

Mária:

 A kő [elmozdul], és megnyílik a sír.

Ó, Dicsőséges Fény, ki most megjelensz!

És a Mester felkelve kijő a sírból.

— Ó, dicsőséges, szép hajnal! — így köszön. — E Fény a megjelenőben most, itt.

A Fény tündököl, és felém árad, hogy átöleljen.

És az Élet ismét megjelent, és erőt vett a Testen, mert az Élet élővé vált, és erősebb már az ellankadt Testen.

 Jézus Krisztus Urunk:

 Eljött hát most ez a pillanat, amiért jönnöm kellett. Mert mind az Írások szerint be kellett teljesednie. Mert másképp nem mehettem volna be e Dicsőségbe.

 Mária:

 Ó, Mester! De csodás e Fényben!

Eljött hát az a dicsőséges hajnal pillanata: „harmadnapra felépítem”. Mert a Test Temploma megjelent.1

 Ó, dicsőséges, szép hajnal!

Így köszönt most téged e Fény,

Mert eljössz már közétek

E Csodálatos Ember,

Kit úgy köszöntötök:2

Krisztus feltámadt!3

 Jézus Krisztus Urunk:

 Hogy ezt az örömet a hírvivőkkel és a Fénnyel elhozzuk.

 Mária:

 Dicsőséges, szép hajnal, a Fény így köszönt most, mert eljött az óra pillanata, amelyre vártunk. Hogy eljött az…

 Alleluja! Alleluja! Krisztus feltámadt!

Alleluja! Alleluja! Krisztus feltámadt!4

 Jézus Krisztus Urunk5

 Hisz a kő elmozdult, és e dicsőséges, szép hajnalban az elesett Test erőt merítve az Élettel, és feltámadt. Hisz az Írás a jövendölésében most beteljesedett.

Hisz tanítványaimnak azt mondottam:

— Emlékezzetek meg e szavaimról: harmadnapra felépítem Test-templomomat; hogy az Élet erősebb a halálnál.

És a hírvivő meghozza a boldogságos örömet:

— Feltámadt! Újra él. És köztünk van!

Ezért az óráért és a pillanatért jött most el közétek a Mester, Jézus Krisztus, a Dicsőséges Király!6

 A dicsőséges, szép hajnal ismételten köszönt benneteket, de illett volna helyet foglalnotok.7

 Krisztus feltámadt!8

Mert az Élet erősebb lett a halálnál.

A Fény eljött most tündöklő örömében, hogy megajándékozza mindazokat, akik nyitott szívűek és a tanításom bennük élhet. Hisz a tanításomat a felkészítésben így adtam meg néktek.

A hét első napján még sötét van. Mária Magdolna kimegy a sírhoz. És ahogy közeledik, megpillantja, a követ elmozdították. Sietve lépteivel oda ér. Nem megy be, csak benéz.

— Nincs itt az Úr! Csak a leplek.

Megijed. Félelmében szaladni kezd. Elmegy Simon Péterhez, és a másik tanítvány, kit a Mester szeretett. Így szól nekik:

— A sír üres. Elvitték az Urat. Nincs a Holttest.

Remeg és fél.

Ekkor a tanítványok mindketten elindulnak a sírhoz. Szaladnak, futnak. De a másik tanítvány jobban futott, mint Simon Péter. És előbb ért a sírhoz. Nem megy be, csak benéz. És látja a gyolcslepleket. Ekkor oda ér Simon, ki bemegy, és ő is látja a lepleket, de látja külön azt a kendőt, ami Jézus Fejét és Arcát takarta. Ekkor hát belép a másik tanítvány, s ezeket mind látván, hinni kezd. És most értették meg azt, hogy a Mesternek fel kellett támadni hallottaiból.9

 Két tanítvány elhagyja Jeruzsálemet, és elindul Emmausz faluba, amely a várostól közel 3 óra járásnyira van a fekvésében. Útközben beszélgetnek, megvitatják, hogy valójában mi történt, minek lehettek tanúi.

S ekkor Maga a Mester, Jézus jön feléjük. Mögéjük szegődik, és követi, és hallgatja őket. De ők nem ismerik fel, hisz a látásukban akadályozva vannak. De ekkor a Mester megkérdezi őket:

— Miről beszélgettetek?

