Egyes teológusok, akik belülről támadják az Egyházat, most Ferenc pápa uralkodásának törvényességét vonják kétségbe, és ehhez a Szentíráson kívül a magánkinyilatkoztatásokat, ezeken belül Jézus Krisztus Urunk 2014. február 7-i sükösdi tanítását is felhasználják.

Vannak, akik Ferenc pápáról azt próbálják elhitetni a katolikus hívekkel, hogy ő már az Antikrisztus embere, aki törvénytelenül bitorolja Szent Péter székét. Mindezt az Egyház tanítása tisztaságának és egységének, valamint a törvényesség védelmének nevében teszik. Mivel eretnekséget nem tudnak rábizonyítani, más módon támadnak. A Szentírásra és Szűz Mária magánkinyilatkoztatásaira, újabban pedig Jézus Krisztus Urunk 2014. februári sükösdi üzenetére is hivatkozva próbálják bizonyítani, hogy XVI. Benedek volt az Egyház utolsó törvényes pápája. A támadók XVI. Benedek pápa lemondását ― kényszerítésre hivatkozva ― érvénytelennek próbálják beállítani, hogy Ferenc pápa megválasztását törvénytelennek, őt magát pedig trónbitorlónak, ellenpápának, a sátán helytartójának nyilváníthassák. Ugyancsak nagy szerepet játszik az Egyház eme belülről jövő bomlasztásában az, hogy II. János Pál pápát úgy állítják be, mintha ő lenne felelős az Egyházon belüli hitrontás és hitehagyás rohamos növekedéséért és a jelen helyzet kialakulásáért.

XVI. Benedek pápa lemondásnak és Ferenc pápa megválasztásának törvényessége

Az egyházi törvénykönyv a pápák magválasztásáról és lemondásáról a következőt tartalmazza:

332. kán. ‒ 1. § A teljes és legfőbb hatalmat az egyházban a római pápa törvényes megválasztásának általa történt elfogadása és püspökké szentelése révén nyeri el. Ezért aki már püspökké van szentelve, ezzel a hatalommal pápává választása elfogadásának pillanatától fogva rendelkezik. Ha pedig a megválasztott személy nincs püspökké szentelve, rögtön szenteljék püspökké.

2. § Ha úgy adódik, hogy a római pápa lemond hivataláról, az érvényességhez szükséges, hogy a lemondás szabadon, annak kijelentése pedig szabályosan történjék, de nem szükséges, hogy bárki is elfogadja.

XVI. Benedek pápa megválasztásának törvényességét senki sem vonta kétségbe. Uralkodása alatt kapott ugyan fenyegetéseket és merényletkísérleteket is hajtottak végre ellene, ám szabad akarattal dönthetett a hivatalban maradás és az ezzel estlegesen együtt járó mártíromság, valamint a lemondás mellett. Ő szabad akarattal az utóbbit választotta. Lemondása pedig nyilvánosan és szabályosan történt. Ebben az estben pedig az Egyház törvénye értelmében közömbös, hogy a lemondást ki fogadja el, vagy ki nem fogadja el, hiszen az törvényes volt.

A pápa azonban ― Szent Péter óta (!) ― nem csupán az Egyház feje, hanem Róma város püspöke is, ezért lemondásakor figyelembe kell venni, mit ír az egyházi törvénykönyv a püspöki szék megüresedéséről:

412. kán. ‒ A püspöki széket akkor tekintjük akadályozottnak, ha a megyéspüspököt fogság, száműzetés, kényszerű távollét vagy képtelenség teljesen visszatartja lelkipásztori feladatának az egyházmegyében való ellátásától, és még levelek útján sem tud az egyházmegyéhez tartozókkal érintkezni.

XVI. Benedek pápa esetében egyik fent említett eset sem állt fenn, vagyis pápaságáról való lemondását a püspöki szék megüresedése szempontjából sem lehet kényszerítettnek minősíteni.

