A Ne féljetek, Én, Jézus Krisztus Uratok veletek vagyok a világ végezetéig c. könyv alapján.

Előzmények

Az 1038-ban történt Szent István-i örökbeadás óta jogilag Szűz Mária a magyar trón birtokosa és Magyarország tulajdonosa, tehát Királynőnk. Azonban amíg az ország és a Magyar Szent Korona az egyházilag és közjogilag is érvényesen került Szűz Mária birtokába, addig a Szent Szűznek egyházilag is érvényes megkoronázásáról a magyarság és a Magyar Egyház „elfelejtett” gondoskodni.

Az Úr Jézus sükösdi jelenéseiben már a kezdetektől fogva tanított Szűz Mária, a Magyar Szent Korona és a magyarság kapcsolatáról. 1993. augusztus 19-én többek között ezt mondta:

Jézus Krisztus Urunk:

„Ti nem tudjátok még, hogy ti milyen közel álltok Énhozzám. Mária, Magyarok Nagyasszonya, Mennyei Királynőtök, az Én Édesanyám elindult felétek. Meghallotta az imátokat, amit Hozzá fohászkodva kértétek, imádkoztatok. De ez nem azt jelenti, hogy ti most abbahagyjátok. Én most azt kérem tőletek, Jézus Krisztus Uratok — Mária által —, hogy ti még többet imádkozzatok, még jobban kérjétek, hogy az Én Mennyei Atyám is azt mondja az Én Édesanyámnak, Máriának, Magyarok Nagyasszonyának, Mennyek Királynőjének, hogy ide, hozzátok jöjjön el.”

Még ugyanebben az évben az Úr Jézus sok tanítást adott Marikának a Magyar Szent Koronáról, annak eredeti és Szent István-kori formájáról stb. Egyben megígérte a Közösségnek, hogy eljön az idő, amikor boldogok lesznek azok, akik láthatják majd azt a Koronát, amely majd megjeleníti előttük sükösdi tanításait. Ugyancsak 1993-ban azt is elmondta az Úr Jézus Marikának, hogy a Magyar Szent Korona csak jelképesen a Szűzanyáé, és Ő csak jelképesen Királynőnk, habár a Magyar Szent Koronát elfogadta és Magyarországon a trónját is elfoglalta. Az Úr Jézus akkor azt mondta, hogy szükség lesz majd egy másik koronára, amely csak a Szűzanyáé lesz. Ezeket a tanításokat a testvérek akkor még nem értették, Marika pedig nem magyarázhatta meg számukra bővebben is, mert még nem érkezett el annak az ideje.

Rendkívül fontosak voltak a Szent Szűz Magyar Királynősége szempontjából az 1997. október első pénteki Jézus-üzenet, egyes részei:

Jézus Krisztus Urunk:

…ha elfogadjátok Édesanyámat Királynőnek a magyarságban, Magyarok Nagyasszonyának, Pátrónának, nem volna szabad félnetek, bíznotok és hinni Édesanyámban, Édesanyám segítségnyújtásában. (…) Készüljetek erre az ünnepre, erre a tiszteletre, és valóban merjétek megvallani most már, hogy igen, ehhez az anyaföldhöz tartozok, mert magyar vagyok! Olyan magyar, ahol Édesanyám — szavaitok szerint: a Boldogságos Szűzanya — elfoglalta a trónt és Ő lett a Királynő, hogy bennetek is felismerje gyermekeit, hogy segíthessen nektek, mert itt is érezni lehet Atyám figyelmeztető erejét éppúgy, mint a világon, a földkerekségen többfelé.”

Ez nagyon kemény felszólítás volt, nagyon nagy hatással volt sokunkra, mert Isten Fia egyenesen azt kérte, hogy ne csak a régi módon fogadjuk el újra Szűz Máriát, mint Pátrónát, hanem most már megkoronázott Királynőként.

