JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2007. május 4.

Jézus Krisztus Urunk:

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik meghallottátok a hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve eljöttetek, hogy eggyé váljatok a szeretetben, a fájdalom, szenvedés Golgotáján.

15.  IMG_6327  jav.A Golgotán, amely jelen van előttetek a parányi szenvedésének átélésében. De ez a parányi fájdalom és szenvedés a földi ember szemeinek néha nagyon nagynak látszik, és a nagyságában is sokan úgy képzelitek el magatokban: „Mily bűnös ez az asszony, hogy ennyit kell szenvednie!”

Holott már régebben a tanításom révén megadtam számotokra, hogy ne az asszony bűneit nézzed, aki jelen van most előttetek, aki elvállalta kérésemben a fájdalmat és a szenvedést az átélésében.

Ez a kérés nem önmagáért van jelen, hanem az ifjúságért, majdan a papságért, a magyarságért, és most már a világon élő testvéreinkért. Hisz ahogy az évek múlása, úgy kértem szolgámat, Mária testvért, hogy ő is többet vállal az elfogadása révén a fájdalom és a szenvedés megtapasztalásának átélésében, hogy ez által segítséget nyújtani azon testvéreimnek, akikért jelen van ez a fájdalom és ez a szenvedés.1

Hisz egy Golgota sem volt hiábavaló. Mindig van megtérő bűnös, amiért érdemes vállalni a fájdalmat és a szenvedést.2

Ezért hát az öröm- és a szeretet-ünnep és a Feltámadás kegyelmének részében élve, elfogadva, oly hamar eljött számotokra ismételten, azt mondjátok, a fájdalom. De ahogy akkor tanítottalak benneteket, különösképpen a hajnal tündöklő Feltámadás-fényének ragyogásában, amikor azt mondottam: íme, a Golgotai Keresztem, amelyre úgy tekints, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok szeretettel adtam Önmagamat felebarátaimért és testvéreimért3, hisz ezért az óráért jöttem4. Mert ez az óra által tudtam megváltani testvéreimet, a felebarátaimat.5

Ezért kell hát a Keresztre úgy tekinteni, hogy ez a Megváltás Keresztje, ami által eljöhetett hozzátok a Feltámadás szeretete, öröme és békéje a Fényben és a ragyogásban.

De ez a kegyelem még bennetek él az örömben, a szívben és a lélekben. Hisz a tanításom, amit a bűnbánat-idő felkészítésében megadtam, a tanítás bennetek kell, hogy már legyen. Ez által bennetek kell, hogy legyen Isten Országa, ahogy tanítványaimat is tanítottam.6 Ez által kell, hogy bennetek élhessek Én is, Jézus Krisztus Uratok, a Megváltással és a szeretettel, hogy ez által elindulsz a változás útján. A változáson, amely fontos, hogy erőt adjon a mindennapokhoz. Mert ha te önmagad el tudsz indulni a változáson, akkor nem azt nézed, és tekinteteddel, hogy mikor ki hogyan változik, hogyan lesz jobb az élet, hogyan lesz jobb az ország helyzete.

Amíg egyenként önmagatok nem indultok el a változás útján a szeretet kegyelme révén, addig hogyan várod a tekinteteddel, hogy mikor lesz jobb és szebb a remény és a jövő?

Ezért a mai fájdalom, szenvedés Golgotájának tanítása is ezt tükrözi számotokra.7 Hisz a tanítást nektek is megadtam, ahogy tanítványaimnak. Ahogy eljöttem tanítványaimhoz, és azt mondottam:

— Aki szeret, az ismeri tanításomat, és azt szeretni fogja Az, aki Engem küldött, vagyis az Atya. De aki nem szeret Engem, az nem ismeri tanításomat, és nem hallja, pedig a tanítás nem az Enyém, hanem aki küldött Engem, az Atya.

Ezért fontos, hogy megérthessétek, hogy valójában a tanítás, az mit mond, és hogyan kell, hogy bennetek éljen. Mert ha ez a tanítás bennetek él, akkor ismered és hallod a tanítás szavait, el tudsz indulni önmagaddal a szeretet-, változás útján. És akkor valóban más lehetsz, testvérem.

De a tanítással azt is mondottam tanítványaimnak, és nektek is, hogy:

— Békességet adok nektek, és az Én békémet adtam.