Így pedig Ferenc pápa megválasztása is törvényes volt.

Kinyilatkoztatások az idők vége korszakáról

és az akkor uralkodó pápákról

A Szentírás az idők vége korszakáról

Dániel próféta jövendölésében szó van arról, hogy ebben a korban jön majd valaki, aki „felnőtt egészen a sereg Fejedelméig, elvette tőle az örökkön égő áldozatot, és megalázta szent helyét. Mert a bűnök miatt hatalom adatott neki a szüntelen való áldozat ellen, földre terítette az igazságot, és tetteivel sikert aratott. Akkor hallottam, hogy az egyik szent beszél, és egy másik szent így szólt annak, aki beszélt és akit én nem ismertem: »Mennyi időre szól ez a látomás az örökkön égő áldozatról, s a pusztítás bűnének elkövetéséről, a szentély és a sereg megtiprásáról?« Az mondta neki: »Kétezer-háromszáz napra, estére, reggelre; aztán tisztává lesz a szentély.«”1

Ugyancsak Dániel próféta írja, hogy: Attól az időtől, hogy megszűnik az örökkön égő áldozat és felállítják a vészthozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap telik el.”2

A sereg az Egyház, melynek fejedelme Jézus Krisztus helytartója, a pápa, akinek a trónját egy időre elbitorolja az Antikrisztus. Az örökkön örökké égő áldozat elvétele az Egyházban naponta folyamatosan bemutatott szentmise-áldozat, az Eucharisztia betiltása. A vészt hozó undokság a hamis egyház felállítása.

Dániel próféta és más ószövetségi írások sem szólnak azonban arról, hogy a pápák trónjára törő valaki pontosan melyik pápát fosztja meg a trónjától, tehát az ószövetségi Szentírásból nem lehet kiköveztetni, hogy ez a személy éppen Ferenc pápa lenne.

Az Evangéliumban Jézus szól arról, hogy „hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék”3.

Ugyanakkor az Evangéliumokban és magában az Újszövetségi Szentírás többi részében sincs olyan rész, melyből arra lehetne következtetni, hogy az idők vége melyik pápa uralkodása alatt kezdődik.

Szent Malachiás püspök jövendölése

Szent Malachiás érsek (1095―1148) jövendölést adott az ő korát követő pápákról. Ezek a kinyilatkoztatások jelképes jellemzések formájában szólnak a Szent Malachiás korától a Jelenések könyvében kinyilatkoztatott „nagy szorongattatás” idejéig tartó korszaknak a pápáiról. Szent Malachiás szerint az általa megjövendölt pápák közül a 109. pápa volt I. János Pál, a 110. pápa volt II. János Pál, a 111. pápa volt XVI. Benedek, és a 112. pápa Ferenc.

„Az utolsó jövendölés így hangzik: »Amikor a szent római Egyháznak az utolsó üldöztetést kell elszenvedni, a római Péter nevű pápa fogja az egyházat kormányozni. Ő sok szorongattatás között fogja a juhokat legeltetni. (…) Ha véget ér a szorongattatás, a hét domb városa (Róma) romba dől, és eljön a rettenetes Bíró a világot megítélni.«”4

Mivel a Jelenések könyve szerint a nagy szorongattatás kora után is folytatódik még a történelem, nem jön el azonnal az Utolsó Ítélet, az Egyház is élni fog. A szorongattatás vége pedig az idők vége, a félelmetes bíró pedig a másodszor eljövő Jézus, aki legyőzi az Antikrisztust és a vörös sárkányt.5 Szent Malachiás eme korszak pápáiról nem szól, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek pápák, és főleg nem jelenti azt, hogy az általa Római Péter jelképes névvel jelölt pápa a történelem utolsó pápája!