Ők megállnak, szomorúan Reája tekintenek, és kit Kleofásnak hívnak, így szól:

— Te vagy talán az Egyedüli Idegen egész Jeruzsálemben, ki nem hallottad, hogy ezekben a napokban ott mi történt?

A Mester megkérdezi tőlük:

— És mi történt ott?

— Hát a Názáreti Jézus esete! Ki tettekben hű, és nagy, hatalmas volt az Isten és a nép elfogadása révén. De főpapjaink, elöljáróink kiadták Őt, hogy elítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy Ő fogja megváltani Izraelt.

Ez után a Mester, kit nem ismernek, így szól feléjük:

— Ti, oktondiak! Ti, kemény szívűek! Hát még mindig nem hisztek mindabban, ami történt? Hát a Messiásnak nem ezért kellett eljönnie és elszenvednie mindezt?! Hogyan mehetett volna be Dicsőségébe?! A próféták ezt mind megjövendölték a Mesterről, a Messiásról.

Ez idő alatt oda értek a faluhoz. A Mester úgy tesz, mint aki tovább akar menni. De ők marasztalgatják. Kérlelik:

— Maradj velünk, hisz esteledik. A nap is lemenőben van.

Hát itt marad, és betér velük a házba, majd asztalhoz ülnek. A Mester Kezébe veszi a kenyeret, megáldja, megtöri, és szeretettel átnyújtja nekik.

E pillanatban megnyílik szemük, és felismerik az Urat, a Mestert!

De Ő eltűnik.

Lázasan néznek egymásra, és így szólnak egymáshoz:

— Úgy-e, mikor velünk volt, és beszélt nekünk, lángolt a szívünk, különösképpen, mikor a próféták Írását magyarázta nekünk. Ő a mi Urunk, a Mester!

Gyorsan útra kelnek, hogy visszatérhessenek a városba. És mikor oda érnek, őket ezekkel a szavakkal fogadják:

— Valóban minden úgy történt, ahogy a hozzánk tartozó asszonyok mondották! Hisz Simon és a Szeretett Tanítvány mindent úgy talált, ahogy az asszonyok hírül hozták. De megjelent Simonnak! És él az Urunk!

Erre ők is lázasan így szólnak:

— Mi is találkoztunk Vele! Velünk volt! — és elmesélték, hogyan közeledett feléjük, hogyan voltak együtt. — És hogy ismertük fel az Urat a kenyértörésben.

A félelem elszállt, amely jelen volt bennük. Hisz a tizenegy és társai, kik bezárva voltak, most várják az ő Dicső Mesterüket, Urukat.10

 Ó, Fény, ki eljöttél most az Élettel, mert királyi zászló jár elöl, mely most megjelenve, meglengetve a tündöklő Fény ragyogásában, és jelen a piros az Élet jelével. Mert az Élet ismét köztünk van.

Így köszöntve ma megjelenő testvéreimet e dicsőséges, szép hajnalban. És most így köszöntve nyitott szívvel és szeretettel:

 Krisztus feltámadott!

Halljátok meg asszonyok…11

 Most összefogva láncba Kezünket12, hogy áradjon felétek e dicsőséges hajnal Fénye a tündöklő ragyogásban, hogy töltse be minden nyitott szívű testvéremet, öleljen át e Dicsőséges Fény a meleg sugár jelenével, hogy erőt merítve mindahhoz, amit végigjártunk, és mindahhoz, ami előtt várakozunk, hogy továbbra is felkészülten, új erővel, új lélekkel, az Élő jelenlétével, a meghívás, a felismerés, a küldetés, a követés legyen a szívben és a lélekben. Ehhez most úgy imádkozunk Közösen, ahogyan tanítványaimat is tanítottam:

 Jelen lévő testvérek:

 Mi Atyánk13, aki a Mennyekben vagy!

Szenteltessék meg a Te Neved!

Jöjjön el a Te Országod!

Legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.

És ne engedj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

 Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Az Úr van Teveled!

Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te Méhednek Gyümölcse, Jézus!

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 Jézus Krisztus Urunk:

 Így áradjon reátok e közös ima révén e dicsőséges, szép hajnal Fényének sugara, amely átölelve szíveteket, lelketeket, felkészítve mindahhoz, ami előtt álltok a meghívásban és a küldetésben a követés révén.