De Én a békét nem úgy adom nektek, ahogy ti a világtól kapjátok.

Az Én békém a Feltámadás Fényének ragyogásának szeretetében.8

Azt mondottam:

— Itt hagyom nektek.

De megérted ennek a tanításnak is a mondanivalóját, a tanítás megélését?

De ezt mind, ahogy a bűnbánat első, felkészített Golgotájában mondottam9, ha el tudod fogadni az Élő Szentlelket, hogy benned éljen, és megengeded, hogy ez a Szentlélek vezessen, irányítson, segítséget adjon, ami által te valóban egy ember vagy a testvérben, egy ember vagy a gyermekben, akit az Atya szeret.10

Mert az Atya nem büntet, Ő a szeretetet árassza.11

Én, Jézus Krisztus Uratok ezért jöttem, hogy Én is a szeretetet árasszam, mert a szeretet fontos, hogy bennetek éljen.

De a tanításom már oly sokféle formájában megadta számotokra a szeretet szó jelentését, felismerését és elfogadását. Mert ezt az egyet sem lehet megvásárolni. De ezt az egyet sem lehet ráerőszakolni senkire. Ez az egy is a szívben van jelen, mert az Élő Szentlélek segít, hogy a szívben jelen legyen, éljen, erősítsen, óvjon és védjen és vezessen. És akkor el tudod fogadni felebarátaidat, testvéreidet. Ha a tanításom benned él, akkor senkit se akarj megváltoztatni, mindenkit fogadj el olyannak, amilyen.12

De ha te úgy értelmezed, hogy talán ez nem jó így az elfogadásban, akkor se erőltesd rá magadat.

Ahogy tanítottalak benneteket: imádkozz érte. Légy őszinte a felajánlásban. Legyen őszinte szereteted. És ezt a szeretetet árasszad feléje.

És akkor hallod a tanításomat, és megérted a tanításomat.

És akkor már tudod, hogy mi az, hogy a békémet adtam nektek, hogy ez a béke legyen veletek és bennetek. Mert ez a béke, ez szintén nem megvásárolható. Ezt a békét Én, Jézus Krisztus Uratok árasztom felétek, ahogy tanítványaimnak is adtam a Feltámadás után, amikor megijedtek, hisz azt hitték, szellemet látnak.13 De hogy bizonyosságot szerezzenek, azt mondottam:

— Nincs valami ennivalótok? Hisz érezzétek már a felismerésben, hogy Én vagyok, a Mester, ki eljöttem közétek. Hisz erre tanítottalak benneteket!

Ezt kell felismernetek és megértenetek.

Mert ha ezt így megértitek, felismeritek, akkor könnyű a tanítással együtt élni, mert a tanítás bennetek van.

Hisz ma Én nem búcsúzom tőletek, ahogy tanítványaimhoz eljöttem.

De tőlük is csak a jelkép búcsúja volt, mert mondottam, hogy:

— Elmegyek oda, ahonnan jöttem. De ne szomorkodjatok.14 Ne féljetek. Ne csüggedjetek. Legyetek őszinték, legyetek nyitottak. Éljen bennetek a szeretetem! Éljen bennetek a békém! Éljen bennetek a tanításom! És felkészültek vagytok.15

Hisz ahogy tanítványaimnak mondottam, ezt mind-mind felkészítve elmondtam részükre. És azt mondottam:

— Majd eljön az Atyám által megígért ajándék. És ha ezt az ajándékot megkapjátok, akkor ez által emlékezni fogtok mindarra, amit tanítottam, mindarra, amire felkészítettelek, és mindarra, hogy hogyan kell élni bennetek e kegyelemnek a szeretetben.16

És akkor ismerős lesz számotokra mindaz, ami nap mint nap jelen van a tanítással, az Élő Szentlélekkel a kegyelemben bennetek.

Akkor megértitek, ahogy tanítványaimnak is mondottam, hogy:

— Ezért kellett eljönnöm, hogy ezt mind elszenvedjem.17

De hogyan érkeztem?

Mit mondottam nektek?

Megszületve Földre szállt a Szeretet!

Mit mondottam?

A jászolban nem egy Gyermeket kell csak figyelnetek, hanem azt a Földre szálló Szeretetet, aki megszületve eljött közétek.

Mert ez a Szeretet árad felétek!

És ez a Szeretet ölel át benneteket.