Szűz Mária La Salette-i jövendölése (1864)

1846-ban a franciaországi La Selette-ben Szűz Mária megjelent két gyermeknek, és kinyilatkoztatást adott nekik a jövőről, többek között az idők vége (nem a világ vége!) korszakáról, és ebben említést tesz e korszak két pápájáról is. A Mélanie Calvat-nak adott tanítás egyik része így szól:

„A szentatya sokat fog szenvedni. Én vele leszek végig, hogy átvegyem áldozatát. A Gonoszok többször törnek életére anélkül, hogy árthatnának napjainak; de sem ő, sem utódja…nem fogják meglátni Isten egyházának diadalát.”6

A szövegben említett „szentatya” azonosítható II. János Pállal, mert a Szűzanya Don Stefano Gobbinak 1991. május 13-án adott tanításában azonosítja II. János Pált a faimai harmadik titokban említett pápával, és többek között ezt mondja róla:

„Amikor ez a Pápa beteljesíti Jézustól rábízott feladatát, és én leszállok az égből, hogy elfogadjam áldozatát, akkor benneteket az akkorra általánossá váló hitehagyás sűrű sötétsége vesz majd körül.”7

II. János Pál volt az a pápa, akinek életére törtek, de nem tudták elvenni életét, amikor lelőtték, vagyis nem árthattak napjainak, be tudta fejezni Jézustól rábízott feladatát. Őt követte XVI. Benedek pápa, akiről ― a fentiekből következően ― a Szűzanya 1846-ban azt mondta, hogy ő sem látja meg az Egyház diadalát. Az Egyház diadala pedig az Antikrisztus legyőzésével következik el, a nagy szorongattatás korának legvégén, Jézus dicsőséges visszajövetelekor8, amikor megalapítja 1000 éves uralmát itt a Földön. A Szűzanya La Salette-ben nem jövendölt arról, hogy az általa említett pápák után még hány pápa lesz, ami nem jelenti azt, hogy az utánuk következő korban nem lesznek pápák! A La Salette-i kinyilatkoztatásból arra sem következtethetünk, hogy a Szűzanya által említett két pápa és az Egyház diadala közötti időben hány pápa fog még uralkodni!

Szűz Mária fatimai jövendölése (1917)

Lúcia nővér levele szerint:

„J. M. J.

Az 1917. július 13-án, a fatimai Béke-völgyben kinyilatkoztatott titok harmadik része:

Az én Istenem iránti engedelmességből ‒ aki Őexcellenciája, a Főtisztelendő leiriai Püspök úr, valamint Ön és az én szentséges Anyám által adott erre parancsot nekem ‒ írok Önnek.

A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással. Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta: »Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!« Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk »valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna emberek«, láttunk egy fehérbe öltözött püspököt »akiről úgy gondoltuk, ő a Szentatya«. Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.

Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők. A kereszt két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez közeledő lelkeket.

Kelt Tuyban, 1944. március 1.”9

Mint ismeretes, II. János Pál magára ismert a lelőtt pápában. „Őszentségének világos lett, hogy »egy anyai kéz irányította a golyó pályáját«, megengedve a »haldokló pápának«, hogy megálljon a halál küszöbén.10

Később maga Lúcia nővér is megerősítette, hogy a látomásban szereplő pápa II. János Pál 11, Joseph Ratzinger bíboros pedig kifejtette, hogy a prófétai látomás általában az Egyház szenvedésére és üldöztetésére is vonatkozik.12

Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy a Fatimai jövendölések sem tartalmaznak arra vonatkozó információkat, hogy II. János Pál után még hány pápája lesz az Egyháznak.

Szűz Mária garabandáli jövendölése (1963)

A garabandáli jelenések szakértője, Combe atya ezeket mondta:

„Conchita a Szent Szűztől nyert lokucióban13 pontosan ezt a közlést kapta: »VI. Pál után már csak két pápa lesz, azután következik az idők vége.« Mivel a kislány nem tudta, mi lehet az »idők vége«, a Szent Szűz megmagyarázta, hogy nem a világ végéről van szó. Érthetővé lesz tehát, hogy az »idők vége« egy korszak végét jelenti.”14

„És a Boldogasszony hozzátette, hogy egyikük uralkodása nagyon rövid lesz.«”15

Conchita ezen közléseit M. Laffineur belga domonkos atya 1968-ban így értelmezte:

„A Szent Szűz Conchitának az »idők végéről« fontos tájékoztatást adott az alábbi pontokban összefoglaltan:

  1. Közeledünk az idők végéhez.

2. Az idők vége előtt már csak két pápa uralkodik, VI. Pál után.

3. Az idők vége nem a világ vége.”16

Szűz Mária Conchitának adott kinyilatkoztatása azt jelenti, hogy, az idők vége előtti utolsó pápa II. János Pál lesz. Ez látszólag ellent mond mind a Malachiás-féle, mind a Szűzanya La Salette-i jövendölésének, hiszen Szent Malachiás szerint II. János Pál után még legalább kettő, a La Salettei jövendölés szerint pedig legalább egy pápának lennie kell. Pedig mindhárom prófécia hiteles, és így nem lehet közöttük ellentmondás. De a Szűzanya azt is hangsúlyozta, hogy az idők vége még nem a világ vége, amint az a Jelenések könyvéből is kiderül. Ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy II. János Pál után is kell lenniük pápáknak egészen az Utolsó Ítéletig, hiszen Jézus a Péterre hagyott Egyházról kijelentette, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, vagyis nem pusztítható el. És ha az Egyház nem pusztul el, a pápaság sem pusztul el, mert Jézus az Egyháznak egy személyi, vagyis pápai vezetést rendelt, és e rendszernek nem szabott időbeli határt. Vagyis a pápák sora az Utolsó Ítéletig folytatódik. Ugyanakkor a Szűznyanya kinyilatkoztatásából az is kiderül, hogy II. János Pál után már beléptünk az idők végébe. Természetesen mindebből az is következik, hogy az idők vége nem csak egyetlen meghatározott nap, hanem egy korszak, és ennek a korszaknak első pápája XVI. Benedek, a második pedig I. Ferenc.

Szűz Mária magánkinyilatkoztatásai Páter Gobbi által a papoknak (1972―1997)

A Boldogságos Szűz Mária 1972 és 1997 között felkészítette a papokat és az Egyházat az idők végének eseményeire, erősítette őket abban, hogy a Jézus által alapított Katolikus Egyházat a sátán erői nem semmisíthetik meg, és kitartásra biztatta őket az elkövetkezendő nagy szorongattatás megpróbáltatásainak, az Antikrisztus uralmának idejére. A Szűzanya kinyilatkoztatásaiból kiderül, hogy Ő nagyon nagyra értékelte II. János Pál pápa tevékenységét, egyes katolikus teológusokkal ellentétben nem hibáztatta a rohamosan terjedő hitelhagyásért.17

1988. június 29.

„Mint fájdalmas és aggódó Anyátok, felszólítalak mindnyájatokat, figyeljetek ma Péter utódjára, II. János Pál Pápára.

Ő az én Pápám.

Ő az én Szeplőtelen Szívem mélyén nevelődött Pápa.

Ő az én nagy fényem Pápája e legnagyobb sötétség idején.

Péter hitével világítja meg a Földet, és az egész Egyházat megerősíti az igazságban.

A Pápa ma új Péterként erősíti meg a hit teljességét Krisztusban, az Isten Fiában és új Pálként elmegy a világ minden részébe, hogy bátran hirdesse üdvössége Evangéliumát.

Gyermeki egységgel támogassátok a Pápát!

Imádkozzatok érte, szenvedjetek vele, szeressétek, vegyétek körül az alázatos és bátor engedelmesség hatalmas erejével.

A Pápa szíve ma Isten Szentegyházának egyik Püspöke miatt vérzik, aki az ő akarata ellenére végez ma önkényes püspökszentelést és ezzel új fájdalmas szakadást idéz elő a katolikus Egyházban.

De ez csak a kezdet.

