JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. január 5.

Jézus Krisztus Urunk:

Köszöntöm testvéreimet a mai napon a ti szavatok és számításotok szerint a megkezdett esztendőben.

9. R IMG_6307 jav.Ez az új esztendő, amelynek küszöbén átléptetek, hogy elindulhassatok az év útján, amely előtt álltok, amelyre szolgám azt mondotta:

— Nem tudjuk, mi vár reánk, de fel tudunk rá készülni.

Hát a felkészülés csak úgy tud jelen lenni rajtatok és bennetek, hogy ha nyitott szívvel és szeretettel el tudjátok fogadni az Én kegyelmemet, Jézus Krisztus Uratok kegyelmét, amelyet felétek árasztok, ha ez a kegyelem bennetek működhet, amelyet oly sokszor már megadtam számotokra az évek és hónapok folyamán. Mert a kegyelem, az erőt ad a szeretethez, az örömhöz és a békéhez. És a kegyelem, az megvilágosíthatja mindazt, ami előtt állsz, és amin majd idővel szeretnél végighaladni. Ezért hát ez az új esztendő nem a félelem, és nem az aggodalom üzeneteit, és adom tanítását felétek, de úgy kezdem, hogy egy kicsit ismételten nehezebb lesz, mint amit magatok mögött hagytatok. A nehézséget mindenki saját maga fogja érezni, értékelni, hogy ezt hogyan is tudja megérteni s elfogadni. De a nehézség, az nem olyan, ami nem elfogadható és viselhető. De mégis a tanításom ezt nyújtja számotokra évek folyamán, hónapról hónapra, mert úgy értékeltem bennetek, hogy egy felkészített testvérek vagytok. Ahogy most is besorakoztatok a mai napban. Hisz ha széjjelnéztek, most nem kellett hívni — önmagatoktól jöttetek.

De ma a kérdésem felétek épp úgy, mint minden testvéremhez, hogy ma a kegyelemhez és a szeretethez jöttetek vagy a számadáshoz?

A számadásban, hogy a befejezett esztendőt, amelyet magatok mögött hagytatok, az valójában számadás révén mit adott, mit nyújtott, és mi alapján tanultatok és csiszolódtatok, mint a gyémántkő, amelyet megmunkálnak, hogy a fénye, ragyogása előjöjjön, hogy a szemnek tetszetős legyen?

Így kérdezem Én is ma minden testvéremtől, hogy a számadását hogyan értékelte és nézte át önmagában, felebarátaival, testvéreivel, családtagjaival és ismerőseivel?

Ez megint csak egy kérdés, és mindenki önmaga teheti meg reá a megfelelő őszinte választ. Mert a tanításom, az bennetek él, élhet, ha felismeritek és elfogadjátok, és e szerint szeretnétek élni, haladni haladásunk révén e megkezdett új esztendőben. „Hisz átléptünk a küszöb másik részére az új évben. Az óévet már magunk mögött hagytuk, de még mindig néha jó visszatekinteni az óévre, amiből tudok felismerni, ami által tudok változni s változtatni, és ami által saját hibáink révén tanulni.”

Ez egy kis tanulság számotokra a felismeréshez és az elfogadáshoz. Hisz a mai nap tanítását, amelyet, ha úgy kezdjük, hogy a szentmise, ahogy mondani szoktátok, keretében az átélésben és a jelenlétben, amikor pásztoraim s most pásztorom szólt felétek, megadta a napi tanítást1, a tanításhoz a szentbeszédét, ami által felemelve, erőt gyűjtve haladhattok előre.2 Az után jött szolgám felétek szólni, magabiztosan a szeretetben, mert hogy a szeretet mi mindent tud adni számotokra.

Úgy-e, emlékeztek, hogy milyen harsány és kedvesen szól felétek ez a pár gondolat, ami a szeretetet tükrözte a felismeréshez, a betlehemi Kis Jézushoz és a jászolhoz?

Mert itt valójában azt mondjátok: „Ember született e Földre. Ez az Ember nem más, mint Isten, aki testet öltött.”

De valójában a Szeretet született a Földre.

Az a Szeretet, amelyből sosem elég, amelyre mindig szükség van, amely erőt ad, amely felmelegít, amely megvilágosít, és ami által békét tudsz kötni nem csak önmagaddal, hanem felebarátaiddal. Ezért kell úgy nézni arra a kis jászolra, hogy ott a Szeretet van, az a Szeretet, amely fontos, hogy minden nyitott szívű testvéremnél jelen legyen. Képes befogadni azt a kegyelmet, amit Én nyújtok és árasztok testvéreim felé.

De a Szeretet, az jelen lett a Golgotán, a fájdalom és a szenvedés átélésében is. Mert ha figyeltétek kiválasztott szolga-testvéremet, Máriát, akkor láthattátok, hogy nagyon sokszor a szeretet mosoly-arca jelent meg, tükröződve számotokra, mert ünnep van, ünnep, a Szeretet Ünnepe, a Szeretet Ünnepe világosít meg, és vezet és segít a mindennapokban. És fontos, hogy ez a Szeretet, ahogy annak idején a jelet a Fény ragyogásában megadta napkeleten a három bölcsnek, hisz ott is többen éltek, de ez a három, aki felismerte a jelet, a Fényt, és általa a Szeretetet. S ekkor elindultak.3 Nem törődtek azzal, hogy „talán más dolgom van”. Nem törődtek azzal, „talán más munkám van.” „Mert engem a Fény és a jel éltetett. És én ezt a Fényt és ezt a jelet szeretném követni, mert úgy érzem, mintha a Szeretet ragyogna reám e Fény által. És elindulok. És az elindulás révén már megkapom, hogy Király született, a Föld Királya, az Ég Királya, aki majd nagyobb lesz mindenki felett a hatalmasságában.”4

És mégis az Írás azt jövendölte, nem máshol jő Ő világra, mint Júdea legkisebb városában, Betlehemben.

És a tanítás, a tanulság ez számotokra, hogy néha nem csak azt kell nézni, hogy milyen hatalmas s milyen nagy, és milyen csodás, amit szemeddel látsz, vagy füleddel hallasz. Néha az apróság, néha az, amire azt mondjátok, „talán szóra sem méltatom”, pont az a Szeretet forrása a csodában és a kegyelemben. Hisz a nagy emberek is megütköztek5 akkor, amikor Én testet öltve Gyermekként a Földre születtem, hogy ebben a piciny, kis városban, mert most városnak nevezitek, de akkor nem város, tán csak egy kis falucskának mondhatták. Hisz nem véletlen mondom azt, hogy „Betlehemnek pusztájában angyalok énekeltek”. Mert a pásztorok kimentek a pusztába. De ez a puszta nem oly nagy távolság volt attól a kicsiny falu- vagy várostól, ahol az Ember, az Istenember testet öltött, és megszületett a Szeretet Fénye, eljött hát hozzátok ez a Szeretet és ez a Fény. És ezt a Szeretetet és ezt a Fényt jöttek csodálni, hódolni, felismerni nem csak a napkeleti bölcsek, akik követték a fényt és a jelet, hanem a Betlehem pusztájából az angyal hírül vitte számukra, és jöttek a pásztorok.6

És ha figyelitek, jelen van a Szeretet a betlehemi jászolban. Jelen van a nemesi család sarja, József.7 És jelen van az egyszerű Názáreti Mária. Hisz Ők e Szeretetnek a Szülei.

És kik jönnek elsőként hódolni?

Az egyszerű szegények, a pásztorok, kik felismerték a jelet az angyal köszöntésében. De mellette jöttek az írástudók, a bölcsek, akik szintén felismerték a jelet, hogy hódolhassanak a Szeretet előtt.

Úgy-e, milyen csodálatos?

Hisz már ezt a tanítást egy kicsit más formájában az évek folyamán megadtam számotokra. De most a Szeretet a középpont, és a Szeretet született nektek meg. Ezért kell hát úgy élnetek a küzdelmekben, a nehézségekben, a megpróbáltatásotokban, hogy: „Nekünk ez a Szeretet nem csak akkor és abban az időben, hanem most, nekünk, a mai embernek is megszületett. Itt van előttem. És éreznem kell a Szeretet melegének Fényét a kegyelem örömében.”

Érezni kell, hogy Júda Betleheme, az is Világosság lett az egész világnak.

Érezni kell, hogy majd a Szeretet, amely e jászolban van, ismét Világosság lesz a mai embernek, aki figyel, s aki felismeri, és aki befogadja e Szeretetet.

A tanítás ma erről szól, hogy: „Én hódolok Uram előtt. Az az Úr előtt, aki maga a Szeretet. Én hódolok, Uram, Neked! Én hódolok, Uram, Feléd! Én hódolok szívemből, lelkemből, mert tudom, hogy Veled együtt haladni előre mily szép és mily boldogság a Szeretettel és a kegyelemmel.”

A másik tanítás már átvisz benneteket e örömből a tanítás felé. Ahhoz a tanításhoz, amikor az emberek a nép sokaságában várják a Messiást, az Üdvözítőt, de nem tudják, hogy honnan érkezhet, és a Pusztában Kiáltó Hang, aki előhírnök, előkészíti az Úr útját, a próféta, aki a pusztában él, és hívja a nép sokaságát, övéit:

— Jöjjetek, hogy átessetek a keresztségen.

És sokan meghallják e hívást. De a hívásban figyelnek a jelre, s várják a Messiást az Üdvözítőben. És tanakodnak, hogy:

— Talán ez a próféta lenne az Üdvözítő, a Messiás?

De ő nem is engedi, hogy megszólítsák ekképpen. Ő az alázatosság, és ő az, aki azért jött, hogy előkészítse az utat. Ezért hát ő így mondta a nép sokaságának:

— Én, íme, e vízzel keresztelek. De utánam jő, aki hatalmasabb, és aki tűzzel és Szentlélekkel fog keresztelni.

S mennyivel másabb azt elfogadni és megtapasztalni, mert „a Szentlélek és a tűz valamit sugall számunkra, hogy ez által hogyan kell befogadni, élni és haladni a mindennapokban és a mindennapokhoz”.

De a tűz és a Szentlélek, az csak egy jel. De a legnagyobb jel, amely bizonyosságot adott a nép sokaságának, hogy megnyílik az Ég, és Szózat hallatszik:

— Te vagy az Én Fiam, akiben kedvem telik.8

És Én, Jézus Krisztus Uratok nem oly régen mit mondottam: Ti legyetek az Én testvéreim, hogy nekem is kedvem teljék bennetek.

Ezért mondottam, hogy ma csak a kegyelemre jöttetek vagy számadásra?

Önmagatokba kell nézni és figyelni a felismerésben és a cselekvés révén a haladásban.

A mai tanításom a felkészítésben ez számotokra, hogy a nehézségek, amelyek előtt álltok, így tudd felkészülve elfogadni, hogy tudod: „Megszületett a Szeretet, az a Szeretet, amely nekem is ragyog, erőt ad, átölel, s ami által már a nehézségekben is tudok haladni. S rádöbbenek, hogy mily szép az élet, öröm és boldogság az élet, ha élhetem.”

A Szeretet megszületésével ajándékozlak meg benneteket áldásommal, hogy ez a Szeretet áradjon felétek a betlehemi kis jászolból, mert ez a Szeretet maga a Tökéletesség, a Szépség, a Fény, a Biztonság, a Kegyelem és az Erő, amelyre a mai nap testvéremnek, embereinek szüksége van a mindennapokhoz.

Így hát ma felemelve a betlehemi jászolból azt a Szeretetet, amely megszületett, hogy így áradjon minden nyitott szívű testvéremhez, aki felkészül a befogadásra.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme párosul a Szeretet megszületéséhez, hogy így könnyebb legyen a haladás az úton, mert ez által tudod elfogadni e megkezdett új évet az esztendőben, megerősödve, és: „Köszönöm, Uram, hogy felkészítettél a lehetséges nehézségekre.”

Azt azért mondom, hogy lehetséges, mert lehet olyan testvérem, aki azt mondja: „De hát annyira nem volt nehéz az elmúlt esztendő sem, talán ez sem lesz.”

Mindenki saját maga a számadásában bizonyságot tud nyerni, hogy a kegyelem szeretete mit nyújthatott számotokra a mai nap tanításában.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. február 2.

Jézus Krisztus Urunk:

Köszöntöm testvéreimet, kik a mai napon is meghallottátok hívásomat, és e hívásomban engedelmeskedtetek nyitott szívvel és lélekkel, hogy ma is érezd, hogy a kegyelem jelen van minden nyitott szívű testvérem előtt. De ez a kegyelem csak akkor lehet sajátod, hogy mondhatod, magadévá válik, ha nyitott a szíved, ha nyitott a lelked, ha be tudod fogadni, szívedbe zárni, és majdan őrizni. 10. R IMG_6311 jav.Mert ez a meghívás számotokra épp úgy jelen van, mint a mai nap tanítása e hónap megkezdésében, ahogy tanítványaimat is meghívtam az útra. De hogy az úton valóban el tudjanak indulni, elsőként számukra is bizonyságot nyújtottam. Hisz elfogadtak, követtek. De akkor volt teljes számukra a követés fogalma a meghívásban, amikor az egész éjszaka révén nem tudtak egyetlen árva halat sem fogni.1

Én, Jézus Krisztus Uratok, az ő Pásztoruk, az ő Mesterük, Rabbijuk, Názáreti, hisz sokan sokféleképpen szólítottak, megjelenve, és tanítottam a bárkából. És a bárka, mikor beljebb ment a tavon, tengeren, mindegy, hogyan hívod és nevezed, mikor kértem:

— Vesd ki hálódat, Simon!

Simon meglepődve néz:

— Hogyan vessem ki újra a hálómat — gondolja magában, — hisz egész éjjel semmit sem fogtam?

— De ha Te mondod, Uram, a Te szavadra…

Figyelitek az értelmezést?

A Te szavadra.

— … kivetem.

Hisz már a bizalom jelen van.

És kiveti a hálót, és csoda történik, hisz nem bírnak el vele, segítséget kell hívniuk.

Ekkor már félelem szálla meg őket. És a félelemben úgy érzik, nem méltók arra, hogy a Mester, a Rabbi, a Názáreti, a Próféta velük együtt legyen. Ezért leborulnak Előtte, és kérlelik Őt, hogy távozzon.

Úgy-e, a földi gyarlóságban hányszor száll meg benneteket is a félelem?

S ti is várnátok azt, ahogy Simonra tettem így Kezemet, s azt mondani:

— Ne félj! Örömet adok az örömben, emberhalásszá teszlek.

„Mi is hányszor a földi gyarlóságunkban várnánk ezt a csodát, ezt a kegyelmet.”

De hisz előttetek is jelen van, csak érezd szíved, lelked szeretetét, amely jelen van, mert Én megajándékoztalak benneteket a testvéreimben. De hogy elfogadod-e ezt a kegyelmet, azt akarod, hogy a tied legyen-e, akkor már nincs félelem, és nincs aggodalom. És már ti is a bizalomra építetek, és a bizalomban nyitott szívvel meghalljátok a hívást.

Most, ha magatokra néztek, kik jelen vagytok, mondhatnátok, talán úgy megfelezve: „Jaj, de boldog vagyok, hogy én ott lehettem e csodálatos helyen! A bárkába is beleszálltam, hogy megpróbáljam átélni ennek a varázsát.”2

S azok, akik nem voltak ennek részesei és tanúi, azok belőletek merítenek, ahogy a tanítványaim merítettek Belőlem, a Mesterből. Mert a kegyelem és a szeretet ezt várja tőletek, hogy az eggyé-válás így legyen teljes számotokra és bennetek. Mert a meghívás ma is jelen van, élőként, hogy hívom testvéreimet. Kinek nyitott a szíve és a lelke, az meghallja a hívást, és igyekszik törekedni, ezen az úton haladni és járni. Mert a kegyelem erőt adhat mindehhez, ami a mai nap nehézségében és megpróbáltatásában jelen van, vagy jelen lehet.

De a mai nap második tanításom felétek az, hogy a hegy, amelyen szintén járhattatok, a hegy, amelyet megtapasztaltatok3, de Én, Jézus Krisztus Uratok, a Mester, a Tanító és a Próféta lejöttem e hegyről, és a Szidón vidékén, ahova összesereglettek a nép sokasága, Izraelé, Jeruzsálemé, Szidóné, a tenger-vidék mellől, hogy tanúi legyenek a tanításnak, és a tanításból erőt merítsenek.4 De Én tekintetemet tanítványaimra emelve, és ezt mondani számukra:

— Boldogok vagytok, mert tiétek az Isten Országa. Boldogok vagytok, kik éheztek, mert majd bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik sírtok, mert számotokra is eljő a nevetés. És boldogok vagytok mind, kiket kicsúfolnak, megaláznak, kitaszítanak, neveiteket megrágalmazzák, mert azt mondják: „Az Emberfiáért tesszük!”

De figyeled a tanítás másik részét?

— Jaj nektek, gazdagok, hisz megkaptátok már a figyelmeztető jelet a felismerésben! Jaj nektek, kik eddig ettetek, és majd éhezni fogtok! Jaj nektek, kik eddig nevettetek, és majd sírni és jajgatni fogtok! És jaj nektek, hízelgők, mert a próféták atyáiban szintén majd így tesznek számotokra, mint azok felett, akik hamisak.5

Ezért kell figyelni hát a tanítás szavaira, mindarra, amely jelen van a mindennapokban. Mert egyik nap valóban bőségben lehetsz, nevetésben, de hamarosan jöhet az éhség, a szomorúság és a sírás. És ha már ez jelen van, akkor nem érzitek, hogy: „Itt van Isten Országa?”

