JÉZUS URUNK FELTÁMADÁSI TANÍTÁSA 2005. március 27.

A Feltámadott  jelképszobra

A Feltámadott jelképszobra

Mária kiválasztotti kegyelmi állapotban:

 Ó, dicsőséges, szép hajnal a Fényben, hol angyalok vannak, és köszöntenek: Ébredj, testvér, ébredj, hisz itt a Fény, a kegyelem!

Hisz a Fény kegyelem.

Én még nem látok semmit.

S az ének… (…)

Ó, dicsőséges, szép hajnal, a friss illat jelen van.

Sötétség tárul még felém. De valamit látok a távolból. Érkezik…

Itt a Fény! Megjelent! És már a sötétség is eltávozott.

Ó, Dicsőséges, Szép Fény a hajnalban, köszöntelek Téged! Hisz angyalok jöttek hírül hozni, hogy ébredjek. Ébredjek, mert itt a kegyelem a Fényben.

A Fény megnyílik.

Üdvöz légy, Király, Királyoknak Ura!

Dicsőség és boldogság köszönt e szép hajnalban.

Ó, Jézus! Ó, Úr! Ó, Messiás? Ó, Megváltó?

De Te nekem a Mester vagy, a Tanító! Ki így szóltál hozzám. Fogadd hát tőlem e köszöntésem.

Igen, hallom az angyaloknak harsonáját, énekét: Krisztus feltámadt! Álleluja! Álleluja!

De rég óta vártunk Téged, Uram! Hogy így köszönthesselek, hogy: Álleluja!

Már olyan régen szólt örömmel, szívből és szeretettel Feléd.

 Krisztus feltámadott! Örvendjünk hát, emberek!

Mint az angyal éneke, most szól szépen énekem.

Álleluja! Álleluja! Álleluja!1

 Ébredezve, elindulva, hogy köszönthessem.2

 Álleluja! Álleluja! Krisztus feltámadt!

Álleluja! Álleluja! Krisztus feltámadt!3

 E dicső, szép hajnalban eljöttél hát hozzánk, hogy köszönthessünk, mert vágyakozunk a kegyelemre. A kegyelem, amely szívünket, lelkünket érinti. Felkészültünk, hogy (…) elfogadjuk.

 Álleluja! Álleluja! Krisztus feltámadt!!4

Örüljetek, vigadjatok, énekeljetek, mint az angyalok a Mennyben!5

 Krisztus feltámadt!

Álleluja! Álleluja! Krisztus feltámadt!

Álleluja! Álleluja! Krisztus feltámadt!6

 Öröm és boldogság a szívünkben, lelkünkben, hisz megnyissuk, hogy a kegyelem most itt lehessen, és elhozhassa számomra mindazt, amire vágyakozom, amire felkészítettél, ó, Édes, Jó Uram, számomra.

 Meghajolok e kereszt előtt7, amire emlékezünk. Mert ez a kereszt értünk, az emberiségért van jelen. Hisz Atyánk annyira szeret bennünket, hogy Téged, Uram, Jézus, adott értünk. Te vállaltad e keresztnek nehéz hordozását. A hordozásban vállaltad értünk a megaláztatást, az Arcul köpést. Vállaltad értünk a betegséget, a gyarlóságot, a tetteinket, a cselekedeteinket. Ha ez a kereszt nem lenne, ha ez meg nem történhetett volna, Te bemenni a Dicsőségbe nem tudtál volna. Nem tudtad volna számunkra elhozni a Megváltást.

Hála, köszönet, szeretet, amit tudunk e kereszthez letenni szívünkből, lelkünkből.

Köszönjük, Uram, Jézusom, hogy most is szeretsz bennünket, és most is vállalod mindazt, amire emlékezünk. Most sem hagysz el bennünket, fogod kezeinket. Fogod, és vezetsz. Hisz erről a keresztről Te letekintettél az emberek közé, a testvéreidhez. Értük szóltál Atyádhoz. Most mi azt kérjük Tőled, hogy hajolj le hozzánk is, értünk is szólj egy pár szót Atyádnál. Hisz megpróbálunk hűen, szívből és szeretettel Hozzád tartozni, és követni Téged.

Öröm és boldogság ez a dicsőséges, szép hajnal. Hogy már ez a kereszt azért van jelen, hogy emlékezzünk, és el ne felejtsük, hogy volt egy Ember, aki Istennek Fia, és aki vállalta mindazt, amit egy földi ember nem tudott volna elvállalni. De a Te vállalásod hozta el számunkra az örömet, a boldogságot, és most, e hajnalban, a Dicsőséges Fényt a kegyelemhez.8

 Nincs öröm szívetekben?9 Nem tudtok örülni és örvendezni, énekelni? Hisz Krisztus feltámadott e Fényben, e hajnalban!10

 Mária a kápolnában:

 Köszöntelek, ó, Édes, Jó Jézusom, e helyen, ahol jelen vagy az Élő Kenyérben és az Élő Vízben, hogy számunkra Táplálék és Víz legyél. Mert ez a Kenyér — aki ebből eszik, nem éhezik meg. Ez a Vér-Víz az Élő Vízben, amely jelen van — nem szomjazunk meg. Te hívod Magadhoz testvéreidet, de mi egyre ritkábban és ritkábban halljuk meg hívásodat. Nem érezzük szívünkben, lelkünkben, hogy ez a Kenyér, ez a Víz a verejtékének Vérében, mily nagy küzdelmek árán adatott és ontatott. Hisz ez mind azért történhetett, mert szerettél bennünket, akik a nemzet és a nép emberei vagyunk a testvéreidben, Atyád gyermekeiben. Hogy minket megmenthess, nekünk egy szebb és jobb helyet tudjál készíteni. Ezért vállaltad mindazt, ami megtörténhetett. Mert a dicsőség a Fényében csak így jelenhet meg számunkra.

Így köszöntünk hát Téged e boldog hajnal ünnepén a Fény kegyelem-szeretetében, amely jelen van, és amely megmarad. Csak mi, a földi gyarló ember megnyitott szívvel tudunk-e figyelni, és el tudjuk-e fogadni mindazt, ami a kegyelemben most jelen van? Hisz ma itt vagy, a kegyelem is itt van. De még nem tudjuk, meddig árad felénk így ez a kegyelem, amely szinte kézzel fogható. Csak fel kell rá készülni, felismerni és elfogadni.

És most szóljon a hálaének: „Téged, Isten, dicsérünk”!11

 Álleluja! Álleluja! Krisztus feltámadt! E dicső, szép hajnalban elhozza számotokra is a Fényt, az örömet, a boldogságot és a csodálatos kegyelmet!12

 Jézus Krisztus Urunk:

 Íme, e hely, amely jelen volt számunkra a hetek folyamán. E hely, amely a fájdalmat és a szenvedést adta vissza számotokra. De ma e hely örömet és boldogságot hoz. Örömet és boldogságot áraszt minden nyitott szívű testvérem felé, aki felkészülve, hogy elfogadhassa e dicső hajnal Fény-kegyelmét, ami ma jelen van.