Ma sok Püspök valóban nem alkot többé egységet a Pápával, és olyan úton halad, amely az ő iránymutatásával ellentétes.

Ez az a még nagyobb és veszélyesebb megoszlás, ami bár még nem látható, mégis fájdalmat okoz anyai Szívemnek és vért fakaszt belőle, Pápám pedig szinte összeroskad a túl nehéz kereszt súlya alatt.”18

1989. június 28.

Tegyetek tanúságot Jézusról a hitehagyás mostani idején, váljatok a hit erős és bátor tanúivá.

Ezért szólítalak arra fel, hogy alkossatok mind szorosabb egységet a pápával, támogassátok őt imátokkal, szeretettel fogadjátok el és terjesszétek tanítását: így mutatjátok meg a lelkeknek a biztos, követendő utat ahhoz, hogy megmaradjanak az igaz hitben.

Maradjatok Jézus tanúi a jelenlegi nehéz megpróbáltatások idején. Elérkeztek az Evangéliumban és a jelenések könyvében megjövendölt napok.”19

1990. február 8.

Az egyházat fenyegető veszélyt a bíráló ellenszegülés, a megosztás képezi, valamint egyes püspökök és papok, szerzetesek és hívők részéről a Pápa és Tanítóhivatala ellen megnyilvánuló sok és nyilvános kritika.

Hogyha meg akartok maradni a Krisztus és Evangéliuma iránti igaz hitben és hűségben, alkossatok újra teljes, készséges, engedelmes egységet a Pápával.”20

A Szűzanya Don Stefano Gobbinak adott tanításai zömmel II. János Pál pápa uralkodásának idejére estek és ebben az időszakban fejeződtek be. Jézus Krisztus Urunk Édesanyja ezzel is jelezte az Egyháznak, hogy II. János Pál pápának csak Szent Péterhez és Szent Pálhoz hasonlítható a jelentősége és nagysága. Szűz Mária rendkívüli fontosságot tulajdonít annak, hogy a papok és a hívek is gyermeki bizalommal, minden kétkedés nélkül és alázatos engedelmességgel kövessék a pápákat. A Szűzanya 25 éven át tartó tanítássorozata teljes összhangban van fentebb említett korábbi magánkinyilatkoztatásaival. Az előbbiek prófétai fontosságát csak kiemeli, hogy az idők vége korát közvetlenül megelőzően uralkodó II. János Pál idején adta a Páter Gobbi által küldött, és az Egyháznak szóló tanításainak zömét.

A Don Stefano Gobbinak adott magánkinyilatkoztatások abban is összhangban vannak az ezeket megelőzőkkel, hogy nem szólnak az idők vége korának és az azt követő koroknak pápáiról, vagyis ezekből a tanításokból sem lehet semmit következtetni a Szent Malachiás jövendölésében említett 110. pápa (II. János Pál) utáni kor pápáiról, és még kevésbé lehet ítéletet mondani személyükkel kapcsolatban!

Jézus Krisztus Urunk Ferenc pápával is kapcsolatos

sükösdi magánkinyilatkoztatásai

2009. április 25.

Ezen a napon Jézus Krisztus Urunk a Sükösdi Szeretetközösség 1994-es római zarándokútjára emlékezett, abból is kiemelve a testvéreknek a Falon Kívüli Szent Pál-bazilikában tett látogatását, amely templom falán minden eddigi pápa arcképe fel van festve egy-egy kör alakú képkeretben. Ezt az eseményt használta fel Jézus Krisztus Urunk arra, hogy a pápaság intézményének fennállásáról adjon tanítást:

„Mert sokan azt mondottátok, hogy:

— Ha nem lesz már II. János Pál pápa, akkor befejeződik talán a pápaság a Földön.21

Hisz sokan így beszéltek róla.

Ekkor Mária szolga22 így szólt felétek:

— Íme, nézzétek a kihagyott helyeket.23 Ezekbe még mind a pápák képei kerülnek, amikor megválasztják őket, és elfoglalják a széket a trónusukban.

Most már azóta megtapasztaltátok, hogy igenis, jelen van a jelenlegi pápa, amely a XVI. Benedek nevet vette föl a II. János Pál pápa után.

Ezért hát nem kell szomorkodnotok és félnetek. Bízni kell abban, hogy itt még hely van a kialakított pápák24 részére. De ha ez betelne, ott még mindig van hely, ahol ki tudnak alakítani.

Ezért nem kell csüggedni és szomorúvá válni, hogy talán az Egyház magára hagyatva marad.

Hisz pápák Péter óta voltak, vannak és lesznek.”25

Pápák tehát voltak, vannak és lesznek is, az Egyházat Jézus Krisztus Urunk nem hagyja magára, és nem hagyja törvényes helytartók nélkül sem! Még akkor is lesz pápa, amikor majd „az elpártolásnak kell bekövetkeznie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, aki ellenszegül, és önmagát föléje helyezi mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak nevezünk, beül Isten templomába, és úgy mutogatja magát, mintha Isten volna.”26

2014. február 7.

Jézus Krisztus Urunk 2014. február 7-i sükösdi tanításában „Az idegen csodatevő” c. evangéliumi tanítását magyarázva27, és Ferenc pápára is hivatkozva27a, a következőt mondta papjainak:

„És itt tudom mondani, ahogy talán most már többször halljátok, a pásztoraimnak, ahogy Én nevezem őket, ahogy ők mondják: az Egyház.

Hogy van egy és ház, az még nem biztos, hogy Egyház. Hogy az Egyház legyen, ezért tenni és cselekedni kell, és elsőként szeretettel, örömmel, békével, példamutatással, és nem parancsolni, követelni, utasítani vagy kitaszítani. Mert a kitaszítottság is könnyen megy. Most a kitaszítottságban nem úgy kell értelmezni, hogy azt mondom, hogy »mától te ne gyere a Mennyei Atya házába«. A kitaszítottságnak az is egy része, mikor valakinek azt mondják, hogy: »Nem részesülhetsz a szentségekben, mert te nem úgy élsz.«

És ők részesülhetnek a szentségekben?

Néha hogy élnek, és hogy cselekszenek?

Pedig ők azt mondják: »Mi elöljárók vagyunk. Mi — most az ő szavukat használom ― papok vagyunk.«

De a papok olyanok, hogy lassan már a templomok üresek!

Már lassan nem lesz, kinek bemutassa a szentmise-áldozatot!

És ahol még vannak, azt meg szét kellene bombázni, hogy az se legyen.

Mit kér tőletek a földi helytartótok? (kiemelés ― a szerk.)

Nektek kell kimenni már összeszedni, megkeresni híveiteket.

Én, Jézus Krisztus Uratok mit mondottam nem oly régen a tanításomban?

Azt mondottam: Imádkozni kell a pásztoraitokért, de már lassan a pásztoroknak is imádkozni kell, hogy legyenek nekik híveik.”28

Vannak, akik a „földi helytartótok” kifejezés félremagyarázásával azt próbálták bizonygatni, hogy ha Ferenc pápa a mi helytartónk, akkor nem lehet Jézus földi helytartója, és ha nem Jézusé, akkor a sátáné, vagyis akkor Ferenc pápa az Antikrisztus uralmát előkészítő trónbitorló a Vatikánban. Pedig a „földi helytartótok” kifejezés azt jelenti, hogy a miénk, az Egyház tagjaié, vagyis magának az Egyháznak a földi feje. Az Egyház ugyanis Jézus Krisztus Titokzatos Teste, amelynek Jézus Krisztus a Feje, mi pedig az Ő tagjai vagyunk.29 Vagyis a mi helytartónk az Egyház feje is egyben. Ez az Egyház tanítása!

Hogyan is mondjuk a szentmisében?

„Ferenc pápánkért, Balázs püspökünkért” stb.

Vagyis egyértelmű, hogy Ferenc pápa Jézus földi helytartója, de egyben a mi legfőbb földi egyházi elöljárónk is; a püspökök Jézus szolgái, de a mi egyházi elöljáróink is.

Tehát Jézus Krisztus Urunk sükösdi kinyilatkoztatása, tanítása szerint is Ferenc pápa az Ő törvényes földi helytartója!

2014. március 14.

A 2014. március 14-i Golgota alkalmával Jézus Krisztus Urunk a „Példabeszéd a gonosz szőlőművesekről”30 c. evangéliumi tanítását magyarázva többek között ezt mondta papjainak:

„De eljön az idő, mint ahogy a szőlőmunkások számon lettek kérve, úgy az ilyen farizeusok, írástudók és vének is számon lesznek kérve.

De sokan vannak még, akik nem hisznek ebben, akik élik az életüket, és utasítanak, parancsolnak, követelnek, és megszabják, hogyan és miképpen éljél te az egyszerűségedben, az alázatban.

Mert a helytartó (kiemelés ― a szerk.) ezt kéri tőletek: Legyetek alázatosak. Az alázatban menjetek ki a nép közé. Becsüljétek meg a népet, akik hozzátok tartoznak, és ha kell, vezessétek be az Atya házába, hogy ismét szeretetben egyek lehessetek.

De a földi helytartó (kiemelés ― a szerk.) ezeket elmondja és megadja — és kik azok, akik elfogadják és megtartják e kérést a törvényben? Vagy csak azt mondják: »Hát, hallottunk róla, de ez nem nekünk szól, ezt másoknak kell átadni. Majd mi elmondjuk, hogy hogyan és miképpen cselekedjenek, hogyan és miképpen tiszteljenek bennünket, hogyan és miképpen hajlongjanak előttünk.«”31

2014. március 21.

2014. március 21-én, Jézus Krisztus Urunk a „Példázat a farizeusról és a vámosról”32 c. evangéliumi tanítását magyarázva többek között ezt mondotta:

„…a második tanítás a mai napban az igazságosságosságában van jelen, s az igazságosságában ki hogyan és miképpen ismeri fel, mert: »Én magamat az igazságosságában felmagasztalom, a másikat lenézem. Magam dicséretét az ima által elhelyezem, a másikat lenézem, megszólom, ha lehet, véleményt alkotok róla.«

Akkor hogyan vagy nyitott? Hogyan működik benned a kegyelem? Hogyan fogadod el a felebarátot és a testvért az irgalmasság szeretetében, ami fontos, hogy működjön rajtatok és bennetek?

Hisz e földi helytartótok (kiemelés ― a szerk.) azt kéri, hogy fogadjátok el, és ismerjétek fel az irgalmasság szeretetét.”33

Nem lehet kétséges, hogy Jézus Krisztus Urunk a „földi helytartótok” kifejezéssel itt is Ferenc pápára mint törvényes földi helytartóra hivatkozik.

2014. április 4.

A 2014. április 4-i sükösdi tanításában Jézus Krisztus Urunk többek között ezt mondta:

„Vagy térjünk vissza még mindig: a szentmise átélésének pillanatában a jelen földi helytartó (kiemelés ― a szerk.) ettől az esztendőtől mit kért?

Mikor elmondjátok a felajánlásokat, és jelen van — hogy is mondjátok?

»Ferenc pápáért, püspökökért, papokért…«”34

Ebben a tanításrészletben a „jelen földi helytartó” kifejezés azt jelenti, hogy: a jelenleg uralkodó pápa, akit Jézus Krisztus Urunk a félreértések elkerülése végett azonnal azonosít is Ferenc pápával, hiszen nevén nevezi őt.

Vagyis Jézus Krisztus Urunk sükösdi jelenéseiben világossá teszi, hogy Ferenc pápa az ő törvényes földi helytartója.