Pedig Isten Országa, vagyis Atyám Országa, az itt van köztetek, és bennetek, ha azt akarod az elfogadásban, hogy benned lehessen az Isten Országa a szeretet kegyelmében, a tanítás megtapasztalásában, hogy erőt gyűjthess mindahhoz, ami a mindennapokban jelen van.6 Hisz öröm és boldogság minden nap a hála köszönetében, „amelyet megkaphattunk és megélhettünk, hisz nem tudjuk, hány nap áll előttünk, 7 hónap, év”.

Ezért hát mindig úgy kell élnetek, felkészülten, hogy bármikor jő az a bizonyos utolsó pillanat, elindulhass az Isten Országával az Isten Országába. Mert benned él az Isten Országa, a Földön, ha elfogadtad. De ha elindulsz, az Isten Országába térhetsz ismételten az eggyé-válásban és a szeretetben. Ezért fontos érezned és megtapasztalnod, hogy a tanítás mondanivalója mit nyújt számotokra.

Hisz a mai nap az öröm ünnepével kezdődött, hisz akkor még nem a Tanítóra, nem a Rabbira, nem a Názáretire, és nem a Prófétára emlékeztetek, akkor még a Betlehem Jászolának szeretetére, amely megszületett, és a Földre szállt, „Betlehemnek pusztájában”.7 És ez a Szeretet, amely szeretett volna minden nyitott szívű testvérrel eggyé válni, hogy Isten Országát elhozhassa a szívbe és a lélekbe a mindennapokhoz.

Hisz ekkor még e Gyermekre és e Szeretetre emlékeztetek, akit Édesanyja a törvények szerint bemutat a templomban8.

De most már ezen túl lesztek, és már készültök az újabb kegyelemre, az újabb áldásra és az újabb örömre, mert áldás és öröm, amit pásztorom kiszolgáltat számotokra, ha Isten Országával és a Szeretettel megjelensz, hogy elfogadjad a megtapasztalás kegyelmében.

A mai nap tanításom az ajándékban így szól felétek, hogy figyelj arra, hogy a megszületett Szeretet, amely Isten Országává vált, már benned élhet, és kegyelmet nyújthat, és ez által felkészülhetsz mindahhoz és mindarra, ami előtt állsz, álltok. Hisz még nem tudod, mi vár reád és reátok. De mennyivel könnyebb és boldogabb az élet, ha tudod a bizalom szeretetében, hogy benned van az a Szeretet, amely Földre szállt a megszületéssel, és megerősíthet az Isten Országával.

Így a mai napban pásztorom áldását adta a fény világosságára9, hogy világosságot gyújtson számotokra, de különösképpen mindazok számára, akik a sötétben járnak, hogy ez a világosságot, fényt tudjon nyújtani a sötétben a felismeréshez és az elfogadáshoz és a haladáshoz, mert ma azt mondotta: „A fény világosságában miről emlékezzünk és elmélkedjünk, mint a gyertyáról?”

És sokan valóban a gyertyára tekintettetek, és néztétek a fehér, tisztaság jelét, amely megelevenedett előttetek, a fényt a világosságában, mert ha sötétben jársz, és félelem szálla rád, és ez az apró fény megvilágosít, és már eltávozik a félelem, és erőt ad.

De e gyertya lángja nem csak világosságot nyújt, hanem a Szeretet jelét is tükrözi számotokra a piros színében, amely időnként változik. A változást pedig önmagatoknak tudjátok elfogadni és beismerni, hogy néha hogy változik bennetek is a szeretet, ahogy e gyertya fény-lángja. És ha fázol, odahelyezed kezeidet, és érzed a melegséget. És már mindjárt nem dideregsz, és nem remegsz. Pedig csak egy kis fénysugár, amelyet szemeiddel megláthatsz, kezeiddel megérinthetsz, s ez által mindent megtapasztalhatsz.

De az Én Fénysugaram ugyanígy van jelen köztetek, és árad reátok hónapról hónapra, hogy érezd, ahogy most a fény világosságát a gyertyában, e tanításban megadtam számotokra.

A mai nap különleges áldásomat árasztom nem csak reátok, jelenlévőkre, hanem minden olyan kedves tárgyatokra, szoborra, képre, feszületre, szentolvasóra, könyvekre, amelyek jelen vannak, nem csak nálatok, hanem e helyen is, hogy ez a Fény világossága áradjon e különleges áldásomban ma mindenre, testvérre, a nyitott szívvel, és mindenre, mit felsorolva, hisz minden testvéremnek van valami, amely kedves számára, amelyre boldog, hogy részesül e Fény-világosság áldásában.

Ennek reményében fogadjátok kiválasztott Mária, szolga-testvérem által áldásomat a mai napban, hogy a Fény világossága erőt adhasson a mindennapokban, a mindennapokhoz, hogy érezd a meleget, a Fényt, a piros lángot a változásában, hogy így változzék meg a ti szívetek és a ti lelketek e világossághoz.

A mai nap kegyelme e különleges áldásában áradjon most elsőként testvéreimre a megnyitott szívben és a lélekben, a felkészülésben, majdan szobrokra, képekre, feszületekre, rózsafüzérekre, könyvekre, és minden kedves, hozzád tartozó tárgyadra, amely most veled van, hogy ez a Fény a világosságában reátok áradjon, átöleljen, felmelegítsen, és erőt adjon rajtatok, bennetek és köztetek.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme óvjon, védjen és vezessen, nyújtson segítséget számotokra a meghíváshoz, a felismeréshez, hogy: „Elég már a sötétségben járni! Szeretnénk felismerni a Fényt a világosságban, és elindulni azon az úton a kegyelemhez, hogy a kegyelem elfogadásával sajátommá váljék a szeretettel, hogy Isten Országa bennem és bennünk élhessen.”10

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. május 4.

Jézus Krisztus Urunk:

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik meghallottátok a hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve eljöttetek, hogy eggyé váljatok a szeretetben, a fájdalom, szenvedés Golgotáján.

15. IMG_6327 jav.A Golgotán, amely jelen van előttetek a parányi szenvedésének átélésében. De ez a parányi fájdalom és szenvedés a földi ember szemeinek néha nagyon nagynak látszik, és a nagyságában is sokan úgy képzelitek el magatokban: „Mily bűnös ez az asszony, hogy ennyit kell szenvednie!”

Holott már régebben a tanításom révén megadtam számotokra, hogy ne az asszony bűneit nézzed, aki jelen van most előttetek, aki elvállalta kérésemben a fájdalmat és a szenvedést az átélésében.

Ez a kérés nem önmagáért van jelen, hanem az ifjúságért, majdan a papságért, a magyarságért, és most már a világon élő testvéreinkért. Hisz ahogy az évek múlása, úgy kértem szolgámat, Mária testvért, hogy ő is többet vállal az elfogadása révén a fájdalom és a szenvedés megtapasztalásának átélésében, hogy ez által segítséget nyújtani azon testvéreimnek, akikért jelen van ez a fájdalom és ez a szenvedés.1

Hisz egy Golgota sem volt hiábavaló. Mindig van megtérő bűnös, amiért érdemes vállalni a fájdalmat és a szenvedést.2

Ezért hát az öröm- és a szeretet-ünnep és a Feltámadás kegyelmének részében élve, elfogadva, oly hamar eljött számotokra ismételten, azt mondjátok, a fájdalom. De ahogy akkor tanítottalak benneteket, különösképpen a hajnal tündöklő Feltámadás-fényének ragyogásában, amikor azt mondottam: íme, a Golgotai Keresztem, amelyre úgy tekints, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok szeretettel adtam Önmagamat felebarátaimért és testvéreimért3, hisz ezért az óráért jöttem4. Mert ez az óra által tudtam megváltani testvéreimet, a felebarátaimat.5

Ezért kell hát a Keresztre úgy tekinteni, hogy ez a Megváltás Keresztje, ami által eljöhetett hozzátok a Feltámadás szeretete, öröme és békéje a Fényben és a ragyogásban.

De ez a kegyelem még bennetek él az örömben, a szívben és a lélekben. Hisz a tanításom, amit a bűnbánat-idő felkészítésében megadtam, a tanítás bennetek kell, hogy már legyen. Ez által bennetek kell, hogy legyen Isten Országa, ahogy tanítványaimat is tanítottam.6 Ez által kell, hogy bennetek élhessek Én is, Jézus Krisztus Uratok, a Megváltással és a szeretettel, hogy ez által elindulsz a változás útján. A változáson, amely fontos, hogy erőt adjon a mindennapokhoz. Mert ha te önmagad el tudsz indulni a változáson, akkor nem azt nézed, és tekinteteddel, hogy mikor ki hogyan változik, hogyan lesz jobb az élet, hogyan lesz jobb az ország helyzete.

Amíg egyenként önmagatok nem indultok el a változás útján a szeretet kegyelme révén, addig hogyan várod a tekinteteddel, hogy mikor lesz jobb és szebb a remény és a jövő?

Ezért a mai fájdalom, szenvedés Golgotájának tanítása is ezt tükrözi számotokra.7 Hisz a tanítást nektek is megadtam, ahogy tanítványaimnak. Ahogy eljöttem tanítványaimhoz, és azt mondottam:

— Aki szeret, az ismeri tanításomat, és azt szeretni fogja Az, aki Engem küldött, vagyis az Atya. De aki nem szeret Engem, az nem ismeri tanításomat, és nem hallja, pedig a tanítás nem az Enyém, hanem aki küldött Engem, az Atya.

Ezért fontos, hogy megérthessétek, hogy valójában a tanítás, az mit mond, és hogyan kell, hogy bennetek éljen. Mert ha ez a tanítás bennetek él, akkor ismered és hallod a tanítás szavait, el tudsz indulni önmagaddal a szeretet-, változás útján. És akkor valóban más lehetsz, testvérem.

De a tanítással azt is mondottam tanítványaimnak, és nektek is, hogy:

— Békességet adok nektek, és az Én békémet adtam.

De Én a békét nem úgy adom nektek, ahogy ti a világtól kapjátok.

Az Én békém a Feltámadás Fényének ragyogásának szeretetében.8

Azt mondottam:

— Itt hagyom nektek.

De megérted ennek a tanításnak is a mondanivalóját, a tanítás megélését?

De ezt mind, ahogy a bűnbánat első, felkészített Golgotájában mondottam9, ha el tudod fogadni az Élő Szentlelket, hogy benned éljen, és megengeded, hogy ez a Szentlélek vezessen, irányítson, segítséget adjon, ami által te valóban egy ember vagy a testvérben, egy ember vagy a gyermekben, akit az Atya szeret.10

Mert az Atya nem büntet, Ő a szeretetet árassza.11

Én, Jézus Krisztus Uratok ezért jöttem, hogy Én is a szeretetet árasszam, mert a szeretet fontos, hogy bennetek éljen.

De a tanításom már oly sokféle formájában megadta számotokra a szeretet szó jelentését, felismerését és elfogadását. Mert ezt az egyet sem lehet megvásárolni. De ezt az egyet sem lehet ráerőszakolni senkire. Ez az egy is a szívben van jelen, mert az Élő Szentlélek segít, hogy a szívben jelen legyen, éljen, erősítsen, óvjon és védjen és vezessen. És akkor el tudod fogadni felebarátaidat, testvéreidet. Ha a tanításom benned él, akkor senkit se akarj megváltoztatni, mindenkit fogadj el olyannak, amilyen.12

De ha te úgy értelmezed, hogy talán ez nem jó így az elfogadásban, akkor se erőltesd rá magadat.

Ahogy tanítottalak benneteket: imádkozz érte. Légy őszinte a felajánlásban. Legyen őszinte szereteted. És ezt a szeretetet árasszad feléje.

És akkor hallod a tanításomat, és megérted a tanításomat.

És akkor már tudod, hogy mi az, hogy a békémet adtam nektek, hogy ez a béke legyen veletek és bennetek. Mert ez a béke, ez szintén nem megvásárolható. Ezt a békét Én, Jézus Krisztus Uratok árasztom felétek, ahogy tanítványaimnak is adtam a Feltámadás után, amikor megijedtek, hisz azt hitték, szellemet látnak.13 De hogy bizonyosságot szerezzenek, azt mondottam:

— Nincs valami ennivalótok? Hisz érezzétek már a felismerésben, hogy Én vagyok, a Mester, ki eljöttem közétek. Hisz erre tanítottalak benneteket!

Ezt kell felismernetek és megértenetek.

Mert ha ezt így megértitek, felismeritek, akkor könnyű a tanítással együtt élni, mert a tanítás bennetek van.

Hisz ma Én nem búcsúzom tőletek, ahogy tanítványaimhoz eljöttem.

De tőlük is csak a jelkép búcsúja volt, mert mondottam, hogy:

— Elmegyek oda, ahonnan jöttem. De ne szomorkodjatok.14 Ne féljetek. Ne csüggedjetek. Legyetek őszinték, legyetek nyitottak. Éljen bennetek a szeretetem! Éljen bennetek a békém! Éljen bennetek a tanításom! És felkészültek vagytok.15

Hisz ahogy tanítványaimnak mondottam, ezt mind-mind felkészítve elmondtam részükre. És azt mondottam:

— Majd eljön az Atyám által megígért ajándék. És ha ezt az ajándékot megkapjátok, akkor ez által emlékezni fogtok mindarra, amit tanítottam, mindarra, amire felkészítettelek, és mindarra, hogy hogyan kell élni bennetek e kegyelemnek a szeretetben.16

És akkor ismerős lesz számotokra mindaz, ami nap mint nap jelen van a tanítással, az Élő Szentlélekkel a kegyelemben bennetek.

Akkor megértitek, ahogy tanítványaimnak is mondottam, hogy:

— Ezért kellett eljönnöm, hogy ezt mind elszenvedjem.17

De hogyan érkeztem?

Mit mondottam nektek?

Megszületve Földre szállt a Szeretet!

Mit mondottam?

A jászolban nem egy Gyermeket kell csak figyelnetek, hanem azt a Földre szálló Szeretetet, aki megszületve eljött közétek.

Mert ez a Szeretet árad felétek!

És ez a Szeretet ölel át benneteket.

És ez a Szeretet jött el, hogy elszenvedje mindazt, amiért jönni kellett.

És ez által értitek meg a tanítást a felismerésben és a kegyelemben.

És ez által lesz ismerős minden, amit hallotok az elfogadásban.

És ez által nincs félelem, nincs kétely, nincs szomorúság, és nincs bánat, mert a Szeretet erőt ad, hogy ezt megváltoztasd az Élő Lélekkel.

És ekkor áldásom árad majdan tanítványaimra.18

Számotokra is ma ezt az áldásomat küldöm.

Talán lesznek testvéreim, kik ma a Szentlélek áldását várjátok.

Ennyire előre nem adhatom.

Mindennek megvan a kegyelme és az ajándéka.

Ahogy tanítványaimnak is mondottam:

— Maradjatok együtt az eggyé-válásban. Éljetek szeretetben, és legyetek felkészültek, és e felkészülés révén a felismerésben.

Mert amikor eljön az Erő, és betölti szívedet és a lelkedet, ez az Erő megadja a meghívást. És tudod, hogy mikor hova kell menned, és mikor kaphatod meg az Atya által megígért kegyelmi ajándékot, a Vigasztalót a Szentlélek kegyelme révén.19

Így ma azt mondom, titeket nem vezetlek most el Betánia közelébe. Nektek itt adom a felkészítő kegyelmet, hogy higgyetek és bízzatok.

Éljen bennetek a Szeretetem a tanításom révén.

Halljátok meg tanításomat.

Engedjétek, hogy működjön rajtatok és bennetek.

Figyeljetek szavaimra a tanításban.20

És ha ezt mind-mind megértettétek, felismertétek, akkor Együtt vagyunk jelen, hogy mielőtt a tanítványaimtól elbúcsúztam, hogy áldásomat adjam reájuk, és e áldás közben felemelkedve elhagyom e Földet, hogy visszatérhessek oda, ahonnan jöttem, az Ég-, Mennybe.21 És majdan várjátok a Vigasztalót a kegyelemben.

Áradjon reátok áldásom e kiválasztott Mária szolga, testvérem által.

Ezt az áldást küldöm számotokra is, amellyel megajándékoztam tanítványaimat. Ahogy nekik mondottam, ne féljetek, ne szomorkodjatok, inkább örüljetek. Ha tudtok szeretni, ha Engem is szerettek, akkor örömmel engedtek el, mert ha Én oda megyek az Atyához, aki nagyobb Nálam, és ha már ott vagyok, ez által jöhet hozzátok a megígért ajándék a Vigasztalóban.22

Töltse be szíveteket, töltse be lelketeket e kegyelem, e szeretet, hisz most Én elindulok az Atyához, mert Én és az Atya Egy vagyunk23, hogy Eggyé válhassunk fent, az Örök Életben. És ezért áradjon reátok nem a búcsú-áldásom, hanem a Menny áldása, amely erőt ad a betöltekezéshez, a felkészítéshez, hogy ez által felkészülhess a Vigasztalóra.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme óvjon, védjen, vezessen, világosítsa meg számotokra a meghívott utat, hisz a meghívást elfogadva, hogy végig tudjatok járni rajta.24

Tőletek nem kérem, hogy menjetek, és maradjatok együtt, és zárkózzatok be, és várjátok a kegyelmet, az ajándékot, a Vigasztalót.

Tőletek azt kérem, éljen bennetek a szeretetem, a békém, a tanításom, és ez az erő az áldásban töltse be szíveteket, és ez által készülj a kegyelem-ajándékra, a Vigasztalóra, és ez által járd végig utadat, amelyet elfogadtál a meghívásodban.

Fogadd el szeretettel keresztedet a küldetés-, követésed révén, és éljen benned a békém ajándéka, és ez által nem csüggedsz, és nem félsz, hanem haladsz az úton. De ha úgy érzed, hogy magányos vagy ezen az úton az elfogadásodban, a felismerésedben, a kereszt-hordozásodban, a reményben tudod, hogy kihez fordulhatsz, a reményben tudod, hogy ki nyújt segítséget, a reményben tudod, hogy ki hajol le hozzád, és ki nyújtja feléd Kezeit. A reményben tudod, hogy ki fogja meg kezedet, és emel fel. Hisz ez a tanítás, amelyet már várom, hogy testvéreim szívében eggyé válva bennetek éljen.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

MÁRIA IMÁJA

Anyák Napjára készülünk, és ez által szeretnénk köszönteni az Ég és Föld Édesanyját, ki elfogadott bennünket a Kereszt tövénél. Hisz Fiad Reád bízott bennünket, és Te Édesanyaként elfogadtad Fiad testvéreit a gyermekekben.

Ó, Édesanya, köszöntünk hát Téged szívünk szeretetével!

Fogadd tőlünk szívünk legszebb virágját a szeretetben, amelyet megpróbálunk egyenként, a jelenlévőkkel, egy szép rózsacsokorrá kötni, és átnyújtani a Legdrágább Édesanyának, aki mindig figyel az Ő gyermekeire, aki mindig kíséri az Ő gyermekeit, aki mindig szeretettel átöleli az Ő gyermekeit, aki mindig meghallgatja az Ő gyermekeit, aki soha nem mond nemet, akinek mindig van ideje az Ő gyermekeire, aki nem fordít hátat Övéinek.

Mi nem tudunk Neked mást nyújtani, ó, Édesanya, mint szívünk kertjének virágát, a szeretetet.

Kérünk, fogadd el ma valamennyiünktől, kik jelen vagyunk, és azoktól, akik ma nincsenek közöttünk, de lélek-jelenlétükkel megpróbálnak eggyé válni a szeretetünkkel.

Ó, kérünk, Édesanya, Te, ki a Legdrágább Kincsünk vagy, soha ne feledkezz el a Te gyermekeidről, a Te magyar nemzetedről. Tekints a Te népedre a gyermekeidben. Tekints a Te Országodra. Fogadd el hőn szeretett imánkat, amellyel Hozzád fordulunk.

Jöjj segítségünkre, különösképpen akkor, amikor nagy szükségünk van, mert hiszem és reménykedem, hogy mindig meghallgatod a Te gyermekeidet.

Ó, Édesanya, így szeretnénk ma köszönteni Téged a Legdrágább Kincsben, imával, énekkel és szeretetünkkel.

Fogadd el a virágokat is, amelyeket elhelyezünk zsámolyod oltárán, megköszönve mindazért, hogy Te vagy nekünk, Te elkísérsz bennünket, ahogy engem is a Golgotára. Hisz nem hagytál cserben soha, mikor azt kértem Tőled, különösképpen édesanya hiányában, hogy:

— Úgy-e, Édesanya, Te nem hagysz el, Te velem leszel? Már tudom, hogy az édesanyám jó helyen van, ő figyel reám, szeret, és közbenjár értem. De néha szükségem lenne szavaira, átölelésére, és ezt Tőled kaphatom, mert Te vagy az én Édesanyám most itt, a Földön. De nem csak az enyém, minden olyan testvéremnek, aki azt mondja, hogy az én Édesanyám már nem a Földön van, hanem hazament oda, ahonnan jöttünk, az Örök Élet honába.

Ezért hát bízunk és reménykedünk, hogy most is elfogadod e köszöntést, amelyet testvéreimmel együtt a gyermekeidben szívünk szeretetével adunk Anyai Szíved oltalmához.

Így fogadd el énekünket:

Ó, Áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa…25

Ahogy szívünkből ezt az éneket most Neked küldtük, úgy vigyázz ránk tovább, Édesanyánk, minden testvérre és minden gyermekre, akinek Te lettél itt lent, a Földön, az Édesanyja. Hisz mindenki úgy fogad el Téged, hogy Édesanya vagy. De azok a gyermekeid, akiknek nincs édesanyjuk itt, azok Hozzád mennek a fohásszal, a panasszal, az imával, a kéréssel, a felajánlással. Tőled várjuk a szeretetet, az ölelést, és Tőled várjuk, hogy Édesanyánk legyél, a gyermekben, a mindennapokban.

De így köszönjük meg azt is, hogy Anyánk vagy:

Lelkem tiszta lánggal ég…26

Köszönjük, ó, Édesanyánk, hogy elfogadsz bennünket tovább gyermekeidnek, elfogadtad imáinkat, énekeinket, köszöntésünket, hogy eggyé válva a szeretetben így éljünk mi is itt lent, a Földön, Anyai Szíved szeretetével a mindennapokban most és mindörökké. Ámen.

 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. június 1.

Jézus Krisztus Urunk:

IMG_6450 jav

A sükösdi oltárkereszt.

Köszöntöm testvéreimet, kik a mai napon is meghallottátok a hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve, hogy ismét egyek legyünk a szeretetben, abban a szeretetben, amely jelen van rajtatok és bennetek, amelynek részei lehettetek az elfogadásban, és az elfogadás révén hordozni a szívben és a lélekben.

A mai tanításom felétek az, amikor a százados hivat.1 De mikor már majdnem ott vagyok, akkor mégis azt mondja, hogy ne menjek, maradjak, hisz nem méltó, hogy a házába menjek. De ő sem méltó arra, hogy e házba fogadjon. Ezért hát megelégszik azzal is:

— Ha csak itt kint elmondom, hogy nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hogy meggyógyuljon a szolga.

De ezt kivettétek: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, s meggyógyul az én lelkem.2

A lélek fontos, hogy gyógyulást nyerjen a kegyelemben, a mindennapokban.

Így a mai nap tanítása az felétek, hogy legyél felkészült és nyitott, és a nyitottságban fogadd el, amit felétek tárunk Atyámmal együtt a hit szeretetében.3

Hisz mit mondott a százados?

Hogy:

— Én se vagyok méltó, hogy Eléd jöjjek.

De akkor elmondja, hogy ő is alárendelt, de alatta is vannak alárendeltek, és ő bármit kérhet azoktól, mert hisznek és bíznak, és a hit bizalma révén elfogadják, hogy ha menni kell, indulni, odamenni valahova, vagy megtenni valamit.

Bennetek ez a hit kegyelme hogy van jelen?

Megteszed-e, amit hívnak és tesznek?

Mert a tetteket tőletek várjuk, hisz azt mondottam, hogy ha hívom, ide jő.

Ha azt mondom, hogy tedd meg, akkor megteszi.

És Én, Jézus Krisztus Uratok meglepődtem e férfin a századosban, s azt tudtam rá mondani a nagy sokaságnak, hogy:

— Nem tapasztaltam ekkora hitet Izraelben.

Ez nem azt jelenti, hogy nem is volt ilyen hitű ember.

Ez azt jelenti, hogy addig, amíg jártam, és együtt voltam apostolaimmal, a tanítványokkal, abban a megtapasztalásban, hogy még nem láttam, nem tapasztaltam ekkora hitet.

Bennetek hogy van a hit a kegyelemben és a szeretetében?

Felismered és elfogadod, szeretnél vele együtt érvényesülni, vagy pedig elfogadod mindazt, ami körülvesz, de tőled senki semmit ne várjon, „mert én úgy se adok senkinek semmit”?

Néha, ahogy jelen vagytok, nem azt jelenti, hogy senki semmit ne adjon és ne vegyen el tőled. Néha a szeretetem nyújtson erőt, vigaszt a kegyelemben. Néha ez a szeretet világosítson meg benneteket, és ez a szeretet adjon erőt, hogy ezt mind-mind megtehessétek, ami vár reátok a mindennapotokban, és figyelni arra, hogy „én nem vagyok méltó, de már mi nem azt mondjuk, hogy házamba jöjj, hanem hogy hajlékomba jöjj, de méltók vagyunk ahhoz, hogy megtisztuljunk, megerősödjünk, és a megtisztulás révén ismételten el tudjuk fogadni azt a kegyelmet és azt a szeretetet, ami kiárad az emberiségre”4.

A másik tanításom pedig az, amikor az apostolokkal Kafarnaum felé vesszük utunkat. De Én csak ekkor a tanítványaimmal, az apostolokkal indultam el. De a nép sokaságából valaki tudomást szerzett róla:

— Hát akkor hadd menjünk mi is, hadd hallhassuk a Prófétát, a Mestert vagy a Názáretit!5

És oda érve, a vasárnap hajnala6, odaérve, mindaz, amikor ti is jöhetnétek hallani a tanítást, követni, hogy „a tanításban részem legyen, felismerni, hisz nem baj, ha egy elhagyatott helyen vagyunk, nem baj, ha nem vesz semmi körül minket”.

De a hit, ha bennetek él, akkor a tanításért menni lehet, a tanítást felismerni és elfogadni. És nincs, miért csüggedni és félni, hogy nincs, hol szállás, nincs, hol ennivaló. Mert a tanítványok is efelől aggodalmaskodtak, efelől mondták azt, hogy:

— Uram, el kell bocsátanod a nép sokaságát, hogy menjenek a közeli falvakba, s menjenek a közeli tanyákra, ahol befogadják őket, élelmet és szállást tudnak váltani maguknak.

De Én, Jézus Krisztus Uratok azt mondottam:

— Hát adjatok ti nekik enni!

Olyan könnyű ezt kimondani, hogy:

— Adjatok ti nekik enni!

S ekkor megijedünk?

Megszeppenünk?

Elgondolkodunk?

„Hogy adjak, mikor csak nekünk is ennyi van?! S még ebből adjak?!”

Úgy-e, milyen a földi gyarló gondolkodás?

„Hát, ha ez nekünk elég, akkor miért adjak én másnak?!”

De Én, Jézus Krisztus Uratok nem így láttam a jelenlévőket, és nem így látom a mostani jelenlévőket sem. Nekem azok és a mostani jelenlévők mind egyek a tanítványaim és apostolaim mellett. És ezért mondottam:

— Kérem azt az 5 kenyeret, kérem azt a 2 halat. És ti pedig addig üljetek le 50 fős csoportokba. És mire leültök, már megadatik számotokra a mindennapi kenyér.

Ami által úgy érzed, hogy jóllaktál, s ami által azt mondhatod: „Köszönöm. Köszönöm, hogy részesülhettem én is e csodában, részesülhettem én is e kenyér szaporításában”.

Ebben a szaporításban, amely jelen van a mindennapokban.7

Ezért hát kérlek benneteket, testvéreim, hogy a mai nap két tanítása nem volt véletlen, mert az első azt nyújtja számotokra, ha van benned hit és bizalom a szeretetben, akkor fel tudsz készülni arra is, hogy „nem vagyok méltó, hogy házamba jöjj”. De ha azt mondod, csak örömmel és boldogan, hogy „meggyógyulhat a lelkem, testem, erőt merítek a kegyelemben, a kegyelemhez”, akkor már nincs hiába a tanítás, akkor már megérted ennek a tanításnak a lényegét, hogy az egyszerűségben és a hitben, a kegyelemhez „hogyan megyek, hogyan fogadom el, és hogyan értékelem”.

És a második tanítás, az ehhez a tanításhoz kapcsolódik, hogy jelen van a nép sokasága, ki nem gondolkodott, és nem azon volt, hogy „meglegyen mindenem, és bevásárolok”, hanem azon, hogy:

— Itt a Mester! Itt a Názáreti! Hadd halljam! Hadd szóljon hozzám!

„És ha már szólt hozzám, akkor meg tudom érteni a tanításnak a lényegét, különbséget tudok tenni mindazon és mindahhoz, hogy meggyógyulhat a lelkem, és méltó vagyok erre a kegyelemre és erre a gyógyulásra, és erre a szeretetre.”

Ami mindig jelen van a mindennapokban.

Kérlek hát benneteket, testvéreim, próbáljatok ti is így élni a felismerésben, a szeretetben és a kegyelemben, mert ha a bizalom ezeket mind-mind megadja számotokra, akkor másképp éled a mindennapokat az élet útpályáján. Azon a pályán, amelyen egyesével ti is haladhattok, azon a pályán, ahol talán ti is azt mondjátok, hogy: „Én nem megyek oda, mert talán nem vagyok méltó, hogy odakerüljek.”

De ha nyitott a szíved, nyitott a lelked, akkor bizonyosan mindenki méltó, hogy befogadja ezt a csodát és ezt a szeretetet, a kegyelemben!

Értsd meg a mai nap tanítását, amely oly szép és gyönyörű számotokra!

A gyönyörűségben tudod, hogy: „Isten gyermeke vagyok. A meghívásban tudom, hogy Isten gyermeke vagyok. És a meghívás keretében szeretném elfogadni a meghívásokat, hogy eggyé váljak Veled, Veletek a szeretetben és a mindennapokban.”

Mert ez a csoda, amely gyorsan szárnyra kelt, és elindult, hogy oly sok ember jóllakott az 5 árva kenyér 2 halából, hogy az után széjjelnézve még 12 kosár maradékot gyűjtök össze.

És ezt a maradékot meg tudom osztani azokkal, akiknek még ennyi sem adatott az élelemben.

„Mert Jézus lakik szívemben! Mert Jézust fogadtam el! Mert Jézus az, aki szeret!”

És Jézus az, aki lehajolva megfogja kezed, és vezet az élet útpályáján.9

Így kell elfogadni, megérteni, megtapasztalni a kegyelem ajándékát, amely most is jelen van, csak figyelni kell a benső csendre, hogy ez a benső csend mit nyújt, és mire hív, és a meghívásban milyen sugarakat áraszt ki felétek. Mert igen, az Isten Országában jelen van a meghívás a kegyelemhez. „És a kegyelemben tudom, hogy mi a hit, és mi a bizalom. És teljesen, egészen Reád hagyatkozom. És ha már Reád hagyatkoztam, akkor nem csak azt hajtogathatom: »Ó, Uram, én nem vagyok méltó!« Hanem azt is: »Talán egy kicsit tudok alázatos lenni.« És egy kicsit tudom gyakorolni a méltóságot, és a méltóságomon azt mondani: »Ó, Uram, köszönöm ezt a tanítást! Köszönöm ezt a felismerést és ezt az elfogadást, mert így mindjárt más lehetek, és más vagyok, mert megpróbáltam elindulni a változás útján.«”

És a változásban is nem csak ezt a pici gyermekeket, amelyeket néha elhoztok e zarándoklatban, és e zarándoklatban hagyjátok, hogy ő is úgy érezze, hogy: „Én méltó vagyok Hozzád, Uram. Köszönöm, hogy e kegyelemmel, e hittel és e ajándékkal táplálsz bennünket most és mindörökké. Ámen.”10

Úgy-e, milyen könnyű ezt mind-mind így megérteni?

De még emlékezzünk meg erről az ünnepről11, ami így szól hozzád:

Dicsőség az Atyának!

Dicsőség a Fiúnak!

És dicsőség a Szentléleknek!

Hogy ez a Szentlélek a dicsőségében szálljon reátok!

És e Szentlélek kegyelme világosítsa meg a szíveteket és a lelketeket!

És az a megvilágosított dicső kegyelem arra indít benneteket, hogy boldogan mondhatod, hogy: „Valóban dicsőség az Atyának! Dicsőség a Fiúnak! És dicsőség a Szentléleknek, aki Egy a Szentháromság Egy Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben! És ez mind-mind bennünk élhet, mert megnyitom szívemet, megnyitom lelkemet, és képes vagyok befogadni.”

Mert a tanítás és a hit már ennyire tud nevelni, erőt adni a mindennapokban és a mindennapokhoz.

És ennek reményében most árasztom felétek áldásomat.

De az áldás nem csak a megszokott Golgotai áldásában részesüljön felétek, hanem az áldás szálljon reátok kiválasztott Mária szolga által a testvérben, a Szentlélekben, az Atyában és a Fiúban, hisz most ünnepeljük a Szentháromságot az Egy Istenben, de ünnepelten, külön a Szentlélek-ajándékot a hét ajándékában12, ami felétek áradhatott, hisz azt mondottam, legyen nyitott a szívetek, legyen felkészült, és jönni fog az ajándék.

Az ajándék itt volt. Ki nyitott volt, ki figyelt, az érezte, hogy szinte lángnyelv, szellőjével, meglegyintette a testvéreket!

És ez a kegyelmi ajándék a Szentlélek Fényében és a hét ajándékában már jelen van.

És felkészülünk a Szentháromság ajándékára, hogy ez is bennünk éljen. És felkészülünk arra az ajándékra, amit Én, Jézus Krisztus Uratok nektek adtam — Önmagamat, az Én Szívemet.

Azt a Szívet, amely értetek dobog.

Azt a Szívet, amely felétek akar…

Azt a Szívet, amely azt szeretné, hogy egy legyen a kegyelemben és a szeretetben.

Így most megajándékozlak benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, amely most az Igaz Istenben, a Szentháromságban van jelen, és így árad felétek.

De így árad felétek az Én Szívem ajándékul, mert ez a Szív szerette testvéreit.

Ez a Szív testvéreiért vállalta a szenvedést, a megaláztatást.

Ez a Szív, amely értetek dobogott és dobog.

Ez a Szív, amely szeretne egyesülni veletek.

És így árad felétek a Szentháromság jelével e ünnep ajándéka, hogy: „Jézus Szíve, szeretlek én”, mert átvezetlek az élet tengerén.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

MÁRIA IMÁJA

 Drága, Jó Jézusom, szeretnélek Téged is köszönteni e megkezdett hónapban, hisz Édesanyádat is megköszöntöttem, ami által nem csak magam nevében, hanem a testvéreim nevében is.

Most ugyanúgy szeretnék Hozzád szólni, hisz a Te Szentséges Szíved, amit Te nekünk adtál a kegyelemben és a szeretetben, mert szeretsz bennünket, hisz kiválasztottál. A kiválasztással meghívást adtál, a meghívás által felismerést, és a felismerésben megpróbálunk hű testvérré válni, és követni Téged. És így fogadd el hőn szeretett imánkat, énekünket, amellyel most köszöntünk Téged, ó, Drága Szívű, Jézus, a Te Szentséges Szívedet, azt a Szívet, amely értünk dobogott, és értünk halt meg, azt a Szívet, amely értünk támadt fel a halálból, mert az Élet erősebb lett a halálnál, azt a Szívet, amely lehajolt hozzánk, hogy felemeljen, azt a Szívet, amely megnyílik felénk, és ajándékot árasztott, azt a Szívet, akihez bátran, bármikor oda mehetek, oda mehetünk, lerakhatjuk fájdalmunkat, bánatunkat, szenvedésünket, nehézségünket, megpróbáltatásainkat, mert ez a Szív az, amely elfogadja testvéreit, ez a Szív az, amely szeretné átölelni mindazokat, akik hisznek és bíznak e Szentséges Szívben. Ez a Szív az, amely a meghívásban világosságot nyújt. Ez a Szív az, amely azt szeretné, hogy bennünk doboghasson, hogy eggyé válhassunk a kegyelem szeretetében.

De ha mi nem nyissuk meg saját szívünk ajtaját, akkor ez a Szív hogy közeledik hozzánk?

Hogy tudja elfoglalni helyét?

Kérlek hát, ó, Drága, Jó Jézusom, fogadj el bennünket, néha gyarlóságunkkal, néha imáinkkal, néha a cselekedetünkkel, néha a bűnökkel, de segíts e Te Szentséges Szíveddel, hogy önmagunkra találjunk, hogy felismerjük önmagunkat, és rádöbbenjünk, hogy valójában e Szentséges Szív mit vár e egyszerű szívtől, amely bennünk van jelen, és dobog. Mert így talán felismerjük önmagunkban a hibát, a bűnt, a gyarlóságot, a kételyt. És ha már felismerjük, akkor segíts e Drága Szívvel, hogy igyekezzünk a megbocsájtáshoz és a kegyelemhez. Mert ez a Szentséges, Szeretetteljes Szív csak így jöhet felénk, ahogy kiveszed, a Te saját Kis Kezedbe teszed, és így mutatod felénk:

— Íme, testvéreim, ez az Én Szívem, amit szinte nektek akarok adni, hogy éljen bennetek a hitem és a kegyelmem.

S hányan és hányan nem figyelünk e csodálatos, apró jelekre, hogy ez a Szív szeret, és a mai nap is értünk dobog, a Földön élő testvérekért, hogy eggyé váljatok e Szentséges Szív szeretetében a mindennapokban.

Köszönöm, Drága, Jó Jézusom, hogy elfogadod az egyszerű szavakat a köszöntésben, mert így vagyunk boldogok Veled, mert bennünk élhetsz, és így boldogan mondhatjuk imával, énekkel, hogy köszönjük, Te, Élő, Drága, Szent Szív, ki jelen vagy nekünk.

Jézus Szíve, szeretlek én, vezess át az élet tengerén.

Jézus Szíve szeretlek én, segíts át az élet tengerén.13

Ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmam Szelíd Szíved.

Minden veszélyt elűz egy mosolyod,

Lelkem megnyugszik, ha Veled vagyok.

Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.

Jézus Szíve szeretlek én, segíts át az élet tengerén.

Ölelj Magadhoz engemet, hogy mindig jobban szeresselek.

Te légy Tanítóm és Jó Pásztorom.

Szívemet, lelkemet Reád bízom.

Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.

Jézus Szíve szeretlek én, segíts át az élet tengerén.

Dallal kereslek Tégedet, vigasztald meg árva szívemet.

Rózsákat hintek oltárod elé,

Hogy szálljon illatuk az Ég felé.

Jézus Szíve szeretlek én, segíts át az élet tengerén.

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. július 6.

Jézus Krisztus Urunk:

15. R IMG_6329 jav.Köszöntöm testvéreimet, különösen azokat, akik ma először úgy érkeztetek e helyre, hogy elfogadtátok szolgám, kiválasztott Máriának kérését, a pásztorral együtt, hogy legyetek nyitottak, a nyitottságban fogadjátok el azt a kegyelmet, amellyel Én, Jézus Krisztus Uratok megajándékozhatlak benneteket. Hisz szolgám ezt mondotta el számotokra.

Hát, ma vannak jelenlévő testvérek, kiket meg tudtam érinteni, kik megnyitották szívüket. De ma mondhatom, az újonnan érkező testvérek közül többen azért nem nyíltatok meg. De a megnyílásban és az elfogadásban a kegyelem így tud felétek áradni, és bennetek működni.

A mai nap tanításom még soha nem volt ennyire példa a jelenre, mint a mai nap.1 Hisz ma vagytok jelen abban az időben, amikor ti is olyanok vagytok, mint tanítványaim, akiket felkészítettem, és azt mondottam:

— Úgy küldelek benneteket, mint a bárányokat a farkasok közé.2

Ők rólatok hiszik, hogy ti vagytok a farkasok, kik ítélnek és ítélkeznek.

Holott Én, Jézus Krisztus Uratok nem ítélkezni jöttem.3

E hónap Evangéliumai a tanításban, a tanítványaim által, amit leírtak, mert ők megélték, tehát ők nem csak beszélnek, és nem csak azt mondják, hogy „gondolom”.4

Ha hiszed, hogy Én vagyok és voltam, ha hiszed, tanítványaim voltak, és ez által maradt fenn az Írás a tanításban, akkor hinni kell abban, ami különösképpen ennek a hónapnak az Evangélium-tanításai. Hisz most nem csak ezt a kettőt, amit Én, Jézus Krisztus Uratok a mai napban kiemeltem. Vegyétek a mai nap szentmisének Evangélium-tanítását.5 Vagy vegyétek, példának okául, a hónap utolsó hetének tanítását.6 Hisz a tanítások, azok mindig a jelenlétben erőt adnak, erőt ahhoz, hogy felismerd önmagad, erőt ahhoz, hogy el tudd fogadni, hogy te egy testvér és egy gyermek vagy, el tudd fogadni, hogy Atyám szabad akaratot, cselekvést és gondolatot adott, el tudd fogadni, hogy ezekkel hogy élsz, és hogy engeded, hogy működjön rajtad és benned, el tudd fogadni, hogy ez által más lehetsz, és talán elindulsz a változás útján.

Benneteket Én, Jézus Krisztus Uratok a szeretetre tanítalak, az örömre és a békére, amely fontos, hogy reátok áradjon, töltse be szíveteket és a lelketeket, és működjön rajtatok és bennetek.

Ti ne akarjatok sorba állni az ítélkezők közé.7

Ne akarjatok farkasokká válni.

És ne akarjatok mások felett ítéletet mondani.

Mert eljön az idő, mikor mindenkinek meg kell állni az Igaz Bíró előtt, aki nem más, mint Atyám. Az az Igaz Bíró előtt, aki, még a régebbi tanításban mondottam, hogy a hajatok szála is számon van tartva.8 Az az Ítélő Bíró előtt, aki előtt semmit sem takarhatsz és rejthetsz el, mert Ő látja, hogy:

— Te, gyermekem, vagy te, vagy te, hogy ki vagy, hogyan élsz, hogyan cselekszel, és hogyan gyarapoztattad azokat az ajándékokat, amelyeket a Fiam a tanítása révén számotokra megadott.

Ahogy régebben adtam azt a tanítást: becsüljétek az igazgyöngyöt, amely a tiétek a kegyelemben és a szeretetben. Ne szórjátok így a disznók közé. És mikor rádöbbensz, hogy „talán az az enyém, talán az nekem szólt”, meggondolatlanul elmész a disznók közé, hogy összeszedd a kincseket az igazgyöngyben.

De ekkor is nem nézel tovább, csak a gyöngyig, mert az a tied: „Ezt fel akarom venni!”

Magabiztosan, öntelten.

És meglepődtök, hogy ha a disznó fellök, és orra estek.9

És a kétely és a kétség gyötör, hogy:

— Ez az az Isten? — Atyámról?! — Ez az a Jézus? — Rólam?! — Ennek az Édesanyjával kell együtt lenni? Velük együtt élni? Elfogadni a tanításukat és a kegyelmeket?

Ha Velem ez megtörténhet, hát, hogyan akartok változni és haladni, hogy ti is inkább bárányok legyetek, még akkor is, ha néha úgy érzitek, hogy a farkasok között vagytok? De a farkasokat a szívetek szeretetével tudjátok megszelídíteni. S akiknek azt mondjátok: „Békesség e háznak, és benne minden lakójának!”

És ha a békesség lakozik e házban, rájuk száll a béke. De ha nem, ez a béke visszaszáll!

És ne járjatok házról házra!

De ha valahova betérsz, és szívesen fogadnak, vendégül látnak, fogadd el azt, amit eléd tesznek ételben, italban. Hisz a béres is elfogadja a maga jussát, ami kijár neki.10

Hát ti is e szerint éljetek.

Meg kell védeni mindenkinek önmagát, ahogy mondottam. De mindig a szeretettel és a kegyelemmel. Rá lehet világítani mindenkit a Szentírás szavaira, ahogy ezt a tanítást írattam a tanítványoknak és a jelenlévőknek, amit a tanítványok megírtak, hogy megmaradhasson a mostani jelennek.

De a mostani jelen azt nem szereti elfogadni, a szerint élni. A mostani jelen, az csak azt fogadja el, ami kedvező számára. De ha már cselekedni és tenni kell, az már túl messze van szívéhez és a lelkéhez.

Ezért hát kérlek benneteket, ne annak örüljetek, ahogy tanítványaim visszatérve azt mondták:

— Uram, még a gonosz lélek is meghallgatott, és figyelt!11

Hanem inkább annak, hogy a gyógyítást hányan fogadják el, a tanítást hányan fogadják és értelmezik szívükkel, lelkükkel. S arra törekedjetek, hogy a ti nevetek is a jutalom kegyelmével fel legyen írva, hogy ha eljön az idő, találkozhassál vele. És akkor lehet, hogy azt mondod: „Nem baj, Uram, ha orra estem, mert fellöktek. Talán ez indított el azon, hogy önmagamba nézzek, és felismerjem önmagam, és rádöbbenjek, én nem ez vagyok, és nem ez szeretnék maradni. Én elindulok a változáson a szeretettel és a kegyelemmel, felkészülve, hogy igen, Uram, árasztom a Te szeretetedet és a Te békédet.”

De azt is számon kell tartani, ha valahol nem fogadnak. Akkor jöjj ki az utcára e házból, és rázd le a port, ami reátok tapadt!12

Hisz még erre a porra se legyen szükségetek erről a helyről, ahol nem a béke lakozik a házban!

Hisz nem kellett nekik a béke, mert visszaszállt reátok.

Mennyivel más úgy élni, hogy béke van szívetekben és a lelketekben!

Mennyivel nyugodtabb a lefekvéstek és az éjszakátok, mert nem mozog itt belül valami e lelkiismeret-furdalás révén.13 És nem kell arra gondolni: „Jaj, hova rejtsem el fejemet, hajamat, hátha akkor nem tudják számon tartani, hogy milyen vagyok?”14

Ez csak egy földi, gyerekes gondolkodás, akiktől Én távol vagyok, Jézus Krisztus Uratok. Azoknak Én, nem csak a tanítványaim, Én is mondhatom, hogy:

— Békesség nektek!

De a békesség nem kell nekik, inkább visszaküldik Hozzám, mert ők a magabiztosságukban úgy élik az életet, hogy ítélnek és ítélkeznek, mert ők úgy érzik, hogy ezt nekik szabad. De erre azt kell mondanom, hogy gyerekes a gondolkodásuk, mert az nem jut el a tudatukig, hiába mondják, hogy „művelt vagyok, okos vagyok, iskolát végeztem”!

De ha ide15 nem jut el addig, hogy „egyszer engem is megítélnek, és oda kell mennem”!

Ha majd ezt felismerik azok, akik ebben még nem hisznek, akkor talán már ők is olyanok lesznek, mint a katonák, mikor megnyílott az Ég, a sötétség, villámcsapás és vízözön zúdulva, és a Keresztre tekintenek, és azt mondják:

— Bocsáss meg, hisz valóban Isten Fia, kit keresztre feszítettünk!16

De felismerte tévedését, valami itt belül szívében és lelkében elindul, és már változni akar.

Ez csak addig nehéz, amíg ezt nem ismerjük fel.

Mondhatják magukról: „Okos vagyok, művelt vagyok, tanult vagyok, diplomám van!”

De a diplomával az Én szeretetemet nem adják oda!

A diplomával a kegyelem nem működik itt!

A diplomával még nem biztos, hogy Atyámhoz kerülsz, ahol tán a neved fel van írva!

A diplomával lehet, hogy a gonosz lélekkel mész le a sötétség birodalmába.

Ezért hát, kérlek benneteket, a ti szavatokat használva, e zűrzavaros mai világban, jelenben, e hónap tanítása legjobban mutat nektek utat, hogy mitévővé váljatok, és hogyan haladjatok, mert szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőddel és teljes elméddel, ami benned van!

De szeresd felebarátodat is legalább úgy, mint önmagadat.17

Ha már ennyire tudod szeretni felebarátodat, akkor nincs baj.

Csak ez a baj, hogy ennyire se tudjátok szeretni, mint önmagatokat.

Ezért kell hát elindulni az úton, mert e rohanó, felgyorsuló, zűrzavaros világban élitek a rohanó életet, nincs idő egymásra a családban és a felebarátban. És mikor egy bizonyos kort megéltek, néha akkor döbbentek rá, hogy: „Éljük egymás mellett az életet a családban, vagy a felebarátban, vagy a munkatársban, és nem ismerjük egymást. Nem tudjuk, hogy mi a szeretet, nem tudjuk, hogyan kell egymást elfogadni, örülni.”

Hisz az öröm, ha bennetek van18, akkor sugárzik az arcotok. És ez a sugárzó arc már másoknak is feltűnhet, és már rádöbben: „Miért kell nekem mindig e rohanó, morcos, zűrzavaros világban élni? Szabad megállni, önmagamba nézni. Szabad örülni, szabad mosolyogni, és szeretettel élni az életet.”

Hisz mennyivel más az élet, ha érzitek, hogy a szeretet átjárja a szívet, lelket! S ekkor már van bizalom is bennetek.

Ezért hát mondom, hogy ez a tanítás legyen számotokra jelen a mindennapokban, különösképpen ebben a hónapban, figyeljétek. Mert ebben a hónapban van még a két testvér tanítása is19, amikor az egyik oda ül Hozzám, és szinte nem csak hallgatja — magába szívja az Én tanításomat. A másik pedig sürög és forog, mert fontos dolga van. De ki nem állja szó nélkül, hogy:

— Uram, miért nem szólsz testvéremre, hogy ő is segítsen?

S erre mi a válasz?

— Te fontosnak érzed magad, ezért járkálsz, és sürögsz és forogsz. De nézd testvéredet. Ő a jobbik részt vállalta: leült és hallgatta.

Mert a tanításom ad erőt mindahhoz, amely körülvesz benneteket.

Ezért hát kérlek benneteket, testvéreim, kiket megérintett már a szeretetem, kik ezt a szeretetet az érintés révén elfogadták és szívükbe zárták, hogy elindulnak e jobbik úton, ahogy a két testvérből az egyik. „És akkor nem kell félnem, hogy lássák a haj-számjaimat, nem kell félnem azt, hogy lássák, belül mi zajlik, mert Veled élek, Uram, mert befogadtalak, szívembe zártalak, és én is báránnyá szeretnék válni, és ha küldesz, a küldetésben felismerjem és elfogadjam. És ha mennem kell a farkasok közé, a Te szereteteddel még ezt is megtehetem, és a szereteteddel szólok feléjük, és a szereteteddel fogom átölelni őket, felmelegíteni, és elindulnak a változásban, hogy ők is bárányokká változzanak.”

Semmi sem lehetetlen, mert Én, Jézus Krisztus Uratok sohasem mondok olyant a tanítás révén a megtapasztalásokkal, ami nem teljesíthető.

Én a tanításomat úgy adom számotokra és felétek, hogy megfogadható legyen, elgondolkodtató.

„És soha nem késő egy pillanatra megállni, felismerni önmagam, és a felismerés révén elindulni a változás útján. De a változásban válaszd a jobbik felemet az életben, mert ez által tudod azt mondani, hogy nem csak az első parancsot ismerem az Írás és az olvasás révén, hanem ismerem azt, hogy elfogadjam felebarátomat, testvéremet, akikkel élek most a jelenben.”

Mert a béres is megkapja a maga bérének jutalmát. És ti is megkapjátok a saját magatok kegyelmét, ami a tiéd, és ha felismerted, szívedbe zárod, hogy vele együtt élj és haladj a mindennapokban.

Így ajándékozlak meg ma benneteket áldásommal. De az áldásom ma így szól felétek, hogy: Békesség nektek!

Ha ti is e házban a békesség fiaiban éltek, el tudjátok fogadni, nem külditek vissza Hozzám, akkor valami elindulhat bennetek és rajtatok.

Áradjon reátok a mai áldásom a békesség szeretetében, hogy béke legyen veletek, bennetek, és áradjon reátok az a szeretet, amit, azt mondjátok az első parancsban, hogy szeresd Uradat, Istenedet.

Most ezt a szeretetet árasztom Én felétek, hogy szeretlek benneteket, testvéreim, kiket megérinthettem már, és kik ma nyissák meg szívüket, hogy megérinthessem, mert a békesség és a szeretet jele, e kettő, ha szívetekbe költözik a felismeréssel, valami elindul, és valóban bárány akarsz maradni a küldetésben és a követésben.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme világosítsa meg számotokra e mai tanításomat a békében, a szeretetben, a kegyelemben és az irgalmasságban. Mert ha ezt mind a felismerésben elfogadod, akkor el tudsz indulni előre, és már nem félsz attól, hogy talán orra esel.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. augusztus 3.

12. IMG_6317 jav.Jézus Krisztus Urunk:

Köszöntöm testvéreimet, kik a mai napon eljöttetek, hogy együtt vegyetek részt e meghívott úton a fájdalom és a szenvedés Golgotáján, hogy bennetek is éljen az a kegyelem és az a szeretet, amely jelen van a fájdalommal és a szenvedéssel.

Hisz ilyenkor több testvér csak a fájdalomra tud gondolni, és arra, hogy az miért van jelen, miért kell ez minden embernek, némelyiknek több, és némelyiknek kevesebb.

De ha ilyenkor előttetek áll egy régebbi tanításom, abban azt mondottam számotokra, testvéreim, hogy a fájdalom, az nem kimondottan a betegséget jelenti, a fájdalommal változni és változtatni tudtok önmagatokon, a bensőtökben, amely kisugárzik a külsőre, az arcra és a tekintetre.1

De a fájdalmat, a szenvedést, amely jelen van, azt hogy tudja egy olyan testvér elfogadni, aki távol van Tőlem, aki még önmagával sincs tisztában, hogy valójában hova tartozik, és mit rejt az ő egész lénye?2

Hányan és hányan azt mondjátok: „Igen, Uram, én Hozzád tartozom. Igen, Uram, én imádkozó ember vagyok. Igen, Uram, én vallásos vagyok. Igen, Uram, én templomba járó vagyok.”

Igen, ezt elmondjuk, ha kell, többször és többször. De ilyenkor, kérdezem Én, tőletek, Jézus Krisztus Uratok, mi van itt, belül elrejtve?

Belül is ugyanezt érzed, hogy: „Én, Uram, vallásos vagyok. Én, Uram, hívő vagyok. Én, Uram, templomba, és imádkozó ember vagyok. Ó, én, Uram, elfogadom a szenvedés keresztjét, amely most meglátogatott engem.”?3

Meglátogatott, és nem kényszer, nem muszáj, és nem, hogy : miért?

Meglátogatott.

Talán most ez a szeretet és ez a kegyelem, amely közel van hozzád.4

De ez a látogatás nem csak a fájdalom, nem csak a szenvedés jelenlétében van a látogatásban rajtad és benned. Ez a látogatás az elfogadással átalakulhat a szeretet kegyelmévé az ajándékban.5

És akkor rádöbbensz, testvérem, hogy: „Valóban, Uram, Te rejtőzöl a bensőmben. Valóban, Uram, Te világosítasz meg engem. Valóban, Uram, Te hívsz engem. Valóban, Uram, Te látogattál engem, és Te változtattad meg a kegyelmet, amelyre szükség van.”6

Kérlek hát benneteket, ne mindig csak a fájdalom, a nehézség a megpróbáltatásában legyen nap mint nap téma, gondolat, elmélkedés bennetek, hanem néha egy kicsit tovább tekints, előre, és akkor észreveszitek a kegyelmet, az ajándékot és az értéket, ami más a mindennapokban.

Ti ne akarjatok esztelenek és oktalanok lenni!7

Ti ne akarjatok olyanok lenni, mint a példabeszédemben a gazdag ember, aki csak önmagára és a vagyonára gondol.

Mit mond:

— Hát tán nincs annyi helyem a csűrben, hogy eltegyem a termésemet, elraktározzam. De én egy okos, megfontolt ember vagyok! Gazdag vagyok! Én tudom elbontani, és tudok másikat építeni, még nagyobbat, hogy még többet raktározhassak. És mikor ezen túl vagyok, akkor szinte úgy gondolom önmagamban: „Most már van vagyonom, van termésem, ami talán hosszú évekig így elég lesz. Nem kell mást tennem, csak pihennem, ennem, innom és jól élnem.”

Úgy-e, milyen jó ezeket elképzelni, magadban elrendezni?

De ekkor jő: mit teszel akkor, ha jő Atyám, és azt mondja:

— Számadásra hívlak, jöjj Velem a lelkeddel!

Mit teszel a csűrödben lévő terméseddel, a vagyonod gazdagságával?

Nem lesz időd elrendezni!

Itt marad.

Netán egy újabb haragot és gyűlöletet fog szítani — azt a haragot, amely a kezdetben van, hogy:

— Uram, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.8

Igen, mert a mai világban ez van minden nap jelen, hogy milyen a gazdagság és a vagyon.

És sajnos nem csak az egyszerű ember-testvéreimben, hanem a pásztoraimban, pap-testvéreimben, vagy ahogy Édesanyám szólítja, „pap-fiaimban”, ott megy még igazán a hatalom!

Kinek mekkora és mennyi legyen a hatalma.9

És őrájuk is ugyanaz a tanításom, hogy azt mondja: „Pap vagyok! Templomban vagyok! Misét mutatok be! Beszélek róla.”

De itt, belül mi van?10

Én, Jézus Krisztus Uratok kérdezem:

Itt, belül mi van?!

Mi lesz a válasz?11

Vagy bennük is az zajlik, hogy szükség van a vagyon gazdagságára.12

Gondolkodjunk el, hogy a mai ember a testvérben, a testvéremben, csak erre van hivatva?

Vagy arra, hogy elfogadja felebarátait, testvéreit, és ha szükséges, segítsen, ha szükséges, világosítsa fel, ha szükséges, ölelje át, és árassza a szeretetet. Ha szükséges, mutassa azt, hogy nem csak a vagyon, és nem csak a gazdagság, amely az élet értelme, mert ez által nem lesz boldogság, szeretet a kegyelemben.13

Kérlek hát, testvéreim, ne csak a külsőséget figyeljétek, ne csak a vagyonotok kincseit gyűjtsétek, figyeljetek, mi történik itt belül.14

Figyeljetek a belső kincsetekre, a belső ajándék-értékre, amelyet az Istennél, Atyámnál együtt tudtok elviselni, mert Vele, ha eljön az idő, szembesülhetsz, és találkozhatsz.15

De ami itt, lent, a Földön van jelen, amit talán a csűrben gyűjtesz vagy házadban, azzal ott, fent, Atyámnál, nem fogsz találkozni. Az a számadásnál nincs jelen. Az a számadás lelkénél távol van tőled. És még időd sem lesz talán örvendezni.

Ezért hát kérlek, testvéreim, figyeljetek önmagatokra és mindarra, amely körülvesz benneteket a mindennapokban, mert a tanításom ezt tükrözi számotokra a felismerés révén az elfogadásban. Mert ha ez benned él a megtapasztalás révén, akkor igyekszel a lélek kincseit is gyűjteni, és nem a külső gazdagság kincseit, ami talán majd, idővel, ha elindul a számadás a test és a lélek szétválása révén, értéktelenné válik. Hisz oda nem viszed a földi gazdagságodat, földi termésedet, oda te, egyszerű testvérem kellesz, akit látunk, hogy mi rejlik benne, mit tud felhozni a lélekkel a felszínre, és ez által változni és változtatni, ha még nem indultunk el ezen az úton.

A tanításaimat mindig úgy adom nektek, ami ennek a hónapnak a tanítása, hisz nem csak ez van, és nem csak az utolsó, a hónap utolsó tanítása16, amelyet megadtam számotokra, amiben szintén az üdvösségről adtam tanítást, hogy hogyan kell élni, hogy üdvösséget nyerjünk a szeretet kegyelme révén.17

De ide tartozik még e hónap tanításában, hogy hogyan értékeled önmagad, hogyan ismered fel felebarátodat, hogyan segítesz, és hogyan szeretnél haladni a felebaráttal és a testvérrel a mindennapokban. Mert ha ezt megérted, felismered, elfogadod, akkor már nem csak arra törekszel, hogy „bizonyosságot nyerni, hogy mi az üdvösség, és az üdvösséggel mit tudok nyerni, megkapni magamnak”.18

Mert ennek a példabeszéd-tanításának az legyen számotokra, hogy ne akarj első lenni. Válaszd a középutat, ahogy már ezt máskor is megadtam számotokra, mert az elsőből még lehet utolsó. De az utolsóból lehet első!

És akkor felteszitek a miért-et önmagatokban, hogy: „Mit nem tettem jól? Mivel nem cselekedtem? Hogyan kellett volna talán élnem? Hogyan kellett volna értékelnem önmagam?”

De soha nem késő.

Ez jó, hogy ha tudsz figyelni önmagadra ily elmélkedés révén, mert talán akkor rádöbbensz arra is, testvérem, hogy „talán most az a hely az első helyben nem számomra készült el. Talán vannak különbek és előkelőbbek, akiket első helyre kell elhelyezni”.

De légy boldog, ha talán úgy könyveled el önmagadban e felismerésben, hogy: „Én lettem az utolsó.”

Mert az is éljen benned: lehet, hogy most az utolsó vagy e pillanatban, de lehetsz még első. Mert utolsóból lehet első, de elsőből első nem biztos. Elsőből inkább az utolsó, aki ismét összetörik, és gondolkodóba esik, hogy: „Valójában hogyan történhetett ez meg?”

Kérlek hát, testvéreim, éljen bennetek a szeretetem, éljen bennetek a tanításom, mert ezzel a tanítással tudtok haladni előre a mindennapokban a felismerés révén. És ha már felismerted, bizonyosságban önmagad lettél, akkor fontosnak találod az életet, fontosnak találod talán azt is, hogy küzdened kell, fontosnak kell találnod azt is, hogy a boldogság ilyenkor is jelen van, amikor talán úgy érzed, hogy „oly távol van, és elérhetetlen számunkra”.

Pedig csak egy kicsit jobban kell megnyitni szíveteket, lelketeket a felismerésben és az elfogadásban.

Mert ha ez mind itt lebeg előtted, akkor más lehetsz, és a kegyelmeket is tudod elfogadni és értékelni, és ez által önbizalmat nyerni, annyit, hogy érezd: „Uram, jó nekem a középút. Nem akarok igyekezni s törekedni csak az első helyre, mert az elsőből nem szeretnék utolsóvá válni. De a középútról még törekedhetek fölfele. És talán megadatik számunkra az a csoda az ajándékban, az elismerésben és az elfogadásban.”

Fontos, hogy különbséget tudj tenni a tanításnak a mondanivalójával, ami által erőt gyűjtesz, és ami által ezt a hónapot is szeretettel és örömmel fogadjátok a kegyelemben és az ajándékban a szeretethez.

A mai napban csak annyit, hisz évről évre e hónapban tanítást adok számotokra a magyarság nemzetének fogalma, felismerése, ajándéka — most ismételten azt mondom: az elmélkedésben jelen lehet a felismerés révén, hisz ha szükséges, hálát is mondj, ha szükséges, felajánlhatsz és kérhetsz, és ha szükséges, tudod, mi várható tőled, és mit adhatsz azoknak, akik tőled várják a szeretetet és a kegyelmet a mindennapokban.

A magyarság és a nemzet, ez fontos a mai embernek, aki valóban magyarnak érzi önmagát. Mert a kegyelem az ajándékában így működik. És ez által tudsz te is előre haladni a felismerésben és az elfogadásodban.

Ezért hát a magyar szentet ünnepeljétek.19 Kérjétek a közbenjáró segítséget a felajánlás révén Tőle, hogy:

— Te már szent lettél, ott vagy a szentek sorában. Hajolj le a Te népedhez, és eszközöld ki számukra a csodálatos kegyelmet a mindennapokban, a mindennapokhoz.20

Így a mai napban is megajándékozlak benneteket kiválasztott Mária szolga által áldásommal. És ez az áldásom áradjon reátok a kegyelem szeretete révén épp úgy, ahogy ez hónapról hónapra jelen van itt, előttetek, és reátok árasztva, hogy a bensőben is ez éljen.

Ennek reményében kiválasztott Mária, szolga-testvérem által áradjon reátok a Világosság a felismeréshez, a középúton való jelenlétben, és haladás előre, hogy a kegyelem a Szentlélekkel így legyen jelen, és így adjon erőt az elfogadáshoz, a felismeréshez, a meglátogatáshoz, mert így válsz igaz, hű testvérré.21

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok a tanításom révén, hogy ne csak a földi gazdagság kincseit gyűjtsétek, hanem ami a bensőtökben rejlik, amely egyszer fontos lesz a találkozás révén.

A Szentlélek kegyelme így világosítson meg benneteket, hogy érezd, hogy „valóban az üdvösséghez szeretnénk járulni, és az üdvösséget szeretnénk elfogadni, hogy itt éljen bennünk, mert nem szeretnénk utolsóvá válni, ha most még a középúton vagyunk is, Uram, de Veled együtt haladva előre, hogy talán majd egyszer elfoglalhassuk, nem kimondottan az első, csak az elsőbb helyeket” Atyám Országában.

Így áradt reátok áldásom a Szentlélekben és a kegyelemben, a mindennapokban, a mindennapokhoz most és mindörökkön örökké. Ámen.

Jelen lévő testvérek:

Ámen.

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. szeptember 7.

Jézus Krisztus Urunk:

 

13. R IMG_6323 jav.Köszöntöm a mai nap testvéreimet, kik figyeltetek a meghívásra. Hisz a meghívás sok ember számára jelen van, sok testvér számára, de kevesen figyelnek, ismerik fel és fogadják el.1 Ezért hát, aki felismerte, elfogadta, az jelen van, hogy a kegyelem, a tanítás és az ajándék eggyé válhasson Velünk, kik ma is itt együtt vagyunk.

A mai nap tanítása a kiemelkedésében, ha csak az első tanításról beszélünk, az első tanítás első részéről, hogy ott hagyjuk a 99-et, és elmegyünk azért az egyért.2

Sokan és sokan csak felületesen veszitek ezt a tanítást. Sokan és sokan azt mondjátok: „Hát marad még 99. Mit kell aggódni azért az egyért?!”

És hányan és hányan figyelembe sem veszik.

Pedig az az egy, az épp oly nagy fontosságot tud elfoglalni, mint az a 99. Hisz az az egy, ha megtérővé válik, és a megtérés révén a felismerést is elfogadja, és a felismerés révén alakítja ki az életét a mindennapokban, akkor más az élet, másképp értékeled és fogadod el. Hisz jelen van a nyáj, a nyájban is, csak példaként mondjuk, hogy „100-an vagyunk jelen”. A nyáj megpróbál eggyé tartozni, de valahogy, folytán-módon egy eltévelyedik. És mikor eltévelyedett, nem azt mondjuk: „Hát hagyjuk, hadd menjen.”

Azon gondolkodol, figyeled, hogy hogyan is lehet megtalálni azt az egyet, mert „az az egy fontos, hogy itt legyen, hisz hozzánk tartozik, e 99-hez”.

Ilyenkor, ahogy máskor már feltettem a kérdést, és a kérdésben a választ, minden testvérem és minden pásztorom saját maga fogja megválaszolni. Ilyenkor azt mondom a kérdésben:

Jelen van a nyáj, amely a pásztoré.3 A pásztor megpróbálja terelgetni, hogy egy legyen belőle, hogy egymáshoz simulva és tartozzanak a követésben, a küldetéshez. S utána rádöbbenve, hogy: „Jé, már az az egy, ami hiányzott, már az is itt van? Most már nem 99-en, hanem 100-an vagyunk! Most már a szeretet és a kegyelem átölel bennünket, övez. És ez alatt próbálok élni és haladni. Elfogadom felebarátaimat, elfogadom testvéreimet, mert ha ezt mind meg tudom érteni, felismerni és elfogadni, akkor másképp figyelek e bensőre, ami itt bennem rejlik.4 Akkor tudok örülni annak az egy megtérőnek a bárányban.5 Észreveszem azt, ha szólnak, hogy: »Jöjjetek, örüljetek velem, hisz megkerült, és keblemen hozom az én bárányomat.«”6

Én, Jézus Krisztus Uratok is, mikor elfáradva, elcsigázva vagytok, szomorúvá váltok, amikor nehéz a test a haladásban, akkor Én is így felveszlek benneteket, és megpróbállak felemelni, ha kell, a Keblemhez szorítani, vagy a Vállamra helyezni, hogy:

— Nézd, testvérem, nem vesztél el. Nézd, testvérem, itt vagy, mert te is fontos vagy, épp úgy, mint a többi.

Úgy-e, mennyivel szebb a gondolat, az elmélkedés és a felismerés?

Mert hogy a testet tápláljuk a mindennapokban, ez egy folyamat. De hogy a lelket is táplálni kell, ez is, szinte egy folyamattá kellene válni, azzal nem úgy foglalkozunk.7 De öröm és boldogság öleli át az utat, azt az utat, amelyet az öröm ölel át, amikor rádöbbentek, hogy érdemes örülni, érdemes felismerni, és a felismerésben érdemes haladni tovább, ami talán még előttünk van.

Ezért hát kérlek benneteket, testvéreim, ne szomorkodjatok akkor, amikor úgy érzitek, hogy talán valami elveszett, és mindjárt a legrosszabb formájában leírni: „Az már nem is lesz meg!”

Ilyenkor figyeljetek erre a csodálatos, szép tanításra.

Csak utána kellett menni, és már meg is lett az az egy az örömben.

De folytattam számotokra ezt a tanítást azzal, hogy elveszett a szegény asszonykának, vagy az átlag, mindegy, hogyan nevezitek, a 10-ből egy.

Milyen nagy szó, hogy a 10 drachmából egy elveszett, aminek az értéke is, nem úgy kell értelmezni, hogy 1 darab.

Ennek értéke van. És az érték által valakinek ez az egy mily fontos, milyen nagy szüksége van rá!

Ezért hát világosságot gyújt, és a világosság által a felismerés révén elfogadja azt az örömet a kegyelemben, ami jelen volt e mai tanítás révén.8

De ma nem csak ezt adtam felétek, hogy bízzatok, reméljetek, és merjetek örülni, hanem azt is adtam, hogy hogyan kell felismerni felebarátodat.

És testvérem: „Vagy csak önmagamra gondolok.9 Nekem dúsan megrakott asztalom van. Ha kell, bíborban, ha kell, bársonyban járok, mert én a gazdag ember vagyok! S mit nekem a szegény, beteg ember?! Észre sem veszem. Emberszámba sem veszem! Élem a saját életemet a gazdagságomban, és dúskálhatok.”