A hét első napján Mária Magdolna — még sötét van — kimegy a sírhoz, hogy kenetet vigyen Urának. Mikor oda ér, azt veszi észre, hogy a követ elmozdították. Benéz, és megijed, és elkezd szaladni. Siet a tanítványokhoz.

— Simon Péter! Hozzád szólok, és a többiekhez! Ott jártam a sírnál, de a sír nyitott és üres! Elvitték az Urat, és nem tudom, mit tegyek.

Sír és fél Mária Magdolna.

A tanítványok meglepődnek a hír hallatán. Simon Péter, és akit Jézus nagyon szeretett, elindultak sietve, futva a sírhoz. A Szeretett Tanítvány gyorsabban szaladt. Oda ért a sírhoz, benézett, de nem ment be. És azt látja, hogy a gyolcs-leplek ott vannak. És Jézus Fejét takaró kendő külön, összehajtva.

Oda ér Simon Péter, ki belép a sírba, és meggyőződik arról, amit az asszony mondott.

Valóban a Mester feltámadott. Meg kellett hát történnie a szenvedésnek, a halálnak és a Feltámadásnak.

Elindulnak hát vissza a tanítványokhoz, hogy megvihessék az örömhírt, hogy a Mester már nincs a sírban.

A vasárnapi nap tovább, pár órával később, mikor két tanítvány elindul Emmánuesz faluja felé, amely nem messze volt Jeruzsálemtől, 2-3 óra járásnyira. Útközben beszélgetnek, megvitatják, hogy mi is történt. És ahogy így vannak jelen az útközi haladásukban, Maga Jézus oda szegődik hozzájuk. De ők nem ismerik fel, hisz akadályozva vannak a látásban. Később megszólítja őket Jézus:

— Miről beszélgettek ti itt most, ahogy haladtok az út közben?

Elszomorodik egyik, és másik, akit Kleofásnak hívnak, megállva Feléje fordul, és így szól Hozzája:

— Talán Te vagy az egy idegen ebben a városban, aki nem tudod, mi történt itt?

Jézus szeretettel fordul feléjük, így szól:

— Hát akkor mondjátok: mi történt?

— Nem ismered a Názáreti Jézus esetét?! Akit tetteiben, szavaiban, nagy hatalmában, Prófétában Istenként tisztelte a nép? De főpapjaink, elöljáróink átadták Őt, akik elítélték, és keresztre feszítették. Pedig mi azt hittük, hogy Ő a Messiás, aki megváltja Izraelt. És már 3 nap telt el azóta. De ez még mind semmi! Asszonyok, akik hozzánk tartoznak, hajnalban elmentek a sírhoz, és azt mondják, nincs ott a mi Urunk.

— Talán elvitték?

— Nem tudjuk. A tanítványok igyekeztek megnézni. De azzal a hírrel érkeztek, hogy az asszonyok igazat mondtak.

Ezek után Jézus így szól feléjük:

— Ti, oktondiak! Kétkedő szívűek! Miért nem fogadjátok el azt, amit a próféták az Írásban megjövendöltek Őróla? Ha nem szenvedi el mindazt, ami a jövendölésben jelen van, hogy mehet be dicsőségébe?

Ez idő alatt megérkeztek. Jézus úgy tesz, mint aki készül tovább elmenni, de ők marasztalják:

— Nézd, estére jár az idő, a Nap is lemenőben van. Maradj hát velünk.

Jézus ott marad velük boldogan. Később asztalhoz ülnek. Ő Kezébe veszi a kenyeret, áldást mond, és megtöri. És boldogan átadja feléjük. Ekkor ismerik fel az ő Jézusukat, az ő Mesterüket, boldogan!! Hisz már a szemük nyitva van. Már semmi sem akadályozza a látásban. De az örömtől, mire teljesen felocsúdnak, a Mester már nincs közöttük — eltűnt.

Egymás között beszélgetnek ismét:

— Mikor útközben jöttünk, és beszélgettünk, te nem érezted lelkedben a lángot? Ahogy szólt a prófétákról, a szeretet a szívünkbe hatolt! Már akkor fel kellett volna ismernünk, hogy Ez nem más, mint a mi Mesterünk! Forduljunk hát vissza, és menjünk a többiekhez, hogy hírül adjuk.

Boldogan el is indultak. Késő estére értek vissza, amikor a többiek így fogadják:

— Valóban feltámadt a mi Urunk! Hisz Simonnak megjelent!

— Mi is hisszük, hisz találkoztunk Vele! Beszéltünk Vele! És megtörte a kenyeret. Akkor ismertük fel Őt.13

 Mária:

 Igen, ahogy a tanítványok jelen voltak e hajnalban és e napszakban, mi, Uram, hányszor nem látunk? Hányszor akadályozottak a szemeink? Hányszor nem érezzük szívünkben a lángot és a szeretetet? Hányszor nem érezzük, hogy a lelkünk mire hív, és mit vár tőlünk? Hisz boldogság, öröm és szeretet, amit Te árasztasz minden embertársad felé a testvéreidben. Te egyformán szereted testvéreidet. Te nem teszel különbséget, csak mi, a földi emberben. Csak mi, akik nem nyissuk meg szívünket, lelkünket, hogy észrevegyük mindazt, ami a kegyelemmel itt van előttünk, megadathat számunkra. De figyelek, észreveszem, elfogadom.

Köszönöm! Köszönöm, hogy ma hozzám eljöttél!

Köszönöm, hogy árasztottad a kegyelmed Fényét és a szeretetedet!

Köszönöm, hogy e helyen ismét jelen vagyok.

Köszönöm, hogy mindezt megtapasztalhatják velem testvéreim, kik megnyissák szívüket a tanításod és kérésed szerint. És képesek elfogadni a kegyelmet, amely ma e hajnal fényében jelen van.

 Jézus Krisztus Urunk:

 Így áradjon felétek áldásom a kegyelem szeretetében, összekulcsolva kezeitekben.14

Hosszú volt az idő a felkészítésében. Talán sok könnyet ontottatok, talán az együttérzésben, talán a fájdalomban, talán saját magatok felajánlásának cselekvésében. Ma ismét jelen van a könny, de ez a könny ma öröm- és boldogságában áradjon arcotokra. Így legyen szívetekben és lelketekben. Mert eljött felétek e dicső hajnalban a Fény a kegyelem szeretetének áldásában. Áradjon reátok, töltse be minden nyitott szívű testvérem szívét és lelkét. Töltse be az egész testeteket. Érezzétek a meleg szeretet-lángot, amely most tetőtől talpig átölel a Fényben és a kegyelemben. Mert öröm és boldogság és szeretet, amely ma e Ünnepnek különösképpen része.

Ezt az áldást hoztam ma hozzátok, testvéreim, szolgámmal, kivel együtt voltatok e hosszú időben. Szolgám azt kérte Tőlem, köszönjem meg számotokra, hogy elfogadtátok az ő és az Én, Jézus Krisztus Uratok hívását, és erősítettétek imáival az imátokban és a jelenlétetekkel. Én ezt a meghívást ismételten megadom, ahogy ezt valamikor bástyáimnak és segítőimnek megadtam. Most ismét ezt adom minden jelen lévő szívű, nyitott testvéremnek — ki fogadja el hívásomat, ki érzi szívében és lelkében a Fény melegének szeretetét, és ki jön el, mikor szolgámnak szüksége van reátok, a jelenlétetekre és a szeretetetekre.

Ma e áldásommal jöttem felétek örömmel, boldogan és szeretettel.

Most szóljon hangosan, szívből az örömteli ének.15

 Mária:

 Köszönöm, hogy itt lehettem e helyen, ahol sokszor a félelmet éreztem a szorongásomban. De ez ma nincs jelen — ma csak az öröm és a boldogság és a szeretet.

Álleluja! Álleluja! Krisztus feltámadt!16 A Fény és a szeretet és a kegyelem árad reátok. Töltse be ismételten szíveteket és lelketeket.17

Mária éber állapotban:

 Mily erős a Fény! Hisz lángol a szív.18 Öröm és boldogság a kegyelemben!

Elmegy a Fény. Mintha eltávozna. De az öröm a szeretet kegyelmében itt marad, a Fény sugara, amely átölelt, megerősített és felmelegített. Ha már eltávozott a látásomban, de szívemből, lelkemből, testemből nem engedem eltávozni.19

FELTÁMADÁS 2004. április 11.

Mária kiválasztotti kegyelmi állapotban:

 Dicsőség (…)!

Köszöntelek e szép Fényben! A Fényt, amelyet már oly régen vártam. Hisz most már itt van az öröm e hajnalban. Az örömmel elkezdődhet az Ünnep. Az Ünnep, amely kegyelmet és szeretetet áraszt felénk.

Dicsőséges, szép hajnal, köszöntelek a Fény Ünnepében!

A Fény felemel a közelségének átölelésével.

És ezt már a hajnalban látom. És a Fényben a követ. Kő, amely már nincs a helyén. De a Fény már nem is a kőre vetítődik.

Köszöntelek, ó, Dicsőséges Királyom e csodálatos Fényben!

A feltámadott Jézus jelképszobra

A feltámadott Jézus jelképszobra

Hallom az angyalok harsonáját, amely köszönt e hajnalban és e Fényben.

Álleluja, álleluja, Krisztus feltámadt!

Álleluja, álleluja, Krisztus feltámadt!

Álleluja, álleluja, Krisztus feltámadt!1

 Ó, de szép! Ó, de csodálatos!

Királyi zászló tündököl. Leng, leng e Fényben a magasban. Itt az idő, hogy a kegyelem áradjon szét. Kegyelem, amely jelen van most már az örömben, a Fényben és a hajnalban.

Ó, Dicsőséges, Szép Király e csodálatos Fényben!

Nem tudom. Úgy érzem, minden porcikám remeg.

Igen, szóljon hát az ének az öröm-hajnalban, hogy: „Álleluja, álleluja, Krisztus feltámadt!”2 De szép!

Igen, elindulok, hisz mindenkinek örülni és vigadni kell e csodálatos ünnep kezdetén.3 De szép! Csak még hangosabban, egy picit, fújjátok.4

Melegszem, úgy érzem. A meleg átölel, a Fény átölel.5

 Álleluja, álleluja, Krisztus feltámadt!

Álleluja, álleluja…6

 Köszönöm.

Krisztus feltámadt! Álleluja! Álleluja!7

 Álleluja, álleluja, Krisztus feltámadt!8

Álleluja, álleluja, Krisztus feltámadt!

 Örüljünk és vigadjunk e hajnalkezdet Ünnepén!

 Igen, Uram, itt vagyok9, ahol a sír ridegségét, félelmét, sötétségét és hidegét adtad számomra, hogy átöleljen, és velem legyen. Most ismét itt vagyok, ahol már nincs jelen a rideg, a félelem, a sötétség hidegsége. Hisz már a Fény a meleg szeretetet árassza, amely átölel e hajnal Ünnepében. Az Ünnep, amely megkezdett számunkra, hogy örvendezhessünk és vigadhassunk, mert eljött a Boldog Ünnep, amikor Téged köszönthetünk, ó, Király, a dicsőségben, a Fényben és a magasságban, ahol jelen van a zászló, amely meglenged előttem. Üzenet számomra, üzenet számunkra, hogy véget ért már a szenvedés, mert az Élet erősebb a halálnál.

Köszönöm hát Neked, ó, Drága, Jó Jézusom, hogy velem voltál e hosszú időben a szakaszokban. Elfogadtad a bűnös, gyarló embert a szolgádban. Elfogadtad mindazt, amivel Hozzád fordultam a kérésemben, a fohászomban. Fogtad kezem és vezettél. És ez által eljött számomra e öröm, e kegyelem, e szeretet, e béke és a felszabadult boldogság.

Dicsőség és hála Néked, Uram, Jézusom!

 Minden térd meghajoljon

Minden nyelv csak Rólad szóljon,10

Mert Jézus, Ő az Úr!

Ő az Úr! Ő az Úr!

Betölt engem Szent Lelkével,

Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon,

Minden nyelv csak Rólad szóljon,

Mert Jézus, Ő az Úr!

 Köszönöm, Uram, hálával tartozva a Te Szentséges Szívedhez, hogy megadtad számomra a szenvedés után e Ünnep-kezdetet!

Így most már elindulok e helyről, ahogy hétről hétre indultam Eléd a fájdalom és a szenvedés meghívás-utamra. Hisz már nincs bennem sem félelem, sem gátlás, sem szorongás. Elmúlott már a ridegség és a hidegség. Most már csak a szeretet, az öröm, a béke kegyelme ölelt át, így már boldogan járulok ismételten Eléd.11

Álleluja! Álleluja!12 Eljött az Örvendetes Ünnep a hajnalban! Ma is mondjuk boldogan és örömmel: „Veled leszünk, drága szolga, Mária! Megyünk veled az Öröm-Ünnep hajnalára!”13

Nem mondják, Uram! Nem akarnak jönni velem.14

Nincs bennük öröm. Nézzed már őket, hogy örüljenek és vigadjanak!

Nagyobb a meglepetés és a meghatottság. Köszönöm.

Én itt vagyok, Uram, Előtted, a megszokott helyemen15, hisz itt mondtam ígéretet Számodra, hogy elfogadom a meghívás-utamat. Az út, amelyre meghívtál, nehéz a fájdalomban és a szenvedésben. De mindig tanítottál és készítettél, hogy a fájdalom és a szenvedés után mindig jön egy öröm, egy békesség, egy szeretet és egy kegyelem, amely átölelhet, amely felmelegíthet, amely megerősíthet, és ami által ismét el tudom fogadni mindazt, amit vársz tőlem, Uram, Jézusom. És most boldog vagyok, hogy ismét itt lehetek az örömben, a békében és a mérhetetlen nagy szeretetedben. Hisz a szeretet volt e út-szakasznak a jelmondata 6 héten keresztül, hisz megvilágítottad számunkra a szeretetet, többféle formáját. Rajtunk áll, akik valóban azt mondjuk, hogy testvéreid vagyunk, hogy elfogadjuk, szívünkbe zárjuk, és megpróbáljunk e szerint élni és haladni az élet útpályáján.

Megköszönöm hát Neked, ó, Drága, Jó Jézusom, hogy ismét része lehettem e küldetésemben, e elfogadásomban, e haladásomban e szakaszban, ami most volt számomra jelen hétről hétre. De most már boldog vagyok, örülök, örvendezek, énekelhetek, mert eljött a dicső hajnal az Ünnep megkezdésében.

Köszöntelek hát Téged én is, szolgád!

És most elfogadom a kegyelem-tanításodat, ami számomra jelen van.

 Jézus Krisztus Urunk:

 Hajnal van. Egy asszony, akit Bűnbánó Magdolnának neveztek, fűszert vesz önmagához és illatos olajat. A hét első napja van. Elindul hát, hogy megnézze a sírban az ő Mesterét — a Mestert a Názáreti Jézusban.

Ahogy halad előre, messziről látja, hogy nincsenek őrök. Messziről látja, hogy a kő sincs a helyén.

— Mi történt?

Nagy lélegzetekkel gyorsabban szedi lépteit.

Mikor oda ér, látja, hogy nincs itt az Úr. Elszomorodik. Könnyek jelennek meg a szemén. S az után sietve szedi lépteit, hogy elmegy a tanítványokhoz. Oda ér, zörget számukra:

— Simon Péter! Simon Péter! Hozzád jöttem. Nincs meg az Urunk, elvitték! Nincs a Mester, a Názáreti! Valahova elvitték!

Meglepődnek a tanítványok, Simon Péter. Gondolkodnak, hogy:

— Igazat mondhat-e e asszony?

De Simon Pétert valami hajtja. Elindul, hogy szaladjon, hogy ő is megnézze, valójában mi történt a sírnál. De a Szeretett Tanítvány is elindul, és ő gyorsabban szalad. Előbb ér a sírhoz. Látja, hogy üres. Látja a lepleket, de nem lép be. Megvárja, míg oda ér Simon Péter. Belép, nagyot csodálkozik. Akárhogy tekintget:

— Üres ez a sír! És a leplek itt vannak összehajtva. De nézd! Nézd, János, ami az Arcát takarta, az külön van!

Nem értették. Szomorúvá váltak:

— Hol van a mi Urunk? Hol van a mi Mesterünk? De hogy a leplek itt maradtak?!

Kijönnek hát szomorúan, mintha sírni akarnának. Elindulnak. S ekkor baljukon egy Férfi szólítja meg, egy Ifjú Férfi. De szemük akadozva volt a látásukban. Ő így szól hozzájuk:

— Miért keresitek az Élőt a holtak között? Hisz nektek nem tanította senki: élőnek élő a barátja, holtnak holt a barátja?

De mivel akadályozva voltak a látásban, nem ismerték fel a Mestert. Szomorúan továbbmentek.16

De nem csak ők voltak akadozva a látásukban, hisz az emmauszi úton 2 tanítvány halad. Beszélgetnek egymás között, de már a beszélgetésük lassan vitává alakul. Oda lép hozzájuk egy Ifjú Férfi, és megkérdezi tőlük egy darabon a követés után:

— Min vitatkoztok?

Ők így felelnek:

— A Názáretin. Nem is vitatkozunk talán, csak tanakszunk. És nem értjük.

— Miért? Mi van a Názáretivel?

Meglepődve néznek a férfiak:

— Te vagy tán az egyedüli, vagy idegen vagy, hogy nem hallottad, mi történt a napokban a Názáretivel?

Idegen válaszol:

— Nem hallottam. Hát mondjátok!

— Ő volt a Názáreti, aki tanítványokat választott, tanította. Csodákat tett. És mégis a zsidók keresztre feszítették. Kínhalált szenvedett. És Te erről semmit sem tudsz?!

Meglepődtek a Férfin, mert nem ismerték meg, hogy már a Mester van velük. Hisz a szemük akadályozva volt a látásban, így a felismerés nem volt bizonyos részükre. De az úton továbbmennek, és beszélgetnek.

Később, mielőtt betérnének, maguk között megbeszélik, hogy megéhezve esznek egy kicsit. Kenyeret vesznek elő, de megkérdezik az Idegent, hogy:

— Te is eszel velünk?

Ők Számára átadták a kenyeret, hogy akkor egyformán ossza meg. És mikor Kezébe vette az Idegen a kenyeret, megtöri, és átadja részükre. Elveszik. Egymást nézik a meglepetésükben:

— Hisz úgy törte meg a kenyeret, mint a Názáreti!

És mire jobban szétnéznek, már senkit sem találnak:

— Szaladjunk mink is a tanítványokhoz. Mondjuk el, hogy mi történt velünk. Ez biztos, a Mester volt! Ő törte meg a kenyeret részünkre!

De a tanítványok meglepetten hallgatják, és így válaszol Simon Péter:

— Nem tudjuk, hol van a Mester. Nincs a sírban. A sír üres. A leplek ott voltak együtt, összehajtva. Ami Arcát borította, az pedig külön volt. Most szomorúak vagyunk, mert nem tudjuk, hol van a Mesterünk.17

IMG_5287 jav Sükösd 2013 Feltámadás

A jelképes üres sír a sükösdi kápolnában.

 Mária:

 Köszönöm, Uram, Jézusom, a tanítást a kegyelem szeretetében. Hisz a tanítás számunkra megadta azt az ajándékot, hogy mi is ne máshol keressünk Téged a feltámadásunk örömében, hanem itt, belül, szívünkben, lelkünkben, mert itt vagy bennünk, csak érezni kell és elfogadni e kegyelmet az ajándékban. Így boldogok vagyunk, hogy üdvözölünk és énekelünk e csodálatos Ünnepben, mert eljöttél közénk, hogy elhozhasd a Fényt, a békét és a csodálatos, mérhetetlen nagy szeretetedet. Ennek reményében énekeljük: „Krisztus feltámadott! / Halljátok meg, asszonyok…”18

Uram, Jézusom, megadtuk Számodra a köszöntést az örömben és a szeretetünkben e énekben. Most mi várjuk Tőled, hogy add ajándékodat: áldásodat, szeretetedet, békédet, kegyelmedet számunkra, hogy megnyithassuk szívünket, lelkünket, hogy elfogadhassunk szeretetünkben, és valóban ne máshol keressünk, csak saját szívünkben és saját lelkünkben.

Összefogjuk kezünket, megnyissuk szívünket, hogy elfogadhassuk azt a kegyelmet, ami számunkra jelen van.

Uram, Jézusom, a testvéreimet összeöleltem, ahogy kérted.19 Én reménykedem — azt csak Te látod —, hogy megnyithatták szívüket, lelküket, hogy készen állhassanak arra a szeretetre és kegyelemre, amit Te nyújtasz számunkra.

 Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntelek hát benneteket, testvéreim, e Ünnep hajnalában!

Hisz a tanításomból mindig megkaphattátok utána áldásomat, szeretetemet, kegyelmemet. Ez most sem lesz másképp e örömben, e boldogságban, e kegyelemben. Most is árasztom reátok a csodálatos Fényem szeretetét, békéjét és örömét. Ölelje át minden nyitott szívű testvéremet e kegyelem a szeretetében, hogy érezd szívedben, lelkedben, hogy itt van már az öröm, itt van már a béke, itt van már a kegyelem a szeretetében, ami most átjárja testvéreim szívét, lelkét, testét, egész lényét.

A Fényem által áradjon reátok a Feltámadásom áldása a kegyelmemben, hogy érezd: a ridegség elmúlott, a félelem elszállt, a sötétség megszűnt. A hideg? Felváltotta a meleg szeretet. Érezd szívedben, lelkedben. Ujjongjál, testvérem, e kegyelemben! Mert az áldás, amely most átölel, felmelegít, megerősít, megvilágosítja számotokra az utat, ismételten a tiétek, és mikor nehéz a mindennapi élet, szomorúak, bánatosak, és nehéz a teher a keresztnek súlyában, ebből a szeretet-kegyelemből meríts, a szíved csücskéből, és mindjárt öröm és boldogság járja át szívedet, lelkedet. Visszagondolsz e csodás hajnal, Ünnep kezdetére, és már nincs félelem, nincs szorongás, nincs nehézség, nincs fájdalom, nincs megpróbáltatás. Akkor ismét felegyenesedsz, és tovább haladhatsz, mert erősebb szívedben, lelkedben e kegyelemben.

Most így áradjon reátok kiválasztott Mária szolga által a Feltámadás-Fényem csillogó ragyogása, amely betöltheti a nyitott szívű testvéreim szívét és lelkét.

Áradjon reátok e Ünnep megkezdésének öröm-hajnalán a Feltámadási Fényem ragyogó, békével teli és szeretettel teli kegyelmi ajándék-áldásom.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme töltse be szíveteket, lelketeket. Világosítsa meg számotokra az utat az elfogadásban, a követésben, a testvéri-, felebarát-szeretet vállalástokban.20

Ennek reményében szóljon összefogott kézzel, ahogy Mária szolga által minden engesztelésen, szívetek legnagyobb szeretetével hálát adtok mindig éppen azért a napért, amikor összejöttök. Most a hála nem csak azért, mert összejöttetek, hanem azért is szóljon, legnagyobb szívetek szeretetével, hogy már nincs fájdalom, félelem, szorongás, sötétség, most már csak az öröm, a béke és a szeretet, amely már jelen van minden nyitott szívű testvérem szívében.

 Mária:

 „Mi Atyánk…”21

 Jézus Krisztus Urunk:

 Most pedig Mária szolgám kérését teljesítem, hisz hétről hétre Hozzám fordult kérésével a segítségnyújtásban. A kérés nem más, mint pásztoromnak, akit kérek, Mária szolgám elé járuljon úgy, hogy Mária szolgám rárakhassa kezeit.

Boldog vagy, testvérem, hogy pásztornak szólított Mária szolgám a tanításom révén. De boldog voltál akkor is, amikor Én, Urad, ugyanígy szólítottalak. Mária szolgám azt kérte Általam és Tőlem részedre, hogy:

— Uram, Jézusom, segíts nekem, hisz tudod, mily nagy szükségem van a pásztorra. Ő most független és itt lehet velem. Add meg számára azt a segítséget a kegyelemben, hogy itt lehessen.

Te a hívást szolgámtól, amit Én adtam számodra, megadtam. Szívedbe és lelkedbe elfogadtad. És boldogan és örömmel jöttél a Szeretet Házába kiválasztott szolgámhoz. Boldogan álltál szolgálatba a zarándok testvérek részére. A mai nap Ünnep hajnalában és 10 év Golgotai szenvedés után Mária szolgámnak, kérésének nem tudtam nem eleget tenni. Ez volt kérése hát, hogy valahogy kifejezhesse háláját az ő pásztorának, akihez oda mehetett, ha szüksége volt. Aki vigasztalta, ha szüksége volt. Aki erősítette a fájdalmában. És mosolyt és szeretetet nyújtottál számára.

Most e ajándék e hajnal Ünnepében áradjon reád, töltse be szívedet és lelkedet hála-szeretettel kiválasztott szolgától, Máriától.

Érezd, hogy nem hiábavaló az ima, hisz az ima, a kérés mindig és mindenkor meghallgatásra talál. De néha — te, pásztor testvér, fogod tudni legjobban elmondani a testvérek részére, a zarándokoknak —, hogy néha türelmesen kell várni a felajánló imára vagy kérésre, hisz eljön hozzája a kegyelem ajándéka. Ahogy most Mária szolgám ezt kérte, ma számotokra megadtam. Épp úgy, ahogy testvéreim részére.

Ez a Fényem szeretet-melege öleljen át, emeljen fel, erősítsen fel téged is, hogy mindig a hívásban el tudd fogadni a kérést, és tudjál segíteni szolgámnak, Máriának.

Így áradjon reád a kegyelmem a szeretetemmel.

 Mária:

 Uram, Jézusom, megköszönöm ajándékomat.22 Nem hittem, hogy elfogadod kérésem. Boldog a szívem és a lelkem. Lehajolok itt, Előtted23, ahol oly sokszor sírva kértem segítségedet. És meghallgattál.

Köszönöm. Köszönöm.

De ezek a könnyek, látod szívemet, lelkemet, az öröm szeretetéből fakadt, mert boldog vagyok, és meghatódott e kegyelemtől, e ajándéktól, e teljesítéstől.

 Jézus Krisztus Urunk:

 És most tovább. Mielőtt Mária szolgám visszatér helyére, ti a legnagyobb örömötökkel és a felszabadultságotokkal énekeltek szívetek szeretetével Nekem, Jézus Krisztus Uratoknak, aki eljött közétek, hogy elhozhassa a Fényt, a békét, az örömet, áldásában pedig a mérhetetlen nagy szeretetet, hogy a Fény a ragyogásában segítséget nyújthasson a megvilágításban számotokra.

 Mária:

 Álleluja! Álleluja! Dicsőség Neked, Drága, Jó Jézusom, hogy megadtad számunkra e kegyelmet az örömben a Szeretet, Béke Ünnepében!

 Feltámadást ünnepelünk,

Jézus itt van miközöttünk…24

 Felhozzuk a Fényt a Golgotára25, hisz itt vállaltad az út szenvedését a fájdalomban, a megaláztatásban, a kicsúfolásban. Itt vállaltad az arculütést, a ruháid megtépését, és itt vállaltad értünk a kereszthalált — roskadozva, botladozva, hogy felérhessél a Koponya-hegyére.

IMG_ 5280 Sükösd 2013. Feltámadás 2. R1

A sükösdi golgotai Kereszt Húsvét hajnalán.

A Fény világosítsa most e helyet a szeretetben, hogy mikor testvéreim az elmélkedésben eljönnek, érezzék azt, hogy a Feltámadás épp úgy jelen van a szenvedés mellett az örömben.

Uram, Jézusom, érintem Lábadat, amely oly sokat esett, küzdött a keresztfa súlyában. Roskadozva, botladozva — nem bírtad e terhet. Földre vetett az út porába, a kövek közé. Itt maradtál hát számunkra e emléknek, felelevenítésében, hogy mikor ide jövünk Hozzád, lerakhassuk valóban a fájdalmainkat, a terheinket, a bánatainkat, a szomorúságainkat, és megnyitott szívvel elfogadjuk a dicsőséges Feltámadás-Fény kegyelmének ajándékát, ha megnyissuk Feléd szívünket, lelkünket, és őszintén átadjuk önmagunkat. Hisz ez a legnehezebb, hogy átadhassuk önmagunkat.

Én boldog vagyok, hogy eljöhettem, hogy a Feltámadási Fényét elhozzam e helyre, mert így már a testvérek nem csak szenvedésedre emlékeznek, hanem arra is, amit (…) a Feltámadásban, az örömben eljöttél.

Köszöntelek hát, Uram, Jézusom, e hegyen, amit mi tudtunk Számodra készíteni, mert a keresztfa fénye itt is tündököl a magasba, és minden nyitott szívű testvért a kereszt fénye a szeretetében megérint. Rajtunk múlik, testvéreken, hogy el tudjuk fogadni e kegyelmet, e szeretetet.

Boldog vagyok hát, Uram, Jézusom, hogy e hajnalban a Fényben, a tündöklésben most már csak a keresztet láthatom, hisz már Te nem vagy rajta, mert a sírba helyeztek, és a sírból feltámadtál. De számunkra itt úgy vagy jelen e keresztfán a keresztedben, amikor meghaltál értünk, hogy mindig bizalommal és szeretettel jöjjünk Hozzád — bátran, nyitott szívvel és lélekkel lerakni terhünket, gondunkat, bajunkat, bánatunkat, fájdalmunkat.

Köszöntelek hát Téged, Uram, Jézusom, e dicső, fényes hajnalban!26

 Nem néztem fel.

Igen. Igen. Tovább kell mennem. Igen, megvagyok az… (…)

Igen, mert így lesz teljes az út a haladásában, a Fény ragyogásában.

 Köszöntelek, ó, Édesanya27, ki nekem is Édesanya voltál és vagy. Amikor Hozzád fordultam, meghallgattál, segítettél, óvtál és védtél, kinyújtottad felém Anyai Kezedet, amely megerősített, és ez által el tudtam fogadni mindazt, amire szükségem volt a kérésemben, a fohászomban és a felajánlásomban.

Köszönöm, ó, Drága, Jó Édesanya, hogy Te vagy számomra és számunkra.

E helyet Fiad számunkra azért áldott meg, hogy eljöhessünk ismételten e helyre, és az Édesanya Szeplőtelen Szíve oltalmába lerakhassuk fájdalmunkat, bánatunkat bízva és reménykedve az Édesanya Anyai Szívében, hogy megnyissa előttünk, elfogadja gyermekei hű kérését, Szívébe zárja. És elviszed Szentséges Fiadhoz, hogy kiesdekeld számunkra mindazt, amire vágyódunk, amire szükségünk van nap, mint nap a kérésekben és a fohászokban.

Én boldog vagyok, ó, Édesanya, hogy elkísértél engem az úton. És most az örömben sem feledkezek meg Rólad. Eljövök, hogy kifejezzem hálámat, szeretetemet Anyai Szíved előtt.

Légy továbbra is velem és mellettem. Fogadd el kérésemet, amellyel Hozzád fordulok, mert így segítséget nyújthatsz számomra. És így, bízva és reménykedve és szeretetemben haladok tovább azon az úton, amelyre a Te Fiad, Jézus Krisztus Uram meghívott.

Én továbbra is csak ehhez kérem a segítséget, ó, Édesanya. Légy velem és légy mellettem.

Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.

 Most már az öröm teljesen átjárta szívemet, lelkemet, hisz már mindenhol jelen voltam, megnyithattam szívemet és a lelkemet az öröm fényében. Hálát adhattam mindenért és Mindenkinek mindazért, amiben segítséget nyújtottak számomra a kéréseim révén.28

 Boldog vagyok és örülök és vigadozok és nevetek.

Nem hallom az angyalok énekét. Már a Fény is távolodik, de öröm és boldogság van bennem. Felszabadult. Csak még az ajándék a meglepetésében mintha egy kicsit olyan izgatottságot nyújt számomra.

 Mária éber állapotban:

 Álmos vagyok nagyon.29 De szédülök! (…) Nagyon fáradtnak érzem most magam. Nem feküszök le.

Akkor köszöntök mindenkit: Dicsértessék!

Mondom atya szavait. Tegnap azt mondta nekem, hogy már nem sok van hátra30, hisz már az öröm jön. Azt mondtam: este már egy kicsit csak énekeljük az „Allelujá”-t, mert reggel hangosan. Úgy-e, atya?

Csak vizet kérek, semmi mást nem kérek. Azért, mert olyan keserű még mindig a szám. Hátha jobb lesz. (…)

FELTÁMADÁS SÜKÖSDÖN 2003. április 20.

IMG_6411 jav

A jelképes Szent Sír a sükösdi kápolnában.

Mária kiválasztotti kegyelmi állapotban:

 De messze vagy! (…)

Ó, szép hajnal, a fények sugarában jöjj hát felém. Borítsd be e sötét ridegséget, amely eddig testem háza volt. A sötét, rideg félelem átölel, amiből most szeretnék kiszabadulni. Mert a fény, az árad felém, és a fényben a hajnal csillogása ragyog.

A fényed (?) sugara átváltozott a sárga fényből most már aranyra. Csillogó fény (…) fele (?) kerül felém, árad, és átölel.

Köszönöm e meleg fénysugarat, amely simogat. És már eltűnt a sötét ridegség, félelem, amely bezárta e testet. Mert a kő a test templomából most már a fény megszabadít, hisz elmúlt a nap, amelyről beszéltem, és a nap a fény sugarával a test kiszabadulásából, és a test kiszabadulása meghozza a tanulságot a tanításában.

Köszönöm, hogy tanúja lehettem a magas kő-épületnek, és a kő sötétség rideg félelmének bezártságának, amely meghozta számomra az öröm, boldogság kegyelmét e fény csillogó erejében.

Köszönöm, hogy értem jöttél, e kő félelem-ridegségéből most már kiemelsz a fény erejével. És már a fényben meglátlak Téged, ó, Drága, Szép Jézusom. Tündöklő fehér ruhádban. A Kéz, amely hívást nyújt számomra, hogy itt van, itt van a szép hajnal! Eljött az idő, és már a félelem, a fájdalom, a szenvedés eltávozik. Mert már átölel a fény, az öröm, a boldogság kegyelme, amely a szeretetet nyújtja számomra.

Álleluja, álleluja, Jézus feltámadt!

Álleluja, álleluja, Jézus feltámadt!

Álleluja, álleluja, Jézus feltámadt! (Mária énekel.)

Köszönöm, hosszú volt az út, míg ide jutottam. Nehéz volt, sok volt bennem a fájdalom, néha a félelem és a kétely1, hogy hogyan fogok végigjárni. Kérlek, bocsásd meg a földi gyarlóságomat. De köszönöm, hogy mindig segítségemre siettél, mikor Hozzád fordultam. Hisz tudtam, hogy nem hagysz el. Tudtam, hogy megfogod kezem, és vezetsz. És most itt vagyok a fényben, az örömben. De bocsánatot kell kérnem e hosszú útban, amely a gyengeségemmel, a gyarlóságommal néha erőt vett. Igen. Köszönöm. Köszönöm. És most már boldog vagyok. Örömömben sírok, hogy megérhettem e csodás, fénylő hajnalt a sugarakban. Igen. Tudom, hisz látom, hogy hívsz. A Kezed hívást nyújt számomra, hogy eljött az idő, és vigyem e kegyelem ajándékát az öröm fényével oda, ahonnan a fájdalomban elvittek. Vissza kell térni a helyre, amely ismét a szeretet fény-örömét árassza a testvérek számára.

Elindulok.2 Hisz a fény ezt nyújtja számomra, hogy mennem kell. (…)

… Jézus feltámadt, és elhozta számomra az örömet, a fénye sugarát (?), amely megerősített, és amely most már vezet a kegyelem útjában.

Álleluja! Dicsőség és hála! Köszönet és szeretet, hogy itt vagyok. Ismételten eljött számomra e csodálatos hajnal.3

Köszönöm a segítséget, amelyet megadtál számomra, (…) fényében ragyogok.

A feltámadott Jézus jelképszobra

A feltámadott Jézus jelképszobra

Álleluja, álleluja, Jézus feltámadt! Eljött a csodálatos hajnal a tündöklő fény ragyogásában, amely meghozta számunkra a kegyelmet, az örömet, a békét, a türelmet a mérhetetlen nagy szeretetében. A szeretet, amely most a fény sugarával árad felénk, hogy felemeljen és megerősíthessen. Mert e hajnal a tündöklő ragyogásában lemossa számunkról most már a fájdalmat és a (…) kegyelmet nyújtva. Mert a fájdalom a félelmében eltávozott.

Álleluja, álleluja, Jézus feltámadt!

Álleluja, álleluja, Jézus feltámadt!

Álleluja, álleluja, Jézus feltámadt!4

Köszönöm.

Öröm és boldogság tölti el minden nyitott szívű embert, aki befogadja a fény, szeretet kegyelmét. Mert a kegyelem számunkra erő és boldogság.

Álleluja, álleluja, feltámadt Jézus számunkra! Elhozta a tündöklő hajnal fénylő sugarát!

Köszönöm, ó, Uram, Jézusom! Hosszú volt az út, hogy idáig eljutottam. Hisz átélhettem a fájdalom, szenvedés kegyelem-útját, amely most az öröm Feltámadás-fényébe hozott. A Feltámadás fénye, amely mindig örömet nyújt számunkra. És most ismételten itt vagyok, itt, ahonnan a fájdalomban elvittek.5

Kora reggel az asszonyok magukhoz vettek fűszert és olajat. Elindultak megkeresni az ő Mesterüket, az ő Jézusokat. Hogy megnézzék, hogy valójában, hogy mindig őrzik-e azt a sírt, amelybe elhelyezték. Mikor odaérnek, szomorúság és bánat ül arcukon. Hisz látják: üres a sír, nincs már ott senki. És sírva fakadnak:

— Hol van a mi Mesterünk? Hol van a mi Jézusunk? Hisz ide tették, és most nincs itt.

Egy darabig várakoznak, nézelődnek, de semmit sem látnak. Elindulnak. És ahogy elindulnak, egy Csodálatos Ifjú megszólítja őket:

— Mit kerestek? Miért vagytok ily szomorúak?

— Miért? Nincs meg a mi Mesterünk, a mi Jézusunk, akit itt három napja eltemettek.

A Férfi boldogan, örömmel és mosollyal néz feléjük, de az asszonyok nem látják. Nem ismerik fel, hisz szomorúak, és sírva fakadnak. A Férfi tovább így folytatja:

— Miért keresitek az Élőt a holtak között?

De nem értették. Elindultak, hogy megkeressék a tanítványokat, hisz tudták, hol vannak bezárkózva.

Zörögtek. András és Péter kinéznek, és látják, hogy az asszony az.

— De miért jön ide? Hogy elárulja, hol vagyunk?

Bennük ez fogan meg, de az asszony lázasan, sietve beszél:

— Nincs meg a mi Mesterünk, elvitték valahova! Nincs ott, üres a sír!

Nem engedték be az asszonyt. Visszaültek, és tanakodnak. Egyik a másiktól:

— Hol lehet? Hova vitték?

Ekkor, akit szeretett a Mester, felkel, hogy ő elmegy, és megnézi. El is indult, szaladva. De később Péter szintén elindult. Mikor odaért a Szeretett Tanítványa, látja, hogy nyitott a sír. Odalép, és üres. Nem lépett tovább, hisz ő is meghökkent, meglepődött, és várta, most valójában mi történik? Odalépett Péter, aki nem állt meg, és bement a sírba. És látja, hogy nincs ott a Mester! Szomorú. Nézik, hisz oly szűk ez a hely, hogy sehova sem bújhatott el.

— De hol van akkor a Mester?

János odamutat:

— Íme, nézd, ami az Arcán volt, itt van, összehajtva.

Ők is elszomorodtak, és kijöttek. Szomorúan, lehajtott fejjel elindulnak, hogy:

— Hol van a Mester? Hova vihették?

De a Mester, az Ifjú Férfi ismét megszólítja őket is:

— Miért keresik az Élőt a holtak közül? Hisz az Élő itt van — az életben, veletek. A halott, az pedig a halottaknál. Hisz az Élet erősebb lett a halálnál, és kijött a kősírból. Hisz emlékezve a Mester szavaira: lebontom e templomot, harmadnapra felépítem.