Ennek reményében most Mind hálát adunk mindazért, hogy Eggyé válhattunk e hosszú, felkészített tanítással, mert már a tanítás a nyitott szívűekkel együtt él a bensőben.

Hála-adó ének.14

A Fény-sugár itt marad veletek.

A Fény-sugár öleljen át benneteket!15

 Íme, a kereszt, amely azért van jelen e helyett, hogy ha reá tekintetek, mindig emlékezzetek, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, a Dicső Király, a Mester, a Krisztus, szeretetből adtam Önmagam felebarátaimért és testvéreimért, hogy majdan megválthassam őket. Ezért hát a Keresztre nem úgy kell tekintenetek, hogy elítéltek és keresztre feszítettek. Mert ha Atyám ne ezért küldött volna le közétek, akkor ez nem történhet meg. De mivel Atyám ezért az óráért küldött a pillanatban, ezért hát így van jelen számotokra a Szeretet példája, hogy szeretettel vállaltam mindazt, amit az Írások Rólam jövendöltek.16

Így hát a Keresztem a Szeretet Keresztje.17

Ezért kell saját kereszteteket is átölelni, és szeretettel elfogadni, és hordozni.18

Ezért van, hogy Édesanyám, ki elkísért a Golgotára19, Anyai Szívében jelen van a fájdalom, a bánat, a szomorúság. De az Anyai Szív azt is tudta, hogy: Fiamnak ezt mind el kell szenvednie.

Hisz nem véletlen mondották Édesanya részére:

— Hét tőr járja át Szívedet.20

Ezért hát az Édesanya Szíve is így maradt itt gyermekei részére, nyitottan, őszintén és megjelenő Anyai Szeretetével, hogy ez az Anyai Szeretet erőt adjon a mindennapokhoz. És bármikor eljössz e Anyai Szívhez, leteszed a terhed, bánatot, fájdalmad, örömöd, ez az Anyai Szív meghallgat, és megajándékoz szeretetével. Mert az Anyai Szív ugyanazt a szeretetet fogadta, viselte, hordozta, amit Én, Jézus Krisztus Uratok. Hisz az Anyai Szív is tudta, mit fogadott el, mire mondott igen-t, és mit kellett végigvinnie Fiával együtt.21

És ez mind a Szeretetért történt. Mert ez a Szeretet ad erőt minden testvérnek, gyermeknek, akik megnyissák szívüket, és befogadják.

A Feltámadás Fénye e hajnalban így jött el ma közétek e örömben.22

 Mária:

 Feltámadást ünnepelünk, örömmel. Szívünk megtelik e csodálatos Fénnyel a kegyelemben és a szeretetben, hogy érezzem azt, hogy újra élek. Érezzem azt, hogy újra boldogság és öröm a kegyelemben járja át egész lényemet. Mert e dicsőséges, szép hajnal tündöklő Fényének ragyogása eljött, és leszállt közénk, hogy eggyé válhasson velünk e szép, ünneplő örömben, amely most Feltámadást hozott számunkra.

 (…)

 Mária23:

 Na, akkor Feltámadás hajnalán köszöntök mindenkit! (…) Boldog Húsvétot, segítők, bástyák, mindenkinek! Mindenkinek Boldog Húsvétot!(…)

 

JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2006. április 16.

A feltámadott Jézus jelképszobra

A feltámadott Jézus jelképszobra

Mária1:

 Dicsőséges, szép hajnal! Így köszöntlek most én itt e szavakkal.

(…1a) a Fény, mely erőt ad.

Köszöntelek, ó, szép hajnal, Fényben, a Fénnyel!

A Fény felém jön, átölel.

És már látom az angyalt, már így szól:

— Kit kerestek? Miért vagytok itt?

— Nem találjuk.

— Miért keresitek az Élőt a holtak között?2

Meglepődve e szavakon, és nézve széjjel. S már nincs félelem, mert már a Fény a kegyelem átölelésével erőt adva, és már köszöntve: Alleluja, alleluja, Jézus feltámadt!

Üres a sír, nincs már benne.

A zászló lengedezve köszönt részemre, hogy itt az idő, hogy felkeljek.

 Készen vagyok, megyek!3

 Igen, azt megértettem, hogy fel kellett, mert üres a sír, s miért keressük az Élőt a holtak között. Azt is hallom, hogy Jézus feltámadt. De még nem látom. De a Fényt követem mindenhol.

 Alleluja! Alleluja! Jézus feltámadt!

E dicsőséges, szép hajnalon elhozza a Fényt, mert erősebb az Élet a halálnál!

 Köszöntöm e helyet, mely a sírt adta számunkra. Azt a sírt, amelyben 3 napig pihent a Test. A Test, amely a szenvedések és kereszthalál által e helyre elhelyezve, hisz bennük nem volt más, csak annyi, hogy méltó hely legyen a Názáretinek, a Mesternek, ki most elhagyott. E sír a helyben fájdalmat és szomorúságot hozott, és félelmet a tanítványoknak és az igaz hívőknek. Félelem szállá meg őket, s ezután elmennek és bezárkóznak4:

— Hisz nincs már Mesterünk, kivel együtt lehetnénk.

De ez a hajnal öröm és boldogság a szeretetében! Mert a Fény megjelenve, átölelve, erőt adva, és így, hogy a köszöntés jelen legyen e Fényben, dicsőséges, szép hajnal, mert így köszönthettelek én most téged.

Jézus feltámadt a halálból, mert az Élet erősebb, mert az Élet erőt ad a mindennapokhoz, amely jelen van!5

 Örvendjetek, vigadjatok!

Jézus feltámadt!6

Íme, e hely, ahonnan elmentem, és most visszatérve az örömben és a kegyelemben és a szeretetben, mert Jézus feltámadt!

 A hét első napján kora reggel Mária Magdolna kijön a sírhoz. De mikor odaér, azt látja, el van mozdítva a kő, amely a sír nyílását bezárta. Meglepődött, megijedt. És látta, üres a sír.

— Hol az én Uram? Hova vihették?

Elindul hát felkeresni Simon Pétert és a szeretett tanítványt. Így szól nekik:

— Üres a sír, nincs ott az Uram, a Mesterünk! Valahova elvitték!

Ezen meglepődtek. Mindketten elindultak. Szaladtak. De a szeretett tanítvány gyorsabban tudott szaladni, elsőnek ért a nyitott sírhoz. Benézett, és látta a gyolcslepleket, de nem lépett be. Várja Simon Pétert. Mikor az is odaér, ő belép a nyitott sírba, és látja a lepleket és külön azt a kendőt, mely Mesterük Arcát takarta. A szeretett tanítvány is bement, s ezt mind látva hinni kezdtek, hogy a Mester feltámadt.7

Visszatérve, hogy majdan közöljék a többi tanítványnak s azoknak, kik jelen vannak.

De Húsvét Vasárnapján már az idő, és ketten közülük elindulnak egy Emmánusz falu felé, amely olyan közel 3 órai járásnyira van Jeruzsálemtől. S ahogy haladnak, maguk között megbeszélik, hogy valójában mi is történt, minek voltak tanúi, és a beszélgetés néha kis vitába is elegyedik. Jön feléjük Jézus, a Mester, de nem ismerik fel, hisz szemük akadályozva van a látásban. Közéjük szegődik, és hallgatja őket. Aztán megkérdezi:

— Miről beszélgettetek az imént?

Ezek meglepődtek, megállva, és Reá néznek. Kleofás, hisz az egyiket így hívják, Feléje fordul:

— Talán Te vagy az egyetlen idegen a városban, aki nem hallottad, mi történt ott?

Ő ismételten így szól:

— És mi történt?

Hát szomorúan, de elkezdik mondani:

— A Názáreti Jézus esete, aki Igaz Ember volt tettekben, és Isten és a nép jelenlétével a rendelésében. De főpapjaink, elöljáróink a halálnak adták, és keresztre feszítették. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy Ő fogja megváltani Izraelt. És hogy ez történt, már 3 nap is eltelt. De ez még nem elég ahhoz, hogy ez megtörtént, hozzánk tartozó asszonyok kora hajnalban egy kicsit megzavartak bennünket: azzal tértek hozzánk, hogy nincs ott a mi Urunk, a mi Mesterünk. Elsőként azt mondták, elvitték. Utána azt mondták, az angyal jelentette nekik, hogy él, hogy ne keressék Őt a halottak között. Erre pár tanítvány el is szaladt, hogy meggyőződjön. S azzal tértek vissza, hogy nincs ott a mi Urunk. Hát most nem tudjuk, mitévők legyünk. Mi elindultunk.