Hányan és hányan élünk így, hogy csak önmagunkra gondolunk, és nincs szükség a felebarátra.

De ez a tanítás pont ezt hozza számotokra, hogy ne akkor kapadozzatok, amikor talán már késő. Hisz a gazdag ember is, mikor már elfoglalta a neki méltó helyet, nem igen örült neki, hogy számára ilyen adatott. Nem akarta elfogadni. Azt mondja:

— Uram, Ábrahám, jöjj segítségemre! Vagy küldd azt a szegény Lázárt, hogy enyhítse az én fájdalmamat.

Igen?

Ekkor már felismerem, hogy van küzdelem, és van gyötrelem.

De felismertem-e akkor, amikor a Lázár a kapualjban csak a hulladékra várt? De ez a hulladék is magas volt számára. Hisz a mércét magasra ütötték meg. És ezt a mércét ő nem tudta elérni.

Ezért hát elfogadni azt, amit ad a jelenben, mert ez által haladhatsz a jövőben.10

Kérlek hát bennetek, testvéreim, hogy az öröm, az egy fontos ajándék és kegyelem a mindennapi ember számára.11 De ugyanígy fontos az is, hogy felismerd felebarátodat, testvéredet12, és még itt, a földi életben próbáljunk kiengesztelődni egymással a szeretet kegyelme révén, mert ha ez nem történik meg, nehogy mi is olyanokká váljunk, mint a szegény ember, aki gyötrődött földi életében, de most odafenn Ábrahám ölében vigasztalódik, mert a kegyelem az ajándékában így működik.

De jelen vannak még, nem csak e részében, hogy „küldd Atyám Házába”.

„Ilyenkor rádöbbenek, ó, hogy nekem vannak még testvéreim! Hát a testvéri felebarát megszólal a bensőmben, és azt kérem: Ó, Ábrahám, uram, küldd el e szegény Lázárt. Küldd el, hogy elgondolkodjanak, elmélkedjenek és rádöbbenjenek mindarra s mindahhoz, ami körülvesz bennünket.”

Kérlek, testvéreim, fogadjátok el felebarátaitokat a szeretetben olyannak, amilyenek. Ezt a tanítást is már megadtam számotokra: ne akarjatok erőszakkal senkit megváltoztatni, mert abból nem egy jó, kegyelmi ajándék jelenik meg, hanem ismételten az, hogy „van-e még idő, ezt be-e tudjuk fejezni, meg-e tudjuk teljesíteni a mai nap rekordunkat, vagy egy másik nap történik meg a rekord-csoda”, amely nap mint nap az Úr-felmutatásrévén jelen van számotokra.

Úgy-e, fontos elmélkedni, fontos önmagunkba nézni?

„Mert az önmagunk nézésével fogadom el felebarátaimat, testvéremet. Így próbálom vezetni és terelgetni mindazt, ami nekem megadatott.”

Mert jelen van mindaz, hogy e tanítások olvashatók a Szentírás révén, és e hónapban találkozunk vele.

Igen, de addig van idő meggondolni, átélni, hogy a kegyelem szeretete működjön felétek és rajtatok a mindennapokhoz, a mindennapokban, mert így, „ha a tanításokat megértem, felismerem és elfogadom, ha ezt mind szívembe zárom, és merni tudok örülni, örvendezni, és arra buzdítani felebarátaimat, testvéreimet, hogy ti is örüljetek velem, arra buzdítani felebarátaimat és testvéreimet, hogy az étel nem csak nekünk, hanem számotokra elkészül az asztalhoz, és az asztalnál nem csak egyedül én foglalok helyet, és azt nézem, hogy mihez is nyúljak, mert oly zsúfolt, hanem igyekszem hívni felebarátaimat, testvéreimet, hogy eggyé válva a szeretetben mi is részesülhessünk e kegyelemben”.

Mert ha ez mind-mind a felismerésben jelen van, akkor tudsz igazából elfogadni, nem csak önmagad, hanem a hozzád tartozó örömteli testvéreidet a kegyelemhez a mindennapokban és a mindennapokhoz most és mindörökké.

Kérlek hát benneteket, ma így áradjon reátok áldásom kiválasztott Mária szolga által, hogy ez az áldás az örömében áradjon reátok, hogy most Én hívlak benneteket, jöjjetek, és örüljetek, mert köztetek vagyok!

Jöjjetek, és örüljetek, mert szólhatok hozzátok!

Jöjjetek, és örüljetek, mert felismerhetitek a tanításom.

Jöjjetek, és örüljetek, hogy ez a tanítás bennetek élhessen!

És ha ezt már mind-mind megérted, akkor úgy készültök, hogy: „Öröm lesz majd a Mennyben, nem csak az egy megtérőnek, hanem majd számunkra is, akik oda juthatunk, mert ó, Atyám, ó, Jézus Krisztus Uram, ó, Édesanya, én Mellettetek vagyok!”

A ti szavatokat használva: „Lerakom Mellettetek a voksomat. Bizonyságot teszek Rólatok.”

És a bizonyságban ekkor tudok nyújtani felétek13, és ti mások felé. És már az öröm megjelenik itt, e szívben, és megerősít, és akkor már könnyedén fogsz haladni e elfogadott, felismert, meghívott úton, és örömben — nem szomorúan, csüggedve, fáradtan, nehezen, „nem bírom…”

Igen, ez is jelen van a mindennapokban.

De ne csak ez legyen!

Merjél megnyílni szíved örömével!

És ez az öröm kivetítődjön a külsőtökre, arcotokra, hogy merjenek hozzád szólni, talán megsimogatni, talán kérdezni, ahogy valamikor a kezdetben.

Ezt néha-néha el kell mondanom, mert akkor az öröm másképp működött rajtatok és bennetek. Akkor valahogy úgy éreztétek, hogy: „Szabadok vagyunk!”14

Akkor valahogy úgy éreztétek: „Mintha nem is a Földön járnék!”

Akkor valahogy úgy éreztétek, hogy: „Egyek vagyunk.”

És ez néha hanyatlóvá válik.

Ezért e mai tanítás révén szeretném megkeresni bennetek, így, egyenként, itt a szívben:

Van-e még ebből az örömből?

Meg-e tudtok nyílni?

Tudtok-e örülni, szabaddá válni, megnyílni, elfogadni, nem csak önmagatokat, hanem felebarátaitokat is?

Így most kiválasztott Mária szolga által áradjon felétek áldásom az öröm befogadása révén.

Ha már úgy érzed: „Talán ez az öröm nálam is hanyatlóban van, most megnyitom szívemet, és elfogadom e áldás által, hogy egyesülhessen velem, és a szabad nyitottság révén a kegyelemben szeretnék élni, hogy kivetítődjön a külsőmre.”

És ez az öröm kössön össze benneteket épp úgy, mint a tanításban:

Jöjjetek, örüljetek velem, mert megtaláltam juhomat! Jöjjetek, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.

Jöjjetek, örüljetek, mert jelen vagyok, és hozzátok szólok a tanítás révén.15

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme e örömmel, a szabadsággal és a kegyelemmel kössön össze benneteket, mint amikor láncot alakítotok, mert várjátok, hogy áldás vagy kegyelem szálljon. És akkor érzed melletted felebarátod, testvéred.

De ez az érzés, ez maradjon meg e öröm által most is bennetek a mindennapokban, a mindennapokhoz.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

A BOLDOGSÁGOS SZENT SZŰZ, AZ ÉDESANYA KÖSZÖNTÉSE SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

Mária:

Uram, Jézusom, Hozzád fordulok, én, a Te szolgád, a kiválasztott Mária.

Engedd meg, hogy ma a jelen lévő testvéreimmel együtt hadd köszönthessük a mi Édesanyánkat. Hisz ez az Édesanya — Te nekünk adtad, azt mondottad a kereszt tövénél:

— Íme, a Te fiad.16

Az Édesanya elfogadta azt a fiút, és ez által bennünket, kik azóta itt élünk. Megpróbálunk mi is örömet és szeretetet árasztani szívünk legszebb virágával e Édesanyának.

Hadd köszönthessük Őt e boldog hajnalban!

Hisz megszülettél erre a világra. Egyszerű Gyermekként élted az életedet. Istenfélő, imádkozó. Növekedve, cseperedve.

Elérkezett az a csodálatos időszak, hogy párt válasszál Magadnak. Megtaláltad a párodat, és a párral, hogy egybe kötitek életeteket.

De ekkor történik valami: fényesség jelenik meg, a Fényből egy angyal, ki így köszönt:

— Üdvözölt légy, Mária! Te, az Úr Szolgáló Leánya, íme, Gyermeket fogansz, kit Emmánuelnak nevezel, mert azt jelenti: Velünk az Isten!17

E pillanattól e nyugodt évek, amelyek voltak, tovaszálltak, hisz az Úr angyala jött el, és köszöntött Téged.

Te a köszöntést elfogadtad, és igen-t mondtál.

Így Te Édesanyává váltál, Édesanya, ki Gyermeket fogant, és világra szülted.

Ez a Gyermek mentette meg a világot.

Ez a Gyermek hozta el a Szeretetet.

Ez a Gyermek adta tanítását.

Ez a Gyermek árasztotta az Ő Szeretetét és örömét.18

Ezért hát most mi azt mondjuk Neked, ó, Boldogságos Szent Szűz, Édesanya, Boldog Születésnapot e csodás hajnalban!

Fogadd szívünk legszebb virágában imáinkat, énekeinket, amelyet megpróbálunk szívünk szeretetével árasztani Anyai Szívedhez.

És egyben köszöntünk a Mária névünnepében. Hisz ezt a nevet adták Szüleid, Anna és Joachim, hogy e Földön így éljél.

Kérünk hát, ó, Boldogságos Édesanya, Szűz Mária, Legszebb Virága a Kertnek, e Rózsaszála, köszönünk mindent, amit adtál, amit nyújtottál.

Köszönjük, hogy elfogadtál gyermekeidnek.

Köszönjük, hogy Anyai védő palástoddal betakarsz, segítesz, óvsz és vezetsz.19

Köszönjük, hogy soha nem mondod azt, hogy: „Most Én nem érek rá.”

Te mindig nyitott vagy a Te gyermekeid felé, amit nekünk, földi édesanyáknak is figyelemmel kellene kísérni.

Ó, köszönjük, ó, Boldogságos Szent Szűz, hogy Te lettél számunkra, Te, aki megfogod gyermekeid kezét, és így vezetsz át az élet-úton Szentséges Fiadhoz, Jézus Krisztus Urunkhoz.

Boldog vagyok, hogy én most köszönthettelek. De remélem, jelen lévő testvéreim szívük legnagyobb örömével és szeretetével köszöntenek, nem csak imával, hanem énekkel, hogy szinte felszálljon Hozzád, a Te Dicsőségedhez most és mindörökké. Ámen.

 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. október 5.

 

Jézus Krisztus Urunk:

 

12. IMG_6317 jav.Köszöntöm testvéreimet!

A mai napon is felismertétek a hívást, s egyre többen és többen a hívásnak tudtatok engedelmeskedni.

De emlékezzünk meg azon testvéreinkről is, akik szintén érzik a hívást, de vagy a család, vagy más, ami most e helytől távol tartja. De a lélek az eggyé válásban s a jelenlétben egy lehet most itt, e helyen is. Hisz a Szentlélek tanítását már többször megadtam számotokra, de sokan még mindig nem tudjátok értékelni, hogy a Szentlélek, az valójában hogy tud működni rajtatok és bennetek, ha elfogadjátok, és magatokba zárjátok, és Reá hagyatkoztok.

De vannak, akik a Szentlélekről többféle elképzelést gondolnak, holott a Szentlélek ugyanaz, aki most itt van, és ugyanaz, ha hazamész, és ugyanaz, ha talán egy szentmise keretében veszel részt.

A Szentlélek, bárhol vagy, ha te megnyitottad szívedet, veled van, és vezet, kísér az eggyé válásban.

De hányan és hányan megszabni szeretnétek, hogy valójában a Szentlélek hol lehet jelen, hol működhet, és kiben működhet.

Ilyenkor felteszem a kérdésemet:

Hogy él bennetek a Szentírás tanítása?1

Hogy él bennetek az Én tanításom?

Hogy ismeritek fel mindazt, amit már hónapról hónapra e helyen is megadtam számotokra?

Mert a tanítás, az bennetek kell, hogy éljen a tanúságtételhez!

De ha a tanítás nem él bennetek, akkor nem tudsz tanúságot tenni.

Hogy akarsz tanúvá válni, ha nincs, mit tanúskodjál?

Ezért fontos elfogadni a Szentlelket, eggyé válni Vele, s megengedni, hogy működjön rajtatok és bennetek.2

Hisz a mai tanításokat, ha csak vesszük, amit számotokra kiemeltem, hisz a Szentlélek nem csak arra hív és invitál benneteket, hogy: „Ma, most összeteszem a kezemet, ha kell, letérdelek, és felajánlok, és kérek, és ha kell, könyörgök.”

De ez megtörténik a meghallgatás kegyelmében.

„És elfelejtek hálát adni érte.”

Mert az első tanítás, az az számotokra: ha Atyámhoz vagy Hozzám, Jézus Krisztus Uratokhoz folyamodtok kéréssel, akkor azért dicsőséget, dicsőítést, hálát, mindegy, hogy hogyan mondod, kellene adnotok.3

Bennetek éljen az a tanításom, hogy Én is egy idegen vidéken haladtam, de ők felismertek, és kértek segítséget:

— Názáreti, Jézus, könyörülj rajtunk!

Én segítettem.

De már hálát adni csak egy idegen tér vissza.

S a többiek ilyenkor hol vannak?

És ez nem csak akkori időben volt jelen, a tanítás, a mai napokban is érvényes. Ez nem veszti érvényét. Ez ugyanolyan fontos a mindennapi élethez, hogy a hit és a kegyelem ne csak akkor működjön benned, amikor kérni szeretnél, felajánlani, hanem akkor is, amikor úgy érzed, hogy hálát és dicsőséget kell adnod.

Én már nem is kérném tőletek a mai rohanó világban, hogy arccal borulj le Elém, mint az idegen. Pedig most is ugyanúgy meg lehet tenni, mert a kegyelem csak így működhet bennetek, hogy ha együtt él benned a felajánlás, az elhelyezés a kérésben, s az elfogadás kegyelme. És a kegyelem arra invitál, hogy: „Igen, Uram, a dicsőségemben hálával tartozom Feléd.”

Mert azt hiszitek, hogy Atyám, az majd várakoztatni fogja azokat, akik Hozzá fordultak imával, felajánlással és kéréssel?4

Vagy arra gondoltok, hogy: „Lehet várakoztatni egy kicsit, hogy bizonyosságot szerezzek, hogy hova tartozom, hogy én is az idegen példáját szeretném követni, vagy azokét, akik örültek, hogy megtisztultak és meggyógyultak, s elég azt tennem, amit mondott, hogy mutassam meg magam a papnak?5 Hát jó, ezt tán még megtehetem. S ez már nem elég hála? Hát követtem azt, amit mondott.”

Ezért fontos, hogy engedjétek, hogy a Szentlélek bennetek éljen, vezessen, és mutassa meg az utat a mindennapokban, a mindennapokhoz, mert a kegyelem is csak így lehet jelen számotokra.

Hisz a mai nap-tanítások ezt tükrözték számotokra, ami ennek a hónapnak lesznek a tanításai, amelyből erőt meríthettek, ami által talán felismertek, és megvilágosodtok.6

De a tanításom, nem csak ezt adtam számotokra, hanem ügyelnetek kell arra is, hogy hogyan élsz, hogy felmagasztalod magad, vagy megalázod. Mert akik felmagasztalják magukat, azt majd megalázzák. És aki megalázza önmagát, azért jönnek, és felmagasztalják.7

És ti, akikben él a Szentlélek, és akiket vezet ez a Szentlélek, akire Rá mersz hagyatkozni, ti inkább kövessétek azt a tanítás részét, hogy: „Inkább, ha kell, megalázom magam, nem felmagasztalom.”

Mert vannak, akik összeteszik kezüket, és talán úgy imádkoznak, hogy tán ti mind lássátok.8 De jól lássátok, hogy ő most betért Atyám Házába, és imádkozik. De az imádkozásában beszélget is, és a beszélgetését a saját elképzelése révén adja ki önmagából: „Böjtölök? Tizedet adok? És hogyan élek? Nem vagyok se rabló, se házasságtörő.”

Igen, saját magunkat látjuk, ha megnyílunk Feléje, és könnyen így beszélhetünk önmagunkról. És másokat talán megítélünk:

— Mert az a vámos, az egy bűnös ember. Én nem vagyok olyan.

Az a vámos, az nem volt annyira magabiztos, hogy tekintetét felemelje a magasba. Az a vámos a szemeit lesütötte, ha kell, arcával leborult. Megnyitotta szívét, és így szólt:

— Ó, Atyám, irgalmazz, mert bűnös vagyok!

Mennyivel inkább az kapja meg a megdicsőülést a felemeléshez, mint az, aki úgy érzi, hogy jól cselekedett a magabiztosságában, és nem önmagát figyelte, hogy a bensőjében mi zajlik, hanem csak azokat sorolta, ami minden nap jelen van.

Hányan és hányan vagytok ebben a mindennapi problémában.

Hányan és hányan nem halljátok, hogy ott vagyok, és kopogtatok.

Hányan és hányan nem halljátok, hogy a Szentlélek mit sugall számotokra.

Hányan és hányan nem figyeltek, hogy mi a nyitottság a szabad akarat, -cselekvés révén.

Mert ha ezt mind megértitek a Szentlélek élő működésében, akkor valóban más vagy, és más lehetsz, elindulva a változás útján. És a változásban nem felmagasztalod magad, ha kell, megalázod.