Megértették a tanítványok, de mégsem nyugodtak, mert nem találták a Mestert. És most úgy érzik, hogy a Mester valóban feltámadott.

— De akkor hol van?

És a Mester a Férfiben ott volt előttük, de nem ismerték fel.

Visszatérnek, hogy elmondják a többieknek:

— Nincs ott a Mester. Az asszonyok igazat beszéltek. De nem tudjuk, hova vihették, vagy hol van. Hisz nézzétek, ami az Arcát borította, ott volt szépen összehajtva. És megszólított minket egy Férfi, aki mindenről tud, amit a Mester számunkra megadott. De nem tudjuk, hogy ki Ő (?).

 Jézus Krisztus Urunk:

 Csak a Feltámadás-hajnal tanítása a kegyelem szeretetében van jelen. Így jött Jézus Krisztus a Feltámadás tündöklő fényének ragyogásában közénk e hajnalban, hogy áradjon fénye sugara minden szerető testvéremhez, aki megnyissa szívét, és képes befogadni a kegyelmet. Hogy ez a kegyelem teljesen valóra váljon számotokra, ismételten fogjátok össze láncba kezeiteket, és amelyre tanítottam tanítványaimat, ti is azt az imát nyitott szívvel és lélekkel a szeretetben a köszöntéshez átadva, és az alatt a nyitott szívű, szerető testvéreim pedig fogadják be a Feltámadás-fény tündöklő ragyogás szeretet-kegyelmét, amely árad felétek.6

Köszönve, a felajánló ima a szeretet kegyelmében. De most Édesanyámhoz is szóljon. Hisz Édesanyám is, most már, a Feltámadás-fény tündöklő ragyogásában, elmúlott Szívéből e szörnyű fájdalom — a fájdalom, amely 7 tőrrel járta át Szívét —, hogy a tőrök helyébe most már a szeretet kegyelme költözzék.7

Áradjon felétek e öröm-hajnal fénye, amely a szeretet kegyelmével költözik testvéreim szívébe, hogy érezzétek a meleg szeretetemet, érezzétek a jelenlétemet, érezzétek az örömet és a boldogságot, amely most eljött közétek.

És most szíveteknek szeretetével szeretetből szóljon az öröm….8

 … szegényes sátrában, ahol a fájdalom és a szenvedés útja sokszor jelen volt, és jelen lesz előttetek, de a kegyelem a fájdalom pillanatában is épp úgy árad felétek, ha nyitottak vagytok a szeretet jelében a jelenlétben, mint ahogy most e szeretet hajnalában vagytok. Legyetek máskor is figyelmesek, és (?) szeretetben készüljetek, és fogadjátok a kegyelmet, amely jelen van minden alkalommal számotokra. És most pedig, ahogy Mária szolgám minden Feltámadás öröm-hajnalában köszönteni szokott, ismét megadja Felém köszöntésemet, és az után elbúcsúzva tőletek. Ti pedig, hogy kifejezzétek szívetek háláját, éneklitek a 276-os éneket.

 Mária:9

 Minden térd meghajoljon,

Minden nyelv Rólad szóljon.

Ő az Úr! Ő az Úr!

Jézus feltámadt a halálból!

Ő az Úr! Ő az Úr!

Betölt engem Szentlelkével.

Ő az Úr! Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon,

Minden nyelv csak Rólad szóljon,

Mert Jézus, Ő az Úr!

Ő az Úr! Ő az Úr!

Megtölti a szívemet a nagy kegyelem szeretetével,

Mert Ő az Úr! Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon,

Minden nyelv csak Róla szóljon,

Mert Jézus, Ő az Úr!

 Köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagyok. Köszönöm, hogy köszönthettelek a Feltámadás tündöklő fény ragyogásában.

És mostan testvéreim szívük szeretetével átadják a Te Szentséges Szeretet-Irgalmas Szívedhez a hálaéneküket.10

 Köszöntelek, Uram, Jézusom, e keresztfán!

E kereszt által váltottad meg e bűnös világot, és a világban minket, testvéreidet, a földi gyarlóságunkban, akik sokszor leroskadunk e kereszt tövénél. Hozzád fordulunk nyitott szívvel, lélekkel és szeretettel, és elhelyezzük a kérést, a fohászt és a felajánlást, mert e kereszt a fény ragyogásának titka, amely jelen van itt minden nyitott szívű testvérnek, aki meghallja szívében a Te hívásodat, hogy: „Itt vagyok e kereszten, mert e kereszttel váltottalak meg titeket.”

Én boldog vagyok, Uram, Jézusom, hogy e kereszthez hű lettem. Elfogadtam, amire felkértél. A kérést még akkor nem ismertem. Most már tudom, hogy mily fontos e földi gyarló embernek a testvéredben e kereszt hordozására, mert a keresztfa fénye titkával (-ban?) a megbocsájtásában és a kegyelmében így nyújt számunkra erőt a mindennapi életünkben.

Dicsőség és álleluja! Zengjen Neked, ó, Édes Jézusom, aki vállaltad a földi gyarló emberekért e megaláztatást, e kereszthordozást, és végül e keresztrefeszítést, a keresztrefeszítésedben piros, ártatlan Vérében megmoshattad a Te bűnös testvéreidet.

 Jézus Krisztus Urunk:

 Elkészült a kérésem alapján Édesanyám Háza, aki itt úgy foglalja el a helyét, hogy Ő a Maga szeretetében, és Ő a Maga kegyelmében itt várja gyermekeit, akik a fájdalomban, a bánatban és a szomorúságban eljönnek, hogy kérjék Édesanyát a meghallgatásra és a segítségre. De ugyanúgy el lehet Neki szívből és szeretettel mondani a felajánlásban az örömet és a boldogságot. Mivel még a földi pásztor testvéreim révén eljön az idő hamarosan a megszentelésére, addig Én, Jézus Krisztus Uratok árasztom felé a Feltámadási fény tündöklő ragyogását, hogy minden nyitott szívű testvérem Édesanyám gyermekeiben, akik eljöttök, kértek, azoknak megadatik. Akik felajánlanak, azoknak meghallgatásra talál. És akik a nyitott szeretet-szívüket helyezik el, az pedig kegyelmet érez szívében, lelkében.

A kegyelem-ajándék áldása így legyen jelen e Szeretet Házán, Édesanyám, ahol elfoglalta trónusát, hogy várja szerető testvéreit a gyermekeiben, hogy itt meglátogathassák, felajánlhassák az imát szívből, szeretettel, énekkel. Mert a kegyelem működik épp úgy, mint azon helyen, ahova messze zarándokolni szoktak. De aki nem teheti meg, azt szeretettel várja trónusánál foglaló Édesanyám itt szerető gyermekeit.

 Mária éber állapotban:

 … a fény árad felém.11 (…) Süt, mint a napsugár.12 (…) Most már nincs semmi, se nem fázok, se nem félek, s csak aludnék. (…)

Jaj!

Akkor: Jó reggelt!13