Jézus Urunknak az 1993-ban elhangzott előrejelzései úgy valósultak meg, hogy a Mátyás-templomhoz tartozó úgynevezett Vári Kör fiataljainak vezetői nem sokkal ezen üzenet elhangzása után ― a Szentlélek sugallatára ―elhatározták, hogy a 2000. esztendőt úgy fogják méltóan megünnepelni, hogy a Mátyás-templom főoltárán álló Szűz Mária-szobrot 2000. augusztus 15-én, Szűz Mária Mennybevételének és Magyarország felajánlásának ünnepén megkoronáznák. Ehhez pedig szükségük volt egy Magyar Szent Koronára.

A következő év (1998) októberi üzenetében az Úr Jézus újabb felhívás- és jelzésszerű kérést adott:

Jézus Krisztus Urunk:

 „Tehát a magyar nép is erre hivatott, hogy ti is küzdjetek és szenvedjetek Édesanyámmal együtt, hogy valóban az igazi Királynőtök lehessen, és valóban védje és óvja ezt a népet. És ha Hozzá fordultok segítséget kérve, meghallja a hívást, és gyermekei számára kitárja anyai kezeit, kitárja országa felett a védőpalástját és óvja, védje és védelmezze nemzetét.”1

A „valóban Királynőtök legyen” kifejezés arra utal, hogy eddig a Szűzanya Uralkodónőnk volt ugyan, de nem volt törvényesen is megkoronázott Királynőnk. Ismét egy utalás a megkoronázásra és arra, hogy ha megkoronázzuk Nagyasszonyunkat, akkor Ő, immár mint Királynő több jogot és hatalmat kap védő kegyelmeinek kiárasztására.

Égi Édesanyánk koronázási koronája 2000. június 30-ára készült el.

Jézus Krisztus Urunk Sükösdön megáldotta az Új Koronát

Részletek a 2000. június 30-i ünnepi jelenés tanításból

Az Új Koronát gyertyafényes menet vitte be a sükösdi kápolnába, ahol az összegyűlt zarándok testvérek énekkel fogadták. Köszöntőjében — melyre a Golgoták előtti beszédeihez hasonlóan Jézus Krisztus Urunk készítette fel —, Marika a következőket mondta:

Mária:

Szeretném elsőként megköszönni a testvéreknek, akik már hónapok óta imádkoznak egy olyan kérésemre, amelyre mindig azt mondottam, hogy egy szándékkérés, ami nem csak nekem fontos, hanem az egész sükösdi, és az egész Magyarország népének. (…)

1000 évvel ezelőtt a magyar nép kapott egy Koronát II. Szilveszter pápától. 1000 év után, hogy megerősítsük a kereszténységünket Szent István királyunk hitében, aki már közbenjár a magyar népért, és mielőtt meghalt, ezt a népet a Boldogságos Szűzanyának oltalmába ajánlotta. A Szűzanya elfogadta ezt a népet a nemzetben, és azóta óvja és védi, és azóta lett a mi Királynőnk. A Királynő, akinek még nincs Magyar Koronája, hisz a Koronának csak jelképes elfogadása volt. Most a második 1000 évben Lajos2 testvért megkérték, készítsen egy Korona-másolatot, de minden értékében éppúgy, ahogy az elsőt megkaptuk. Ez a Korona elkészült, lám, ma itt van előttetek. És ezt a Koronát, a hétfői nappal3 indulunk, Rómába, ahol kedden kell leadni a Szentatyának, és szerdán fogja megáldani, és utána gyalogosan hozzák a testvérek Magyarországra. Augusztus 15-én fog megérkezni a Korona, amikor Budapesten a Mátyás-templomban a Szűzanyát nem csak jelképesen, hanem valójában is ezzel a Koronával megkoronázzák, és már nem csak Magyarország Pátrónája lesz, hanem Magyarország Királynője.