És ez a Szeretet jött el, hogy elszenvedje mindazt, amiért jönni kellett.

És ez által értitek meg a tanítást a felismerésben és a kegyelemben.

És ez által lesz ismerős minden, amit hallotok az elfogadásban.

És ez által nincs félelem, nincs kétely, nincs szomorúság, és nincs bánat, mert a Szeretet erőt ad, hogy ezt megváltoztasd az Élő Lélekkel.

És ekkor áldásom árad majdan tanítványaimra.18

Számotokra is ma ezt az áldásomat küldöm.

Talán lesznek testvéreim, kik ma a Szentlélek áldását várjátok.

Ennyire előre nem adhatom.

Mindennek megvan a kegyelme és az ajándéka.

Ahogy tanítványaimnak is mondottam:

— Maradjatok együtt az eggyé-válásban. Éljetek szeretetben, és legyetek felkészültek, és e felkészülés révén a felismerésben.

Mert amikor eljön az Erő, és betölti szívedet és a lelkedet, ez az Erő megadja a meghívást. És tudod, hogy mikor hova kell menned, és mikor kaphatod meg az Atya által megígért kegyelmi ajándékot, a Vigasztalót a Szentlélek kegyelme révén.19

Így ma azt mondom, titeket nem vezetlek most el Betánia közelébe. Nektek itt adom a felkészítő kegyelmet, hogy higgyetek és bízzatok.

Éljen bennetek a Szeretetem a tanításom révén.

Halljátok meg tanításomat.

Engedjétek, hogy működjön rajtatok és bennetek.

Figyeljetek szavaimra a tanításban.20

És ha ezt mind-mind megértettétek, felismertétek, akkor Együtt vagyunk jelen, hogy mielőtt a tanítványaimtól elbúcsúztam, hogy áldásomat adjam reájuk, és e áldás közben felemelkedve elhagyom e Földet, hogy visszatérhessek oda, ahonnan jöttem, az Ég-, Mennybe.21 És majdan várjátok a Vigasztalót a kegyelemben.

Áradjon reátok áldásom e kiválasztott Mária szolga, testvérem által.

Ezt az áldást küldöm számotokra is, amellyel megajándékoztam tanítványaimat. Ahogy nekik mondottam, ne féljetek, ne szomorkodjatok, inkább örüljetek. Ha tudtok szeretni, ha Engem is szerettek, akkor örömmel engedtek el, mert ha Én oda megyek az Atyához, aki nagyobb Nálam, és ha már ott vagyok, ez által jöhet hozzátok a megígért ajándék a Vigasztalóban.22

Töltse be szíveteket, töltse be lelketeket e kegyelem, e szeretet, hisz most Én elindulok az Atyához, mert Én és az Atya Egy vagyunk23, hogy Eggyé válhassunk fent, az Örök Életben. És ezért áradjon reátok nem a búcsú-áldásom, hanem a Menny áldása, amely erőt ad a betöltekezéshez, a felkészítéshez, hogy ez által felkészülhess a Vigasztalóra.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme óvjon, védjen, vezessen, világosítsa meg számotokra a meghívott utat, hisz a meghívást elfogadva, hogy végig tudjatok járni rajta.24

Tőletek nem kérem, hogy menjetek, és maradjatok együtt, és zárkózzatok be, és várjátok a kegyelmet, az ajándékot, a Vigasztalót.

Tőletek azt kérem, éljen bennetek a szeretetem, a békém, a tanításom, és ez az erő az áldásban töltse be szíveteket, és ez által készülj a kegyelem-ajándékra, a Vigasztalóra, és ez által járd végig utadat, amelyet elfogadtál a meghívásodban.

Fogadd el szeretettel keresztedet a küldetés-, követésed révén, és éljen benned a békém ajándéka, és ez által nem csüggedsz, és nem félsz, hanem haladsz az úton. De ha úgy érzed, hogy magányos vagy ezen az úton az elfogadásodban, a felismerésedben, a kereszt-hordozásodban, a reményben tudod, hogy kihez fordulhatsz, a reményben tudod, hogy ki nyújt segítséget, a reményben tudod, hogy ki hajol le hozzád, és ki nyújtja feléd Kezeit. A reményben tudod, hogy ki fogja meg kezedet, és emel fel. Hisz ez a tanítás, amelyet már várom, hogy testvéreim szívében eggyé válva bennetek éljen.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

MÁRIA IMÁJA

Anyák Napjára készülünk, és ez által szeretnénk köszönteni az Ég és Föld Édesanyját, ki elfogadott bennünket a Kereszt tövénél. Hisz Fiad Reád bízott bennünket, és Te Édesanyaként elfogadtad Fiad testvéreit a gyermekekben.