Ugyanakkor fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy a sükösdi jelenések immár 21 éve alatt Jézus Krisztus Urunk soha nem tett még csak utalást sem arra, hogy az idők vége korszakában ne lennének pápák, sőt megerősíti törvényes működésüket azzal, hogy immár négyszer hivatkozott Ferenc pápára, földi helytartónak, vagyis törvényes pápának nevezve őt.

2014. augusztus 1.

Ezen a napon, sükösdi tanításában, Jézus Krisztus Urunk többek között ezt mondotta papjainak:

„Néha, mielőtt cselekszel szavakkal, gondolattal, tettekkel, először önmagaddal legyetek tisztában, hogy a kegyelem a tanításában hogy van jelen, és hogyan működik rajtatok, bennetek, és hogyan mutassa meg a tanítás mondanivalóját, amibe belekapaszkodok, amiből erőt merítek, ami által kiegyenesedhetek, ami által önmagamra ismerhetek, ami által érzem, hogy valahova tartozom, és ami által érzem, hogy szeretet ölel át.

Amíg ezek nincsenek teljesen rajtatok és bennetek, addig ezek a testvérek vagytok, akik nem teljesen a működés felé, a szeretet felé, a kegyelemhez, az örömhöz és a békéhez szeretnék terelni a testvéreket. És itt mondhatom ezeket a fiatalokat is, akik a jelenben élnek.

És akkor azt mondjátok, hogy Atyám háza lassan kiürül, mert Atyám háza ott áll, és kevesen látogatják.

De ezen itt el kellene néha gondolkodni, hogy miért. Nem mindig a nyáj csak a hibás. Néha fontos, hogy a pásztor hogyan van jelen, él-e benne az igazi szeretet a kegyelmében, működik-e benne, és elmegy-e azért az egy elveszett bárányért a nyájból, a kilencvenkilencet pedig ott hagyja az Atya házában, mert biztos abban, hogy ők jó helyen vannak, s „elmegyek azért az egyért”. Vagy: „Kitaszítom, megalázom, nem árasztok szeretetet, és akkor utána szeretném várni, hogy talán majd ismét visszatér, talán majd ismét megtalálja a helyét az Atya házában.”

Péter utódja mit kér tőletek, pásztoraim?

Nektek kell már lassan kimenni, és összeszedni nyájatokat, és bevezetni az Atya házába.

Hisz régen az őseitek imádkoztak a pásztorokért. Most lassan megfordul a helyzet, már a pásztornak kell imádkozni, hogy legyen neki nyája, mert a szeretet a tanítás működésében ezt nyújtja számotokra.”35

A „Péter utódja” kifejezés egyértelműen a pápákra vonatkozik, 2014-ben pedig Ferenc a pápa.

Összefoglalva: Sem a Szentírásból, sem a hiteles magánkinyilatkoztatásokból nem lehet helyesen arra következtetni, hogy:

‒       az idők vége korszakában nem lesznek pápák;

‒       az Antikrisztus uralmának idején nem lesznek pápák;

‒       melyik pápa uralkodásának idejében jön el az Antikrisztus;

‒       Ferenc pápa már az Antikrisztus szolgája, a sátán helytartója lenne.

Akik mégis ilyen következtetéseket vonnak le és terjesztenek, ártanak a Római Katolikus Egyháznak, és a Sükösdön megjelenő Jézus Krisztust is támadják, egyházépítő munkáját rombolják.

Csomor Lajos

 

[9] http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150 2013. május 10

[10] (http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150) 2013. május 10

[11] http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150 2013. május 10

[12] http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150 2013. május 10

[28] www.sukosdiszeretetkozosseg.hu (2014. május 10)

[31] www.sukosdiszeretetkozosseg.hu (2014. május 10)

[33] www.sukosdiszeretetkozosseg.hu (2014. május 10)

[34] www.sukosdiszeretetkozosseg.hu (2014. május 10)

〈35〉 www.sukosdiszeretetkozosseg.hu (2014. november 1.)