És ti, sükösdi testvérek, emlékezzetek arra, mikor 1993-ban, augusztus hónapjában elkezdte az Úr Jézus tanítani a Magyar Szent Koronát számomra és a magyar népnek. Sokan és sokan bolondnak hittek, azt mondták, légből kapott beszéd. Én mindig azt mondtam nektek, legyetek türelmesek, az Isten velünk van, Jó Jézus Krisztus velem van, segítséget nyújt mindenkor számomra, meghallgatja imáinkat és egyszer meg fogja mutatni a magyar népnek, hogy valójában Sükösd él, élni fog Jézus Krisztus szeretetében, kegyelmében és különösképpen jelenlétében. És a magyar népnek a Korona elkészült. Emlékezzetek arra, amikor 1995-ben útnak bocsátott bennünket Fatimába. Azt kérte tőlünk, hogy koronás Szűzanyát, vagyis Édesanyát hozzatok e helyre, aki elfoglalja trónusát. Akkor azt kértétek, kérdeztétek: »Hát nincsen olyan korona, ami hasonló a Magyar Szent Koronához?« Azt mondotta az Úr Jézus: »Ne a koronát nézzétek, csak a jelképet, hogy a korona itt legyen, de képzeljétek oda a Magyar Szent Koronát. Eljön az idő, amikor látni fogjátok ezt a koronát.« Ma itt van Sükösdön, e helyen. Nem a korona a Szűzanya fején, de a Korona itt van és ma elsőként hálával imádkozunk azért, hogy eddig az Úr Jézus velünk volt, a Boldogságos Szűzanya, elfogadták a kéréseinket, elfogadták a fohászainkat és a mai napban elérkezett. De most kérem a testvéreket, tovább is imádkozzatok, hisz még hosszú út áll előttünk, hogy ezt a Koronát valójában elvihessük oda, aki a földi helytartónk, II. János Pál pápa, aki elfogadja ezt a Szent Koronát, hogy áldását adja reá, és utána újra visszatérhessen Magyarországra, és ismét elfoglalja a Koronában a Boldogságos Szűzanya, az Édesanya és a Királynő azt a helyet, ami Őt megilleti.”

Ebből a bevezetőből kiderül tehát, hogy az Úr Jézus 1993-ban adott egyik ígérete éppen most teljesedett be, a másik pedig beteljesedőben van. Az Úr Jézus csak olyant ígérhetett meg, amit Ő kezdettől fogva akart is! A Szűzanya 2000. augusztus 15-ei megkoronázása az Új Szent Koronával tehát Jézus Urunk akarata és terve szerint történő esemény, beleértve ezen Új Korona elkészítését is.

Az a kifejezés, hogy a Szűzanya elfoglalja az Őt megillető helyet a Koronában ― annyit tesz, hogy a Magyar Szent Korona titokzatos testében, vagyis a Szent István-i Magyarországon, a magyarságban.

Marika bevezetőjében többek között ezt mondta: „valójában Sükösd él, élni fog Jézus Krisztus szeretetében, kegyelmében és különösképpen jelenlétében” ― ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Úr Jézus Maga igazolja Sükösd hitelét a jövendölések beteljesítésével, vagyis az Úr Jézus Maga igazolja sükösdi jelenéseinek valódiságát, hogy azok valóban Tőle erednek.

Az ünnepi engesztelés a Dicsőséges Rózsafüzér elimádkozásával folytatódott. A harmadik tized elmondása után az Úr Jézus megszakította az imát, mert Marikának jelenése lett. Az alábbiakban közlöm Jézus Krisztus Urunk ezután következett tanításának egyes részleteit:

Jézus Krisztus Urunk:

Ma megelevenedik előttetek a tanításom. A tanításom, amelyet már ti ma úgy mondjátok: »Oly régen adtál, Uram. Nem biztos, hogy emlékezünk reá.« Hisz a gondolat néha így működik bennetek. (…)

A mai nap ajándék az ünnepben4. Ajándék számotokra, hogy megelevenedik előttetek tanításom Mária szolga felé, amelyet átadhatott testvéreim számára is, de testvéreim számára is csak azoknak, akik megértették a tanításomat.5

(…)