De tudjátok, Én nem mindig ezt a szót használom számotokra. Hányszor és hányszor azt mondottam, válaszd a középutat. Ne akarjál nagyon lent sem lenni, de ne akarjál magasra törekedni. Hisz lentről nagyon nehéz felfelé jutni, nagyon sokat kell küzdeni, hogy el ne vessz. De a magabiztosságodban fentről nagyot lehet esni, hogy szinte szétesel. Nem tudod, hogyan is szedjed össze magadat. És már a kétely, félelem erőt vesz rajtatok. És már a Szentlélek is szinte eltávolodik tőletek, mert úgy érzitek: „Nincs is Rá szükségem, hisz míg velem volt, addig sem volt sokkalta jobb. Majd megpróbálom Nélküle.”

Igen, csak néha ezek a gondolatok nem biztos, hogy a szép és a jó oldalát adják számotokra.

Ne akarjatok visszaesni az út porába, ahol már egyszer megtaláltalak, és kikerestelek, és nem hagytalak ott, hogy elvesszetek, mert szükségem van rátok, testvéreim!

Szükségem van, hogy átadjam nektek a szeretetemet, átadjam nektek a kegyelmet, hogy bizonyságot tehessetek ti is Rólam, s Én is rólatok Atyámnál.9

Fontos, hogy a tanítások, amelyek jelen vannak, felismerhetők és elfogadhatók. Egyik sem olyan, amit nem tudsz felismerni, elfogadni, megtapasztalni, és a megtapasztalás révén, a szerint élni és cselekedni.

Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok lehetetlent nem kérek az Én testvéreimtől.

Én csak azt kérem tőletek, ami teljesíthető.

De legyetek felkészültek, nap mint nap, mert idővel igazságot is fognak szolgáltatni felettetek. És nem mindig kedvező talán az igazságszolgáltatás, amely jelen van.10

De ha felkészült vagy, nyitott a szíved, él benned az Élő Lélek a szeretet kegyelmével, elfogadod a hitet, elfogadod a felismerést, elfogadod a feltétel nélküli szeretetet, akkor az igazságszolgáltatástól sem kell félni, mert a szeretet kegyelmében szolgáltatnak igazságot a tettekért és a cselekedetekért. Akkor nincs, miért félni, s nincs, miért aggodalmaskodni és szomorúvá válni. Akkor rádöbbensz, testvérem, testvéreim, érdemes élni, érdemes küzdeni és harcolni, mert az életünk a Szentlélek élő működésével, a szüntelen imát, a dicsőítést és a hálát a kegyelemben, a felmagasztalás felismeréséhez s az igazságszolgáltatásához fontos a mindennapokban, a mindennapokhoz.11

Kérlek, testvéreim, így is oly nehéz néha a mindennapi élet, tele van megpróbáltatásokkal, nehézségekkel, s ez mellett jönnek még hozzá más problémák, ami miatt talán úgy is szomorúvá válsz.

De ehhez Én azt üzentem tanításom révén, ne hagyjátok el magatokat, higgyetek és bízzatok! Éljen bennetek a Szentlélek, az Élő Szentlélek, amely felemel és erőt ad, és már érzed, hogy önmagadra találtál. Talán már egy kicsit ismered is magadat, és tudod, hogy mit kell kiadni talán önmagadból, s mit kell befogadni önmagadhoz.

A szüntelen imát, azt pedig egyre többen és többen úgy képzelitek el, hogy „reggeltől estig, estétől reggelig imádkozom”.

De az imádság nem csak ez, hogy fogod a szentolvasót vagy bármilyen imát, s imádkozol.

Igen, ez mind-mind fontos, de egy jó cselekedet is imádság, ha jót teszel valakivel, ha segítesz valakinek, ha átölelsz egy elesettet, egy árvát vagy egy beteget, ha felismered benne, hogy talán Én is ott vagyok.

De nem így kell gondolkozni, hogy talán, mert Én mindenhol ott vagyok, és Atyám.12 Hisz Atyám a saját képmására alkotott benneteket.

Hogy mondottam már egy elmúlt tanításban?

Ha terád nézek, benned is Atyámból látok valamit. De ha terád, vagy terád, vagy terád, bennetek is látok Atyámból valamit. Ezért nem szabad csüggedni, szomorkodni, s arra gondolni: „Egyedül vagyok, magamra maradtam. De mily nehéz ez az élet! Hogyan lehet kibírni?”

Úgy-e, ismerősek a szavak?13

De a szavakat ti akarjátok, hogy bennetek éljen!

Ti akarjátok, ti mondjátok!

Mert ezt már ismeritek, és ezzel tudtok talán haladni. De ha ezt eltávolítod magadtól, és megengeded, hogy a Szentlélek vezessen, és működjön bennetek a megnyitottsággal, akkor más vagy, és más lehetsz, és akkor már nem csak ezeket a szavakat mondod. S e szavak révén mily könnyű keresni egy olyan hibát vagy valakiben a bűnbakot, „aki miatt én talán szomorú vagyok, talán, ha kell, sírok is”.

De miért kapaszkodtok ebbe?

Mert ezt már ismeritek. Ezt nektek megadták a múltban, a múltból.

Holott Én, Jézus Krisztus Uratok azt mondottam, hogy a jelenben éljünk, a jelen tanításokkal, és a jelen tanítás vezessen benneteket.

Emlékezzetek, a legutolsó együttlét-utatokon mit adtam szolgám által számotokra?

Íme, a folyó, amelyet ti úgy ismertek, hogy a keresztség helyszíne. De ez belement a tóba vagy a tengerbe, bárhogy nevezitek, hisz több neve van.

Az a múlt a jövendölésben.

Áthaladva megtisztul, és ott már a jelen vár rátok, mert ismét jelen van.

De hogy ismerős legyen számotokra: a Jordán.

És van a tó vagy a tenger, amelyen áthaladva, megtisztulva, hogy a jövő legyen számotokra.14

Igen, fel kell ismerni a tanításokat, amelyek jelen vannak a mindennapi életben, mert így tudsz Élő, Működő Szentlélekkel eggyé válni és haladni a mindennapokban.

És akkor felismered a mai tanításnak a lényegét, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok mit nyújtottam számotokra, és hogyan szeretnék veletek eggyé válni a mindennapokban, a szeretet kegyelme révén.

Ezért a mai napban így árasztom felétek áldásom, hogy áradjon reátok, nem csak a felajánlás a kérésben, hanem a dicsőség hálájában, nem csak a szüntelen imával, hanem a felismerés a felmagasztaláshoz. „De előbb megaláztatom magam, és felkészülök, mert idővel számomra is igazságot fognak szolgáltatni. És ez az igazság valóban szeretetteljes legyen az én szívemnek és az én lelkemnek, amely bennem él és működik, mert Reá hagyatkozom a mindennapokban. És már tudok akkor szüntelenül imádkozni, és tudom, hogy mi a szüntelen imának a lényege a felismerés révén. És nem felejtek el hálát adni mindazért, amit már megkaphattam, és amiért most folyamodtam. És törekszem arra, hogy ne ítéljek meg másokat, hanem előbb saját magamat ismerjem meg. És hogy ha magammal kiegyensúlyozottá válok, akkor úgy imádkozom, hogy kedves legyen Mennyei Atyának és Neked, Drága, Jó Jézusom, vagy az Édesanyádnak, és nem pedig úgy, hogy megítélek másokat.”

Ennek szeretetében áradjon most kiválasztott Mária szolga-testvérem által áldásom a szeretet kegyelmében, hogy a mai nap tanítása az Élő Szentlélekkel tudjon valóban eljutni minden nyitott szívű testvéremhez, a felismeréshez, az elfogadáshoz, az eggyé váláshoz, a szeretet kegyelméhez a mindennapokban.

Atya, a Fiú, a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, egész lényeteket, hogy a felismerést, a megvilágosodást el tudjátok fogadni, szívetekbe zárni, és ez által elindulni a változás útján e tanítás, küldetés, követés üzenete révén a mindennapokban, a mindennapokhoz.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. november 2.

Jézus Krisztus Urunk:

 

11. R IMG_6315 jav.A mai nap köszöntöm testvéreimet, kik eljöttetek e fájdalom, szenvedés Golgotájára.

E Golgota, amely úgy van jelen, hogy most ismételten egymásra épül tanításaim. Hisz amely tanításomat kiemeltem a mai napban számotokra, az e hónap tanítása1, és a tanításban, ha figyeltétek, mikor Zakeus felmászott a vad fügefára, hogy láthassa és megismerhesse a Mestert, vagyis Engem. De alacsony termete miatt ezt nem tehette a tömegtől. Ezért volt szükség erre. De mikor lehívtam őt, és azt mondottam:

— Jöjj le, mert ma a te házadban kell megszállnom.

Ő boldog lett, és szeretettel készült, és várt a fogadásban.

De ott többen, neveket nem sorolva, de lehet írástudó, farizeusok:

— A bűnös házában száll meg!

Figyelitek e mondatot?

Ti hányan és hányszor mondjátok mások felett az ítéletet!

Ez hasonló ehhez az ítélethez.

Holott előző tanításaimban már mit mondottam?

Én, Jézus Krisztus Uratok nem az egészségesekhez jöttem, hanem a betegekhez, hogy meggyógyítsam s megvigasztaljam őket.2 S mégis oly könnyen kiejtik ajkukon, hogy „a bűnös házában száll meg!”3

Ezért hát e tanítást nem csak így kell értékelni és értelmezni, hisz megszállva, és e megjegyzések után valójában mi történik. Őt az Én szeretetem és a jelenlétem annyira megérintett, hogy ő azonnal elindul a változás útján.4

Én hányszor kérem testvéreimtől, nézzetek önmagatokba, ismerjétek fel önmagatokat, és el-e indultatok a változás útján?

Nem csak a jelenlévőkre szól ez, általánosságban mondom.

Hányan és hányan felismerték-e már önmagukat?

Hányan és hányan felismertek-e Engem, Jézus Krisztus Uratokat?

A bűnös, az felismert, elfogadott, az Ura elé jött, de nem csak szavakkal és megjelenésével:

— Íme, nézd, Uram, vagyonom felét szétosztom a szegények között. És akit megkárosítottam, annak négyszer annyit adok vissza.

Úgy-e, hogy milyen könnyű az üdvösséget felismerni, hogy jelen legyen, hogy el ne vesszen?

S hányan és hányan értékelitek így az üdvösséget?

Hányan és hányan milyen szavakat mondtok felebarátaitokra?5

Hányan és hányan megítélitek felebarátaitokat.6

De nem csak testvéreim, hanem pásztoraim. Pásztoraim szinte, ha lehetne, nyíltan megmondanák, hogy a Szentléleknek hol szabad működni.

De a Szentléleknek, sajnos, ők nem parancsolhatnak!7

Ezért mondom: sajnos, mert ez nekik egy kicsit fájdalmas, mert kizárni8, megparancsolni, megalázni, azt nagyon szeretik és tudják.9 Hogy mások fölött ítélkezzenek, bírálatot mondjanak, és még azt is, ha volna olyan erő bennük, még a Szentléleknek is megparancsolnák, hogy hol működjön és kiben.

Ezért hát adom e tanításaimat, e élő tanítást, e Élő Léleknek, hisz azt mondjátok, „Élő Lélek lakozik bennem”. E Élő Lélek élő tanítást kap a felismeréshez és az elfogadáshoz.

S akkor ti is ne azt mondjátok, hogy a bűnös házába térek be, hanem azt figyeljétek, hogy ez által hogy jelenik meg az üdvösség.

Hozzátok is elmennék, ha megnyitnátok itt, e szív-ajtót a házban, hogy betérhessek, hogy eggyé váljak veletek, mert hisz az Emberfia ezért is eljött közétek, hogy megkeresse azt az üdvösséget, amely már jelen volt, hogy ismét el ne vesszen, hogy megerősödve itt maradjon köztetek.10

De ez a tanítás ezért volt jelen, hogy soha nem késő önmagatokba nézni. Soha nem késő felismerni önmagatokat. Soha nem késő kérni: „Uram, jöjj, és szállj meg nálam. Én megosztom Veled a szívem és a lelkem házát. Megnyitom Feléd a kapukat, hogy betérhess rajta, s ez által elindul bennem is talán valami a felismerésben, elindul bennem is valami, hogy talán jót kell cselekednem.11 És akiket megbántottam, megbocsájtani.”12

Mert az, hogy „négyszer annyit adok vissza”, ez nem azt jelenti, hogy valamit megfogsz, és most adsz neki. A négy-annyit úgy is lehet értelmezni, hogy: „Megbocsájtok, testvérem, hogy szeretetben éljünk, mert Jézus testvérei vagyunk, és Jézus lakozik a mi szívünkben és a mi lelkünkben. És mi már szeretnénk együtt élni és haladni ezen az úton. És nem teszünk különbséget, nem szóljuk meg egymást, nem ítélkezünk.”

Úgy-e, mennyivel szebb a felismerés és az elfogadás a haladásban?

De ma nem csak ezt a tanításomat vettem, hanem azt is, ahogy most is, és akkor is, vannak és lesznek, kik nem hisznek a Feltámadásban.13 Mert ha hinnének benne, akkor másképp élnék az életüket. De hányan és hányan nem hisznek a Feltámadásban. Ezért hát nem csak azt kell mondani, hogy a szaddúceusok is megkérdezték, hogy:

— Ha van Feltámadás, akkor mitévők legyünk?

Mert ugyebár Mózes valamit hátrahagyott. De hogyan is kell azt a törvényt felismerni és elfogadni?

Mert végigmenni rajta, hogy ha megházasodik, és hamar jő a halál, és özvegyet hagy hátra, de utódot nem, akkor vegye el fivére.

És ők ezt a tanítást hozták az ő Mesterüknek, akivel találkoztak, és oda mentek Hozzája, hogy bizonyosságot nyerjenek, hogy 7 testvér volt, és mind a 7 ugyanazt az özvegyet vette el, de utódot egyik sem tudott feltámasztani az erőben a testvérek részére. Megkérdezték hát:

— Ilyenkor kié az asszony, ha egyáltalán van Feltámadás?

Hát Feltámadás van, de nem azoknak, a földi emberben, akik nősülnek és férjhez mennek, hanem azoknak, akik felkészültek már a másik, Új Világhoz, ahol már nem nősülnek, és nem mennek férjhez, ahol már meg sem halnak, mert hasonlóképpen élnek az angyalokhoz a Feltámadásban.

Ezért kell hát úgy élnetek, hogy: „Igenis, a szívem-, lelkemben van a Feltámadás, mert kilépek saját testemből, önmagamból, és én is már készülök a más, Új Világába, a Dicsőségbe és az Örök Életbe, mert Te, Uram, Jézusom, azt tanítottad, hogy van Feltámadás, van Dicsőség, és van Örök Élet.”

De ehhez némelyeknek még fel kell nőni, hogy felismerje a tanítás mondanivalóját a kegyelem szeretetében, mert Atyám és Én, Jézus Krisztus Uratok azért vagyok14, és azért jöttem, hogy az élőkkel együtt legyek. Atyám is az élőkért él, nem a holtakért. Ezért Mi mind az élőkben élünk az Atyával.15

Fogadjuk el a tanítás lényegét a felismerésben és az elfogadásban.

De ma még egy tanításom volt felétek, hisz az egyházi év e hónap utolsó vasárnapjával befejeződik.

Királyi zászló jár elöl!

Keresztfa fénye tündököl!16

Hisz a Királyra emlékeztek, aki ugyan meghalt, de feltámad, mert az Élet erősebb a halálnál.

És a tanítás ez volt számotokra17: A keresztre feszítés után bámészkodnak, nem csak az egyszerűek a nép sokaságából, hanem a főpapok is. De a bámészkodás nem elég — csúfolni és gúnyolni és megítélni kell. De megítélik azok is, kik kereszten függnek már. Hisz az egyik ki nem állja szó nélkül, és káromkodik. Ítélkezik:

— Ha valóban Te vagy a Messiás, mentsd meg Magad, s ments meg engem!

Hát neki szabad mondani18, hisz ő nem indul el a változás útján. Ő nem hisz a változásban, a kegyelemben19, a szeretetben; a Feltámadás, az tán nincs is!

De a másik már e ítélet után elgondolkodott, és ő rászól a másikra, hogy:

— Még most sem bírsz csendben maradni? Hisz mi az életünk, tetteink és cselekedeteink révén megérdemeltük e méltó büntetésünket.20 De nézd meg Őt, ki csak segített másokon, tanított, gyógyított, halottat támasztott fel, és Számára a bírák keményebb ítéletet hoztak.

Ezért hát a Názáreti felé veszi tekintetét, és így szól:

— Ó, Uram, ha Országodba térsz, ne feledkezz el rólam.

Én, Jézus Krisztus Uratok visszaszólok számára:

— Ne félj, még ma Velem leszel a Paradicsomban.

Figyeltétek a mondanivalót?

Ne félj!

Hányszor adtam már ezt a tanítást számotokra, hogy: Ne féljetek!21

Legyen bennetek is hit!

Mit mondottam egy korábbi tanításomban?

Ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármag, akkor már azt tudnátok mondani még a hegynek is, hogy talán: „Jöjj ide!”22 Vagy a fának: „Szakadj ki gyökerestől, és a tengerben vess gyökeret!”23

Ezért kell elindulni a változás s a hit útján, mert a tanítás, amely bennetek él, erőt adhat a mindennapokban, a mindennapokhoz. Ezért mondottam számára is, hogy:

— Ne félj, még ma Velem leszel a Paradicsomban.

De mit mondtak, akik ítélni szeretnek, nevetve és gúnyosan?

— Íme, Számára ez a Paradicsom!

Mert ők mit láttak?

A kereszten függő, megaláztatott Názáretit, aki azt mondta Magáról, Ő az Isten Fia, akinek még a Feje fölé azt kellett írni:

EZ ITT A ZSIDÓK KIRÁLYA!