És ahogy így beszélgetnek és haladnak, oda értek a faluhoz, de Jézus, kit nem ismertek fel, úgy tesz, mint aki tovább akarna menni. Ők kérlelgetik:

— Ne menj, maradj velünk, hisz esteledik. Nézd, a Nap is lemenőben van.

E szavak után velük marad. Bemennek hát a házba. Kis idő elteltével asztalhoz ülnek. Kezébe veszi az asztalról a kenyeret, megáldja, tekintetét a magasba emelte, majdan megtörte, és nekik adta.

Abban a pillanatban megnyílt szemeik, és felismerték az ő Mesterüket!

De az öröm, az egymáshoz való szólás, és mire odanéztek, Ő már eltűnt.

De megértették:

— Ő volt, a mi Mesterünk! Úgy-e, lángolt a szíved, mint az enyém? Mikor beszélt hozzánk, mikor a prófétákról mondotta, hogy valóban nem ezt kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy megdicsőülhessen? És hogy a prófétáknak az Írásait a jövendölésről mondotta részünkre Mózes és a másik próféta? Igen, útra kelünk, visszamegyünk!

Nyomban elindultak.

Mikor visszaérnek, a többiek így fogadják:

— Valóban feltámadt a Mesterünk, hisz megjelent Simon Péternek!

Erre ők is átveszik a szót:

— Hiszünk benne, mi is találkoztunk Vele. Igaz, hogy először nem ismertük.

És elmesélik, mi is történt.

— És a kenyértörés, az nyitotta meg szívünket, hogy a Mester az!

És örültek. És már nem volt annyira jelen bennük a félelem.8

 Köszöntve Jézusunkat, Tanítónkat, Mesterünket, ki elmondotta részünkre, hogy az Emberfiának Önmagát kell adni a felebarátaiért, el kell szenvednie mindazt, amit a próféták megjövendöltek, mert különben hogyan megy be Isten Dicsőségébe, hogy megdicsőülhessen?

És ez e hajnal fényével megtörtént, mert Jézus feltámadt!

 Örvendjetek angyalok…9

 Most fogjuk össze kezünket elmondva azt az imát, melyre e Mester tanította az Ő tanítványait, hogy szívünk a megnyitottságában át tudja élni e hajnal fényének tündöklését, ragyogását, kegyelmét a szeretet erejében, hogy átöleljen, felmelegítsen és erőt adjon.

Mi Atyánk…10

És köszöntve az Édesanya:

Üdvöz légy, Mária…11

 Jézus Krisztus Urunk:

 Áradjon reátok e dicsőséges Fény tündöklő ragyogása, töltse be minden nyitott szívű testvéremet, ölelje át ez a hajnal fényének életereje, amely elhozza számunkra az örömünkben a Feltámadást, mert az Élet megtörte a halált, és az Élet erősebb lett e halálnál. Hogy ez által haladva minden nap a meghívott úton, amelyre igen-t mondunk a szívünk-lelkünk érzésében és követésében és küldetésében, mert a Fény világosságot nyújt, és a Fény a jó utat az igazságában adja számunkra, csak nyitott szemmel kell látni, észrevenni, felismerni és haladni rajta.

A mai nap ajándéka e öröm hajnalában, e Feltámadásában ezt adta számotokra a kegyelemben és a szeretetben. A dicsőséges Fénynek hajnala, ölelése áradjon testvéreimre.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelmében, erejében, e mai hajnal örömének Fénye áradjon felétek és vezessen az életben.

Mivel megtörtént számotokra e hajnalban e csodálatos Feltámadás az örömben, a békében, a szeretetben, és a kegyelem, amely felétek áradt, így most hálát adva: Téged, Isten, dicsérünk…12

 Mária:

 Ó, Édesanya! Megköszönve Néked13, hogy nem hagytál magamra, hisz sokszor Hozzád fordultam kérésben, a fohászomban:

— Légy Édesanyám, enyhítsd fájdalmamat, erősíts14 és legyél velem, mellettem, és kísérj el engem is, ha lehetséges, az úton.