A Dicső Király, amelyet elfogadtatok és királyként üdvözlitek és ünneplitek. Édesanyám, amit minden nép nem mondhat el magáról, hogy Királynője.6 De hogy a Királynő ne csak jelképben legyen előttetek a megelevenítésben, így Én, a Fiú a Második Személyben Mária szolga által árasztom ― kezei által ― az áldásomat. Az áldásom fénye fonja be e jelképet, a jelképben elevenedjen meg a működés kegyelme.7 A működés kegyelme valójában itt sem lehet tökéletes, de eljön az idő az ima kegyelmével, a meghallgatásában, hogy teljesen működővé válik.8 A működés kegyelme testvéreim kezében lesz, ha elfogadják úgy Édesanyámat a megszólításában, ami Őt megilleti.9 Ha Édesanyámnak is megadják azt a helyet, ami Őt valójában megilleti.10 Hisz vannak helyek, ahol nem szeretettel és örömmel vehet részt, vannak helyek, ahol kitiltják a jelkép-képben és a jelkép-szoborban. Ha várjátok azt 1000 év után is, hogy megismétlődhessék a történelem a jelenben, nektek is változtatnotok kell, el kell fogadnotok Édesanyámat a Királyhoz Királynőnek. Hisz Én vagyok a Király a dicsőségben11, Édesanyám e nemzetnek Királynője, aki védőpalástját borítsa rá nemzetére, óvja és védje a népet e nemzetben. De hogy ez a kegyelem a működésben jelen lehessen, el kell fogadnotok az Édesanyámat. Amíg ez nem történik meg, addig nem működik és nem érzitek a kegyelmet.12 Ím hát, testvéreim, ismét kéréssel fordulok hozzátok, Jó Jézus Krisztus Uratok, ahogy szólítotok, hogy imádkozzál és engeszteljél. Érezd, hogy az ima erejének a működésében kegyelem árad mindenhova, ahova kéritek. De hogy ez a kegyelem valójában a teljes működésében itt legyen, nektek, testvéreim, akik Édesanyám alattvalói vagytok, úgy kell a cselekvésben engedelmeskednetek, ahogy Őt ez megilleti. Amíg nincs változás az úton, addig nincs kegyelem felétek. Óvja és védi a népét a gyermekeiben, de nem teheti meg teljesen, mert ti sem fogadjátok el Őt és nem változtok a változásban.13

A fényem sugara áradjon e jelképre, amely megszentelődik megerősödik, hogy a működés csíráját elküldhessem. Hogy a csíra kibontakozhasson és növekedhessen, ezt mind a népnek Édesanyám gyermekeiben kell megtennie a cselekvésben, mert a fény, az lejön és eltölti.14  Az áldás kegyelme, amelyet elküldök. A feltámadási tündöklő fény ragyogása, a Szentlélek a Vigasztalóban és a Szív kegyelem-fény ajándéka áradjon e jelképre, hogy tündököljön minden testvérem felé, Édesanyám gyermekeiben a nemzetben. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek kegyelme fonja be és erősítse. Az erősség, a kegyelem, a működés csírája foglalja el helyét, hogy valójában a fényben elkezdjen kibontakozni. Dicső Királya, aki már jelen vagyok, várja, hogy megjelenhessen mellette a Királynő.15

A tanításom a kezdetben így szólt felétek: Van nektek egy különleges ajándékotok, amely mindennél drágább, és amelynek köze van Énhozzám. A tanítás lényegét nem értettétek akkor, most már értitek, pár évvel később, hogy mit nyújtottam számotokra kiválasztott Mária szolga által a tanításban. A tanításomban azt is mondottam számotokra, eljön az idő, amikor lesz királyotok, és majd koronáznak. De azt is mondottam, hogy a király mellett lesz ajándék és kegyelem. A kegyelem az ajándékban, ha most a Király után Királynőt koronáztok, és majdan a földi testvéreim közül olyan királyt, aki megmaradt Atyám gyermekének a szabad akaratban és a szabad cselekvésben és a szabad gondolkodásban, és aki elfogadja ismét a kereszténységben a kéréseimet, hisz nem parancs, csak kérés. Ezt tudom nyújtani a mai napban a kegyelemben, az ajándékban számotokra e boldog napon”

II. János Pál pápa megáldja a magyar nemzetet és az Új Koronát, valamint engedélyezi Szűz Mária megkoronázását

A Mátyás-templom küldöttsége 2000. július 3-án indult az Új Szent Koronával Rómába.

Elöljáróban több dolgot is meg kell említenem, amelyek a sükösdi Jézus-jelenések hitelessége miatt is fontosak.

Az Új Korona II. János Pál pápa általi megáldására 2000. július 5-én délben került sor a Szent Péter téren, egy általános kihallgatás keretében. Az általános kihallgatás első részében a pápa egy tanítást adott, majd egyenként köszöntötte az ott megjelent nemzetek képviselőit. A magyaroknak a következőket mondotta:

 II. János Pál pápa:

Isten, áldd meg a magyart!” ― ezt magyar nyelven mondta. Ezután olaszul folytatta: „Szent István nagy szent volt, vegyetek róla példát. Éljetek úgy, ahogyan Szent István élt, legyetek olyan szentek, mint amilyen szent Ő volt. Kérjétek Szent István segítségét, mert tud segíteni nektek!” Majd magyar nyelven fejezte be: „Szent István közbenjárására fogadjátok apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.”

Ezzel II. János Pál pápa megújította a magyar nemzetnek szóló, II. Szilveszter pápa által 1000 évvel ezelőtt küldött áldást.

Az Új Korona megáldásakor Őszentsége II. János Pál pápa a kezét a Korona Krisztus-képére és a Krisztus Szentséges Szívét jelképező kőre téve a következőt mondta latinul:

Amit ez a Korona tanít, az világosítson meg titeket!”

Ezek után a Mátyás-templom küldöttségének vezetője engedélyt kért arra, hogy megkoronázhassuk Szűz Máriát. Erre Őszentsége ezt válaszolta latinul:

Jó! Jó!”, majd ismételten megáldotta az Új Koronát. Az Új Korona tehát immár nem csak az Úr Jézus, hanem Földi Helytartója áldását is bírja, így teljes joggal használható fel a Szűzanya egyházilag érvényes megkoronázásához!

Szűz Mária megkoronázásának előkészületei

 Részletek a 2000. augusztus 4-i tanításból.

2000. ugusztus 4-én, első péntek lévén, ismét Golgota volt és a Golgota után most is nyilvános üzenet következett. Ebben az üzenetben az Úr Jézus a következőket mondta Szűz Mária közelgő megkoronázásával kapcsolatban:

Jézus Krisztus Urunk:

A mai napon a jubileumi évet ünneplitek és készültök e hónapban a magyarok egyik ünnepére, és az ajándékra, amely kötődik jelen lévő Édesanyámhoz. Édesanyám, hogy már ne csak jelképes Édesanya és Királynő legyen a magyar népnek, a magyar nemzetnek16, készítettetek Számára egy díszes, ékes koronát. A díszessége és az ékessége még elfogadható, megegyezik az államalapítóéval17, akit szintén ebben a hónapban ünnepeltek.18

(…)

De túl nagy ebben az előkészületben a pompa és a felhajtás. Holott Édesanyám nem vár tőletek mást, mint szeretetet, békét, tiszteletet és megbecsülést. Én, Jézus Krisztus Uratok, ennek az Édesanyának Fia, az Isteni Második Személy megkérdezem e néptől, e nemzettől: HOL VAN EZ BENNETEK?

Mindig azt kérem tőletek, hogy nincs szükség a pompára és a felhajtásra, hanem legyen az ünnep szeretetteljes és alázatos. Legyen jelen a megbecsülés és a türelem, legyen jelen a méltóság a szeretetben. Ugye, mi mindent adhatok számotokra, amelyen még mindig nem késő elgondolkodni, hogy a jelkép mellett valójában egy ékes kincset is ajándékozzatok Édesanyámnak. Ez az ünnep nagy pompával megtörténik, a felhajtásról nem is beszélve, és másnap minden megy tovább a maga útján. Nincs elgondolkodás, nincs elmélyülés, nincs jelen a szeretet, a béke, a türelem, a megbecsülés a méltóságban. Ugyanúgy jelen lesz a veszekedés, a megaláztatás, a kitaszítottság, a gyűlölet, a kapzsiság, a féltékenység. Kérdezem, mi most a fontos: A tisztelet, az ajándék, az ajándék értéke, tartalma, mondanivalója, vagy csak a pompa és a felhajtás?

A magyarságban a változás útjára meghívtalak benneteket is, testvéreim. Fogadjátok el, ismerjétek fel az utat, lépjetek rá és próbáljatok haladni rajta, de csak akkor juttok előre, ha megindul bennetek és rajtatok a változás hatalma.”19

(…)

Az ünnep 2000. augusztus 15-én nagy felhajtással és pompával kezdődött Esztergomban, ahol az Új Szent Koronát a Szent Jobbal és egy Bécsből hazahozott másik Szent István-ereklyével együtt nagy tisztelettel fogadták a Szent István király birodalmának minden részéről egybegyűlt hívek. Az Új Szent Koronát a bíboros úr a hívekkel a bazilikában fogadta és emlékeztetett arra, hogy ennek a Koronának a mondanivalója megegyezik a Szent István által Szűz Máriának felajánlott Magyar Szent Korona mondanivalójával, majd immár ennek az Új Szent Koronának a jelenlétében újította meg Szent István országfelajánlását.

Szűz Mária megkoronázása

Esztergomból az Új Szent Korona a „Győr” nevű sétahajón tette meg az utat Budáig, ahol a Rómából az Új Szent Koronát kísérő zarándokok és a hozzájuk csatlakozott hívek kíséretében érkezett a Budavári Nagyboldogasszony-templomba (közismertebb nevén a Mátyás-templomba). A templomot zsúfolásig megtöltötte az a több ezer hívő, akik a beérkező Új Szent Koronát nagy tapssal fogadták. Az egyházi szertartásokon szokatlan tetszésnyilvánítás mintha a régi királyválasztások hangulatát idézte volna. A szentmisét celebráló Kada Lajos érsek úr elmondta, hogy a szentmise végén meg fogjuk koronázni a Szűzanyát. Az óriási felhajtással és pompával megrendezett szertartás végén az Új Szent Koronát Szűz Mária jelképszobrának feje fölé helyezték, miközben Kada Lajos érsek úr imájában a következőt mondta: Megkérem Szűz Máriát, a Magyarok nagyasszonyát, hogy nyilvánítsa ki királynői hatalmát Országa felett.

A koronázás érvényes, mert az egyházilag érvényes kötelék — mint a szentségi házasságkötés, vagy a szenttéavatás is —, ha megkötötték a Földön, akkor megköttetett az Égben is. A koronázó szentmisén jelen voltak a magyar nép képviselői. A templom zsúfolásig megtelt, még a Szentháromság téren is álltak az emberek. Ahogy Esztergomban is, itt is képviseltették magukat a Kárpát-medence minden részének magyarjai, és a szórvány magyarság képviselői is. Jelen voltak amerikai magyarok is, a németországi magyarokat többek között egy pap testvérünk is képviselte. A magyar államot az igazságügyi miniszter asszony, két államtitkára és a köztársasági elnök úr felesége képviselte.

Ahogyan az Úr Jézus mondta Sükösdön, Szűz Mária már 1038-ban elfoglalta trónját, elmaradt megkoronázása, pedig most megtörtént. Ezzel a koronázással a Szent Szűz Magyarország feletti jogai megnőttek. Egy történelmi hasonlattal élve: Mátyás megválasztásától kezdve uralkodó volt, de teljes értékű király csak akkor válhatott belőle, amikor a Magyar Szent Koronával is megkoronázták.

Szűz Mária megkoronázásával beteljesedett egy országos, illetve nemzeti jelentőségű sükösdi jövendölés, hiszen Szűz Mária megkoronázása Jézus Urunk 1997. októberi kérésének teljesítése. Ekkor az Úr Jézus azt kérte, hogy a magyarság fogadja el Szűzanyánkat Királynőjének. Ez az elfogadás egy hosszadalmasabb folyamat lesz, de a koronázással mindenképpen elkezdődött.