A táblára.

Igen, ez jelen van, mert ez bizonyosság a tanításhoz, hogy Király ismételten úgy lehet, ha e keresztről lejő, és feltámad halottaiból.

Királyi zászló jár elöl!

S ezt a zászlót meglengetve, és boldogan lehet mondani:

Krisztus feltámadott!

Örüljetek, asszonyok,24

Kik kenetet hoztatok…

Mert örvendezni és kenetet hozni csak akkor lehet, ha először meghal a jövendölésben25, hogy megmutassa számotokra e tanítást, hogy igen, elítélhettetek, Keresztre feszíttethettetek, megalázhattatok, Arcul köphettetek, megfoszthattatok ruháimtól.

Mindent elfogadtam, de mégis az Élet erősebb lett mindentől, mert a Szeretet lakozik Bennem, és ezt a Szeretetet akartam átadni, átölelni vele az egész világot.26

Ezt a Szeretetet szeretném most is átadni, és átölelni vele ismételten a világot.

Én szeretném.

De hányan és hányan vágyakoztok erre a Szeretetre, és hányan és hányan eltaszítsátok magatoktól ezt a Szeretetet, mert azt mondjátok, nincs rá szükségetek. Ti élitek a saját életeteket, élitek, mert talán így mindenetek megvan, nem kell aggodalmaskodni. De ha jön egy nehézség, jön egy megpróbáltatás, egy fájdalom, akkor úgy-e, felismeritek a saját kereszteteket, akkor igyekeztek ti is talán úgy megkeresni a porban, ahogy Én megkerestelek benneteket és kiemeltelek. Nem engedtem, hogy elvesszetek, hisz Én ezért jöttem, hogy felismerjem, kik Hozzám tartoznak, és követnek, és Együtt haladunk.27

De ezt a tanítást nem csak azoknak adom, hanem mindenkinek, mint az első tanításomban, hogy különösképpen a betegekhez és a bűnösökhöz jöttem, mert nekik van a legnagyobb szükségük az Én jelenlétemre, az Én Szeretetemre és az Én kegyelmemre. Ezért hát kérlek titeket, testvéreim, kik azt mondjátok: „Igen, Uram, mi már egyek vagyunk, hisz oly sok tanítást kaptunk. Működik a Szentlélek, megengedjük, hogy működjön rajtunk és bennünk. Haladunk és követünk. Felvesszük minden nap a keresztünket, hogy Hozzád tartozva. Mi már mások felett talán nem ítélkezünk. Mi megértjük azt, hogy szükség van az elesettekre, a bűnösökre és a betegekre, hogy őfeléjük is áradjon a szeretet kegyelme az üdvösség által a mindennapokban, a mindennapokhoz, mert így vagyunk igazi felebaráti testvérek a tanításban, és így tudjuk értékelni, hogy valójában mi az irgalmasság szeretete, a feltétel nélküli szeretet, hogy felismerem felebarátomat, és elfogadom.”

És Én is szeretném átölelni, hogy érezze, hogy: „Igen, Jézus lakozik szívünkben és a lelkünkben.”

E mai áldásomat is így árasztom felétek, hogy valóban Én, Jézus Krisztus Uratok költözhessek a ti szívetekbe és a ti lelketekbe, hogy ne csak mondjátok, hanem érezzétek, és ez az érzés induljon el a változás útján úgy, hogy felismerd felebarátodat, és ha szükség van, segítsed, ne csak azt mondd, hogy „megosztom vagyonomat a szegények között”. Hanem valóban cselekedjél is.28

A felebarátod szeretete29, kegyelme óvjon, védjen és vezessen az eggyé-válásban, a mindennapokban.

Így áradjon reátok ma áldásom, a Királyi zászló tündöklésének ragyogása, hogy „Jézus lakozzék szívünkben, lelkünkben e szeretet kegyelme révén”.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek áradjon reátok, töltsön be benneteket, hogy e felismeréssel és elfogadással, ha már bennetek élhetek, valóban elindulhassatok a változás útján a szeretet és az öröm, a felismerés kegyelme révén, és ekkor már tudod, mi az irgalmasság, mi a feltétel nélküli szeretet, és hogyan fogadd el felebarátaidat, testvéreidet. Nem megítélni, hanem elfogadni, és ha szükséges, imádkozni, felajánlani és kérni számára e kegyelmet a segítségnyújtásban.

Ma áldásomat így árasztottam felétek, mert fontos, hogy érezzétek, hogy a Krisztus Király elment, meghalt, de feltámadt, mert az Élet erősebb a halálnál.

Most ismét elmentem, elfoglaltam helyet Atyámnál, de majd visszatérek hozzátok. De addig így legyek jelen a szívetekben, hogy érezzétek, hogy valójában Jézus lakozik bennetek.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. december 7.

Jézus Krisztus Urunk:

 

1. IMG_6288 jav.Köszöntöm testvéreimet, akik a mai napon eljöttetek a fájdalom-, szenvedés-Golgota átélésére.

Ez a mai nap, ahogy Mária, kiválasztott szolga-testvérem mondotta számotokra, már a megkezdett egyházi év első Golgotája volt, amiből a tanítások úgy szóltak felétek, hogy e várakozás a felkészülés és az elfogadás. Hisz a várakozás, ez az Én eljövetelem.1 Hisz a pusztában kiáltó hang azért volt jelen, hogy ő jöjjön, és készítse el az Úr útját.2 Tegye lehetővé tanításával, ami által többen és többen elmentek őt hallgatni, és egyre többen és többen meg is keresztelkedtek, és nem csak jeruzsálemiek, és más részről, hisz szadduciak3 is jelen voltak, akik figyelték, hogy valójában most itt mi történik. De a pusztában kiáltó hang így szólt:

— Én e vízzel keresztellek titeket, de akinek az útját készítem elő, s aki utánam jön, az hatalmasabb lesz, akinek még a saru-nyomát is messziről követem. De mondhatod azt is, hogy a saru-szíját képes leszel-e megoldani? De Ő majd jő, és tűzzel és Szentlélekkel fog keresztelni. De aki most jő a keresztségre a vízhez, az is meghallgatja azt a tanítást, amit én, a pusztában kiáltó hang vagyok, aki teveszőr ruhával, bőrövvel járok, sáskák és méz, amely a táplálékom, de mégsem veszem el, és mégsem mondhatom azt, hogy nincs, mit ennem.

Ezért hát a várakozás-idő felkészülés és a tanítás ideje.

Hányan és hányan csüggedeztek, hányan és hányan aggodalmaskodtok, hogy valójában mi is lesz veletek, ha valami nem úgy történik, ahogy talán előre eltervezitek vagy elképzelitek. De aki az Én utamat készítette elő, az élettel nem törődött, ő ment a szerint, amit adtak számára. Ő kiment a pusztába, és hirdette:

— Térjetek meg, mert elközeledett az Isten Országa! Én azért jöttem, hogy az Ő útját készítsem elő, mert a bűnös embernek meg kell, hogy térjen.4

De folytatva a tanítást, úgy adom meg számotokra, mikor már hallotta, hogy Én, Jézus jelen vagyok, hallott a csodajelekről, de mivel ő nem tapasztalhatta meg, hogy valójában Én vagyok-e, akinek az utat elkészítette, ő a saját tanítványait küldte, hogy bizonyosságot szerezzenek, és megkérdezzék, hogy Énrám vártak-e, és Én vagyok-e, Én jöttem-e, vagy még tovább kell várniuk.5

De a válasz nem az volt, hogy: „Igen, itt vagyok.”, nem az volt, hogy: „Eljöttem közétek.”, és nem az volt, hogy: „Nézzetek meg.”, hanem az volt:

— Lássatok és halljatok, és megtapasztaljátok, hogy mi történik.

Látták, hogy a vakok látnak. Látták, hogy a sánták járnak. Látták, hogy a szegényeknek örömet hirdettek. És megtapasztalták, hogy a halottak feltámadtak.

Ez elég bizonyíték volt a kérdésükre, hogy megvihessék a választ, aki küldte őket.

Ti hányszor kaptatok e helyen is, ami által bizonyosságot és megtapasztalást nyertetek.

És hányan és hányan a megtapasztalás révén, nem azt mondom, hogy mind, a vakok láttak és a sánták jártak, halottak feltámadtak, de voltak csodajelek, ha még apró jelekben is, amelyek néha csak úgy elsiklottak mellettetek. Nem figyeltetek, és nem adtatok neki olyan nagy teret a bizonyosságban és a megtapasztalás részében.6

És ekkor azt mondani: „Én nem tapasztaltam semmit. Akkor minek is jöjjek?”

Ez is egy részében tőletek, talán az igazság elfogadásában van jelen. De az igazság másik oldalának a megtapasztalása is számotokra igaz lehet.

Hogyan nyitottátok meg szíveteket?

Szükségetek volt a befogadásra?

Éreztétek, hogy jelen vagyok?

Éreztétek, hogy kopogtatok?

Én, Jézus Krisztus Uratok vagyok itt, a Jó Pásztor7, aki megkereste az Ő saját nyáját8, a nyájban azt az egy bárányt9 — bármelyikre mutathatok.

Jöjj, és kövess!10

Jöjj, és tartozz Hozzám!11

De ezekre vannak, akik nem figyelnek. Ő csodát várt. De a csodában talán azt, hogy ismételten megnyíljon az Ég. Talán a csodában azt, hogy sötétség szálljon reátok? Talán a csodában az, hogy vízözön zúduljon rátok? Vagy a csodában hogy működik a kegyelem. Talán a csodában az, hogy meghallgatásra talált a kérés, a fohász, a felajánlás az elhelyezésében? A csodában az is, ha néha csak egy ilyen kicsi, aprónak érző jelt veszel észre, hogy: „Ó, Uram, én e kiválasztott Mária szolgához helyeztem el bizalommal a kérésemet, talán egy gyógyulásért, talán egy családi békéért, talán egy gyermekáldásért, talán az, hogy munka legyen.”12

És megtörtént.

Ha csak ilyen apró, kis csoda, de örülni kell, mert az már a jelent adja számotokra, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok itt vagyok köztetek, és hozzátok tartozom, és ti pedig Hozzám, ahogy már a tanításban megadtam, hogy eggyé váljunk a szeretetben és a kegyelemben.13

Mert ma Mária szolgám mit adott számotokra?

Hogy a szeretet, az bennetek kell, hogy legyen.

Pásztorom szintén erről szólt felétek.

Mert ha a szeretet bennetek élne, amit Én, Jézus Krisztus Uratok szinte így kínálok felétek, akkor talán néha nem így lennétek, ahogy vagytok, hanem néha éreznétek a szeretetnek a kegyelmét, hogy hogyan is működik rajtatok és bennetek. Mert fontos, hogy így értékeld a mindennapokat, mert igen, e várakozás csak egy apró, kis fénnyel van jelen. De ez a fény mindig így tágul és szélesedik előttetek. És már a szélességében nem veszel el a sötétségben, már biztos vagy a lépéseidben, már tudod, hogy hova kell lépned és haladnod. És ez a fény a világosságában a melegséget is árassza. És a melegség felmelegíti szívedet, saját lelkedet, ami által erőt kaphatsz, s ami által kiegyensúlyozottá válsz, s ami által elfogadod mindazt, ami körülvesz a mindennapokban. S akkor feltétel nélkül szereted felebarátaidat, testvéreidet.14 És ha már ez a szeretet feltétel nélkül jelen van, akkor feltétel nélkül, örömmel készülsz a Szeretet, Béke Ünnepére a megemlékezésben, és akkor felismered a Földre Szállt Szeretetet.

De hogy is van?

Betlehemnek pusztájában Földre szállt a Szeretet!

Igen, ez a Szeretet, amely, talán ti csak egy Gyermeket láttok a látásotokkal, mert azt látjátok a jászolban.

De ez a Gyermek a látással megelevenedik előttetek. De a szívetekkel érzékeltek, hogy most ott egy Gyermek fekszik, vagy a Szeretet van jelen?

S ez a Szeretet jele a te szívedhez, a te lelkedhez?

Mert szükségetek van.

Ez a Szeretet kegyelmet is tud adni, megerősíteni, meghívni, felismerni, és ha kell, kinyújtani ez a Szeretet:

— Jöjj, testvérem, Én vagyok, e Földre Szállott Szeretet! Jöjj! Jöjj, az eggyé-válásban haladjunk együtt!

És már öröm és boldogság van a szívben és a lélekben. És akkor valóban azt mondhatod: „Érdemes élni, mert az élet elhozza számunkra a küzdelem által e csodálatos ajándékot a kegyelemben, mert ezt a kegyelmet maga a Szeretet, amely lehajol, és felemel.”

Mert akkor a földi gyarlóságban ti is néha olyanokká váltok, mint talán, mondjuk azt, hogy a Názáreti Mária, ki az Úr angyala szavára igen-t mondott, ki meglátogatta, elfogadta, amit Számára hírül hozott, mert az angyal a hírvivő angyal volt Hozzája.15 És itt jön az, József, Dávid sarja, az meglepődött, az csodálkozott, az töprengett, az nem tudta megérteni, hogy Ő hogyan vegye Jegyesét feleségül, hisz Ő Gyermeket fogant:

— De ez a Gyermek nem Tőlem van!16

Hányan és hányan vagytok e töprengésben, e félelemben, e aggodalomban, de talán ti is, ha olyan őszintén és nyitottan így elszenderülnétek, és a szíveteket nyitott hagynátok, s akkor jöhet ismételten az Úr angyala a Fényben, és ahogyan mondja Józsefnek:

— Ne félj, József!

Úgy mondhassa nektek is: Ne félj, testvérem!

— Ne féld elvenni Jegyesedet, Máriát, hisz a Szentlélek árnyékolta be.

Ne félj, testvérem, a Szentlélek szeretne hozzád jönni, a Szeretet által. Működni szeretne benned, hogy így haladjatok a meghívott úton.

De ne a látás vezéreljen benneteket. A hallás? A megtapasztalás? Hiszen mind szép és jó. De ha az Én Szeretetem megérinthette szíveteket, és a Szentlélek is elfoglalhassa a helyét, akkor nincs, miért félni, nincs, miért aggodalmaskodni, nincs, miért szomorúvá válni, nincs, miért kételyeket kísérteni, mert akkor ez a Szeretet, ki lehajolt, hogy te és te és te17 el ne vesszetek, kiemelve, felemelve az út porából, hogy eggyé válva a mindennapokban.

Így fontos, hogy a mai nap tanítása e várakozásban hozzon számotokra csodálatos Földre Szálló Szeretetet, és ez a Szentlélek, ez szeretettel töltse be szíveteket. És a Szentlélek segít felismerni a megvilágosító utat, amin már el nem veszel, és el nem tévelyedel.18 S ez a megvilágosult út Fényt és melegséget áraszt, ami által bizonyosságot nyerhetsz minden olyan problémádra, amelyben talán teljesen nem vagy magabiztos. De a kételyt el kell távolítani magatoktól.19 És akkor talán ti is értékelni fogjátok a működést bennetek, és talán akkor nem azt mondjátok, mint némelyek, hogy: „Hiszem, Uram, hogy létezel, hiszem, hogy működsz. De én miért nem láthatlak? Miért nem érinthetlek? S miért nem tapasztalhatlak meg jobban? Talán akkor én is más lehetek.”20

Igen, sokan és sokan vagytok így a saját érzés-gondolataitokkal. De ilyenkor, ahogy szolgám, kiválasztott Mária testvérem szokta némely testvérem részére elmondani:

— De ha nem is látod úgy, mint én Jó Jézus Krisztus Urunkat, de ha kérsz valamit, s kézzel foghatóan megtapasztalod, hogy igen, ez valóban az Úr Jézustól ered vagy az Édesanyjától, mert talán Hozzája fordultál a felajánlásod kérésében, akkor elégedj meg ezzel a csodával, s ezzel a kegyelemmel, s ezzel a megtapasztalással, ezzel a hallással, s ezzel a látással, ami talán a Szentlélekkel itt a bensődben működik. S ez is a tied, aminek örülhetsz, s ami által kiegyensúlyozott vagy, s ami által így haladsz a mindennapokban.

És akkor ez a várakozás, e advent közelségében jó cselekedetre vezérel. A jó cselekedet meghozza a saját gyümölcsét, ahogy a Szentlélek, amely benned van, segít, hogy még jobban felismerd ennek az esztendőnek is a Földre Szállt Szeretetét. Mert minden esztendőben ez a Szeretet ismételten Földre száll.

Rajtatok múlik, testvéreim, hogy felismeritek-e, és szükségetek-e van Reá.

Ez a Szeretet vezéreljen a mindennapokban, a mindennapokhoz, mert akkor nem csak a kezdet, a pusztában kiáltó hang, aki azt hirdeti számotokra, hogy:

— Térjetek meg, mert elközelgett Isten Országa!

Hanem az is, hogy a szegényeknek örömhírt hirdetnek, mert ez az örömhír a boldogságot, az örömet és a békét, a Fény szeretetében és kegyelmében ölel át, erősít meg és hozza el számotokra.

Így a mai nap kiválasztott Mária szolga keze által, a testvérben, árasztom számotokra e csodálatos áldást, amely most a Szentlélek működésének szeretetével áradjon reátok, hogy ez a szeretet érintse meg szíveteket és a ti saját lelketeket, hogy ez által felismerjétek, hogy valóban a Betlehemnek pusztájában, a zord éjszakájában e jászolba nem csak egy Gyermek érkezett, hanem, ami nagyon-nagyon fontos, a Földre Szálló Szeretet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek e advent csodálatos várakozásában vezessen benneteket e csodálatos úton, amely a Fény által elvezet a Földre Szálló Szeretethez, az örömhöz, a békéhez és a kegyelemhez, ami által valóban örülni tudtok a jelennek s majdan a jövőnek, amely előtt álltok a mindennapokban, a mindennapokhoz.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!