Meghallgattad kérésemet, elfogadtad fohászomat, imáimat, és Együtt voltunk. És e dicsőséges, szép, örömteli hajnalban, e Feltámadásban, hálát jöttem adni Néked, ó, Édesanya!

Maradj továbbra is meg mindenkinek Édesanyja, fogd a Te gyermekeid kezét, és vezess a nehéz, rögös úton, és segíts akkor, mikor Hozzád fordulunk. Hisz többször és többször kérjük Anyai, Szeplőtelen Szívedet. Te még mindig meghallgattad, soha nem hagytál el, soha nem fordítottál hátat. Ezért én mondok köszönetet — most már nem a magam, hanem azon testvéreim nevében, kik sokszor és sokszor itt vannak, és nem félnek, ha kell, könnyekkel, ha kell, térdre ereszkedve Anyai Szívedhez fordulni. Ezért köszönjük Néked, Édesanyám!15

 Mária:

 Áll a gyötrő, kín-kereszt, melyet a Koponya-hegyén felállítva, rajta megaláztatva, megkínozva, végül keresztre feszítve és meghalva az Istenbárány, az Ártatlan Bárány, ki némán fogadta e kereszthalált a Megváltásért és mindazért, hogy ez által is segítsen azon testvéreinek, kik Hozzá fordultak, azon testvéreinek, kik meghallották szívükben a szeretetében a hívást, azon testvéreinek, kik elfogadják az Ő tanítását, és a tanításával együtt szeretnének élni. De az együtt-élés olyan, hogy megnyitva a szív és elfogadva e kegyelmet, e Ártatlan Bárányt, amely meghalt e gyötrő, kínzó keresztfán. A keresztfán, amely a magasban megjelent tündöklő ragyogásával. De a ragyogás nem sokáig volt jelen, hisz az Ég megnyílva sötétséget hozva a Földre. Félelem szállá meg az embereket, és már elhiszik, hogy ez az Ember valóban Isten Fia volt.

 Jézus Krisztus Urunk:

 Ez a kereszt, amely itt, a Golgota hegyén van jelen, ez emlékeztessen minden testvéremet arra, hogy mindenkiért meghaltam e kereszten!

De mindenkiért ma hajnalban fel is támadtam a sírból, hogy ez által minden nyitott szívű testvérem szívébe költözhessek, eggyé válhassak nem csak a jelenlétemmel, hanem a tanításommal és a mérhetetlen nagy szeretetemmel, hogy ez által haladjunk az életünk útpályáján a meghívásban, a küldetésben és a követésben.

 Mária:

 Dicsőséges hajnalban köszöntöm a Keresztet, mely megváltott bennünket. A megváltásának titka megerősített e hajnalban. E hajnal, amely erőt ad a csüggedő, a kételkedő, az oktalan és a bizonytalan testvér-ember számára. Mert a bizonytalanságot, a kételkedőt, az oktalanságot a mai hajnal dicsőségének Fénye, kegyelme, szeretete és öröme megerősítette és elhozta a testvérek szívébe és a lelkébe.16

 Mária17:

 Elfáradtam. (…17a)

Most érzem jól magam, és jól esik a Fény is.18

 Jelenlévők:

 Jó reggelt!19

 Mária — éber állapotban:

 Jézus feltámadt e dicsőséges, szép hajnalban!

Jó reggelt akkor!

 A jelenlévők:

 Jó reggelt!

 Mária:

 Látom, mindenki mosolyog.

 Valaki:

 Mert öröm volt, azért.

 Mária:

 Nem muszáj.20 Nem zavar most a fény.

Ez nem boldog…, vagy nem is tudom, hogy mond…, de úgy egy kicsit fáradtnak érzem magam. De nem olyan fáradtnak, mint eddig.21

S minden szép volt? A köszöntés a hajnalban?

21a

 Csomor Lajos:

 Minden.

 Mária:

 Jézus megadott mindent?

 Csomor Lajos:

 Mindent, amit…

 Mária:

 S megint úgy, mint tavaly?

 Jelenlévők:

 Nem!

 Mária:

 Jó. Na, akkor azért most is örömteli volt.

 Jelenlévők:

 Hogyne! Persze!

 Csomor Lajos:

 Csak itt kezdődött, bent.

 Mária:

 Akkor öröm. Bennem csak az áll, hogy hajnalban a Fény volt csak nekem először. A Fényben egy angyal, s utána a zászló szélét láttam csak, hogy lengedezik. És akkor én mást nem hallottam, mint az angyalt, hogy mennek el, megtörtént az Öröm a Feltámadásban.

Ez van bennem csak. Még ennyit tudok csak elmondani.

S akkor úgy, úgy bennem van most az, hogy láthattam-e Jézust?

De csak megjelent utána!

Most csak még ez maradt meg.

 Csomor Lajos:

 Először azt mondtad, hogy: „Még nem látom.”

 Sipos József:

 Áldást is kaptunk, úgy, hogy biztos, hogy itt volt.

 Mária:

 Nem baj, majd később azért biztos, hogy még…

 Jelenlévők:

 Persze, persze!

 Mária:

 De az a Fény most valami különleges volt. Ilyent én még nem emlékszem, nem láttam, mert annyira erős, és olyan, nem is, hogy vakító volt, hanem olyan, mintha át lehetne menni rajta. De nem tudom elmondani. Olyan, mintha utána is abban a Fényben lettem volna benne, és azzal együtt menni valahova.

Hanem olyan jó érzés!

Nem tudom másképp elmondani.

 Csomor Lajos:

 Azt mondtad, hogy átölelt a Fény.

 Mária:

 Olyan, mintha benne lettem volna.

 Csomor Lajos:

 Az. Igen.

 Mária:

 Benne! Benne valahogy, haladtam, vagy nem tudom elmondani.

Máskor volt, hogy csak elölről éreztem, de most olyan, mintha még hátul még mindig jelen volna.

Nem tudom elmondani (…).

Azt a békét, azt az örömet, azt a szeretetet, ami most, most bennem van!

És mintha ki is akarna törni, vagy…

Nem tudom elmondani.

Nem (…) Nagyon szép és jó!

Csak ennyit tudok mondani.

És csak köszönni és köszönni és köszönni.

Köszönöm!22

 Csomor Lajos:

 Mi is köszönjük!

 Mária:

 Jó.

Atya nem mond semmit?

 Antal atya:

 Nagyon örülök!

23 Annak örülök, hogy itt vagyok! Hogy magát látom.

 Mária:

 Csak vizet… Csak vizet kérek. (…)

És vannak azért, akik jöttek…

 Egy asszony:

 Van, sokan!

 Mária:

 Akkor jó. Akkor örülök még jobban!

 Az asszony:

 Többen, mint tavaly. Meglepődtem, milyen sokan jöttek.

 Mária:

 Többen? Akkor még jobban örülök!24

 Antal atya:

 Csak nem ment fel a keresztig máma. Azt mondták nekem, utána bírok szaladni gyorsan, megáll. (…)25

 Mária:

 Atya! Tavaly is volt… Akkor tavalyelőtt. Egyszer csak innen… Mondták… Mert a Józsi is… Innen köszöntöttem. (…)

Nem is volt köszöntve, akkor akereszt…?

 Csomor Lajos:

 De igen, igen, igen!

 (…)

 Mária:

 Akkor azért a köszöntés megvolt.

 Csomor Lajos:

 Meg. Minden megvolt!

 Mária:

 És tanítás is volt valami a köszöntés…?

 Antal atya:

 Emmausz…

 Mária:

 Emmausz…?

 Antal atya:

 A mostani Evangélium, ami jön, és aztán a Mária Magdolna.

 Mária:

 Az már valamikor volt. Nem?

 Antal atya:

 Nem. Most jön.

 Mária:

 De nem. A másik évben. Nem?

 Csomor Lajos:

 Volt! Volt! Volt! Volt!

 Egy asszony:

 Mikor mentek a szent asszonyok…

 Antal atya:

 Mária Magdolna… Viszi a hírt…

 Mária:

 Igaz, hogy mást nagyon nem adhatott.