Részletek a 2000. október 6-i tanításból

Jézus Krisztus Urunk:

Ma, amikor ünnep ünnepeket köt össze a megemlékezésben, amely Édesanyámhoz kötődik20, Édesanyám imára buzdítja gyermekeit, imára, hogy ne legyen félelem, gátlás és aggodalom teljesen az életetek. Ezért várja tőletek az imákat. Várja, hogy elfogadjátok a szentolvasót, a kegyelem ajándékát. Mert az élet az összekötésben és a ráhagyatkozásban néha rajtatok múlik, testvéreim. Igen, Én testvéreimnek szólítalak benneteket, mert elfogadtalak benneteket testvérnek. Vajon ti is meritek-e vállalni azt, hogy az Én testvéreim vagytok, mertek-e kiállni őszintén és tisztán, szeretetben és békében? Ha a változás útját a hívásomban elfogadtátok, felismertétek és ráléptetek, most haladhattok rajta.

És most, ez ünnep alkalmával, amelynek már a kezdete jelen van, és a folytatása következik, nyíljon meg szívetekben az »ÉG VIRÁGA«, öleljen át benneteket, illatozzon, erősítsen, hogy valójában Édesanyám gyermekei lehettek, Hozzája tartozhattok, hogy óvhasson és védhessen mint Édesanya, mint Pátróna, mint Nagyasszony, és végül mint Királynő, aki Koronát kapott a fejére.

Koronát, amely Mária, a kiválasztott szolga által, a kérésben engedelmeskedve megadatott,21 és itt kell most ismételten elmondanom, hogy tisztán és világosan lássatok, és megérthessétek a következőt:

Édesanyám Názáretben élt, egy földi gyermeke volt Atyámnak. Bűntelenül élt, hisz Atyám így küldte Őt a földre. Atyám újra visszahívta a szolgálatba a kiválasztás pillanatával22, hogy Általa Én megszülethettem a földre, hogy elhozhassam a fényt, a békét és a szeretetet.

Az Édesanya, aki elfogadta testvéreimet gyermekeinek a kereszt tövében23, és aki elfogadta ezt a nemzetet a felajánló, a kereszténységet szétárasztó gyermektől, testvéremtől, a ti földi szavatokat használva a királytól, aki a Koronát Péter utódjától kapta és elfogadta, és a kereszténységre buzdította a népet a nemzetben.24

És most, a kétezres Szentévben megadatott számotokra az, hogy az ezer éve történteket megismételhessétek. Az ezer év történelme valójában mindenkinek egyformán fontos legyen. Itt mondom el, hogy ne szóljatok rá többet Mária szolgámra akkor, amikor kihangsúlyozza számotokra, hogy nem másolatot adtatok Édesanyámnak. Édesanyám földi ember, kiválasztott, felvittük, koronát adtunk Neki. Hát Édes-anyámat már csak ennyire becsülitek, hogy másolatot akartok a fejére helyezni? Értsétek már meg! Ezért kértem Mária szolgámtól, hogy el kell vinni, el kell juttatni Péter utódjához, a Földi Helytartóhoz, hogy ismét az értéke meglegyen. És Én mit adtam néktek? ― A MŰKÖDÉS CSÍRÁJÁT. Ha még mindig nem értitek, hogy mit nyújtok számotokra, akkor addig ne beszéljetek. Elmélkedjetek és gondolkodjatok! Kinek a fejére, mit adtatok? Miért volt fontos az, hogy a Földi Helytartó áldását adja, beleegyezzen? ― Azért, hogy valójában a nemzet, a nép elindulhasson azon a változáson, amelyet már évek óta tanítok számotokra, itt, ebben az országban, és ahogy a ti szavaitokat használom: ebben a megyében. Hogy hívják ezt az egyházmegyét? Tudjátok? Mi a megyének a keresztény mondanivalója? Szent István kereszténységének megyéje. Hát nem véletlen, hogy Én ide jöttem közétek. Vegyétek észre már az összefüggéseket!25

Mária szolgámat addig fogom a Szentlélek kegyelmével erősíteni és megadni ajkára, ha kell, amíg minden fül meg nem hallja, hogy ÉDESANYÁM NEM MÁSOLATOT KAPOTT! (Ezt Mária nagyon hangosan, tagoltan, nyomatékkal mondja.) MEGFELELŐ ÉRTÉKET!

Vagy pedig lebecsülitek Édesanyámat. Ugyanazt nem adhattátok a fejére, ami által fel lett ajánlva a nemzetetek, hisz szüksége van arra az országnak. Nem adtam tanítást számotokra? Nem értettétek, meg? ― Kérésemben kérhettem ugyanannak az értékét, az értéke mellett kérhettem, hogy a Földi Helytartó, Péter utódja áldását adja, beleegyezzen, elfogadja, és kérhettem az intelmet, amit a nemzetnek küldött. Azt kell elfogadni, a szerint kell élni, értékesíteni.

Tőletek azt kérem, ha megértettétek a tanításomat, akkor ti is próbáljátok Édesanyámnak ezt a tiszteletet megadni és elfogadni, hogy méltó és illő Koronát adtunk a fejére.

Figyeljétek az összefüggéseket!

Hányszor és hányszor elhangzott már Mária ajkáról felétek, és tudom, a jelenlévők között is vannak testvéreim, akik azt mondják néha, hogy: »Ez már sok.«

Soha nem lesz sok, mert nem tudjátok még, mit várhattok ettől. Te és te, te és te, és sorba mutogathatnám, legyetek boldogok, hogy ennek részesei vagytok. Te nem biztos, hogy megéred teljesen a kegyelem működését, az értékét, a hovatartozását, de talán a gyermeked, az boldog lesz, hogy elmondhatja majd: igen, az én szüleim, vagy az én szülőm közreműködött ebben.

Segítséget nyújtott annak a falusi, tanulatlan asszonynak, mert szüksége volt a segítségére. Hisz tudjátok, Mária szolgámat a magasabb körökben csak így nevezik. Nem értik még azt, hogy a tanulatlan, ha meg kellett állni mellettük, még eddig nem vallott szégyent, mert Én, Jézus Krisztus Ura mellette vagyok és erősítem.

Ezt most nem harag, nem gyűlölet, és nem indulat miatt adtam hangosabban, hanem azért, hogy akinek füle van, az hallja meg és fogadja el az értelem értelmét, hogy mit várok tőletek, különösképpen, akik Mária mellett vannak a segítségnyújtásban, hisz útjára bocsátok hamarosan mindent, ami ezzel kapcsolatos.

Ti örüljetek, és éljetek örömben és boldogságban, mert amit most még nem értetek, eljön majd az idő, amikor meg fogjátok érteni, ha itt lent nem is teljesen, de majd a gyermekeitek, és akkor megköszönitek, hogy részesei lehettetek ennek.

A mai nap ajándék lesz számotokra olyan téren, hogy Mária kiválasztott keze által Én, Jézus Krisztus Uratok testvéri áldásomat küldöm testvéreim felé. Édesanyám, a Pátróna, a Nagyasszony KIRÁLYNŐI áldása öleljen és fonjon be benneteket. Mutassa meg az utat a mindennapjaitokban, a haladásban, hogy legyetek egyek, hogy váljatok eggyé, és szorosan fűződjetek egymáshoz, ahogy a búzaszemek a búzakalászban, vagy a szőlőszemek a szőlőfürtön.

Áradjon reátok a Szentévben, az ünnepi tiszteletben a különleges áldás.

Édesanyám a Királynő, és Én, Jézus Krisztus Uratok, mint testvér küldöm reátok együtt az áldást. A kegyelem megerősítésében, a fény átölelésével, az út megvilágosításában a felismeréshez, a változáshoz, a kitartáshoz, az eggyéváláshoz.

A különleges áldás segítsen a mindennapjaitokban, és bátran forduljatok Hozzám, Jézus Krisztus Uratokhoz, a testvérhez, vagy Édesanyámhoz, a Királynőhöz, aki segítséget nyújthat gyermekei számára, és kiengesztelheti számotokra mindazt, amiért Hozzá fordultok.

Így küldöm áldásomat:

Az ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK!

A SZENTLÉLEK KEGYELME MUTASSA MEG AZ UTAT A MINDENNAPJAITOKBAN. A KÜLÖNLEGES ÁLDÁS FÉNYE ÖLELJEN ÁT, ÉS SEGÍTSEN A VÁLTOZÁS ÚTJÁN A HALADÁSBAN A MAI NAPON, A HOLNAPBAN ÉS A HOLNAPUTÁNBAN.”26

Szerkesztette: Csomor Lajos