Ó, Édesanya, köszöntünk hát Téged szívünk szeretetével!

Fogadd tőlünk szívünk legszebb virágját a szeretetben, amelyet megpróbálunk egyenként, a jelenlévőkkel, egy szép rózsacsokorrá kötni, és átnyújtani a Legdrágább Édesanyának, aki mindig figyel az Ő gyermekeire, aki mindig kíséri az Ő gyermekeit, aki mindig szeretettel átöleli az Ő gyermekeit, aki mindig meghallgatja az Ő gyermekeit, aki soha nem mond nemet, akinek mindig van ideje az Ő gyermekeire, aki nem fordít hátat Övéinek.

Mi nem tudunk Neked mást nyújtani, ó, Édesanya, mint szívünk kertjének virágát, a szeretetet.

Kérünk, fogadd el ma valamennyiünktől, kik jelen vagyunk, és azoktól, akik ma nincsenek közöttünk, de lélek-jelenlétükkel megpróbálnak eggyé válni a szeretetünkkel.

Ó, kérünk, Édesanya, Te, ki a Legdrágább Kincsünk vagy, soha ne feledkezz el a Te gyermekeidről, a Te magyar nemzetedről. Tekints a Te népedre a gyermekeidben. Tekints a Te Országodra. Fogadd el hőn szeretett imánkat, amellyel Hozzád fordulunk.

Jöjj segítségünkre, különösképpen akkor, amikor nagy szükségünk van, mert hiszem és reménykedem, hogy mindig meghallgatod a Te gyermekeidet.

Ó, Édesanya, így szeretnénk ma köszönteni Téged a Legdrágább Kincsben, imával, énekkel és szeretetünkkel.

Fogadd el a virágokat is, amelyeket elhelyezünk zsámolyod oltárán, megköszönve mindazért, hogy Te vagy nekünk, Te elkísérsz bennünket, ahogy engem is a Golgotára. Hisz nem hagytál cserben soha, mikor azt kértem Tőled, különösképpen édesanya hiányában, hogy:

— Úgy-e, Édesanya, Te nem hagysz el, Te velem leszel? Már tudom, hogy az édesanyám jó helyen van, ő figyel reám, szeret, és közbenjár értem. De néha szükségem lenne szavaira, átölelésére, és ezt Tőled kaphatom, mert Te vagy az én Édesanyám most itt, a Földön. De nem csak az enyém, minden olyan testvéremnek, aki azt mondja, hogy az én Édesanyám már nem a Földön van, hanem hazament oda, ahonnan jöttünk, az Örök Élet honába.

Ezért hát bízunk és reménykedünk, hogy most is elfogadod e köszöntést, amelyet testvéreimmel együtt a gyermekeidben szívünk szeretetével adunk Anyai Szíved oltalmához.

Így fogadd el énekünket:

Ó, Áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa…25

Ahogy szívünkből ezt az éneket most Neked küldtük, úgy vigyázz ránk tovább, Édesanyánk, minden testvérre és minden gyermekre, akinek Te lettél itt lent, a Földön, az Édesanyja. Hisz mindenki úgy fogad el Téged, hogy Édesanya vagy. De azok a gyermekeid, akiknek nincs édesanyjuk itt, azok Hozzád mennek a fohásszal, a panasszal, az imával, a kéréssel, a felajánlással. Tőled várjuk a szeretetet, az ölelést, és Tőled várjuk, hogy Édesanyánk legyél, a gyermekben, a mindennapokban.

De így köszönjük meg azt is, hogy Anyánk vagy:

Lelkem tiszta lánggal ég…26

Köszönjük, ó, Édesanyánk, hogy elfogadsz bennünket tovább gyermekeidnek, elfogadtad imáinkat, énekeinket, köszöntésünket, hogy eggyé válva a szeretetben így éljünk mi is itt lent, a Földön, Anyai Szíved szeretetével a mindennapokban most és mindörökké. Ámen.

 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük